Arbetsgrupp för reviderandet av FiSSc styrdokument och uppdatering av treförbundsmodellen

FiSSc, FSSF, och FSFSF styrs av bland annat föreningarnas stadgor och ekonomistadga. I och med att FSSF (förhoppningsvis) avvecklas och det är känt att ekonomireglementet inte mera är aktuellt, då mycket förändrats sedan reglementet godkändes hösten 2011, är det nu skäligt att uppdatera dessa dokument. Förutom detta vore det bra att igen ta en objektiv syn på treförbundsmodellen och uppdatera den befintliga utredningen om den nuvarande organisationsstrukturens ändamålsenlighet. Senast gjordes utredningen år 2010 och sedan dess har mycket hänt både inom och utom FiSSc. Eftersom ärendet är mångfacetterat och inte helt okomplicerat är förhoppningarna att kunna samla ihop en arbetsgrupp som har bred kännedom om dylika ärenden. Hela gruppens storlek kunde vara cirka sex personer. Arbetet förväntas vara färdigt i februari.

Längd på uppdrag:

 • Uppdraget pågår i alla fall fram till vårmötet 2022 (eventuellt något längre om vi inte hinner bli klara), gruppen lägger själv upp sin arbetstidtabell
 • Vi ser gärna att uppdraget utmynnar i en kort framställning till styrelsen som sedan presenteras på föreningens möte, förslagsvis vårmötet 2022

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Arbetsgruppens mål i korthet:

 • Att komma med ett utkast på förslag till nya stadgor för FiSSc och FSFSF (och FSSF) till styrelsen
 • Att komma med ett utkast på förslag på uppdaterat ekonomireglemente
 • Att inlämna en uppdatering av utredningen om den nuvarande organisationsstrukturens ändamålsenlighet till styrelsen som beaktar dagens verksamhetsomgivning.
Vad förväntar vi oss av dig:

Det viktigaste är att du har intresse i frågan. Till stor hjälp kan vara en god analytisk förmåga samt nyfikenhet och/eller vilja att ta reda på nya saker som du kanske inte redan vet och kan. God kommunikation- och samarbetsförmåga kommer säkert till nytta. En förutsättning är också att du har en vilja att arbeta med en neutral inställning. Då det är nästan omöjligt att var helt objektiv inför dylika frågor hoppas vi att du kan sätta din egen vilja och dina känslor i frågan åt sidan och försöka se saker ur olika synvinklar. Förutom detta ses följande som ett plus:

 • Sakkunskap i föreningslagen
 • Sakkunskap i stiftelselagen
 • Sakkunskap om en förenings ekonomistyrning
 • Samarbetsfärdigheter
 • God mötespraxis

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att lära dig själv nytt om dylika frågor och utredningar 
 • Möjlighet att skapa en egen inblick i hur förbundet och dess administration fungerar, vilket kan stöda dej i nuvarande och kommande scoutuppdrag samt i ditt liv utanför scoutingen 
 • Handledning och stöd av förbundsstyrelsen och kansliet 
 • Ett tidsbundet uppdrag med ett klart slut 
 • Att få jobba i en arbetsgrupp som har intresse för denna fråga  
 • En möjlighet att testa på hur det är att vara aktiv I förbundet och samtidigt få nya kontakter inom scoutingen 
Intresserad? 

Fyll i din ansökan så fort som möjligt, senast 24.10.

Täytä hakemus