Rahankeräysluvat ja tilinumerot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (0202252-9)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2021/1347, 15.10.2021

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 1.1.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Varoilla tuetaan partiotoimintaa Suomessa.  Varat käytetään keskusjärjestön toimintaan sekä partiopiirien ja -lippukuntien toiminnan tukemiseen sekä taloudellis-sosiaalisin perustein myönnettäviin jäsen- ja osallistumismaksuvapautuksiin.

Keräystunnus:
Pinssi, joka annetaan Partion ystävät -kuukausilahjoittajille.

Rahankeräystili:
DABAFIHH, FI55 8179 9710 0457 32


Partiosäätiön – Scoutstiftelsenin rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2021/167, 16.2.2021

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 16.2.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevana koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.

Rahankeräystili:
Helsingin OP Pankki Oyj, FI79 5721 4610 0123 45

 


Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  tillstånd för penninginsamling

Tillståndsinnehavare:
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (0202252-9)

Beviljare för tillstånd:
Polisstyrelsen

Tillståndsnummer och tidpunkt för beviljande:
RA/2021/1347, 15.10.2021

Område för anordnande av insamlingen:
Tillståndet gäller från 1.1.2022 tills vidare i Finland med undantag av Åland.

Användningsändamålet för de insamlade medlen:
Men intäkterna understöder vi scoutverksamhet i Finland. Intäkterna används för verksamhet hos centralorganisationen, scoutdistrikten och i scoutkårerna samt för att bevilja befrielse från medlemsavgift och deltagaravgifter av sociala- eller ekonomiska skäl.

Insamlingsemblem:
Pins, som delges månadsgivare av Scoutingens Vänner.

Penninginsamlingskonto:
DABAFIHH, FI55 8179 9710 0457 32


Partiosäätiö – Scoutstiftelsens tillstånd för penninginsamling

Tillståndsinnehavare:
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen

Beviljare för tillstånd:
Polisstyrelsen

Tillståndsnummer och tidpunkt för beviljande:
RA/2021/167, 16.2.2021

Implementeringstid och område för anordnande av insamlingen:
Tillståndet gäller från 16 februari 2021 tills vidare i Finland med undantag av Åland.

Användningsändamålet för de insamlade medlen:
Insamlade medel används oavkortat för att understöda Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s verksamhet.

Penninginsamlingskonto:
Helsingin OP Pankki Oyj, FI79 5721 4610 0123 45