Folke Bernadotten muistosäätiö

Folke Bernadotten muistosäätiö myöntää varoja ulkomaille suuntautuville partiomatkoille. Rahastosta myönnetään apurahoja vain ryhmille matkanjohtajan tekemän hakemuksen perusteella ja yksittäisten henkilöiden anomukset tulee kohdistaa Kata Jouhkin rahastoon.

Ryhmien vuoden 2024 apurahojen hakukierros järjestetään aikavälillä 1.12.2023-28.2.2024. Hakulomake täytetään Kuksassa (lomake avautuu 1.12.2023)

Apurahan saamiseksi matkan tulee täyttää seuraavat ehdot

1) Kansainvälisyyskasvatus ja ystävyys yli rajojen
Avustusta voi saada vain partiomatkoille, joiden aikana toimitaan yhdessä ulkomaisten partioryhmien kanssa, ja jotka edistävät Suomen Partiolaisten kansainvälisyyskasvatustavoitteiden toteutumista. Kansainvälisyyskasvatustavoitteet ovat osana partio-ohjelman kattavia kasvatustavoitteita. Tavoitteista voi poimia ryhmälle sopivimmat.

Tavoitteita ovat esimerkiksi:

  • Ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä.
  • Suhtautuu uteliaasti eri kulttuureihin. Muodostaa käsitystään siitä, millaisen kulttuurin mukaan haluaa toimia. On rakentamassa rauhaa kulttuurien välille.
  • Löytää paikkansa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Haluaa ja kykenee olemaan itse mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin myös Suomen ulkopuolella.

Hakemuksessa tulee nimetä kohdemaassa oleva partiokontakti ja liitteeksi tulee laittaa matkaohjelma, jossa kuvataan miten matka tukee kansainvälisyyskasvatustavoitteiden toteutumista. Pelkille vaellusmatkoille ja vastaaville retkille avustusta ei myönnetä, ellei matkaohjelmassa selkeästi kuvata, miten matka tukee kasvatustavoitteiden toteutumista.

2) Rahoituksen hakeminen myös muista lähteistä
Lisäksi avustuksen edellytyksenä on, että ryhmä on hakenut matka-apurahaa myös jostain toisesta lähteestä (esimerkiksi lippukunta, taustayhteisö, piiri, kaupungin nuorisotoimi tai muu järjestö). Apurahaa nuorten hankkeille on mahdollista hakea myös EU:n Erasmus+ -nuorisotoimintaohjelman kautta (Youth in Action).

Ohjeet lippukunnille: Erasmus+ lippukunnille

Hakemuksessa on ilmoitettava, mistä muista kanavista rahoitusta on haettu. Oleellista apurahan saamisen kannalta on aktiivisuus varainhankinnassa, ei yksittäisten hakujen onnistuminen.

3) Kohderyhmä
Matkaryhmässä on oltava ensisijaisesti partion kohderyhmään (7–22-vuotiaat) kuuluvia osallistujia. Yli 22-vuotiaille tukea myönnetään yhdelle aikuiselle alkavaa kymmentä osallistujaa kohden, kuitenkin vähintään kahdelle aikuiselle jos ryhmässä heitä on. Avustukset kohdistetaan pääsääntöisesti alle 30-vuotiaille partiolaisille. Yksinomaan aikuisten omia matkoja ei tueta. Hakemuksessa on ilmoitettava osallistujamääräarvio ikäkausittain. Lippukuntien matkaryhmille ja SP:n leirimatkoille tukea hakee matkanjohtaja keskitetysti.

Muuta tärkeää huomioitavaa

Apurahan suuruus on pääsääntöisesti 40–200 euroa/henkilö. Suuntaa-antavat summat/hlö:

  • 40€/hlö lähialue
  • 60€/hlö Eurooppa
  • 150€/hlö Kaukokohde

Poikkeuksia tehdään suurten matkajoukkueiden sekä Suomen Partiolaisten virallisten leirimatkojen osalta. Avustus maksetaan kesä–elokuun välisenä aikana.

Tuen erityisenä, mutta ei yksinomaisena, painopistealueena ovat partio-ohjelman mukaiset vaeltajien ulkomaanprojekti.

Apurahan saamisen ehtona on, että ennen matkaa täytetään Kuksassa lomake "Ilmoitus kv-matkasta". Matkan jälkeen tulee toimittaa Partioasemalle lyhyehkö matkakertomus ja vähintään 2 valokuvaa matkalta. Matkakertomukseen liitetään toteutunut osallistujamäärä sekä matkaohjelma. Matkakertomus voi olla myös blogimuotoinen tai julkaistu lehtijuttu paikallis- tai Partio-lehdessä.

Apurahan saajille lähetetään tarkemmat ohjeet päivämäärineen. Anoja sitoutuu allekirjoituksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen. Matkakertomuksen palauttamatta jättäminen otetaan huomioon mahdollisia seuraavia apurahoja myönnettäessä. Hakija antaa luvan SP:lle käyttää otteita matkakertomuksesta ja valokuvia kv-toiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa. Apurahan saaneiden tiedot (hakija, lippukunta, matkakohde, matkustusaika) annetaan tiedoksi apurahan saaneen ryhmän omalle partiopiirille.

Matkanjohtajan tulee tehdä ilmoitus kansainvälisestä partiomatkasta Suomen Partiolaisten keskustoimistoon.  Ilmoitus kansainvälisestä matkasta lähetetään sähköisesti Kuksan kautta.

Partiovakuutus on voimassa ulkomailla vain, jos matkasta on ilmoitettu etukäteen. Vakuutusyhtiö vaatii, että kaikista kansainvälisistä partiomatkoista ja niille osallistuvista henkilöistä on toimitettu tieto ennen matkaa keskusjärjestölle. Mikäli tarvitsette mukaan erillisen vakuutuskortin, laittakaa pyyntö osoitteeseen palvelu@partio.fi.

Ilmoituksen perusteella tiedämme myös, missä päin maailmaa partiolaisia liikkuu – jotkut partiojärjestöt pyytävät nimittäin vahvistuksen, että heidän vieraakseen tulevat partiolaiset todella kuuluvat Suomen Partiolaisiin. Mikäli tällaista vahvistusta pyydetään, ota yhteyttä kv-koordinaattoriin.

Muistathan tehdä myös matkustusilmoituksen Ulkoministeriölle!

Ryhmien vuoden 2024 apurahojen hakukierros järjestetään aikavälillä 1.12.2023-28.2.2024. Hakulomake täytetään Kuksassa (lomake avautuu 1.12.2023).

Lisätietoja:  kv-apurahat@partio.fi.