Henkilöstöuudistuksen tausta ja tavoitteet

Miksi henkilöstöuudistus tehdään?

Partioneuvosto tunnisti jo vuonna 2015 tarpeen kehittää partion organisaatiota, ja kartoitusta varten pestattiin projektiryhmä. Tehdyn työn tuloksena vuoden 2016 jäsenkokous velvoitti hallitusta kartoittamaan ja poistamaan partiossa tehtävää päällekkäistä työtä.

Päällekkäistä työtä on jo vähennetty, sillä Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat ottaneet käyttöön valtakunnallisia talous- ja tietohallinnon palveluja, viestinnän ja markkinoinnin palveluja sekä henkilöstöpalveluja viime vuosina.

Henkilöstöuudistus tehdään, jotta partio toteuttaisi uutta strategiaansa 2021-2026 parhaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Henkilöstöuudistuksen keskeinen tavoite on tukea partiolippukuntia niiden toiminnassa mahdollisimman hyvin ja siten mahdollistaa partiolippukuntien elinvoimaisuus ja partion kasvu.

Henkilöstöuudistuksen tavoitteena eivät ole henkilöstövähennykset, vaan työntekijöiden lukumäärä säilyy samana. Henkilöstöpalvelujen tuottamisesta on jo nyt hyviä kokemuksia viidestä partiopiiristä.

Suomen Partiolaisista on tarkoitus luoda kehitysprojektissa valtakunnallinen työnantaja, joka tuottaa jatkossa henkilöstöpalvelut kaikille suomenkielisille partiopiireille. Finlands Svenska Scouter rf jatkaa ainakin toistaiseksi erillisenä työnantajana.

Henkilöstön työpisteet säilyvät edelleen lähellä partiolippukuntia, eikä valtakunnallisuus tarkoita samaa asiaa kuin työskentely Helsingissä. Partiopiirit ja niiden luottamushenkilöorganisaatiot jatkavat toimintaansa nykyisellä tavalla.

Henkilöstöorganisaatiouudistuksen strategiset tavoitteet

  • Varmistaa, että partiota toteutetaan laadukkaasti ja yhteisen strategian tavoitteiden mukaisesti kaikkialla Suomessa​.
  • Tukea partion kasvua kohdistamalla partiotoimihenkilöiden työpanosta enemmän ja yhtenäisemmällä tavalla lippukuntien tukemiseen​.
  • Lisätä partiotoimihenkilöiden tekemän työn vaikuttavuutta päällekkäistä tekemistä vähentämällä.
  • Partio on houkutteleva ja tasa-arvoinen työpaikka, joka mahdollistaa henkilöstölle jatkuvan oppimisen ja kehittymisen sekä tasalaatuiset HR-palvelut.

Lausunto henkilöstöorganisaatiouudistuksen edistämisestä

A-jäsenten ja Suomen Partiolaisten työntekijät tekevät vaikuttavaa työtä partion hyväksi. Siksi partioneuvosto katsoo, että työntekijäorganisaatiota on tärkeää ajoittain uudistaa. Partioneuvoston mielestä on hyvä, että suunnitellussa henkilöstöuudistuksessa työtekijöiden panos tukisi entistä paremmin lippukuntia niiden oman toiminnan kehittämisessä.

Uudistuksessa näkyvät partiolle tärkeät periaatteet: eteenpäin katsominen, halu kehittää toimintaa ja valmistautuminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöuudistus edistää ajatusta yhdestä partiosta ja varmistaa, että partiotoimintaa voidaan toteuttaa tasalaatuisena koko Suomessa.

Partioneuvosto kiittää uudistuksen perusteellisesta ja henkilöstöä osallistavasta valmistelutyöstä. Partioneuvosto korostaa, että seuraavissa vaiheissa on tärkeää saada informoitua ja annettua osallistumismahdollisuus vuoden 2021 alussa aloittaville luottamushenkilöille erityisesti A-jäsenten hallituksissa.

Partioneuvosto pyytää hallitusta kiinnittämään huomiota uudistuksen vaikutuksiin partion päätöksentekojärjestelmään sekä strategisella että operatiivisella tasolla niin A-jäsenissä kuin Suomen Partiolaisissakin.

Partioneuvosto on saanut katsauksen hankkeeseen ja pitää perusteltuna valmistelutyön jatkamista ensisijaisesti ehdotetun kolmen palvelualueen mallin mukaisesti. Partioneuvosto kannustaa jatkamaan uudistustyötä aktiivisessa dialogissa kaikkien A-jäsenten kanssa.

Partioneuvosto 28.-29.11.2020

Partiotyö

Partiossa työskenteli vuonna 2019 lähes 90 työntekijää, mikä vastasi työmäärältään 80 henkilötyövuotta. Puolet työntekijöistä oli Suomen Partiolaisten työntekijöitä ja puolet työskenteli partiopiireissä eri puolilla Suomea.

Partiotyöntekijät toimivat monipuolisissa järjestö- ja nuorisotyön asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Suurin työntekijäryhmä ovat lippukuntatyön tekijät, jotka tukevat paikallisia partiolippukuntia johtamisessa, kasvatuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa. Partiossa työskentelee myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon ammattilaisia, jäsen- ja toimistopalvelutyöntekijöitä sekä esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin tekijöitä. 

Henkilöstöuudistuksen onnistumisen edellytykset ovat hyvät, sillä yhteisten palvelujen rakenteet ovat jo olemassa. Suomen Partiolaiset tuottaa henkilöstöpalvelut jo nyt viidelle partiopiirille eli Järvi-Suomen Partiolaisille, Uudenmaan Partiopiirille, Lapin Partiolaisille, Etelä-Karjalan Partiolaisille ja Kymenlaakson Partiopiirille. 

Vaikka Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat itsenäisiä työnantajia, ne ovat tehneet yhteistä henkilöstöpolitiikkaa jo pitkään. Kaikkien työntekijöiden työehdot perustuvat esimerkiksi partiotyönantajia koskevaan työehtosopimukseen. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat sopineet työnjaostaan Sopu-dokumentissa. Partiota ja partiotyötä ohjaavat periaatteet, päätökset ja sopimukset on julkaistu avoimesti yhdessä paikassa.