Partion iltateet: Partiossa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tule kuulemaan ajankohtaisista tavoista, joilla vaikkapa pestijohtaja, luotsit ja valmentajat voivat  lippukunnissa tukea osaamisen kehittymistä.  

Osaaminen on tietoja, taitoja, asenteita ja kokemuksia. Partiossa saadaan osaamista osallistumalla partiotapahtumiin ja partio-ohjelmaan,  kouluttautumalla ja tekemällä pestejä. Tästä osaamisesta on paljon hyötyä tulevissa pesteissä partiossa, opinnoissa, työelämässä sekä elämässä muutenkin.

Partiossa osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä voi sanoittaa monilla erilaisilla tavoilla. Osaamisen kehittymistä voi huomata ja sen sanoittamista voi harjoitella mm. osaamiskorttien avulla. Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan esimerkiksi osaamismerkein. Pestikeskusteluissa voidaan käyttää päivitettyä osaamisen kehittyminen pestissä -työkalua, joka entistä paremmin ohjaa tavoittelemaan ja arvioimaan osaamisen kehittymistä.  

Kuulet myös, miten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näkyy Kajolla!

Lisätietoja: Tarja Titi Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi ja Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNhYWI1ZWQtZmQxMS00YmFhLTkxYjItYmFiYzMyOTY2YTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d