Moninaisuus partiossa

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Partio pyritään saamaan sellaistenkin ihmisten ulottuville, joiden kynnys osallistua harrastustoimintaan on tavallista korkeammalla. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset nuoret, erityisestä tuesta hyötyvät ihmiset (mm. sisupartiolaiset) ja vähävaraisista perheistä tulevat lapset harrastavat tavallista vähemmän. Myös se, jos vanhemmat itse eivät ole harrastaneet tai perheessä ei ole harrastamisen kulttuuria, vähentää harrastamista.

Myös mielenterveyteen kiinnitetään partiossa nykyisin enenevässä määrin huomiota mm. Mielen hyvinvointi partiossa -materiaalin ja Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen avulla.

Lippukunnan moninaisuutta voi edistää muun muassa osallistumalla erilaisiin koulutuksiin, tekemällä lippukunnalle yhdenvertaisuussuunnitelman, tarjoamalla toimintaa erilaisille ryhmille (esim. sisupartio, perhepartio tai partiokerho koulupäivän yhteydessä), hyödyntämällä Helppo tulla -tunnusta tapahtumissa ja yksinkertaisesti huomioimalla osallistujien erityistarpeita.

Saavutettavan partiotoiminnan eteen on tehtävä töitä. Esimerkiksi 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -oppaasta löytyy lippukunnille tehtäviä ja esimerkkejä siitä miten tehdä partiotoiminnasta moninaisempaa.

Koulutukset ja webinaarit

Vinkkejä ja materiaaleja moninaisuuden huomioimiseen lippukunnassa

Käännökset ja selkokielisyys

Lisämateriaalit moninaisuudesta