Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Koulutus antaa valmiuksia erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa on mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille, jotka aikovat toimia erilaisissa organisaatioissa tai johtaa niitä.

Osaamistavoitteet

Organisaatiossa toimiminen -koulutuskokonaisuuden suoritettuaan partiojohtaja osaa perustiedot ja -taidot erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
J4: Tapahtuman johtaminen Johtaminen 4 h
J7: Aikuisryhmän johtaminen Johtaminen 3 h
L2: Kehittämishankkeen suunnittelu Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
PR1: Projekti Projekti 3 h
    Yhteensä 13 tuntia

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus ja Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa järjestää lippukunnalle tyypillisen tapahtuman projektiryhmän
avustamana. Ymmärtää partiojohtajan vastuun ja velvollisuudet
tapahtuman johtajana.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen tapahtumalle
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
 • Talousarvion tekeminen
 • Aiempien palautteiden hyödyntäminen uuden koulutuksen /
  tapahtuman suunnittelussa
 • Partiojohtajan vastuun merkitys tapahtuman johtajana
 • Projektiryhmän kannustava johtaminen
 • Tapahtuman arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • Palautteen kerääminen osana arviointia

Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma- ja lippukunnanjohtaja -koulutus sekä Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä sekä arvioida ja kehittää ryhmän toimintaa.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen ryhmän työskentelylle ja ryhmän jäsenten sitouttaminen yhteiseen päämäärään
 • Vapaaehtoisten motivaation tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
 • Toimiminen erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa, johdettavien erilaisten lähtökohtien ja elämäntilanteiden huomioiminen
 • Ryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa partiotoiminnan tai lippukunnan kehittämishankkeen lippukunnassa tai piirissä. Tuntee kehittämiseen liittyviä menetelmiä moduulin laajuuden mukaisesti ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

 • Kehittämishankkeen toteuttamisen perusprosessin ymmärtäminen ja soveltaminen, sisältäen:
  • Nykytilan jäsentäminen, tavoitteen määrittäminen
  • Ratkaisujen kehittely ja ratkaisukeinojen valinta
  • Toteutuksen suunnittelu
  • Toteutuksen seuranta ja tulosten arviointi
 • Lisäksi perusprosessin vaiheisiin liittyviä menetelmiä osallistujien tarpeiden mukaan
 • Kehittämishankkeen toimeksiannon ja projektisuunnitelman tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Projekti
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa alueen tai piirin tapahtuman. Osaa asettaa tapahtuman tavoitteet. Osaa tehdä tapahtuman budjetin, seurata sitä ja hakea tukea.

Sisältö

 • Projektin tavoitteiden asettaminen, suunnittelu tavoitteiden pohjalta ja tavoitteiden seuranta.
 • Projektiorganisaation suunnittelu projektin tavoitteiden, toimintaympäristön ja luonteen vaatimusten mukaan.
 • Alueen tai piirin projektin johtaminen ja projektiorganisaatiossa toimiminen.
 • Johtaminen projektiorganisaatiossa
 • Projektin talouden suunnittelu ja seuranta.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tapahtuman tavoitteiden asettaminen

Tapahtuman tavoitteiden asettaminen

 

 

 

 

Tavoitteiden asettaminen suhteessa partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin, ikäkausikohtaisiin tavoitteisiin, strategisiin tavoitteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin

 

Tapahtuman suunnittelu

Projektisuunnitelman (vastaava) tekeminen

 

Tapahtuman suunnittelun aikataulu

 

Aikaisempien arviointien hyödyntäminen  suunnittelussa

 

Tapahtuman viestintä

Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen

Erilaiset viestintäkanavat (some, verkko, lehdet, mainokset, retkikirjeet ym.)

 

Tapahtuman talous

Tapahtuman talousarvio

Talouden riskit ja niihin varautuminen

 

Partiojohtajan vastuu

Tapahtuman johtajan vastuut ja

velvollisuudet

Turvallisuusajattelu,

turvallisuussuunnitelma

 

Projektiryhmän johtaminen

Projektiryhmän johtaminen ja

motivoiminen

Projektin vaiheet

 

 

Pestaaminen ja pestikeskustelu

 

Ohjausryhmän, ohjaavan pj:n tai mentorin rooli

Tapahtuman arviointi ja palaute

Palautteen kerääminen tapahtumasta

 

Tapahtuman arviointi

 

Toteuttajien ja sidosryhmien kiittäminen

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettamisen merkitys ryhmän toiminnalle

Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu

 

Sitouttaminen

Motivaatiotekijöiden yhteys sitoutumiseen

Sitouttamisen tapoja

 

Sitoutumisen ongelmat yhteiskunnassa ja tämän vaikutus vapaaehtoistoimintaan

Motivaatio

Yleisimpiä yksilön motivaatiotekijöitä

Vapaaehtoistoiminnan yleiset motivaatiotekijät

Vapaaehtoisen roolit partiossa

Ongelmanratkaisumenetelmät

Ongelmien tunnistaminen eri ryhmän toiminnan vaiheissa

Ongelmien muuttaminen ratkaisukeskeisesti toiminnaksi ja tavoitteiksi

 

Yksilön kohtaaminen

Yksilön elämäntilanne, osaaminen, ajankäyttö ja resurssit

 

Pestikeskustelun käyminen pestissä kehittyminen –työkalun avulla

Pestikeskustelun mahdollisuudet yksilön kohtaamisessa

Ryhmäroolien muokkaaminen vastaamaan henkilön elämäntilannetta

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Arviointi käytännössä

Kehittämisen näkökulma ryhmän toiminnan johtamisessa

Mittareiden asettaminen toiminnan kehittämiselle ja arvioinnille