Partion iltateet: Erätauko lippukunnissa – Miten pitää rakentavaa keskustelukulttuuria yllä lippukunnassa?

Iltateellä saat ideoita, kuinka Erätauko-keskustelumenetelmän oppeja voi hyödyntää lippukunnan keskustelukulttuurin parantamiseen. Tutustumme menetelmän keskiössä oleviin rakentavan keskustelun pelisääntöihin ja erilaisiin tapoihin pitää niitä mielessä kaikessa lippukunnan sisäisessä vuorovaikutuksessa.
 
Saat myös ideoita, millaisissa tilanteissa varsinaisen Erätauko-keskustelun järjestäminen voisi olla hyvä idea lippukunnassa.
 
Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Lisätietoja: Tiia Merenheimo, tiia.merenheimo@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyYjhhZmItOGQwMC00ZmI3LWE2ZTgtNjU3YjBiYWMyZDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d