Stabmedlem – grundutbildning för scoutledare 2-4.10 och 20-22.11 i Borgå

Grundutbildningenför scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledarekommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långtpå ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen förfostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap ochutfärdskunskaper.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

Grundutbildningenför scoutledare ordnas traditionellt som en kurshelhet som består av tvåkurshelger. Den första kurshelgen har temat evenemangsledarskap och den andrakurshelgen har temat kårledarskap. Kursen genomförs som förhandsuppgifter ochtvå kursveckoslut (fredag-söndag). Även om det finns en hel del färdigtmaterial får kursstaben friheten att tillsammans forma upplägget så att detblir en fungerande kurshelhet.

Grundutbildningenför scoutledare (2 veckoslut) är inprickad till helgerna 2-4.10 och 20-22.11. Stensbölescoutstuga i Borgå är bokad för båda helgerna. Uppdraget är 4-6 månader långt.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somstabmedlem/utbildare:

·       Ansvarardu för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarnaför utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det enmodulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formarutbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuellaönskemål/förväntningar.

·       Följerdu scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

·       Ärdu en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för attkursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten förekurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

·       Serdu till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vadger vi dig? 

·       Etttidsbundet uppdrag (4-6 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang ien motiverad stab.

·       Detfinns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även frihetenatt forma det till sitt eget.

·       Enmöjlighet att förverkliga en traditionell kurs, samtidigt som ni i staben kanforma den till er egen. Det finns flexibelt möjligheter att t.ex. ordnafriluftsupplevelser eller forma kursen så att den har ett tema (hösten 2018ordnades en kurs med mat-tema).

·       Personligutveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Hardu frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Jannina Fagerström(jannina.fagerstrom@scout.fi)


Täytä hakemus