Partion strategia

Partion strategia ja visio 2021-2026

Partiolla on valtakunnallinen strategia. Se on talouden ja toiminnan johtamisen ja kehittämisen työväline. Partion vaikutuksia arvioidaan mittaamalla kasvua ja kehitystä partion strategian mittarein. Nykyinen strategiakausi on 2021 – 2026.SP_vuosikooste_2021_strategia

Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa.

1 Partio kasvaa

Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa.

2 Partio antaa taidot elämään

Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan. Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.

3 Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti. Partio välittää ja huolehtii vapaa-ehtoisista.

Scoutingens strategi 2021-2026 

Vision: Scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen

1 Scoutingen växer

 • Allt fler barn och unga är scouter
 • Personer med invandrarbakgrund hittar en hobby i scouterna
 • Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i hela landet och vi skapar modigt nya sätt att scouta

2 Scouting ger färdigheter för livet 

 • Genom scoutprogrammet får man färdigheter att lyckas ännu på 2040-talet
 • Scouter påverkar aktivt sitt samhälle och världen
 • Scouter motarbetar klimatförändringen

3 Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete 

 • Scoutingen erbjuder en allt mer betydelsefull gemenskap och ett meningsfullt frivilligarbete för vuxna
 • I scoutingen utvecklas de frivilligas kunskap och kompetens på ett mångsidigt sätt
 • I scouterna tar vi hand om och bryr oss om våra frivilliga 

Kolmesti vuodessa, syyskuussa, marraskuussa ja huhtikuussa pidämme kaikille avoimen strategiakatsaus -webinaarin, jossa käydään läpi sitä, missä strategian toteutuksessa mennään ja mitä on seuraavaksi tulossa. 

Partion tulevaisuustaidot on SP:n hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on vastata uuden strategian tavoitteisiin. Projektin tavoitteena on selvittää ja hyödyntää tulevaisuustietoa strategian toimeenpanossa ja toimenpiteissä. Lisäksi projektin tavoitteena on selvittää, minkälaisia taitoja partiossa ja elämässä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten partio-ohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Projekti käy avointa ja läpinäkyvää, joukkoistettua tulevaisuusdialogia koko järjestössä. Tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys siitä, mihin partiotoimintaa viedään tulevan strategiakauden aikana.  

Ryhmän tehtävänä on luoda positiivinen partion tulevaisuukuva ja osallistaa tulevaisuusdialogiin koko järjestön.

Miksi?

 • Strategia 2021-2026
  • Taidot muuttaa maailmaa
  • Taidot onnistua
 • Tulevaisuuskasvatus: tulevaisuustietoisuus, tulevaisuuslukutaito & tulevaisuususko
 • Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
 • Tulevaisuuden kehittämiseksi on tärkeää, että partio kasvattaa yhteiskunnan kehittäjiä
 • Yhteiskunnalliseen muutokseen tarvitaan ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Karkea aikataulu

Syksy 2021

 • Skenaariot + taidot (tämä syksy 2021)​
 • Ryhmän oman osaamisen kehittäminen​
 • Tiedonhankinta​
 • Kumppanit, yhteistyö​
 • Kysymysten asettelut, menetelmät​

​Kevät-kesä 2022

 • Skenaariot partion näkökulmasta -> onko merkitystä partion kannalta? (kevät-kesä 2022)​
 • Tulevaisuus-podcast​
 • Jalkautuminen eri ihmisten luo​
 • Tiedonhankinta skenaarioiden pohjalta​
 • Viestintä -> Miksi taidot ovat mukana?

​Vuosi 2021: projektiryhmän kokoaminen, työskentely alkaa, tarkempien tutkimuskysymysten asettaminen ​

Vuosi 2021-2022: käydään kehitykseen tähtäävää keskustelua partion tulevaisuudesta ​

Vuosi 2022: keskustelu jatkuu ja tehdään johtopäätökset, joiden pohjalta määritellään strategian jatkovuosina toteutettavat muutokset esimerkiksi partio-ohjelmassa ​

Jotta partio voi päästä kasvutavoitteeseen, on partion nykytilaa ja erityisesti partiolaisuuden käsitettä tarkasteltava monipuolisesti ja tunnustettava virallisesti uudet tavat osallistua toimintaan.  Projekti käynnistyy syksyn 2021 aikana. 

Projektin tavoittena on käydä laaja keskustelu siitä, kuka on partiolainen – ja kenet laskemme mukaan jäseneksemme, kun puhumme esimerkiksi 100 000 partiolaista -tavoitteesta. Projektiryhmä arvioi vielä erikseen, mitä muita aiheita (tämän kuvauksen ulkopuolelta) otetaan työhön mukaan.

Toimintatavat tarkentuvat, mutta työskentelyssä huomioidaan ainakin seuraavat asiat: 

1. Pyritään rakentamaan inklusiivisempaa partiolaisuuden käsitettä 

2. Varmistetaan, että erilaiset partiolaiset koetaan virallisesti partiolaisiksi 

3. Eri toimintamuodoilla voi olla erilaisia jäsenkäsityksiä/jäsenyyksiä 

4. Tehdään tarkastelua kansainvälisesti: mitä muualla on tehty ja miten maailmanjärjestöjen ohjeiden mukaan tulee toimia 

5. Huomioidaan toiminnan rahoituspohja

Projektitiimin tehtävänä on fasilitoida prosessi, jolla keskustelu jäsenyydestä käydään, koota ymmärrystä toimintamalleista muista järjestöistä ja partion kv-kentältä sekä luoda avarakatseinen ja luova näkemys uusista tavoista harrastaa partiota vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Tarkka projektisuunnitelma luodaan yhdessä projektiryhmän kanssa.

Keväällä 2022 käynnistyi uusi kärkihanke partion maahanmuuttajatyöstä.

Kärkihankkeella varmistetaan tuki maahanmuuttajatyön johtamiselle piireissä ja luodaan yhteinen tiekartta maahanmuuttajatyön toimenpiteistä. Kärkihankkeessa hyödynnetään asiantuntijaosaamista ja tunnistetaan yhteisesti partiossa olevat rakenteelliset esteet eri taustaisten henkilöiden mukaan tulemiselle.

 • Projektin tavoitteena on tunnistaa partion osallistumisen esteet maahanmuuttajatyön näkökulmasta hyödyntäen olemassaolevaa ymmärrystä eri partion organisaatioista.
 • Kun esteet on tunnistettu, projektissa luodaan tiekartta maahanmuuttajatyön toimenpiteistä. Tiekartassa huomioidaan alueelliset erot ja piirejä koskevat tavoitteet tehdään kunkin väestörakenteen huomioiden.
 • Projekti antaa tukea maahanmuuttajatyön johtamiseen piireissä.

Tiedostamme, ettei maahanmuuttajatyöhön liittyvä termistö ole ongelmatonta. Olemme strategiatasolla päättäneet puhua maahanmuuttajataustaisista, joilla tarkoitamme myös toisen polven maahanmuuttajia, jotka ovat syntyneet Suomessa. Yleisellä tasolla puhumme kuitenkin partion maahanmuuttajatyöstä.

Partion strategian mittarit

Partioneuvosto hyväksyi 20.9.2020 partion seuraavan strategian mittarit. Mittareiden tunnuslukuja voit seurata täältä. 

Partio kasvaa

 • (Esimerkiksi alueellisesti tarkasteltava) partioprosentti
 • Maahanmuuttajataustaisten partion harrastajien määrä
 • Partiolippukuntien tarjoamat uudet harrastamisen muodot

Partio antaa taidot elämään

 • Partiokasvatuksen viiden ikäkauden päätösmerkkien määrä
 • Partiolaisten kokema kehittyminen taidoissa
 • Partiolippukuntien Kestävästi partiossa -tunnusten määrä
 • (Partion tapahtumien) hiilidioksidipäätösten vähentäminen

Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

 • Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely
 • Vapaaehtoisten osaamisen kehittyminen pestissä
 • Hyvinvointipulssi

Katso iltateetallenne strategiaan perustuvasta lippukunnan toiminnansuunnittelusta:

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia.

Yläkuva: Joel Forsman