Lippukunnan hallitus

Lippukunnan hallitus on tärkeä osa lippukunnan johtajistoa, joka tukee, auttaa ja johtaa lippukuntaa ja sen toimintaa. Se on joukko johtajia, jotka haluavat kantaa vastuuta lippukunnassa ja päättää aktiivisesti sen asioista. Hallituksessa ovat edustettuina useat lippukunnan toiminnot. Hallitus valitaan lippukunnan kokouksessa. Hallitus huolehtii siitä, että lippukunnan kokouksissa päätetyt asiat tapahtuvat.

 • Lippukunnan hallitus valitaan lippukunnan kokouksessa.
 • Hallituksen koon määrittävät lippukunnan säännöt. Minimikoko on kolme henkilöä.
 • Hallituksen puheenjohtajana toimii lippukunnanjohtaja. Hallitus kokoontuu säännöllisesti johtamaan ja kehittämään lippukunnan toimintaa.
 • Hallitus vastaa lippukunnan kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta.

Hallituksen tehtävät

 • panna toimeen lippukunnan kokouksissa tehdyt päätökset
 • edustaa lippukuntaa
 • tehdä mahdolliset sitoumukset
 • suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokouksen, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti
 • vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuuden hoidosta
 • pitää jäsenluetteloa (Kuksa)
 • valmistella lippukunnan kokoukselle esiteltävät asiat
 • kutsua lippukunnan kokoukset koolle
 • ohjata ja opastaa lippukunnan johtajistoa toimissaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäseneksi voidaan valita kuka tahansa lippukunnan jäsen, joka on täyttänyt 15 vuotta. Hallituksen minimikoko on kolme henkilöä, jonka määrittää yhdistyslaki. Kunkin lippukunnan hallituksen koko määritellään lippukunnan säännöissä. Hyvät mallisäännöt löytyvät myös täältä. Tavallista on myös, että hallituksen koko on säännössä määritelty joihinkin rajoihin, esimerkiksi 5 – 7 henkilöä. Tällöin koko voidaan päättää lippukunnan kokouksessa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Hallituksen puheenjohtajana toimii yleensä lippukunnanjohtaja. Yhdistyslaki edellyttää hallituksen puheenjohtajalta täysivaltaisuutta. Tämä tarkoittaa täysi-ikäisyyttä eli 18 vuoden ikää, ei-holhouksen alaisuutta ja kotipaikkaa Suomessa. Hallitus ja lippukunnanjohtaja vastaavat toimistaan lippukunnan kokoukselle. Lippukunnan nimenkirjoittajat määritellään lippukunnan säännöissä.

Hallituksen toimivalta ja vastuu

Yhdistyslaki asettaa rajoituksia hallituksen toimivallalle. Myös lippukunnan säännöissä voidaan rajata hallituksen toimivaltaa tai antaa hallitukselle erityistehtäviä. Säännöt voivat esimerkiksi rajoittaa lippukunnan omaisuuden myyntiä tai asettaa sitoumuksille ylärajan.

Jokainen hallituksen jäsen on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vastuussa koko lippukunnan toiminnasta. Lisäksi jokainen on vastuussa oman pestinsä asioista. Tarvittaessa hallitus voi kutsua kokouksiinsa mukaan muita henkilöitä. He voivat osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella ja toteuttaa lippukunnan kokousten päätöksiä. Heillä ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa esimerkiksi äänestystilanteissa, koska heitä ei ole valittu hallituksen virallisiksi jäseniksi.

Esimerkkihallituksen pestit

Hallituksen jäsenet pestataan omiin pesteihinsä. Pestikeskustelussa käydään läpi muun muassa pestin sisältö ja kesto. Tästä esimerkistä voi ottaa mallia, kun pohditte hallituspestejä omassa lippukunnassanne.

 • lippukunnanjohtaja  toimii hallituksen puheenjohtajana ja nimenkirjoittajana sekä edustaa lippukuntaa
 • ohjelmajohtaja  vastaa siitä, että partiokasvatus toteutuu lippukunnassa kaikissa ikäkausissa
 • pestijohtaja  vastaa siitä, että lippukunnan vapaaehtoisilla on hyvä toimia
 • lippukunnanjohtajan apulainen, lpkj:n varahenkilö: vastaa lippukunnan suurista projekteista ja jakaa tehtävät lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunnanjohtajan apulainen voi olla samalla myös esimerkiksi pestausjohtaja tai ohjelmajohtaja.
 • sihteeri hoitaa hallituksen kokouksien pöytäkirjat, arkiston, jäsenrekisterin sekä lpkj:n kanssa lippukunnan kirjeenvaihdon
 • taloudenhoitaja vastaa lippukunnan talouden suunnittelun yksityiskohdista, hoitaa lippukunnan maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä hoitaa omaisuuteen ja avustusten hakemiseen liittyviä asioita yhdessä lpkj:n kanssa
 • ”työjäsenet” – hoitavat erilaisia, väliaikaisia tehtäviä esimerkiksi suurissa projekteissa; heidät valitsee hallitus.