SP Laajennettu aluevaliokunta 2/2021

Tervetuloa laajennetun aluevaliokunnan kokoukseen 16.-17.10. Kokous järjestetään etänä Teamsin välityksellä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRmYTZjZDItZWI0NC00YTY0LWE2ZjktYmRkYjBlZDU4YzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d

Lisätietoja: Johanna Ylander, johanna.ylander@partio.fi