Avustukset

Suomessa kunnilla on lakisääteinen velvollisuus avustaa kunnissa toimivia nuorisojärjestöjä, joihin myös partiolippukunnat lukeutuvat. Kunnallisista avustuksista tiedotetaan yleensä kunkin kunnan virallisissa lehdissä sekä usein myös suoraan avustuskelpoiselle yhdistykselle. Kunnallisten avustusten saamiseen on määrämuotoiset vaatimukset ja rajoitukset, joista kerrotaan avustusten hakuilmoituksen yhteydessä. Tiedot ovat saatavissa myös kunnan viranomaisilta.

Lippukunnat voivat yleensä saada kunnan nuoriso- tai vapaa-ajanlautakunnan yleisavustusta sekä joitakin erityisavustuksia, kuten leiri-, startti- tai kohdeavustusta. Kunnallista avustusta haetaan määrämuotoisella lomakkeella. Lomakkeita ja ohjeita saa kunnan nuorisotoimelta. Avustusohjesäännöstä ei ole mahdollista poiketa, joten ilmoitettu hakumenettely on ehdoton eikä esimerkiksi myöhästyneitä avustushakemuksia oteta edes käsittelyyn. Joissakin tapauksissa on mahdollista täydentää hakemusta vielä jonkin aikaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Usealla lippukunnalla on taustayhteisönä seurakunta tai muu yhteisö, joka avustaa lippukuntaa taloudellisesti tai materiaalisesti. Näiden avustusten saamiseksi lippukunta käy kahdenkeskisiä neuvotteluja taustayhteisön kanssa ja neuvottelutulosta noudatetaan yhdessä.

Partiopiirit ja erilaiset tukiyhdistykset saattavat jakaa stipendejä sekä avustuksia. Nämä avustusmuodot ovat epäsäännöllisiä, ja niistä tiedotetaan partiolehdistössä, nettisivuilla tai kirjeitse, jolloin ilmoitetaan myös hakumenettelystä. Kaikista tämänkaltaisista avustuksista on todettava, että ilmoitettuja hakemusmenettelyitä on noudatettava ja hakuajat ovat ehdottomia.

Lippukunnat saattavat saada taloudellista tai materiaalista tukea lahjoituksina tai avustuksena myös muilta sidosryhmiltään, kuten paikallisilta Lions-klubeilta tai Rotary-yhdistyksiltä, joiden toimintaan sisältyy nuorten toiminnan avustaminen. Joskus avustuksen saaminen edellyttää vastavuoroisuutta, osallistumista paikallistapahtumaan tai mukanaoloa tempauksissa.

Joskus lippukunta voi saada lahjoituksen tai avustuksen myös yksityisiltä henkilöiltä. Kaikki saadut avustukset ja lahjoitukset on kirjattava tuloslaskelmaan. Muista kuin säännöllisistä avustuksista on muistettava kiittää sen antajaa. Hänelle on ystävällistä kertoa, mitä avustuksella tai lahjoituksella on hankittu tai tehty.