Partion strategia

Partion strategia ja visio (2021-2026)

Partiolla on valtakunnallinen strategia. Se on talouden ja toiminnan johtamisen ja kehittämisen työväline. Partion vaikutuksia arvioidaan mittaamalla kasvua ja kehitystä partion strategian mittarein. Nykyinen strategiakausi on 2021 – 2026.

 

Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa.

 

 

1 Partio kasvaa

Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa.

2 Partio antaa taidot elämään

Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan. Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.

3 Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti. Partio välittää ja huolehtii vapaa-ehtoisista.

 

Partion strategian uudistaminen

 

Halusimme tehdä strategian, joka ohjaa toimintaa vahvasti. Se sisältää myös selkeitä valintoja. Ehdotettu strategia kohdistaa partiota sen perustoimintaan ja valmistaa sitä tulevaisuutta varten.

Lasse Roiha
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja

 

Suomen Partiolaisten strategiatyöryhmä teki ensimmäisenä keväänään (2019) huolellisen sisäisen ja ulkoisen analyysin tunnistaen esimerkiksi aluekehityksen, digitalisaation ja kestävyyskriisin vaikuttavan partioon tulevina vuosina. Työryhmä arvioi myös partion käytössä olevia resursseja.

Kymmenhenkinen strategiatyöryhmä kiersi syksyllä (2019) eri puolilla Suomea keskustelemassa partion ulkoisista muutoksista, trendeistä ja tulevaisuudesta tehden partion valtakunnallista suunnantarkistusta. Partiopiirien kanssa järjestettiin kymmenkunta alueellista työpajaa partion menestystekijöiden tunnistamiseksi. Työpajoja ja webinaareja järjestettiin yhteensä yli kaksikymmentä.

 • Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: 28.9.2019 
 • Lounais-Suomen Partiopiiri: 29.9.2019 
 • Pohjanmaan Partiolaiset: 5.10.2019 
 • Lapin Partiolaiset: 19.10.2019 
 • Etelä-Karjalan Partiolaiset: 20.10.2019
 • Uudenmaan Partiopiiri: 3.11.2019
 • Järvi-Suomen Partiolaiset: 10.11.2019
 • Hämeen Partiopiiri: 16.11.2019 

Partiolaisten osallisuuden ja vaikuttamisen keinoina käytettiin kaikille avointa strategiawebinaaria ja valtakunnallista kyselyä, joka toteutettiin kaksivaiheisesti vuoden (2020) alussa. Suomen Partiolaisten ja partiopiirien henkilöstö osallistui strategiatyöhön valtakunnallisesti henkilöstöpäivässään pohtimalla, miten järjestö menestyy.  

Suomen Partiolaiset hyväksyi luonnoksen partion uudeksi strategiaksi kokouksessaan 30.3.2020. Partioneuvoston kevätkokous antaa siitä jäsenkokouslausuntonsa 18.-19.4.2020. Tämän jälkeen strategiatyöryhmä alkaa määritellä uuden strategian mittareita tavoitetasoineen.  

Strategiatyöryhmä pohti analyysissään myös järjestötalouden muutosta lähivuosina. Järjestötalouden ja partion varainhankinnan kehitys rajattiin kuitenkin pois strategiasta. Hallitus valmisteli strategian rinnalla strategiakauden kestävän pitkän ajan taloussuunnitelman, jonka perusteella varaudutaan järjestötalouden mahdollisiin muutoksiin ja riskeihin sekä määritellään tulevien vuosien investointeja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin ja Evon valtakunnalliseen nuorisoleirialueeseen.

Partion strategia 2021-2026 (Luonnos)

Visio: Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa

1 Partio kasvaa

 • Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria
 • Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harratuksen itselleen
 • Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa

2 Partio antaa taidot elämään

 • Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin
 • Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan
 • Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

3 Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

 • Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille
 • Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti
 • Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista

Scoutingens strategi 2021-2026 (förslag)

Vision: Scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen

1 Scoutingen växer

 • Allt fler barn och unga är scouter
 • Personer med invandrarbakgrund hittar en hobby i scouterna
 • Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i hela landet och vi skapar modigt nya sätt att scouta

2 Scouting ger färdigheter för livet 

 • Genom scoutprogrammet får man färdigheter att lyckas ännu på 2040-talet
 • Scouter påverkar aktivt sitt samhälle och världen
 • Scouter motarbetar klimatförändringen

3 Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete 

 • Scoutingen erbjuder en allt mer betydelsefull gemenskap och ett meningsfullt frivilligarbete för vuxna
 • I scoutingen utvecklas de frivilligas kunskap och kompetens på ett mångsidigt sätt
 • I scouterna tar vi hand om och bryr oss om våra frivilliga 

Partioneuvoston strategialausunto jäsenkokoukselle (19.4.2020)

Partioliike täyttää Suomessa 110 vuotta ja 2020-luvulla partion strateginen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter aloitti prosessin uuden strategian tekemiseksi vuoden 2019 alussa. Partioneuvosto kiittää hallitusta ja strategiatyöryhmää osallistavasta prosessista. Partioneuvoston lähetekeskustelujen lisäksi esimerkiksi samoajat ovat päässeet tuomaan näkemyksensä Explo-tapahtumassa ja partiolaiset laajemmin partiopiirien ja Finlands Svenska Scouterin monissa tapahtumissa. Lisäksi on tehty erilaisia kyselyitä partiolaisille.  

Partioneuvosto muistuttaa, että strategian lisäksi Suomen Partiolaiset on laatinut pitkän ajan taloussuunnitelman, joka vastaa järjestötaloutta koskeviin muutoksiin. 

Partioneuvosto pitää tärkeänä, että strategia on laadittu perustuen laajaan tiedonhankintaan ja perusteelliseen analyysiin.

Partioneuvosto katsoo strategian antavan koko partiolle hyvän suunnan seuraaviksi vuosiksi ja vastaavan onnistuneesti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Partioneuvosto puoltaa strategian hyväksymistä. 

Scoutrörelsen i Finland fyller 110 år och dess strategiska omgivning är i konstant förändring.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter påbörjade processen med att skapa en ny strategi i början av år 2019. Scoutrådet tackar styrelsen och strategiarbetsgruppen för en inkluderande process. Förutom att scoutrådet har bearbetat utkastet har både explorerscouter på Explo-evenemanget och övriga scouter fått bidra med sina åsikter under flera av distriktens och Finlands Svenska Scouters evenemang. Dessutom har scouter fått delta i olika förfrågningar.

Scoutrådet påminner om att Finlands Scouter utöver strategin har gjort upp en långtidsplan för ekonomin, som svarar på förändringar inom förbundets ekonomi.

Scoutrådet finner det viktigt att strategin är baserad på en bred datainsamling och en grundlig analys.

Scoutrådet anser att strategin lotsar hela scoutfältet i en god riktning de kommande åren och att den på ett passande sätt svarar på förändringar i verksamhetsmiljön. Scoutrådet stöder därmed ett godkännande av strategin.

Partion strategian mittarit

Partioneuvosto hyväksyi 20.9.2020 partion seuraavan strategian mittarit. 

Partio kasvaa

 • (Esimerkiksi alueellisesti tarkasteltava) partioprosentti
 • Maahanmuuttajataustaisten partion harrastajien määrä
 • Partiolippukuntien tarjoamat uudet harrastamisen muodot

Partio antaa taidot elämään

 • Partiokasvatuksen viiden ikäkauden päätösmerkkien määrä
 • Partiolaisten kokema kehittyminen taidoissa
 • Partiolippukuntien Kestävästi partiossa -tunnusten määrä
 • (Partion tapahtumien) hiilidioksidipäätösten vähentäminen

Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

 • Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely
 • Vapaaehtoisten osaamisen kehittyminen pestissä
 • Hyvinvointipulssi

Suomen Partiolaisten jäsenkokous hyväksyy uuden strategian 14.-15.11.2020, jonka jälkeen partioneuvoston syyskokous vahvistaa strategian mittareiden tavoitteet 28.11.2020.

Partion tulevaisuusseminaari ja partioneuvoston ylimääräinen kokous 20.-22.9.2019: Strategiatyöpaja ja -keskustelu Suomen Partiolaisten ja partiopiirien järjestöjohtajien kanssa

Suomen Partiolaisten hallitus 30.3.2020: Hallituksen strategiaesitys jäsenkokoukselle 

Partioneuvoston kevätkokous 18.-19.4.2020: Partioneuvoston strategialausunto jäsenkokoukselle 

Partioneuvoston ylimääräinen kokous 20.9.2020: Strategian mittareiden hyväksyminen

Jäsenkokous 13.-14.11.2020: Strategian käsitteleminen ja hyväksyminen

Partioneuvoston syyskokous 28.11.2020: Strategian mittareiden tavoitteiden hyväksyminen

Partion strategiatyöryhmä pestattiin avoimella rekrytoinnilla. Työryhmässä on monipuolista johtamis- ja kehittämisosaamista. Työryhmä vastasi strategiaesityksestä sekä siihen johtaneesta analyysistä ja prosessista. Tavoitat työryhmän jäsenet sähköpostitse etunimi.sukuni@partio.fi.

 • Lasse Roiha, strategiatyöryhmän puheenjohtaja
 • Pekka Hankela
 • Antti Reinikainen
 • Maria "Kerttu" Nikkari
 • Arttu Tanner
 • Jussi Leinonen
 • Pinja Lehtinen
 • Elias Herva
 • Henna Heikkilä
 • Mikko Lehtonen, työntekijä 

Yläkuva: Joel Forsman