Partion iltateet: Partion uudet toimintamuodot ja kokeilemisen kulttuuri

Iltateellä keskustellaan partion eri toimintamuodoista, kerrotaan toteutetuista toimintakokeiluista ja mietitään millaista toimintaa voitaisiin kokeilla seuraavaksi. Illan tavoitteena on innostaa miettimään millainen toimintamuoto sopisi juuri teidän alueellenne ja rohkaista kokeilemaan niin arkisempia kuin korkealentoisiakin toimintaideoita.

Lisätietoja: Salla Rantamäki, salla.rantamaki@partio.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk1NThlMWItNDc2ZS00OGU0LWFhZjgtNjZjYjRkZTdmMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d