Ledarstödsgruppen, ordförande

Längd på uppdrag: 2 år (ansökan pågår tills en kandidat hittas, sök därför uppdraget så fort som du är intresserad av det).

Som gruppordförande är du i främsta linjen då det gäller ledandet och utvecklandet av en specifik del av allt det viktiga som FiSSc gör för de finlandssvenska scoutkårerna. Tillsammans med styrelsemedlemmarna, de övriga gruppordförandena och anställda på FiSSc:s kansli är du med i GuldFiSScarna, som utgör ett stödnätverk åt dig i ditt uppdrag.

Som gruppordförande planerar och leder du gruppens möten, följer upp verksamheten, ser till att gruppmedlemmarna har handslag och att det inom gruppen finns en god arbetsfördelning, samt rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar. Men inget av detta behöver du göra ensam, ordförande jobbar tätt ihop med ansvarig anställd och styrelsemedlem med kontakt för verksamhetsområdet.

Gruppens arbete
Ledarstödsgruppen vill att alla trivs och har det bra! Till gruppens uppgifter hör att stöda förbundets förtroendevalda i att lyckas i sina uppdrag och utvecklas. Det här genom att ta fram introduktionsmaterial och uppmuntra till processer så som handslag och utvecklandet av uppdragsbörsen. Till ledarstödsområdet hör att utveckla trivselaspekter och ansvara för trivselfrågor inom hela förbundet, både på kår- och förbundsnivå. Till gruppernas uppdrag hör också att, i mån av möjlighet, bevaka alla finlandssvenska kårers intressen, både på det finlandssvenska fältet och inom Finlands Scouter.

Det praktiska utvecklingsarbetet och det direkta stödet till kårerna erbjuds till största delen av kansliet och grupperna i FiSSc. Styrelsen arbetar mer strategiskt medan grupperna får arbeta mer konkret för att förverkliga olika satsningar eller verksamheter. Det här är det som de flesta förtroendevalda upplever som meningsfullt och givande.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap och intresse att leda en grupp förtroendevalda, vilket bl.a. innebär att hålla handslag, att motivera, att stöda och att kommunicera med gruppens medlemmar och att stöda dem vidare på deras scoutstig.
 • Att du kan bidra med någon form av kunskap eller kompetens kring det som din grupp jobbar med. Du behöver inte vara den i gruppen som är mest insatt i sakfrågorna, men du ska ha en vilja att lära dig och sätta dig in i ämnet.
 • Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla din grupps verksamhet.
 • Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.
 • Att du stöder styrelsemedlemmarna i att fatta goda beslut för verksamhetsområdet i fråga, t.ex. genom att föra idéer eller långsiktsplaner till styrelsen för behandling eller genom att ta upp tankar om verksamhetsområdet med styrelsekontakten.
 • Uppdraget kräver deltagande i par veckoslutsevenemang, gruppens egna möten och eventuella möten med andra grupper. Trion kommer överens om hur arbetat ska fördelas, men i regel träffas trion inför gruppens möten och då behov finns.
 • Årligen ordnas det två GuldFiSSc-möten och vårseminarium (22-23.1.2022), i dessa är det viktigt att du som GuldFiSSc deltar. Evenemangen stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra FiSSc förtroendevalda.
 • Uppdraget kräver att du följer med kommunikation i Teams, e-posten och att du aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller teamen/undergrupperna) och övriga delar av organisationen.
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att påverka ditt verksamhetsområdes verksamhet och framtid och att tillsammans med andra utveckla FiSSc.
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier.
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och Finlands Scouter.
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i höst- och vårsemi och eventuella övriga evenemang som stöder ditt uppdrag.
 • Rätt att få och att få bära en förbundshalsduk.
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar och hur det nationella scoutfältet är organiserat.
Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med ledarstödsområdet här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/

Om du har frågor kring uppdraget kan du vara i kontakt med Alma Lüttge, styrelsemedlem med ansvar för välmående och förtroendevalda (fornamn.efternamn@scout.fi)

Täytä hakemus