Folke Bernadotten muistosäätiö

Folke Bernadotten muistosäätiö myöntää varoja ulkomaille suuntautuville partiomatkoille. Rahastosta myönnetään apurahoja vain ryhmille matkanjohtajan tekemän hakemuksen perusteella ja yksittäisten henkilöiden anomukset tulee kohdistaa Kata Jouhkin rahastoon.

Apurahan saamiseksi matkan tulee täyttää seuraavat ehdot

1) Kansainvälisyyskasvatus ja ystävyys yli rajojen
Avustusta voi saada vain partiomatkoille, joiden aikana toimitaan yhdessä ulkomaisten partioryhmien kanssa, ja jotka edistävät Suomen Partiolaisten kansainvälisyyskasvatustavoitteiden toteutumista. Kansainvälisyyskasvatustavoitteet ovat osana partio-ohjelman kattavia kasvatustavoitteita. Tavoitteista voi poimia ryhmälle sopivimmat.

Tavoitteita ovat esimerkiksi:

  • Ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä.
  • Suhtautuu uteliaasti eri kulttuureihin. Muodostaa käsitystään siitä, millaisen kulttuurin mukaan haluaa toimia. On rakentamassa rauhaa kulttuurien välille.
  • Löytää paikkansa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Haluaa ja kykenee olemaan itse mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin myös Suomen ulkopuolella.

Hakemuksessa tulee nimetä kohdemaassa oleva partiokontakti ja liitteeksi tulee laittaa matkaohjelma, jossa kuvataan miten matka tukee kansainvälisyyskasvatustavoitteiden toteutumista. Pelkille vaellusmatkoille ja vastaaville retkille avustusta ei myönnetä, ellei matkaohjelmassa selkeästi kuvata, miten matka tukee kasvatustavoitteiden toteutumista.

2) Rahoituksen hakeminen myös muista lähteistä
Lisäksi avustuksen edellytyksenä on, että ryhmä on hakenut matka-apurahaa myös jostain toisesta lähteestä (esimerkiksi lippukunta, taustayhteisö, piiri, kaupungin nuorisotoimi tai muu järjestö). Apurahaa nuorten hankkeille on mahdollista hakea myös EU:n Erasmus+ -nuorisotoimintaohjelman kautta (Youth in Action).

Ohjeet lippukunnille: Erasmus+ lippukunnille

Hakemuksessa on ilmoitettava, mistä muista kanavista rahoitusta on haettu. Oleellista apurahan saamisen kannalta on aktiivisuus varainhankinnassa, ei yksittäisten hakujen onnistuminen.

3) Kohderyhmä
Matkaryhmässä on oltava ensisijaisesti partion kohderyhmään (7–22-vuotiaat) kuuluvia osallistujia. Yli 22-vuotiaille tukea myönnetään yhdelle aikuiselle alkavaa kymmentä osallistujaa kohden, kuitenkin vähintään kahdelle aikuiselle jos ryhmässä heitä on. Avustukset kohdistetaan pääsääntöisesti alle 30-vuotiaille partiolaisille. Yksinomaan aikuisten omia matkoja ei tueta. Hakemuksessa on ilmoitettava osallistujamääräarvio ikäkausittain. Lippukuntien matkaryhmille ja SP:n leirimatkoille tukea hakee matkanjohtaja keskitetysti.

Muuta tärkeää huomioitavaa

Apurahan suuruus

Apurahan suuruus on pääsääntöisesti 40–200 euroa/henkilö. Poikkeuksia tehdään suurten matkajoukkueiden sekä Suomen Partiolaisten virallisten leirimatkojen osalta. Avustus maksetaan kesä–elokuun välisenä aikana, mahdollisessa täydennyshaussa avustus maksetaan syys-lokakuussa.

Painopisteet

Tuen erityisenä, mutta ei yksinomaisena, painopistealueena ovat partio-ohjelman mukaiset vaeltajien ulkomaanprojekti.

Apurahan maksamisen ehdot

Apurahan saamisen ehtona on, että ennen matkaa täytetään Kuksassa lomake “Ilmoitus kv-matkasta”. Matkan jälkeen tulee toimittaa Partioasemalle lyhyehkö matkakertomus ja vähintään 2 valokuvaa matkalta. Matkakertomukseen liitetään toteutunut osallistujamäärä sekä matkaohjelma. Matkakertomus voi olla myös blogimuotoinen tai julkaistu lehtijuttu paikallis- tai Partio-lehdessä.

Apurahan saajille lähetetään tarkemmat ohjeet päivämäärineen. Anoja sitoutuu allekirjoituksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen. Matkakertomuksen palauttamatta jättäminen otetaan huomioon mahdollisia seuraavia apurahoja myönnettäessä. Hakija antaa luvan SP:lle käyttää otteita matkakertomuksesta ja valokuvia kv-toiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa. Apurahan saaneiden tiedot (hakija, lippukunta, matkakohde, matkustusaika) annetaan tiedoksi apurahan saaneen ryhmän omalle partiopiirille.

Ryhmien vuoden 2020 apurahat ovat haettavissa! Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuksan kautta. Hakemuslomakkeeseen pääset tästä. Hakuaika päättyy 31.3.2020. PÄIVITYS: koronaviruksen vuoksi hakuaikaa jatketaan, lisätietoa tulossa viikoilla 13/14. Jo toimitettuja hakemuksia ei tarvitse lähettää uudelleen. Mikäli olet hakenut matkallenne apurahaa, mutta matkanne on peruuntunut, ilmoita asiasta sähköpostitse sylvi.otranen@partio.fi

Myös ilmoitus kansainvälisestä matkasta lähetetään sähköisesti Kuksan kautta.

Lisätietoja:  kv-apurahat@partio.fi.