Stabchef – grundutbildning för scoutledare 2-4.10 och 20-22.11 i Borgå

Grundutbildningenför scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledarekommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långtpå ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen förfostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap ochutfärdskunskaper.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

Grundutbildningensordnas traditionellt som en kurshelhet som består av två kurshelger. Den förstakurshelgen har temat evenemangsledarskap och den andra kurshelgen har tematkårledarskap. Kursen genomförs som förhandsuppgifter och två kursveckoslut(fredag-söndag). Även om det finns en hel del färdigt material får kursstaben frihetenatt tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet.

Grundutbildningenför scoutledare (2 veckoslut) är inprickad till helgerna 2-4.10 och 20-22.11. Stensbölescoutstuga i Borgå är bokad för båda helgerna. Uppdraget är 4- 6 månader långt.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somkursansvarig:

       Hardu helhetsansvar för utbildningen ochansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att att kursenförverkligats på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Införutbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inomkursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemangtillsammans med FiSSc:s kansli.

-           Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetetframskrider gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat ochlägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Dusammankallar till stabens planeringsmöten (2-3 före kurshelgen och ett möteefter kursen).

-           Duse över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga ochmångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningaruppfylls.

-           Efterutbildningen ser du till att utbildningenutvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni enslutrapport.


Lisätiedot

Vadger vi dig? 

·       Etttidsbundet uppdrag (4 -6 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang ochen motiverad stab.

·       Dufår stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Detfinns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även frihetenatt forma det till sitt eget.

·       Enmöjlighet att förverkliga en traditionell kurs samtidigt som ni i staben kanforma den till er egen. Det finns flexibelt möjligheter att t.ex. ordnafriluftsupplevelser eller forma kursen så att den har ett tema (hösten 2018ordnades en kurs med mat-tema).

·       Personligutveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Hardu frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Jannina Fagerström (jannina.fagerstrom@scout.fi)


Täytä hakemus