Organisaatio

Suomalainen partio-organisaatio on jaettu lippukuntiin, piireihin ja keskusjärjestöön. Varsinainen partiotoiminta tapahtuu paikallisissa lippukunnissa, joita on Suomessa noin 750. Lippukunnat on jaettu alueellisen sijaintinsa mukaan kymmeneen eri partiopiiriin, joiden tehtävänä on tukea lippukuntia. Keskusjärjestö puolestaan tukee piirejä ja lippukuntia sekä vastaa partio-ohjelmasta.

Lippukunta on partion paikallisyhdistys

Lippukunta on partiotoiminnan ydin. Partiolaiset liittyvät jäseniksi lippukuntiin ja viikoittainen harrastustoiminta tapahtuu lippukunnissa. On olemassa yhteislippukuntia sekä tyttö- ja poikalippukuntia. Lippukuntia toimii sekä kaupungeissa että maaseudulla. Lippukuntien koot vaihtelevat muutaman kymmenen jäsenen lippukunnista yli kahden sadan jäsenen lippukuntiin.

Suomessa toimii noin 750 lippukuntaa, joissa päätösvaltaa käyttävät lippukunnan jäsenet. Partiolippukunnaksi voi kutsua vain sellaista yhdistystä, joka on jonkun partiopiirin, ja sitä kautta Suomen Partiolaisten jäsen.

Lippukunnan tunnuksia ovat oma huivi ja lippu. Monilla lippukunnilla on myös oma lippukuntamerkki. Lippukunnat soveltavat toiminnassaan partio-ohjelmaa ottamalla huomioon lippukunnan erityispiirteet.

Kaikki Suomen toiminnassa olevat lippukunnat löytyvät lippukuntahaun avulla.

Partiopiirit tukevat lippukuntia

Lippukunnat muodostavat alueellaan partiopiirin, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan, tapahtumien ja viestinnän avulla. Partiopiirejä on kymmenen, ja jokainen partiolippukunta kuuluu jäsenenä johonkin partiopiiriin. Partiopiireissä päätösvaltaa käyttävät piirin jäseninä olevat lippukunnat.

Finlands Svenska Scouter rf vastaa ruotsinkielisen partiotoiminnan tuesta

Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) on ruotsinkielisten lippukuntien muodostama partiopiiri. FiSSc toimii partiopiirin tavoin antaen jäsenlippukunnilleen koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä järjestäen tapahtumia ja hoitaen viestintää. FiSSc myös hoitaa SP-FS:n kanssa tehdyn erillissopimuksen mukaan ruotsinkielisen paikallisen partiotoiminnan valtakunnalliset palvelut, mm. valtakunnallisen koulutuksen, viestinnän, tapahtumat, kampanjat ja materiaalituotannon. FiSScissä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat lippukunnat.

Keskusjärjestö edustaa partioliikettä Suomessa

Keskusjärjestö vastaa Suomessa toteutettavasta partio-ohjelmasta. Keskusjärjestö tukee partiopiirejä ja lippukuntia tuottaen partiotoiminnan tueksi ohjelmamateriaaleja, koulutusta, viestintää ja tapahtumia sekä vastaa kansallisesti partion toimintaedellytysten kehittämisestä. Keskusjärjestössä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf.

Järjestön toimintaa johtaa hallitus, joka toimeenpanee partioneuvoston (eli valtuuston) päätökset. Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi.

Maailmanjärjestöt

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry kuuluu molempiin partion maailmanjärjestöihin:

SP-FS vie WAGGGSin ja WOSMin tavoitteita eteenpäin ja huolehtii, että partiotoiminta Suomessa pysyy maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. Suomen Partiolaisten jäsenet kuuluvat molempiin maailmanjärjestöihin.

Lisätietoa

Kaikki partiota ohjaavat dokumentit on julkaistu avoimesti verkossa.