VBL-todistus

Value Based Leadership -koulutus on 13 opintopisteen laajuinen. Koulutuksen taso on EQF 5 eli se vastaa erikoisammattitutkintojen tasoa. Koulutuksesta saa Opintokeskus Siviksen (virallinen oppilaitos ja partion yhteistyökumppani) myöntämän virallisen todistuksen. Lisäksi opintosuoritus kirjataan Opintokeskus Siviksen koulutusrekisteriin, Sivisverkkoon. Lisäksi VBL-koulutuksen suorittanut saa kurssidiplomin ja Ungt Ledarskap-säätiön kompassiruusupinssin.

Matti Vanhanen onnittelee VBL-koulutuksen suorittaneita
Matti Vanhanen luovutti diplomit VBL-koulutuksen suorittaneille Espoon Hanasaaressa 3.9.2020

Value Based Leadership -koulutuksesta saatavassa opintopisteytetyssä todistuksessa osaamistavoitteet ovat:

  • Oppija osaa johtaa ryhmäprosessia omassa toimintaympäristössään.
  • Oppija osaa analysoida kommunikaatiota erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Oppija osaa toimia rakentavasti konfliktitilanteessa.
  • Oppija osaa arvioida omien ja yhteisön arvojen vaikutusta johtamisessaan.
  • Oppija osaa tutkia monimuotoisuuden merkitystä ryhmän johtamisessa.
  • Oppija osaa analysoida toimintakulttuurissa vallitsevia normeja ja arvioida niitä suhteessa toiminnan tavoitteisiin.
  • Oppija osaa analysoida vallankäyttöä osana vuorovaikutusta.
  • Oppija osaa muuttaa itseään.
  • Oppija osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan sekä laatia suunnitelmia oman johtajuuden tavoitteelliseksi kehittämiseksi.

Koulutuksen kuvaus:

Value Based Leadership -koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista: Ryhmien johtaminen, Johtaminen monimuotoisuuteen, Itsensä johtaminen sekä Johtaminen tuottoisasti arvoilla. Ennen ja jälkeen kunkin moduulin itsenäisesti tai pienryhmän kanssa tehtävien harjoitusten kautta osallistujat oppivat liittämään koulutuksen opit käytännön johtajuuteensa. Koulutukseen kuuluvassa mentoriohjelmassa oppijat ovat pohtineet omaa kehitystään johtajana sekä oppineet mentorin kokemuksista.

Opintojakso on mitoitettu opintopisteiksi (op). Yhdellä (1) opintopisteellä tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

EQF-taso 5

Hallitsee oman alansa laaja-alaisen ja/tai erikoistuneen tietoperustan sekä kognitiiviset ja käytännön taidotsekä ilmaisukyvyn ja hyödyntää näitä tietoja ja taitoja ratkaistessaan luovasti abstrakteja ongelmia ja suorittaessaan alan tehtäviä. Ymmärtää asioiden ja tehtävien rajapinnat ja yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Toimii alansa erikoisosaajana ja kehittää toimintaa. Johtaa ja valvoo tarvittaessa toimintaympäristöjä ja toimintoja, jotka muuttuvat ennakoimattomasti. Opastaa muita ja valvoo muiden suorittamia tehtäviä. Arvioi ja kehittää omia ja muiden suorituksia ja työtä. Valmius elinikäiseen oppimiseen.