Nuorten metsäneuvosto

Suomen Partiolaisten ja Suomen 4H -liiton Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa kehitetään uusia tapoja tuoda nuorten ääni kuuluviin Suomen Kansallisen metsästrategian toteutuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on osa Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa, ja yksi sen keskeinen osa on Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma.

Lue Nuorten metsäneuvostossa tehdyt nuorten kommenttipuheenvuorot sivun alareunasta.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen on yksi Suomen Kansallisen metsästrategian tavoitteista, ja nuorten osallistaminen yksi tärkeistä sitä edistävistä toimenpiteistä. Myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että nuorten osallisuus yhteiskunnassa kasvaa. Nuorten osallisuus Kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa nuoret ympäri Suomea pääsevät osallistumaan kansallisen metsäpolitiikan toimeenpanoon ja tutustumaan tarkemmin metsästrategiaan.

Nuorten osallisuus Kansallisessa metsästrategiassa -hankkeessa kerrytetään konkreettisia kokemuksia nuorten osallistamisesta metsäpolitiikkaan. Hankkeessa pyritään siihen, että nuorten omistajuus ja sitoutuneisuus Kansalliseen metsästrategiaan kasvaa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös pysyvinä nuorten osallisuuteen tähtäävinä toimenpiteinä.

Toukokuussa 2021 järjestetty Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma oli yksi keskeinen osa hanketta. Tapahtuma innosti ja kannusti nuoria metsäpolitiikan tekoon ja edisti Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Kyseessä oli kolmiosainen tapahtuma, jossa nuoret valmistelivat kommenttipuheenvuorot Suomen kansallisen metsästrategian strategisista hankkeista ja esittelivät puheenvuoronsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Nuorten metsäneuvosto kokoaa yhteen 30 metsistä kiinnostunutta nuorta

Tapahtuman toteutuksessa huomioitiin alusta asti nuorten oma näkökulma. Siitä kertoo esimerkiksi se, että tapahtuman järjesti yhdeksän nuoren vapaaehtoisen projektiryhmä.

Tapahtumaan haettiin osallistujia avoimella hakulomakkeella, jota jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Myös noin 50:tä nuoriso-, metsä- ja ympäristöalan järjestöä, kouluja ja muita toimijoita pyydettiin jakamaan hakulomaketta tavoittamilleen nuorille. Haku oli auki suomen-, ruotsin- ja saamenkielillä.

Tapahtumaan haki yhteensä 88 nuorta.  Nuorten metsäneuvostoon valitut osallistujat olivat 14-28-vuotiaita eri sukupuolia edustavia nuoria ja he tulivat 14 eri maakunnan alueelta. Joukossa oli niin peruskoululaisia, lukiolaisia kuin ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa sekä yliopistossa opiskelevia ja työelämässä olevia nuoria.

Miltei kolmannes osallistujista oli nykyisiä tai tulevia metsänomistajia ja monen osallistujan nykyinen tai tuleva työ on metsäalalla. Noin kolmannes painotti hakemuksessaan taloudellista kestävyyttä ja noin kolmannes luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Lähes jokainen osallistuja kertoi käyttävänsä metsiä virkistäytymiseen. Osallistujien joukossa oli myös nuoria, joille metsät eivät ole erityisen läheinen aihe, ja jotka opiskelivat tai työskentelivät muilla aloilla.

Nuoret halusivat kommenttipuheenvuoroissaan Suomesta maailman metsäisimmän maan

Nuorten metsäneuvostossa nuoret valmistelivat kommenttipuheenvuorot viidestä Suomen Kansallista metsästrategiaa toteuttavasta hankkeesta ja niiden kehittämisestä. Nuorten mielipiteet huomioidaan maa- ja metsätalousministeriössä strategiaa kehitettäessä.

Nuoret vaativat kommenttipuheenvuoroissaan päättäjiltä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikissa metsänhoitotoimissa. Konkreettisina keinoina nuoret esittivät muun muassa luonnontilaisten metsien suojelua, talousmetsien luonnonhoidon lisäämistä ja metsänomistajien sitouttamista ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Nuoret painottivat puheenvuoroissaan myös, että metsäalan työpaikat ja metsänomistajien toimeentulo vahvistuvat tulevaisuudessa.

Lue tiivistelmä puheenvuoroista alta. Linkki kommenttipuheenvuoroihin kokonaisuudessaan sivun lopussa..

Nuorten metsäneuvostossa 30 nuorta eri puolilta Suomea kommentoi kansallista metsästrategiaa toteuttavia hankkeita. Nuorten kommentit esitettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja ne otetaan huomioon strategiaa kehitettäessä.

Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus -hanke

 • Valtiolle ja kunnille velvollisuus suojella luonnontilaisia metsiä.
 • Talousmetsien luonnonhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta tulee opettaa jo peruskoulusta alkaen.
 • Lisää tukia metsänomistajille luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen.
 • Metsäalan yrittäjille ja työntekijöille ilmaista koulutusta talousmetsien luonnonhoidosta.
 • Luonnon monimuotoisuuden säännöllistä seurantaa ja luontotietoa tulee lisätä.

Ilmastokestävä metsätalous -hanke

 • Hankkeen tavoitteena tulee olla vahvemmin ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hankkeen on oltava linjassa kansainvälisten ilmastosopimusten kanssa.
 • Hiilinielujen kasvattamisen kanssa on samaan aikaan turvattava hiilivarastot.
 • Metsänomistajat sitoutettava ja koulutettava ilmastokestävään metsänhoitoon.
 • Hiilikompensaatioiden oltava toissijaisia suhteessa päästöjen vähentämiseen.
 • Metsien monimuotoisuus turvattava muuttuvassa ilmastossa.

Resurssitehokas ja kestävä metsätalous -hanke

 • Luontaiselinkeinot, kuten poronhoito, huomioitava paremmin talousmetsissä.
 • Lisää koulutusta jatkuvasta kasvatuksesta metsänomistajille ja metsäalan ammattilaisille.
 • Hakkuiden oltava kokonaiskestäviä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
 • Tarkastuksia lisättävä turvaamaan oikea-aikainen ja oikeanlainen metsänhoito.
 • Metsänhoidon tukien hakemista helpotettava.

Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut -hanke

 • Luonnontuotteiden poimijoiden korvauksia korotettava.
 • Tieto keruupaikoista ja keruutuotteita ostavista yrityksistä paremmin saataville.
 • Luonnontuotteiden keruutavan on oltava kestävä.
 • Lisää resursseja kansallispuistojen ulkopuolisen retkeilyinfrastruktuurin kunnossapitoon.
 • Jokaisenoikeuksista ja kestävästä retkeilystä viestittävä enemmän ja monikielisesti.

Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä -hanke

 • Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa huomioitava vähemmistöt ja muut erityisryhmät.
 • Metsänomistajille kerrottava nykyistä enemmän erilaisista tavoista ansaita metsästä esimerkiksi luonnontuotteiden tai luontomatkailun avulla.
 • Metsäopetusta ja metsäaiheisia vieraita ja vierailuja tulee lisätä kouluissa.
 • Asiantuntijaviestinnän lisäksi samaistuttavaa ja ylisukupolvista viestintää.
 • Lisää tutkimusta metsien henkisistä ja kulttuurisista arvoista.

Lue lisää: