Johtaminen

Johtajuus on partion keskeinen elementti, koska sen avulla on mahdollista rakentaa parempaa maailmaa partion päämäärän eli vastuuntuntoisten, aktiivisten ja itsenäisesti ajattelevien paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsenten kasvattamisen kautta.

Partio on kasvatuksellinen liike, joka pyrkii kasvattamaan hyvään johtajuuteen jo nuoresta pitäen. Partiossa harjoitellaan johtamista kaikissa ikäkausissa. Lisäksi partion koulutusjärjestelmä sisältää monipuolista johtamiskoulutusta. Erilaiset pestit ja niissä kehittyminen lisäävät johtamisosaamista. Jokainen voi oppia johtamista ja kehittyä johtajana.

Partiossa johtajuus tarkoittaa yhteistoimintaa, joka pyrkii partion päämäärän saavuttamiseen, toisten ihmisten sitouttamiseen ja voimaannuttamiseen, sekä muutoksen saavuttamiseen kohti yhteistä tavoitetta. Partiossa johtaminen ei perustu asemaan vaan arvoihin, asenteisiin ja taitoihin.

Johtajuutta ei voida täydellisesti määritellä, mutta sitä voidaan ymmärtää ja havainnollistaa erilaisten johtamismallien ja -teorioiden avulla. Partion johtamiskäsitys kuvaa sitä, miten me partiolaiset puhumme ja toteutamme johtamista. Johtamiskäsitys sisältää arvopohjaisen johtajuuden eli yksilön omien arvojen tuntemukseen ja niihin tukeutuvan johtajuuden sekä partiossa käytössä olevat taitoihin ja asenteisiin perustuvat johtamismallit. Partion johtamismallit ovat syntyneet partion kahden maailmanjärjestön kehitystyön tuloksena. Johtamismallit kuvaavat miten partiossa johdetaan, mitä osa-alueita tai taitoja johtamiseen sisältyy, mistä näkökulmista johtamista voi tarkastella, miten johtamisesta puhutaan ja miten johtamista arvioidaan. Tarkemmin partion johtamiskäsitys on määritelty Johtaminen partiossa -dokumentissa.

Partion johtamismalli (WOSM)

Partioliikkeen Maailmanjärjestön (World Organization of the Scout Movement, WOSM) johtamismalli on kehitetty vuosien  2014–2017 aikana.) Se kuvailee, millaista johtamista partiossa on ja mihin suuntaan omaa johtajuutta on mahdollista kehittää.

Partion johtamismalli (WOSM) nostaa esiin seuraavat johtamistaitojen kokonaisuudet:

  • Visiointitaidot (päämäärä)
  • Vuorovaikutustaidot (ryhmä)
  • Organisointitaidot (toiminta)
  • Itsensä johtamisen taidot (minä)

Johtamismallin neljästä ulottuvuudesta voidaan nostaa neljä johtamistaitoa, jotka kaikki ovat harjoiteltavissa. Jokainen  johtamistaito  on  yhteydessä  toiseen  ja  ilman  jotakin  osa-aluetta  kokonaisuus  kärsii.  Kaiken  johtamisen nivoo kuitenkin yhteen itsensä johtamisen taidot samalla tavalla kuin solki nivoo yhteen partioliljan. Kaikki johtamismallin osa-alueet ovat tärkeitä, mutta pestistä riippuen jokin osa-alue voi  korostua.Tämän johtamismallin  avulla  vastataan kysymykseen mitä  johtamistaitoja  partiossa  harjoitellaan,  opitaan ja kehitetään.

Johtajuuden itsearviointityökalu

Johtajuuden itsearviointityökalun avulla voit arvioida, miten hyvin johtamiseen liittyvät taidot ovat toteutuneet pestissäsi ja miten aiot kehittää taitoja.

Johtajuuden itsearviointityökalu (tulostettava versio)

Johtajuuden itsearviointityökalu (muokattava versio)

Materiaaleja

Partion johtamismalli

Partion johtamismalli, taidoilla

Partion johtamismalli, kokonaiskuva

 

Leadership model in english

Leadership model in english, with skills

Video johtamisesta (WOSM, englanniksi)

Partion johtamismalli (WAGGGS)

Partiotyttöjen  Maailmanliiton  (World  Association  of  Girl  Guides  and  Girl  Scouts,  WAGGGS)  johtamismalli  on nimeltään Leading for Her World. Se on kehitetty vuosien 2014-17 aikana.

Partion johtamismalli (WAGGGS) nostaa esille tavoitteen partioliikkeen jäsenten voimaantumisesta. Partiolainen toimii partioliikkeen ja koko maailman hyväksi, ja tekee samalla muutoksia omassa elämässään. Mallissa huomioidaan   elämäntaitojen   vahvistaminen   ja   partiolaisen   omat   kehittymistavoitteet   partioliikkeen   päämäärän rinnalla. Partio tarjoaa jäsenilleen turvallisen paikan harjoitella rohkeaa, huolehtivaa ja kunnioittavaa elämäntapaa. Henkilökohtaisten vahvuuksien kehittämiseen tarjotaan koulutusta, johtajuuden kehittämisohjelmia ja mielekästä  tekemistä  niin,  että jäsenet  voivat  kehittää  taitojaan tehdäkseen positiivisia muutoksia omassa  elämässään, partiossa ja yhteisössään.

Tässä johtamismallissa keskitytään erilaisiin tapoihin ajatella johtamista ja erilaisiin tapoihin johtaa. Mallin kuusi näkökulmaa  auttavat  hahmottamaan  ja  ymmärtämään  johtamisen  eri  ulottuvuuksia.  Näkökulmat  tuovat  monipuolisuutta partiotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

  • Itsensä johtaminen > reflektoiva näkökulma
  • Vuorovaikutuksen johtaminen > yhteistyön näkökulma
  • Uudistumisen johtaminen > luovan ja kriittisen ajattelun näkökulma
  • Vaikuttavuuden johtaminen > vastuullisen toiminnan näkökulma
  • Vahvuuksien johtaminen > yhdenvertaisuuden näkökulma
  • Monimuotoisuuden johtaminen > moninaisuuden näkökulma

Tämän  johtamismallin  avulla  vastataan kysymyksiin, miten  partiossa  johdetaan  ja mitä erilaisia ajattelutapoja johtamisessa on.

Arvopohjainen johtajuus

Arvot tarkoittavat tärkeinä pitämiämme ihanteita ja periaatteita. Arvopohjainen johtajuus perustuu yksilön hyvään itsetuntemukseen ja erityisesti omien arvojen tuntemukseen. Johtaja tunnistaa omien arvojensa vaikutuksen tehdessään päätöksiä ja valintoja, sekä osaa tunnistaa ja kunnioittaa toisten arvoja. Johtaja osaa huomioida johdettaviensa arvomaailman ja arvot ohjaavat johtajan toimintaa osana ryhmää ja ympäristöä. Arvopohjaiseen johtajuuteen kuuluu säännöllinen arvokeskustelu ja reflektointi.

Partio on vahvasti arvopohjainen liike, jolle ominaista on yksilön omien arvojen ja partiolaisen arvopohjan välinen vuoropuhelu. Partiolaisen arvot ilmenevät partioihanteissa, partiolupauksessa ja partiolaisen tunnuksessa. Partiossa johtamiselle tunnusomaista on toimiminen ja päätösten tekeminen partiolaisen arvojen mukaisesti (Partion peruskirjaluonnos 2019).

Kuva: Alex Inkiläinen