Seurakunta

Partion ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä perinne ja piispainkokouksen päätöksellä partio voi olla yksi seurakunnan nuorisotyön muoto. Seurakunnat voivat toimia rekisteröityjen tai rekisteröimättömien lippukuntien taustayhteisönä, jolloin lippukunta antaa ensisijaisesti taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta huomioiden jäsentensä katsomusten moninaisuuden.

Seurakuntaan vaikuttaminen ja sen toimintaan aktiivinen osallistuminen on tärkeää sekä niille lippukunnille, joiden taustayhteisö on seurakunta että laajemmin partion kasvatustyölle. Keräämmekin yleensä partioehdokkaita myös seurakuntavaaleissa ja kannustamme partiolaisia sekä äänestämään että lähtemään ehdolle. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022.

Seurakuntavaikuttamisen perustiedot 

Partiovaikuttajat seurakunnissa

Partion tavoitteet seurakunnissa

Osallisuus – lasten ja nuorten ääni kuuluviin

 • Lasten ja nuorten etu otetaan huomioon seurakunnan päätöksenteossa
 • Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan ja niillä on merkitystä
 • Osallisuus ja vaikuttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi
 • Partion asiantuntemusta hyödynnetään lapsia ja nuoria koskevissa asioissa

Toiminta – mielekästä ja oikein resursoitua

 • Partiotoiminnan toimintaedellytykset turvataan seurakunnassa
 • Lasten ja nuorten toimintaa tuetaan ja kehitetään seurakunnissa
 • Seppo-toiminnan resurssit ovat riittävät ja toiminta on laadukasta
 • Diakoniatyö tuntee alueensa partiotyön ja tekee yhteistyötä lippukuntien kanssa
 • Seurakunnat ja lippukunnat sopivat yhteistyöstään kirjallisella sopimuksella

Päätöksenteko – kestävää, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista

 • Seurakuntien päätöksenteko on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
 • Seurakunta kohtelee alueensa lippukuntia yhdenvertaisesti
 • Seurakunnat kantavat vastuuta ympäristöstä ja ovat vastuullisia metsänomistajia

Tukemalla nuorten osallisuutta kasvatamme tulevaisuuden aktiivisia kansalaisia sekä rakennamme nuorille yhteenkuuluvuuden tunnetta kirkkoon. Seurakunnissa tarvitaan uudenlaisia tapoja mahdollistaa nuorten osallistuminen yhteisistä asioista keskusteluun. Osallistumis- ja vaikuttamistapoja pohdittaessa tulee kiinnittää huomiota nuorten erilaisiin tarpeisiin. Partio on asiantuntija lapsia ja nuoria koskevissa asioissa, ja asiantuntemus on koko kirkon käytettävissä.

Nuorten ääntä arvostavassa seurakunnassa nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa. Nuoria koskevia asioita ei rajata keinotekoisesti, vaan nuoria kuullaan kattavasti eri päätöksenteon osa-alueilla. Yhdessä lasten ja nuorten kanssa mietitään sellaisia kuulemisen tapoja, jotka tavoittavat heitä laajasti. Seurakunta tekee näkyväksi, miten nuorten ideoita ja näkemyksiä on huomioitu päätöksenteossa. Talous antaa raamit kaikelle toiminnalle – siksi nuoria pitäisi kuulla jo talousarviota laadittaessa.

Seurakunnan partiotyöntekijät (Sepot) antavat arvokasta tukea lippukunnille erityisesti hengelliseen kasvuun liittyvissä kysymyksissä. Tästä syystä Seppo-toiminnan laatuun ja resursointiin tulee kiinnittää seurakunnissa huomiota. Tuen määrä kirjataan mahdollisimman selkeästi seurakunnan ja lippukunnan väliseen yhteistyösopimukseen. Luottamushenkilöt varmistavat yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa, että resursointi on riittävää sovittuun tukeen nähden. Seppojen tukea ja asiantuntemusta hengelliseen kasvuun liittyvissä kysymyksissä saattavat tarvita myös ne lippukunnat, jotka eivät ole solmineet seurakunnan kanssa taustayhteisösopimusta. Seppojen resursseja pyritään mahdollisuuksien mukaan antamaan kaikkien alueen partiolaisten käyttöön. Lisäksi diakoniatyön ja lippukuntien välistä yhteistyötä kehitetään yhteisvastuukeräyksen hengessä: diakoniatyöntekijät tuntevat partiotoiminnan alueellaan ja osaavat tarvittaessa ohjata vähävaraisten perheiden lapsia mielekkään harrastustoiminnan pariin. Diakoniatyö ja lippukunnat, yhdessä Seppojen tuella, voivat sopia paikallisesti tarkoituksenmukaisista toimintatavoista esimerkiksi jäsenmaksuun liittyen.

Partiolaisten näkökulmasta tärkeintä on hyvän yhteistyön ja lippukunnan toimintaedellytysten säilyminen. Näitä toimintaedellytyksiä ovat esimerkiksi kolot, leirikeskukset, muut seurakunnan tarjoamat tilat ja tarvikkeet sekä taloudellinen tuki. Parhaiten toimintaedellytysten säilymiseen voi vaikuttaa osallistumalla luottamushenkilönä seurakunnan päätöksentekoon. Luottamustoimessaan partiolaiset pitävät esillä meille tärkeitä asioita, kuten oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa. Esimerkiksi saman seurakunnan alueella olevia partiolippukuntia, jotka ovat solmineet sopimuksen yhteistyöstä seurakunnan kanssa, tulisi kohdella yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuus ei tarkoita tasapäistämistä, vaan esimerkiksi päätösten peilaamista ennalta sovittuihin yksiselitteisiin kriteereihin. Näin voidaan varmistua oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden toteutumisesta esimerkiksi tukipäätöksiä tehtäessä.

Partiolaiset edellyttävät seurakunnilta vastuuta ympäristöstä sekä vastuullisuutta metsäomaisuuden hallinnassa. Seurakunnat ovat merkittäviä metsänomistajia, eikä ole aivan sama, miten metsäomaisuutta hallinnoidaan ja hoidetaan. Päätökset, jotka kohdistuvat metsäomaisuuteen, tehdään tarkoin ja niissä pohditaan vaikutuksia ympäristöön.

Lippukunnilla ja piireillä voi olla omia tavoitteita, jotka liittyvät johonkin paikalliseen haasteeseen tai ongelmakohtaan. Lisäksi jokaisella luottamushenkilöllä on tietysti omat tavoitteensa.

Nämä tavoitteet on hyväksytty Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter hallituksessa 16.3.2018 syksyn 2018 seurakuntavaaleihin