Partion iltateet: WAGGGS:in johtamismalli

Iltateellä kerrotaan, miten WAGGGS:in johtamismallista tehtyjä pelikortteja voidaan käyttää eri ikäisten partiojohtajien johtamiskoulutuksessa. Kuulet aikuisten kokemuksia Johtajatulilta ja lippukunnan johdon kokemuksia lippukunnan koulutuspäivältä. Entä miten pelikortit toimivat ROK:illa samoajilla?  

Lisätietoja: Katja Saarela, katja.saarela@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3OGM1YWMtM2E3My00YjFlLTkxODgtOWI2NWI1YTA2ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d