Olet täällä

Partion arvokeskustelu

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017-2018 suurimpia hankkeita. Keväällä 2017 aloitettu arvokeskustelu näkyy useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen ja sitä tukemaan toteutetaan kaksi arvokyselyä. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa.  

I scouterna förs under 2017-2018 en nationell diskussion kring värderingar i scouterna, diskussionerna hör till årens största satsningar. Den på våren 2017 inledda diskussionen syns på flera scoutevenemang runtom i landet och som stöd för diskussionen görs två enkäter. Målet är att klargöra tolkningen av scoutingens värderingar och främja en diskussionskultur kring värderingar i scouterna.

 På svenska nedan.

Arvokysely

Keräämme näkemyksiä partion arvoista kahdella arvokyselyllä vuosien 2017 ja 2018 aikana.  Kyselyjen tarkoitus on kartoittaa laajalti asenteita partion eri arvoihin liittyen. Ensimmäinen arvokysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017. Vastauksien ja niistä seuraavan keskustelun pohjalta on laadittu toinen kysely, jossa syvennetään syksyllä 2017 tehdyn arvokyselyn vastauksia. Syksyllä 2017 toteutettu kysely kartoitti partion eri arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta. Toisessa kyselyssä syvennymme arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä puuttuviin arvoihin. Toisen kyselyn vastausaika oli 19.2.-4.3.2018.

Kyselyvastaukset tukevat partiossa vuosina 2017-2018 käytävää keskustelua arvoista.  

Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015-2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. Partion strategian mukaisesti haluamme, että partio kuuluu kaikille. Kaksivuotislinjausten kautta strategian toteutumista edistetään käymällä yhteistä arvokeskustelua, joka edistää partion avoimuutta.  

Arvokeskustelua käydään vuosina 2017-2018 useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen. Keskusteluiden käymisen tueksi lähetettiin elokuussa 2017 partiopiireille ja Finlands Svenska Scouter'ille valmis materiaali arvokeskusteluiden käymiseen niin alueellisissa kuin lippukuntien omissa tapahtumissa. 

Yhteystiedot

Arvokeskustelua koordinoi arvotyöryhmä, joka koostuu Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten luottamushenkilöistä. Arvotyöryhmältä saat tarvittaessa lisätietoja arvokeskustelusta.

---

Enkät om värderingar

Vi  kartlägger uppfattningar om scoutingens värderingar genom två enkäter under 2017 och 2018. Målet med enkäterna är att på ett brett plan kartlägga attityder till scoutingens värderingar. Den första enkäten gjordes hösten 2017. Nu görs en ny enkät som fördjupar sig i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den förra enkäten, samt de värderingar som saknas i scouternas grundstadga. Enkätens svarstid var 19.2-4.3.2018.

Enkätsvaren stöder de diskussioner om värderingar i scouterna som förs under år 2017 och 2018. 

Tilläggsinformation om värdediskussionen
Värdediskussionen stöder strategin för scoutingen 2015-2018 och Finlands Scouters tvååriga linjedragningar som baserar sig på strategin. I enlighet med strategin för scouting vill vi att scouting är för alla. Vi främjar scoutingens öppenhet genom att föra en gemensam värdediskussion.

Material för värdediskussion
På flera scoutevenemang runtom i Finland förs värdediskussioner under åren 2017 och 2018. Som underlag för diskussionerna erbjuds ett färdigt material. Diskussioner kan föras på olika gemensamma evenemang eller på kårens egna tillfällen.

Kontaktuppgifter

Diskussionen om scoutingens värderingar koordineras av gruppen för scoutingens värderingar, som består av förtroendevalda i Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter. Vid behov ger gruppen mer info om värdediskussionen