Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Suomen Partiolaisten Organisaatiossa toimiminen -koulutus antaa valmiuksia partion organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä tarkastellaan partiotoimintaa erityisesti partiopiirin näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa on mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, partiojohtajaperuskoulutuksen käyneille henkilöille, jotka aikovat toimia erilaisissa organisaatioissa tai johtaa niitä. 

Koulutukseen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa johtaa organisaationsa toiminnan suunnittelua ja arviointia 
 • Osallistuja osaa käyttää menetelmiä aikuisryhmän johtamiseen ja motivoimiseen 
 • Osallistuja osaa soveltaa toiminnan kehittämisen menetelmiä 
 • Osallistuja osaa suunnitella projektin asetettujen tavoitteiden mukaisesti 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun. 

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Arvioi johtamismenetelmien soveltuvuutta omassa toimintaympäristössään 
 • Arvioi oman organisaationsa toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia 
 • Valitsee organisaatiolleen sopivia kehittämisen menetelmiä  
 • Kuvaa projektin vaiheet koulutusmateriaalien mukaisesti 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, ennakkoon tehtävä itsenäinen pohdintatehtävä

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja & kouluttaja)

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
J7: Aikuisryhmän johtaminen Johtaminen 3 h
L2: Kehittämishankkeen suunnittelu Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
OR3: Piirin ja keskusjärjestön ryhmän toiminnansuunnittelu Organisaatio-osaaminen 4h
PR1: Projekti Projekti 3 h
P4: Ajankohtaista partiossa Partiotieto 1 h
    Yhteensä 14 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit

Osaamisalue: Organisaatio-osaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus

Tavoitteet: Kouluttautuja ymmärtää, miten piirin/keskusjärjestön ryhmä toimii tavoitteellisesti ja osaa johtaa toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen ryhmän toiminnalle
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Talousarvion laatiminen
 • Toiminnan arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • Palautteen kerääminen ja käyttö osana arviointia
 • Ryhmän viestinnän suunnittelu osana toiminnan suunnittelua
 • Ryhmän toimintaympäristön tunteminen ja vuorovaikutus koko organisaation kanssa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma- ja lippukunnanjohtaja -koulutus sekä Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä sekä arvioida ja kehittää ryhmän toimintaa.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen ryhmän työskentelylle ja ryhmän jäsenten sitouttaminen yhteiseen päämäärään
 • Vapaaehtoisten motivaation tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
 • Toimiminen erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa, johdettavien erilaisten lähtökohtien ja elämäntilanteiden huomioiminen
 • Ryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa partiotoiminnan tai lippukunnan kehittämishankkeen lippukunnassa tai piirissä. Tuntee kehittämiseen liittyviä menetelmiä moduulin laajuuden mukaisesti ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

 • Kehittämishankkeen toteuttamisen perusprosessin ymmärtäminen ja soveltaminen, sisältäen:
  • Nykytilan jäsentäminen, tavoitteen määrittäminen
  • Ratkaisujen kehittely ja ratkaisukeinojen valinta
  • Toteutuksen suunnittelu
  • Toteutuksen seuranta ja tulosten arviointi
 • Lisäksi perusprosessin vaiheisiin liittyviä menetelmiä osallistujien tarpeiden mukaan
 • Kehittämishankkeen toimeksiannon ja projektisuunnitelman tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Projekti
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa alueen tai piirin tapahtuman. Osaa asettaa tapahtuman tavoitteet. Osaa tehdä tapahtuman budjetin, seurata sitä ja hakea tukea.

Sisältö

 • Projektin tavoitteiden asettaminen, suunnittelu tavoitteiden pohjalta ja tavoitteiden seuranta.
 • Projektiorganisaation suunnittelu projektin tavoitteiden, toimintaympäristön ja luonteen vaatimusten mukaan.
 • Alueen tai piirin projektin johtaminen ja projektiorganisaatiossa toimiminen.
 • Johtaminen projektiorganisaatiossa
 • Projektin talouden suunnittelu ja seuranta.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tavoitteiden asettaminen ryhmän toiminnalle

Tuntee ryhmän tarkoituksen ja toiminnan tavoitteiden eron

Millainen on hyvä tavoite? (smart)

Laadulliset ja määrälliset tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen suhteessa partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin, ikäkausikohtaisiin tavoitteisiin, strategisiin tavoitteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin

 

Suunnitteluaikataulun laatiminen

Oman toimintaympäristön suunnittelusyklin tunteminen

 

 

Talousarvion laatiminen

Toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteyden ymmärtäminen

Ryhmän talouden kokonaisuuden tunteminen (missä ryhmäläiset asuvat ts. matkakulut, kokousten määrä, markkinoinnin kulut, postitus ja kopiointi, tapahtumien sijainti ja määrä, oma kouluttautuminen ja tapahtumiin osallistuminen)

 

 

Toiminnan arvioinnin suunnittelu ja toteutus

Toimintakertomuksen laatiminen

Yhteys toimintasuunnitelmaan

 Toiminnan arviointi jatkuvana prosessina

 Toiminnan arvioinnin keinojen ja mittareiden suunnittelu ja käyttö

 

 

Palautteen kerääminen ja käyttö osana arviointia

Organisaation palautekulttuuri

Organisaation toiminnasta ja tapahtumista saadun palautteen kiinnittäminen pysyvän organisaation toimintamalleihin

Tilastojen hyödyntäminen palautteena

 

Ryhmän viestinnän suunnittelu osana toiminnan suunnittelua

Osaa laatia viestintäsuunnitelman osaksi ryhmän toimintaa ja käyttää sitä johtamiseen

Viestinnän jaksottaminen ryhmän toiminnan mukaisesti

 Viestintäkanavat
Viestinnän vuosikello

 

Ryhmän toimintaympäristön tunteminen ja vuorovaikutus koko organisaation kanssa

Tuntee SP:n strategian ja osaa laatia toimintasuunnitelman strategian mukaisesti

Toiminnansuunnittelun materiaalien ja ohjeistusten tunteminen (talousohjeet, toiminnansuunnittelun tukimateriaalit, ohjelmapainotus)

Tuntee oman organisaationsa

Tuntee oman ryhmänsä paikan koko organisaatiossa ja omalle ryhmälle asetetun tarkoituksen, tavoitteet, odotukset ja toiminnan raamit

Toiminnansuunnittelu yhdessä muiden ryhmien kanssa

Suurtapahtumien huomioiminen toiminnan suunnittelussa

WAGGGS:in ja WOSM:in strategiat

Ryhmän resurssien, koulutustarpeiden ja jatkuvuuden suunnittelu

Tunnistaa ryhmän toiminnan vaatimat resurssit ja osaamisen.

Osaa suunnitella ja tarjota ryhmän jäsenille heidän tarvitsemaansa koulutusta ja tukea.

Osaa suunnitella ryhmän toimintaa pitkällä ajanjaksolla niin, että toiminta jatkuu aktiivisena.

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettamisen merkitys ryhmän toiminnalle

Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu

 

Sitouttaminen

Motivaatiotekijöiden yhteys sitoutumiseen

Sitouttamisen tapoja

 

Sitoutumisen ongelmat yhteiskunnassa ja tämän vaikutus vapaaehtoistoimintaan

Motivaatio

Yleisimpiä yksilön motivaatiotekijöitä

Vapaaehtoistoiminnan yleiset motivaatiotekijät

Vapaaehtoisen roolit partiossa

Ongelmanratkaisumenetelmät

Ongelmien tunnistaminen eri ryhmän toiminnan vaiheissa

Ongelmien muuttaminen ratkaisukeskeisesti toiminnaksi ja tavoitteiksi

 

Yksilön kohtaaminen

Yksilön elämäntilanne, osaaminen, ajankäyttö ja resurssit

Pestikeskustelun käyminen pestissä kehittyminen –työkalun avulla

Pestikeskustelun mahdollisuudet yksilön kohtaamisessa

Ryhmäroolien muokkaaminen vastaamaan henkilön elämäntilannetta

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Arviointi käytännössä

Kehittämisen näkökulma ryhmän toiminnan johtamisessa

Mittareiden asettaminen toiminnan kehittämiselle ja arvioinnille

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Nykytilan määrittäminen ja tavoitteiden asettaminen

Ymmärretään organisaation strategian rooli toiminnan kehittämisen perustana.

Palautteen merkitys nykytilanteen ymmärtämisessä ja soveltuvia menetelmiä palautteen keräämiseen.

Nykytilanteen hahmottaminen nelikenttäanalyysillä (SWOT).

Kehittämishankkeen tavoitteiden määritteleminen (mitä halutaan saavuttaa).

Nelikenttä tms. analyysimenetelmän sovittaminen omaan erityiseen tarkoitukseen.

Epäsuoran palautteen / analytiikan käyttö.

Ratkaisukeinot

Osataan käyttää ainakin kahta menetelmää parannusten löytämiseksi kehitettävälle asialle (esim. aivoriihi ja mind map)

Tunnetaan muutoksen tekemisen periaatteet organisaatiossa (esim. John Kotter, Muutoksen portaat)

Epävarmuuden hallinta (mistä tietää että on tekemässä parannusta) pilotoinnin avulla.

Ulkoisen näkökulman käyttäminen (konsultointi).

 

Toteutuksen suunnittelu, seuranta ja arviointi

Ymmärretään kehittämishankkeen, kiinteän organisaation ja projektin suhde (kehittämishanke on tyypillisesti projekti).

Tunnetaan yksi jatkuvan kehityksen malli, esim. PDCA.

Tiedotus ja kommunikaatio muutoksen ja muutosvastarinnan hallinnan välineenä.

Kehittymisen mittaaminen ja tavoitteita vastaavien mittareiden määrittely. Jatkuvan palautteen käyttö mittarina.

 

 

Kehittämis- hankkeen suunnittelu ja toimeksianto

Osataan valita hankkeelle sopiva toteutustapa. Esim. Yksi iso muutos (vesiputousmalli) vai useita pieniä muutoksia (ketterät menetelmät)

Osataan määritellä tilaajan tarjoamat resurssit, tuki ja odotukset kehittämishankkeeseen kuuluville projetille/projekteille.

Tunnetaan menetelmiä kehittämishankkeen tulosten kiinnittämiseen pysyvässä organisaatiossa.

 

 

Viimeksi päivitetty 3.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Projektin tavoitteiden asettaminen

Ymmärtää, että projektilla on kokonaistavoite (tilaajalta) ja osatavoitteita (projektilta).

Projektin ulkoiset ja sisäiset tavoitteet.

Osaa määritellä hyvän tavoitteen (esim. SMART)

 

 

Projektiorganisaation ja projektin suunnittelu

Tuntee projektiorganisaatiosta löytyvät roolit (tilaaja, ohjausryhmä, johtaja, osa-alueen vastaava, tekijä)

Projektikokonaisuuden jakaminen osiin, vastuiden jakaminen

Projektin vaiheet (ideointi, käynnistys, suunnittelu, toteutus, päättäminen)

Projektiopas Suomen Partiolaisten suuriin projekteihin

Riskianalyysi

Erilaiset projektiorganisaatiot

 

Johtaminen projektiorganisaatiossa

Pestaus

Projektiaikataulun suunnittelu

Projektin edistymisen seuranta

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Rekrytointi

Projektihenkilöiden motivointi ja sitouttaminen

Toimiminen projektiorganisaatiossa

Toimija ymmärtää olevansa osa kokonaisuutta ja oman osa-alueensa vaikutuksen kokonaisuuteen

 

 

Projektin talouden suunnittelu ja seuranta

Projektin talousarvion laatiminen

 

Projektin tulojen ja menojen muodostuminen

 

Talouden riskit ja niihin varautuminen

 

Talouden seuranta

 

Projektin tilinpäätös

 

 

Viimeksi päivitetty 3.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.