Eduskunta

Eduskuntavaaleissa valittiin Suomelle uudet päättäjät neljäksi vuodeksi 14.04.2019. Suomen Partiolaiset oli asettanut vaaleihin tavoitteita, joiden puolesta vaikutamme myös vaalikauden ajan.

Partiovaikuttajat eduskunnassa 

Jätetään maailma vähän parempana kuin sen löysimme – Partiolaisten tekoja paremman maailman puolesta ja tavoitteita eduskuntavaaleihin 2019

Harrastaminen luo hyvinvointia – Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen

Me partiossa uskomme, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen. Jotain, missä saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Harrastuksista saadut kokemukset, ystävät ja taidot kantavat pitkälle ja harrastaminen ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Eri selvitysten mukaan 10-20 prosentilla lapsista ja nuorista ei ole nykyään mielekästä harrastusta. Syynä on tutkimusten mukaan harrastusten hinnan lisäksi maantieteellinen etäisyys sekä erilaiset osallistumiskynnykset esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen tai toimintarajoitteen takia. Toiset tutkimukset taas osoittavat, että lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt huolestuttavasti. Liikkumattomuuden suurin vihollinen on istuva elämäntapa; jopa liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret liikkuvat arjessa liian vähän. Nuorisobarometri ja Juho Saaren työryhmän raportti taas kertovat hälyttävää kieltään eriarvoisuuden kasvusta. Esimerkiksi 28 % nuorista ilmoittaa, että on joutunut lopettamaan harrastuksen joskus rahanpuutteen takia. Toisaalta nuorisobarometrin mukaan nuoret oppivat koulun ulkopuolella esimerkiksi harrastuksissa tärkeitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan ja joita koulussa ei opi.

Partiossa olemme tehneet viime vuosina paljon töitä sen eteen, että partio olisi helposti saavutettavissa kaikkialla ja ihan kaikenlaisille lapsille ja nuorille. Olemme mm. kokeilleet 100 uutta tapaa tehdä partiota. Partio on lähiharrastus, johon monet pystyvät kulkemaan itse kävellen tai pyörällä. Toiminta on aktiivista, ei kilpailevaa, monipuolista ja sitä tehdään kokoontumistilojen lisäksi paljon luonnossa liikkuen. Partiotoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, joten se on yhteiskunnalle todella edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa harrastusmaksut ovat hyvin maltillisia. Partiossa myös opitaan paljon tärkeitä taitoja ja tämän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eteen tuotamme työkaluja ja menetelmiä nuorisoalan osaamiskeskuksessa.

Onkin tärkeää tukea monipuolisesti eri harrastusmahdollisuuksia ja niitä lapsia ja nuoria, joille harrastamisen hinta on este. Koulupäivien yhteyteen lisättävä harrastustoiminta on hyvä lisä, mutta tärkeintä kunnissa olisi koordinoida hyvin eri toimijoiden toteuttamaa harrastustoimintaa ja löytää ne lapset ja nuoret, jotka eivät harrasta mitään.

Tavoitteita:

 • Velvoitetaan kunnat järjestämään jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluiseen harrastukseen ja tarjoamaan lapsille ja nuorille tukea harrastukseen pääsyyn myös koulujen ulkopuolella. Harrastamisen positiiviset vaikutukset korostuvat ryhmässä tapahtuvassa säännöllisessä harrastamisessa.
 • Nuorten eriarvoistumiseen on puututtava. Lapsistrategian valmistelussa on kuultava lapsia ja nuoria moniäänisesti.
 • Vapaaehtoisvoimin toimintaansa pyörittävien kansalaisjärjestöjen pitkäjänteinen ja vakaa rahoitus takaavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja tarjoavat toimintaa nuorille nuorten ehdoilla.
 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa saatu osaaminen tunnistettava ja tunnustettava entistä paremmin oppilaitoksissa ja työelämässä. Nuorten moniammatilliseen kohtaamiseen riittävät resurssit, jokaiselle nuorelle löydettävä oma polku ja saatava osaamiset ja kyvyt käyttöön.
 • Kolmannen sektorin toiminta turvataan. Vapaaehtoistyö on yksi tapa olla aktiivinen kansalainen.

Metsät ja ilmasto – Jokaiselle lapselle ja nuorelle luontokokemus, nyt ja tulevaisuudessa

Ilmastonmuutoksen torjunta maailman ja nuorten tulevaisuuden kannalta kaikista tärkein asia. 15 000 tieteentekijää varoitti ihmiskuntaa joukkotuhosta, jonka nykyinen elämäntyylimme on aiheuttamassa yhteiselle ja ainoalle planeetallemme. Yhtenä keinona ongelman ratkomiseksi tutkijat näkevät luontokasvatuksen ja ympäristön kunnioittamisen opettamisen lapsille. Luonnossa tapahtuvat harrastukset edistävät luontosuhteen kehittymistä. On tärkeää, että luonto on lähellä ja lähiluontoa vaalitaan. Luonnossa liikkuminen edistää lasten ja nuorten terveyttä ennaltaehkäisevästi, mikä pienentää sosiaali- ja terveyskuluja.

Partiolla onkin tärkeä rooli ympäristökasvattajana. Partiolaisen ihanteena on rakastaa ja suojella luontoa. Monet lapset kehittävät metsä- ja luontosuhteen partiossa. Partiolaisille ovat tärkeitä vanhat metsät, retkeilymaastot, metsässä virkistäytyminen ja rauhoittuminen. Myös metsien vastuullinen käyttö ja metsä elinkeinona kiinnostaa partiolaisia. Suomen Partiolaisten jäsenkokous vaati Suomea ryhtymään ripeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi.

Tavoitteita:

 • Lisää resursseja luontoharrastuksiin, jokaiselle lapselle ja nuorelle luontokokemus.
 • Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden rakenteet, opasteet ja puitteet kuntoon. Lisää lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita.
 • Jokamiehenoikeudet ja niiden turvaaminen kaikessa päätöksenteossa
  • Arviointi jokamiehenoikeuksien toteutumisesta mukaan lainsäädännön laatimiseen
  • Luontomatkailun kehittäminen jokamiehenoikeuksien puitteissa
 • Ilmastonmuutos ja ympäristön tila huomioitava kaikessa päätöksenteossa
  • Maailman maat ovat sopineet rajaavansa maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen. Suomen on oltava tässä työssä edelläkävijänä mukana.
  • Suomen tulee pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kaikilla politiikkasektoreilla.
  • Huomio on kiinnitettävä myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja tehtävä toimenpiteitä sen pysäyttämiseksi.

Aktiivinen nuori kansalainen – nuorille välineitä vaikuttaa

Nuorissa on tulevaisuus. Mutta nuoret eivät pääse vaikuttamaan tulevaisuuteensa jos yhteiskunta ei tue nuorten osallisuutta. Nuorten äänestysaktiivisuus on nykyään muita ikäryhmiä selvästi matalampi, vain 36 % alle 25-vuotiaista äänesti vuoden 2017 kuntavaaleissa. Meidän pitääkin toimia, jotta nuoret kokevat mielekkäänä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Itävallassa on saatu positiivisia kokemuksia äänestysikärajan laskusta 16 ikävuoteen ja myös Suomen Ev.lut kirkossa luotetaan nuorten kykyyn tehdä äänestyspäätöksiä. Suomen valtion tulisikin seurata esimerkkiä. 2018 nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat entistä kiinnostuneempia politiikasta. 

Partio kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Kannustamme nuoria lähtemään ehdolle vaaleissa ja äänestämään aktiivisesti ja tuomaan päätöksentekoa lähemmäksi nuorten arkea. Partio-ohjelmassa on useita vaikuttamiseen liittyviä aktiviteetteja kaikenikäisille partiolaisille ja partioliike näyttää myös esimerkkiä yhteiskunnassa siitä, että nuoret osaavat ja haluavat päättää yhteisistä asioista kun siihen annetaan mahdollisuus.

Tavoitteita:

 • Äänestysikärajan, kansalaisaloitteen esittämisen ja allekirjoittamisen ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen ikäraja on laskettava 16 ikävuoteen
 • Nuoria ei pidä kuunnella vain ”nuorten” asioissa. Huomioidaan erilaiset tavat osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja tehdään osallistamisen tavat myös nuorille sopiviksi.
 • Sukupolvivaikutusten arviointi lainsäädäntöön –tehdään tulevien sukupolvien näkökulmasta oikeudenmukaista politiikkaa
 • Haluamme, että YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta, Agenda 2030 on otettava hallitusohjelman pohjaksi.
 • Kehitysyhteistyömäärärahat nostettava vihdoin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kansalaisjärjestöjen rahoitus varmistettava, jotta niiden tekemä vaikuttava kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus voi jatkua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 750 paikallisyhdistyksessä ympäri maata. Onkin laskettu, että partiolaiset tekevät vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista.

Tavoitteet pdf muodossa

Partio_eduskuntavaalitavoitteet_esite_tiivis

Artikkelikuva ja vaaligrafiikat: Eeva Helle

Nämä tavoitteet on hyväksytty Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksessa 24.5.2018