Lippukunnan tarkastus

Toimintatarkastus  ja tilintarkastus

Lippukunnilla on velvollisuus suorittaa vuosittainen tarkastus. Tarkastus koskee hallintoa ja taloutta ja sen tekee joko maallikko toiminnantarkastaja tai auktorisoitu tilintarkastaja. Auktorisoidun tilintarkastajan tarvitsee vasta, kun taseen  loppusumma  ylittää  100 000 euroa ja liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai palveluksessa (työsuhteessa) on yli 3 henkilöä. Lippukunnille toiminnantarkastus on siis riittävä ja myös edullinen vaihtoehto.

Maallikkona toiminnantarkastajana voivat toimia yli 18-vuotiaat suomalaiset, joilla on riittävä osaaminen yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta. Esimerkiksi vanhat lippukunnanjohtajat sekä hallitusten jäsenet tyypillisesti soveltuvat toiminnantarkastajiksi. Toiminnantarkastajan valitsee lippukunnan kokous.

Toiminnantarkastaja/tilintarkastaja tekee tarkastustapahtumasta merkinnän tasekirjaan ja laatii tarkastuskertomuksen. Lippukunnan kokous hyväksyy tilinpäätöksen ja liittää tarkastuskertomuksen kopion kokouksen pöytäkirjaan.

Tarkastuskertomuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • kenen tilit ja hallinto on tarkastettu
 • mitä tarkastus on sisältänyt
 • minkä tilikauden tilit on tarkastettu
 • onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
 • antaako tilinpäätös riittävät ja oikeat tiedot
 • missä ja koska tarkastus on suoritettu
 • kuka tarkastuksen on tehnyt.

Lisäksi tarkastuskertomuksessa pitää olla:

 • lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • tarkastajien lausuma siitä, ehdottavatko tarkastajat toimitaanko tuloksen suhteen hallituksen esityksen mukaisesti
 • tarkastajan lausuma, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä
 • tarkastajan allekirjoitus nimenselvennyksineen.

Mikäli tilinpidossa tai hallinnossa on huomautettavaa, huomautukset on kirjoitettava tarkastuskertomukseen. Mikäli tarkastaja ei suosita vastuuvapauden myöntämistä, on tarkastuskertomuksesta käytävä ilmi sen syy. Mikäli kyseisellä tilikaudella toiminut hallitus ei saa vastuuvapautta, sen on pikimmiten ryhdyttävä selvittämään asiaa niin, että vastuuvapaus voitaisiin antaa. Mikäli taloudenhoitoa laiminlyödään pidemmän aikaa, saattaa lippukunta joutua jopa ulosottoon.