PartioID-palvelun käyttöehdot

PartioID-palvelun käyttöehdot

Muutettu viimeksi 24.10.2018

Partiolaiset kirjautuvat PartioID-palvelulla Kuksa-rekisteriin, Office 365 -palveluun ja PartioMoodle-oppimisympäristöön. Jos sinulla on kirjautumisongelmia, ota yhteyttä palvelu@partio.fi. Kuksan käyttöehdot hyväksytään erikseen kirjauduttaessa Kuksaan.

1. YLEISTÄ

Rekisteröitymällä ja käyttämällä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n PartioID-palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta rekisteröityä tai käyttää palvelua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”) on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (jäljempänä ”Suomen Partiolaiset”) tuottama palvelu. Rekisteröitymällä ja käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Käyttäjän ja Suomen Partiolaisten välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Suomen Partiolaisten internetsivustolla.

Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja

2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA

Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan www.partio.fi/asiakaspalvelu -sivulla, sähköpostitse ja Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Suomen Partiolaiset pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Käyttäjän toimesta, Suomen Partiolaiset pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Suomen Partiolaiset ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Suomen Partiolaisilla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Suomen Partiolaisilla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Suomen Partiolaisia taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Suomen Partiolaiset voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Käyttäjän pääsyn Palveluun.

3.2 Palvelun käyttö

Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Suomen Partiolaisille. Suomen Partiolaiset voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Palvelun normaali käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi noudattamaan rekisteröitymisen yhteydessä Palveluun mahdollisesti liitettävien ulkopuolisten palvelujen käyttöehtoja.

3.3 Tunnisteet

Käyttäjän Suomen Partiolaisilta käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Suomen Partiolaisten omistuksessa eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia eikä Käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Suomen Partiolaisille 09 8865 1100 tai palvelu@partio.fi. Suomen Partiolaisilla on tällöin oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun.

Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Käyttäjästä, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

5. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

5.1 Suomen Partiolaisten vastuusta

Suomen Partiolaiset ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Suomen Partiolaiset ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Suomen Partiolaiset ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Suomen Partiolaiset ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

5.2 Käyttäjän vastuusta

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Suomen Partiolaisille, Suomen Partiolaisten sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Suomen Partiolaisille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Suomen Partiolaisilla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Suomen Partiolaisilta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä ei saa käyttää järjestelmää Suomen Partiolaisten tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

7. TIETOSUOJA

7.1 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Suomen Partiolaiset pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Suomen Partiolaiset ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Suomen Partiolaisille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

7.2 Henkilötietojen käsittely (ja tietosuoja)

Suomen Partiolaiset käsittelee Palveluun rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti laillisesti ja luotettavasti. Käsittelyperusteet ja Suomen Partiolaisten tietosuojakäytännöt kuvataan www.partio.fi/tietosuoja.

Käyttäjä hyväksyy palveluun tallentamiensa tietojen toimittamisen Palveluun liitettyihin muihin palveluihin kirjautumisen yhteydessä.

7.3 Evästeet

Käyttäjä hyväksyy palvelun evästeiden käytön.

8. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

8.1 Käyttöoikeuden rajoittaminen

Suomen Partiolaisilla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu.

8.2 Käyttöoikeuden päättymisen seuraus

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

9. ERIMIELISYYDET

Suomen Partiolaisten ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10. SUOMEN PARTIOLAISTEN YHTEYSTIEDOT

Suomen Partiolaisten yhteystiedot kuvataan järjestön nettisivuilla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

11. MUUTA

11.1 Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Suomen Partiolaisten etukäteistä kirjallista suostumusta. Suomen Partiolaisilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle.

11.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 8.4.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin.

11.3 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

11.4 Käyttäjän vakuutus

Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelun käytössä edellä mainittuja ehtoja.