Partion tavoitteet kuntavaaleissa 2021

Suomen Partiolaisten tavoitteet kuntavaaleissa 2021

Suomen Partiolaiset on kasvatusjärjestö, jonka yhtenä tavoitteena on kasvattaa nuorista yhteiskunnallisesti akt  iivisia ja vastuunsa tuntevia kansalaisia. Partion kautta nuoret oppivat yhteiskunnan toiminnasta, politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Partiossa toimitaan ryhmässä ja opitaan yhteistyön kautta. Näistä taidoista on hyötyä nuorille niin jokapäiväisessä arjessa kuin myöhemmin työelämässäkin. Partiopolulla nuoret oppivat tarttumaan toimeen ja pitämään toisista huolta. Partiossa hyväksytään kaikki, ketään ei syrjitä, ja harrastustoiminta on kaikille avointa.

Tärkein ja näkyvin partiotoiminta tapahtuu lippukunnissa. Lippukuntien toimintaedellytykset riippuvat pitkälti kunnista ja kuntien päätöksenteosta, minkä vuoksi kuntavaalit ovat partiotoiminnalle erityisen merkittävät vaalit. Kunnat mahdollistavat harrastustoimintaa tarjoamalla taloudellisia avustuksia ja tiloja järjestöille sekä yhdistyksille. Harrastustoiminnan tukeminen vähentää nuorten syrjäytymistä ja lisää kuntien elinvoimaa – harrastusmahdollisuuksiin panostaminen on siis tärkeää sekä nuorten että kunnan hyvinvoinnin kannalta. Partion kuntavaalitavoitteet pyrkivät ennen kaikkea lisäämään nuorten hyvinvointia, joten harrastamisen merkityksen korostaminen on tärkeä osa näitä tavoitteita.

Koronapandemian myötä kuntien taloudellinen tilanne on entisestään heikentynyt ja edessä on varmasti monenlaisia taloudellisia säästötoimenpiteitä. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet talouden lisäksi myös nuorten arkeen: kotihälytysten määrä on noussut huomattavasti, eikä koulujen lähiopetukseen tai harrastuksiin ole päässyt osallistumaan tavalliseen tapaan. Nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on tärkeää, että mahdolliset tulevat taloussäästöt eivät kohdistu nuoriin ja harrastamiseen. Yksi tapa huomioida tämä päätöksiä tehtäessä on päätösten lapsivaikutusten arviointi.

Partion kuntavaalitavoitteissa näkyvät partiolaisille tutut aiheet: harrastusmahdollisuudet, nuorten osallisuus sekä luonto. Näillä tavoitteilla pyritään parantamaan ympäröivää maailmaa, mutta myös toteuttamaan partion tavoitteita.

Harrastaminen – Jokaiselle nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiselle löytyy vankat perusteet. Harrastaminen lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä yhteiskunnassa. Useat tutkijat ovat jo vuodesta 2014 ehdottaneet, että kaikille nuorille tarjottaisiin mahdollisuus mieleiseen harrastukseen. Tällaisen harrastustakuun toteuttaminen ei ole yksin kuntien tehtävä, vaan sitä tulisi työstää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi koulut, seurat ja yhdistykset, jotka tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia. Nykytutkimusten mukaan noin 90 %:lla nuorista on jokin harrastus ja 80 %:lla harrastus on mieluisa. Kuitenkin valitettavan moni nuori jää vielä toiminnan ulkopuolelle.
Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi kuntien tärkeä tehtävä on tukea eri toimijoita tarjoamalla taloudellisia avustuksia, tiloja ja neuvontaa. Olisi tärkeää, että jokaisessa kunnassa olisi nimetty tätä työtä edistämään koordinaattori, joka myös välittäisi järjestöille tietoa kunnan ajankohtaisesta päätöksenteosta ja avustaisi erilaisissa ongelmatilanteissa. Harrastuskoordinaattorin tehtävän käyttöönotto vaatii kunnilta tahtoa, hyvää viestintää ja resurssien uudelleenkohdistamista. Uusi Suomen malli antaa kunnille työkaluja harrastamisen koordinointiin.

Partiolaisia löytyy monilta paikkakunnilta ympäri Suomea: useissa kunnissa on yksi tai jopa useampi lippukunta. Lippukunnissa 7–22 -vuotiaille nuorille järjestetään viikoittaista toimintaa, retkiä ja leirejä. Myös alle kouluikäisille nuorille ja heidän perheilleen suunnattua perhepartiota löytyy monista lippukunnista. Kaikki partiotoiminta lippukunnissa tapahtuu vapaaehtoisvoimin.

Partioharrastuksessa nuori oppii taitoja ja kerryttää kokemusta, joista on hyötyä myös opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä. Partiotoimintaan liittyvistä koulutuksista ja kursseista nuoren on mahdollista ansaita myös opintopisteitä. Harrastuksista saadun osaamisen tunnistamisesta on nuorille hyötyä, ja partion osaamiskeskuksessa onkin kehitetty työkaluja tätä tavoitetta tukemaan. Olisi tärkeää, että myös kunnat ja kuntien oppilaitokset tunnistaisivat nykyistä paremmin harrastuksista saadun osaamisen.

On tärkeää, että kunnat tukevat partiota ja muita harrastuksia myös jatkossa. Kuntien, koulujen ja järjestöjen nykyistä parempi yhteistyö on ensimmäinen askel monipuolisten harrastusmahdollisuuksien luomiseen ja ylläpitämiseen.

Tavoitteita:

 • Kunnat tekevät yhteistyötä koulujen, järjestöjen ja harrastusseurojen kanssa monipuolisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Kuntiin tarvitaan harrastuskoordinaattorit, jotka toimivat linkkinä eri tahojen välillä ja edistävät matalan kynnyksen harrastamista.
 • Kunnat turvaavat harrastamisen edellytykset tarjoamalla tiloja järjestöjen käyttöön sekä jakamalla järjestöavustuksia. Esimerkiksi koulutilojen nykyistä laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulisi selvittää ja kuntien leirikeskuksia ylläpitää.
 • Kuntien järjestämät koulukyydit ja muut kuljetuspalvelut tukevat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Kuntien tulee selvittää poikkihallinnollisesti, miten koulukuljetukset ja harrastukset voidaan yhteensovittaa
 • Harrastetilojen riittävyys ja viheralueverkon kattavuus tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Partio, sekä monet muut harrastukset tarvitsevat saavutettavissa olevia harrastetiloja toimintansa järjestämiseen, joten kuntien tulee varmistaa niiden riittävyys myös kaavoituksen yhteydessä.
 • Nuorten harrastustoiminnasta saatu osaaminen tulee tunnistaa kuntien oppilaitoksissa. Kunnat edistävät nuorten mahdollisuuksia hyödyntää harrastuksissa opittuja taitoja opinnoissa ja työelämässä.

Nuorten osallisuus – Kunnat kuuntelevat nuoria päätöksenteossa

Nuorissa on kuntien tulevaisuus. On erityisen tärkeää, että nuorten osallistumismahdollisuuksia tuetaan, ja että nuorille tarjotaan monipuolisia vaikuttamisen keinoja. Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat entistä kiinnostuneimpia politiikasta. Nuorista siis löytyy halua olla mukana päätöksenteossa, joka liittyy heitä koskeviin asioihin.

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten tulee päästä vaikuttamaan kaikkiin heitä koskeviin päätöksiin. Tässä tehtävässä tärkeä rooli on kuntien nuorisovaltuustoilla, jotka avaavat nuorille väyliä vaikuttamiseen. Nuorisovaltuustoille tuleekin taata riittävät resurssit ja riittävä tuki.

Kuntien päätöksenteko on tuotava lähemmäs nuoria. Jos muutoksia ei tehdä niin nuoret voivat kokea, että kuntapäätöksenteko on liian monimutkaista, ja että heidän omat resurssinsa eivät riitä kuntavaikuttamiseen. On myös tärkeää muistaa, että nuoret eivät ole homogeeninen ryhmä. Siksi esimerkiksi nuorisovaltuustojen rinnalle tulisi kehittää erilaisia vaihtoehtoisia osallistumiskanavia. Erilaisten vaikuttamismenetelmien kehittäminen voisi mahdollisesti pienentää kuilua nuorten ja päätöksenteon välillä.

Partiotoiminnan yhtenä päämäärä on kasvattaa nuorista aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Näin ollen meille partiolaisille on äärimmäisen tärkeää, että nuoret saavat vaikuttamismahdollisuuksia ja tulevat kuulluiksi kuntapäätöksenteossa. Partio-ohjelmassa on useita vaikuttamiseen liittyviä aktiviteetteja kaikenikäisille partiolaisille ja partioliike näyttää myös esimerkkiä yhteiskunnassa siitä, että nuoret osaavat ja haluavat päättää yhteisistä asioista, kun siihen annetaan mahdollisuus.

Tavoitteita:

 • Nuorisovaltuustojen edustajien tulee saada paikat kaikkiin kuntansa lautakuntiin sekä kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen.
 • Nuorisovaltuustoille sekä koulujen oppilas- ja opiskelijakunnille tulee taata riittävät toimintaresurssit ja kuntien tulee huolehtia siitä, että niissä toimivat nuoret saavat riittävästi tukea toimintaansa. On myös tärkeää välttää kapulakieltä ja monimutkaista terminologiaa kuntien materiaaleissa.
 • Myös vaihtoehtoisia vaikuttamismahdollisuuksia nuorille tulee selvittää ja kehittää. Esimerkiksi osallistuvan budjetoinnit kokeilut mahdollistavat suoran rahoituksen asioihin, jotka ovat nuorille tärkeitä.
 • Kuntien palaute- ja aloitekanavia on kehitettävä kaikille nuorille sopiviksi. Tärkeintä on, että nuoren ei tarvitse olla vaikuttamistyön asiantuntija tehdäkseen aloitteen. Nuoren tekemä aloite tulee myös käsitellä kohtuullisessa ajassa, ja nuoren tulee saada siihen vastaus.
 • Nuoret vaikuttavat useissa järjestöissä. Kuntien tulee kuunnella nuorisojärjestöjä, sillä ne ovat asiantuntijoita oman lähialueensa kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tätä kuntien harrastuskoordinaattorit voisivat tukea toimimalla linkkinä kuntien päätöksenteon ja järjestöjen välillä.
 • Kunnat pyrkivät edistämään kuntavaalien äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen. Kunnat pyrkivät myös nostamaan nuorten äänestysaktiivisuutta.

Ympäristö, luonto ja ilmasto – jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen

Ilmastonmuutoksen torjunta on maailman ja nuorten tulevaisuuden kannalta kaikista tärkein asia. Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa 67 % nuorista ilmoitti kokevansa turvattomuutta tai epävarmuutta ilmastonmuutoksesta. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on torjuttava niin globaalisti kuin paikallisesti. Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutostyössä, sillä monet kuntien ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisia päästöjä asukkaiden arjesta syntyy. Kuntaliiton mukaan jo noin 45 % suomalaisista asuu kunnissa, jotka tähtäävät hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Kunnat voivatkin toimia edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa suurten ympäristökatastrofien torjumisessa. Luontosuhde alkaa kehittyä jo lapsuudessa, ja se tukee kestävän elämäntavan syntymistä sekä luonnon itseisarvon tunnistamista. Partiolla on tärkeä rooli ympäristökasvattajana, ja monet nuoret kehittävätkin metsä- ja luontosuhteensa juuri partiossa. Partiolaisille tärkeitä ovat vanhat ja monimuotoiset metsät, retkeilymaastot sekä metsässä virkistäytyminen ja rauhoittuminen. Myös metsien vastuullinen käyttö ja metsä elinkeinona kiinnostaa partiolaisia. Partiotoiminnan kannalta on tärkeää, että monimuotoinen luonto on lähellä ihmistä, ja että ihminen arvostaa sekä vaalii lähiluontoa.

Tavoitteita:

 • Kunnat ovat keskeisiä ympäristö- ja ilmastopolitiikan toimijoita. Kunnat sitoutuvat toiminnassaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.
 • Hyvä metsänhoito ja metsien kasvusta huolehtiminen luovat edellytykset hiilinielujen ylläpitämiselle. Kunnat laativat omistamilleen metsille metsänhoitosuunnitelman, joka huomioi metsien monimuotoisuuden ylläpitämisen, hiilinielujen kasvun tukemisen ja metsien virkistyskäytön. Kunnat pyrkivät myös kaikessa toiminnassaan säilyttämään lähiluonnon monimuotoisena.
 • Kunnat ylläpitävät alueellaan sijaitsevia retkeilykohteita, kuten taukopaikkoja, laavuja ja pitkospuita. Tietoa kunnan lähiluonto- ja retkeilykohteista löytyy vaivattomasti ja kunnat viestivät virkistäytymismahdollisuuksista eri kanavissa.
 • Kunnat panostavat turvallisiin ja toimiviin kevyen liikenteen väyliin, jotka mahdollistavat nuorten turvalliset koulu- ja harrastusmatkat.
 • Luontokohteet ovat nuorten saavutettavissa. Kaupungeissa panostetaan julkisen liikenteen suunnitteluun. Hyväkuntoinen tieverkosto mahdollistaa luontoon pääsyn turvallisesti.
 • Myös kaupunkialueiden ulkopuolella kiinnitetään huomiota luontokohteiden saavuttavuuteen ja huolehditaan tieverkoston kunnosta ja ylläpidosta.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 750 paikallisyhdistyksessä ympäri maata. Onkin laskettu, että partiolaiset tekevät vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista.

Lisätietoja antavat

Siiri Tuovila
Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
siiri.tuovila@partio.fi

Kati Systä
Suomen Partiolaisten vaikuttamistyön koordinaattori
kati.systa@partio.fi

Nämä tavoitteet on hyväksytty Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksessa 27.5.2020

Tavoitteet tiiviissä muodossa jaettavaksi Partion kuntavaalitavoitteet_2021_SU_SVE

Kuvia vaalitavoitteista viestimiseen materiaalipankissa