Kestävä kehitys partiossa

Partiolainen haluaa pelastaa maailman ja luonnollinen paikka aloittaa on ympäristömme. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. Partio on nostanut kestävän kehityksen oman toimintansa keskiöön ja pyrkii jatkossa toimimaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle yhteiskunnalle. Meidän vastuumme on suuri kun kasvatamme osaltamme tulevaisuuden päättäjiä ja aktiivisia kansalaisia.

Partion kasvatustoiminta ja koko partio-ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Lisäksi tekemämme lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Partiolaiset myös tekevät tutkitusti muita nuoria todennäköisemmin ympäristötekoja joka päivä.

Luontosuhde on aina ollut tärkeä osa partioaatetta, mutta asioiden muuttaminen ei ole aina suoraviivaista. Se mitä kestävä kehitys yksittäiselle jäsenelle merkitsee, vaihtelee paljon. Partiossa yhtenä haasteena on yhteisen tahtotilan löytäminen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi samalla turvaten partion toimintaedellytykset ja lasten ja nuorten oikeus harrastuksiin. Paikallisyhdistykset ovat suuressa roolissa asioiden edistämisessä, piirien ja keskusjärjestön tukiessa toimintaa. Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Vinkkejä lippukunnalle

Partion kasvatustoiminta tukee jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista ja toteuttamalla partio-ohjelmaa lapsi ja nuori oppii paljon ympäristön ja kestävän kehityksen teemoista. Onko lippukunnassa jo toteutettu WWF:n kanssa yhteistyössä toteutettu Panda-merkki, joka kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta? Panda-merkkiä voi tehdä vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Entä uusi muumiaiheinen #MEIDÄNMERI-merkki, jonka aktiviteetit lisäävät lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Myös partiomediassa on viime aikoina julkaistu useita hyviä artikkeleita ilmastoon liittyen ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Ota haltuusi esimerkiksi viisi vinkkiä ilmastoasioista puhumiseen partiossa.

Helppo tulla -ohjeistuksia kannattaa hyödyntää lippukunnan tapahtumissa ja myös muussa lippukunnan toiminnassa, sillä ne auttavat huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen.

Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimiseksi kokonaisvaltaisemmin lippukunnan perustoiminnassa olemme kehittäneet Kestävästi partiossa – tunnuksen lippukunnille. Tämän tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa. Tunnuksen kriteereistä ja sen hakemisesta lippukunnalle löydät lisätietoa tunnuksen omilta sivuilta.

Hallituskaudella 2019-2020 Suomen partiolaisten hallituksen alla on toiminut Kestävä kehitys partiossa -työryhmä, joka on määritellyt työssään mitä toimia vaaditaan erityisesti ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja jonka tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen tavoitteet entistä vahvemmin partiotoiminnan arkeen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ryhmän toiminta pohjautuu vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ryhmä on esimerkiksi työstänyt tavoitteita, mittareita ja keinoja tehdä partiosta hiilineutraali pienentämällä partion hiilijalanjälkeä ja toisaalta kasvattamalla järjestön hiilikädenjälkeä. Lisäksi ryhmä on työstänyt ohjeistuksia isojen tapahtumien vastuulliseen järjestämiseen, järjestää syksyllä 2020 vastuullisuuskoulutuksen johtajaikäisille partiolaisille, on tehnyt esimerkkilaskelmia partion hiilijalanjäljestä ja yhdessä partio-ohjelmasta vastaavan valiokunnan kanssa tarkastellut partio-ohjelmaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus ja kaikkea ei voi saada valmiiksi kahden vuoden projektina. Tämän takia Suomen Partiolaisten pysyvässä organisaatiossa toimii projektivuosien jälkeen Vastuullisuusryhmä osana yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa. Ryhmän mahdolliset avoimet pestit löydät partion pestihausta.

Lisätietoa ryhmän toiminnasta: Mirva Matikka, mirva.matikka@partio.fi

Partion strategiassa otetaan vahvasti esiin ympäristönäkökulma ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen mainitaan osana yhtä kolmesta painopisteestä Partio antaa taidot elämään. Strategian mittarit, jotka auttavat strategian eri alakohtien toteutumisen seurannassa, sisältävät esimerkiksi partion hiilijalanjäljen mittaamista sekä toimenpiteitä lippukuntien tukemiseksi. Lähtökohtana on parantaa jo nyt antamaamme ympäristökasvatusta ja -koulutusta sekä viedä järjestöä eteenpäin kohti hiilineutraalia partiotoimintaan.

Partioaseman energiatehokkuuteen investoiminen

Helsingin Töölössä sijaitsevalla Partioasemalla investoitiin syksyllä 2020 energiatehokkuuteen. Syksyn aikana toteutuneessa remontissa partiolaisten talon lämmitysmuoto vaihtui kaukolämmöstä maalämpöön. ”Partioaseman energiaremontti on yksi niistä konkreettisista teoista, joita partiojärjestö tekee ilmastopäästöjen vähentämiseksi”, kertoo Suomen Partiolaisten talousjohtaja Panu Räsänen. Partiolaisten tavoitteena on saada näin Partioasemasta hiilineutraali ja samalla energiakustannukset pienenevät lähes puoleen. Remontin yhteydessä partioasemalla kiinnitettiin huomiota myös mahdollisuuksiin ladata sähköautoa Partioasemalla, helpottaen erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien liikkumista vähäpäästöisemmin.

Matkojen vähentäminen ja lentojen kompensointi

Suomen Partiolaisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ulkomaanmatkat liittyvät useimmiten kansainvälisiin kokouksiin. Jokaisen kokouskutsun kohdalla pohditaan, kuinka tärkeää kyseiseen tilaisuuteen on osallistua, sekä pyritään löytämään järkevimmät matkustustavat. Kotimaassa pyritään aina matkustamaan maateitse, mutta ulkomaille suunnattaessa käytetään myös lentokoneita.

Matkoja tehdään hyvin harkitusti ja perustellusti, ja jos lento on ainoa järkevä vaihtoehto, lentopäästöt kompensoidaan. Suomen Partiolaiset on kehittänyt kompensaatiojärjestelmän, jonka avulla on helppo seurata järjestön nimissä tehtyjä lentomatkoja. Kompensoinnin kohdetta päätetään Suomen Partiolaisten hallituksessa vuosittain ajankohtaisen tilanteen mukaisesti. Kompensointikohteita voivat olla esimerkiksi WWF:n Gold Standard sertifikaatin saaneita projekteja.

Hiilineutraali partio

Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti 14.11.2020 että partion tulisi olla vahvemmin ilmastopositiivinen liike ja tavoitella hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliuteen päästään pienentämällä partion omaan hiilijalanjälkeä sekä kasvattamalla partion hiilikädenjälkeä. Partioneuvosto on hyväksynyt partiolle myös Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä hiilineutraaliuteen pääsemiseksi.

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet tulisi huomioida osana jokaisen tapahtuman suunnittelua. Tähän avuksi olemme työstämässä tapahtumien tueksi omaa ohjeistusta sekä esimerkkejä siitä kuinka huomioida kestävän kehityksen eri näkökulman osana tapahtumaorganisaatiota. Jotta tulevaisuudessa tiedämme myös mitä meidän tulisi kehittää, olemme aktiivisesti opetelleet mittaamaan tapahtumiemme ympäristövaikutuksia. Kokemusta mittaamisesta on jo esimerkiksi Hämeen Partiopiirin Ilves-leiriltä ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-leiriltä, joilla seurattiin aktiivisesti mm. sähkönkulutusta ja veden lämpötilaa. Lisäksi Johtajatulilta tehtiin hiilijalanjälkilaskelmat, jotka antavat hyvän pohjan tulevien partiotapahtumien kehitystyöhön.

Partiossa tähdätään myös luonnollisesti kohti ympäristöystävällistä Finnjamboreeta. Vuoden 2022 valtakunnallisen suurleirin Finnjamboreen tavoitteena on luoda uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestävästi. Lisäksi leirillä halutaan kasvattaa osallistujat ja tekijät tekemään vastuullisempia valintoja.