Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Tältä sivulta löydät Suomen Partiolaisten merkkikohtaiset myöntöperusteet ja niiden ehdottamiseen liittyvät merkkikohtaiset ohjeet. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen ansiomerkkiehdotuksen tekemistä.

Jäsenhallintakoordinaattori Ville Jokinen antaa lisätietoja ansiomerkkien ehdottamisesta ja Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä. Kultaisen ansioristin, suuren ansioristin, sankarimerkin sekä Hopeajoutsenen ja Hopeasuden ehdotuksen tekemiseen voi pyytää tukea oman partiopiirin/FiSSc:n ansiomerkkiryhmältä tai suoraan Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmältä olemalla yhteydessä Villeen.

Partion ansiomerkit jaetaan neljään ryhmään:

 • tehtävä- ja ikäkausikohtaiset soljet
 • aatemerkit
 • ansiomitalit ja -ristit
 • plaketit ja standaarit

Ansiomerkkejä ehdotettaessa tulee muistaa, että partiopiirin/FiSSc:n myöntämästä ansiomitalista tai -rististä pitää olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen kuin seuraava SP:n ansiomitali tai -risti voidaan myöntää. Tämä aikaraja ei koske lippukuntien tai muiden partioyhteisöjen merkkejä, tehtävä- ja ikäkausikohtaisia merkkejä (Louhisuden solki, Collanin solki ja Pyhän Yrjön solki), aatemerkkejä (Mannerheim-soljet, Pohjantähti-solki, Hopeajoutsen ja Hopeasusi) eikä sankarimerkkiä.

Tehtävä- ja ikäkausikohtaiset soljet

Louhisuden solki myönnetään tunnustukseksi sille ryhmänjohtajana toimivalle samoajalle, joka viimeksi kuluneen toimintakauden aikana on ansiokkaasti toteuttanut partiomenetelmää ja osoittanut johtajuutta.

Myöntämisperusteet 

Merkki myönnetään nuorelle ryhmänjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt ansiokkaasti partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa. ​ 

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään 15–18-vuotias ja ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään toimintakauden ajan ryhmänjohtajana. Solkea ei myönnetä, jos tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Solki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle samoajalle per lippukunta. ​ 

Merkin myöntää partiopiirin tai Finlands Svenska Scouterin ansiomerkkiryhmä tai puheenjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt soljet. 

 • 15–18-vuotias
 • vähintään yhden syksy- tai kevätkauden ajan ryhmänjohtajana
 • toteuttanut ansiokkaasti partiomenetelmää
 • osoittanut johtajuutta

Collanin solki myönnetään tunnustukseksi sille vaeltajalle tai aikuiselle, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana on ansiokkaasti toteuttanut partiomenetelmää ja kantanut vastuuta ryhmän toiminnasta. ​

Myöntämisperusteet

Merkki myönnetään sille akelalle, sammolle, luotsille, sisujohtajalle tai perhepartio-ohjaajalle, joka on kantanut vastuuta ryhmän toiminnasta ja käyttänyt ansiokkaasti partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa. ​

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 19-vuotias ja luovutushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintavuoden ajan tehtävässä. Solkea ei myönnetä, jos tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Solki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle henkilölle per lippukunta. ​

Merkin myöntää partiopiirin tai Finlands Svenska Scouterin ansiomerkkiryhmä tai puheenjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt soljet.

 • Vähintään 19-vuotias vaeltaja tai aikuinen
 • vähintään toimintavuoden ajan toiminut akelana, sampona, luotsina, sisujohtajana tai perhepartio-ohjaajana
 • toteuttanut ansiokkaasti partiomenetelmää
 • kantanut vastuuta ryhmän toiminnasta

Pyhän Yrjön solki on vaeltajaikäkauden ansiomerkki.

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

 • 2 vuotta aktiivista vaeltajatoimintaa
 • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias

Aatemerkit

Aatemerkit ovat tunnustuksia partiolaisille partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Ehdotuksessa tulee kertoa, miten partioaate ilmenee ansioituneen toiminnassa. Partiolaisen arvot ilmenevät partioihanteissa, partiolupauksessa ja partiolaisen tunnuksessa. Tarkempi kuvaus partiolaisen arvoista löytyy osoitteesta partio.fi/peruskirja.

Huom! Mannerheim-solkien ehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa. Ehdotusten määräpäivä on 15.11. Luovutus tapahtuu vuosittain Yrjönpäivänä 23.4. partiopiirien/FiSSc:n perinteiden mukaisesti.

Myöntämisperusteet

II luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä.

Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua saman ikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate ja sen toteuttaminen näkyvät hänen elämässään.

Hakijan tulee perustella, miten asianomainen on sitoutunut partion arvoihin, joita kuvaavat tunnus, lupaukset ja ihanteet. Ehdotuksessa tulee selvittää, miten nämä partion arvot näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan, elämässään ja hänen kasvussaan partiovuosien aikana.

Vinkki: Kuksan ehdotuslomakkeella pyydetään antamaan kolme esimerkkiä partion arvojen näkymisestä nuoren toiminnassa ja pyydetään kertomaan, miten nuori erottuu edukseen muista ikäisistään ikäisistään partiolaisista.

II luokan Mannerheim-solkea voidaan ehdottaa partiolaiselle, joka ehdotusvuonna täyttää enintään 19 vuotta. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että soljen saaja on suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin (Kimin hymy tai Liljaleijona) tai PJ-peruskoulutuksen. Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Myös aluejärjestön, partiopiirin ja/tai keskusjärjestön pesteissä toimiminen hyväksytään viikoittaiseksi partiotoiminnaksi.

Vinkki: Jos saaja ei johda viikoittain kokoontuvaa ryhmää, pitää ehdotuksessa kertoa, miten saaja osallistuu aktiivisesti partiotoimintaa siten, että partioon käytetyn ajan voidaan katsoa vastaavan viikkotoimintaan osallistumista. Tämä voi koostua esimerkiksi erilaisten pestien hoitamisesta.

Ehdotuksessa tulee olla partion ulkopuolisen tahon suositus. Ulkopuolinen taho voi olla esimerkiksi nuoren luokanvalvoja, työnantaja tai seurakunnan partiotyöntekijä. Suosituksen pyytämistä varten voit tulostaa Suositus Mannerheim-soljen myöntämiseksi -lomakkeen. Liitä täytetty ja allekirjoitettu suositus Kuksan ehdotukseen joko kuvana tai skannattuna versiona.

 • sitoutuminen partion arvoihin
 • ehdotusvuonna 17–19-vuotias
 • osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön ja/tai toimii alueen, partiopiirin tai keskusjärjestön pestissä
 • suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin tai PJ-peruskoulutuksen

Myöntämisperusteet

I luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautuneelle partiolaiselle.

I luokan Mannerheim-solkea voidaan ehdottaa ehdotusvuonna enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on suorittanut ikäkausijohtajan (akela/sampo/luotsi) koulutuksen tai partiojohtajaperuskoulutuksen. Suoritettu partiojohtajaperuskoulutus osoittaa partiolaisen sitoutumista partiojohtajan tehtäviin ja partioliikkeeseen.

Perusteluita kirjattaessa tulee näkyä, miten I luokan soljen saaja on aatteellisesti kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt partiojohtajana. Kun II luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään partion arvoihin sitoutumista, niin I luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään tämä lisäksi, että hän pystyy soveltamaan partion aatepohjaa toimissaan ja käyttäytymisessään.

Vinkki: Kuksan ehdotuslomakkeella pyydetään antamaan kolme esimerkkiä siitä, miten partion arvot ovat nuoren osalta kehittyneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Esimerkissä pyydetään kuvaamaan, miten arvo näkyi hänen toiminnassaan aiemmin ja miten se näkyy nyt. 

Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös mikäli opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin myös verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa katsotaan ansioksi. Myös aluejärjestön, partiopiirin ja/tai keskusjärjestön pesteissä toimiminen hyväksytään viikoittaiseksi partiotoiminnaksi. Pelkästään esimerkiksi kuukausittaisen viikonloppujen projektitoiminnan lippukunnassa ei katsota olevan riittävän säännöllistä. 

Vinkki: Jos saaja ei johda viikoittain kokoontuvaa ryhmää, pitää ehdotuksessa kertoa, miten saaja osallistuu aktiivisesti partiotoimintaa siten, että partioon käytetyn ajan voidaan katsoa vastaavan viikkotoimintaan osallistumista. Tämä voi koostua esimerkiksi erilaisten pestien hoitamisesta.

I luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II luokan soljen myöntämisestä. Mikäli partiolaiselle ehdotetaan I luokan Mannerheim-solkea ilman aiempaa II luokan solkea, tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II luokan soljen vaatimuksiin. Tätä varten Kuksassa on oma lomake niille ehdotuksille, joissa on alla II luokan solki, ja niille, joissa ei ole alla II luokan solkea. Ehdotukseen on tällöin liitettävä partion ulkopuolisen tahon suositus. Ulkopuolinen taho voi olla esimerkiksi nuoren luokanvalvoja, työnantaja tai seurakunnan partiotyöntekijä. Suosituksen pyytämistä varten voit tulostaa Suositus Mannerheim-soljen myöntämiseksi -lomakkeen. Täytetty ja allekirjoitettu suositus lisätään ehdotuksen liitteeksi Kuksassa.

 • aatteellisesti kasvanut partionjohtajana
 • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias
 • osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön ja/tai toimii alueen, partiopiirin tai keskusjärjestön pestissä
 • ikäkausijohtajan koulutus tai partiojohtajaperuskoulutus

 

Pohjantähti-solki myönnetään aikuiselle partiojohtajalle partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä sekä toisissa ihmisissä aikaan saadusta kasvusta ja partiotoimintaan sitoutumisesta.

Myöntämisperusteet

Merkki voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiojohtajatehtävissä. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Lisäksi saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.

Vinkki: Kuksan ehdotuslomakkeella pyydetään antamaan esimerkkejä siitä, miten

Partion arvot näkyvät partiojohtajan toiminnassa partiossa ja partion ulkopuolella. Esimerkkejä pitää olla lupauksesta, tunnuksesta ja neljästä ihanteesta

Vinkki: Kuksan ehdotuslomakkeella pyydetään kuvailemaan, miten ja millaista kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan ansioitunut on saanut aikaan toisissa partiolaisissa.

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 28-vuotias ja suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen. Ehdotushetkellä saajan tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta partiojohtajatehtävissä.

Ehdotukseen on liitettävä puolto henkilöltä, joka tuntee saajan ja voi puollossaan kertoa, miten partion arvot näkyvät saajan toiminnassa partion ulkopuolella. Puollon pyytämistä varten voit ladata valmiin saatekirjeen. Puollon pitää olla henkilön itse kirjoittama ja se liitetään ehdotuksen liitteeksi Kuksassa. Puoltolausuntopyyntö pohjantähti-solkea varten

Solki voidaan myöntää myös I ja/tai II luokan Mannerheim-soljen saaneelle, mutta Mannerheim-soljen saaminen ei ole edellytys aatesoljen saamiselle. Solkea ei myönnetä Hopeajoutsenen tai Hopeasuden saaneelle.

 • sisäistänyt partion arvopohjan ja elää sen mukaan
 • saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja partiotoimintaan sitoutumista
 • ehdotusvuonna vähintään 28-vuotias
 • vähintään 3 vuotta partiojohtajatasoisia tehtäviä
 • partiojohtajaperuskoulutus

Myöntämisperusteet

Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 20 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä tai lippukunnassa

Partiojohtajan toiminta on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa sekä vastuullista ja vaikuttavaa. Hän on saavuttanut arvoaseman persoonallisuutensa ja partioansioidensa perusteella

Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.  Saaja on omalla panoksellaan kehittävästi, positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin

Ohjeita ehdottajalle:

Ehdotuksesta tulee ilmetä partiojohtajan koko partioura pesteineen.

Toiminnan laajan vaikuttavuuden esittäminen edellyttää vähintään kolmea puoltolausuntoa. Puoltolausuntojen tulee olla organisaatioilta, jotka tuntevat saajan ja voivat puolloissaan kertoa miten partion arvot näkyvät saajan toiminnassa partiossa ja/tai partion ulkopuolella. Vähintään yhden lausunnon tulee kuvata toimintaa partiossa.

Toiminnan vaikuttavuus voi toteutua henkilön toimiessa partiossa tai partion ulkopuolella partion arvojen mukaisesti niin, että hänet tunnetaan ja tunnistetaan toimiessaan nimenomaan partiolaisena

Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Suomen Partiolaisten A- ja B-jäsenet, aluejärjestöt, lippukuntaryhmittymät, seurakunta ja muut taustayhteisöt sekä muut kolmannen sektorin toimijat ja julkishallinnon organisaatiot. Puolloksi hyväksytään myös ns. aikalaispuolto, jolla tarkoitetaan sellaisen henkilön allekirjoittamaan puoltoa, joka on voinut havaintoaikana edustaa kyseistä organisaatiota.

Ansiomitalit ja ansioristit

Suomen Partiolaisten ansiomitaleihin ja -risteihin lukeutuvat pronssinen ansiomitali, hopeinen ansiomitali, hopeinen ansioristi, kultainen ansioristi ja suuri ansioristi sekä sankarimerkki. Suomen Partiolaisten ansioristiin kuuluva ansiomerkki voidaan myöntää sekä suomalaiselle että ulkomaalaiselle partiolaiselle ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen partioliikkeen päämäärien toteuttamiseksi tai Suomessa tapahtuvan partioinnin toimintaedellytysten turvaamiseksi kansainvälisissä partioyhteisöissä. Partiotyöntukijoille voidaan myöntää hopeinen tai kultainen ansioristi alustaan kiinnitettynä.

Ansiomitalit ja -ristit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Noudatettava järjestys on ensin partiopiirien/FiSSc:n ja sitten keskusjärjestön saman tasoinen ansiomerkki. Jos saajan ansiot ylittävät vuorossa olevan ansiomitalin ja edellisestä on kulunut tarpeeksi aikaa, voidaan ansiomitali jättää väliin ja ehdottaa suoraan seuraavaa. Tällöin ylitys pitää perustella ehdotuksella.

Ennen kuin seuraava Suomen Partiolaisten ansiomitali tai -risti voidaan myöntää pitää edellisestä partiopiirin ansiomitalista tai -rististä olla kulunut vähintään kolme vuotta sekä edellisestä Suomen Partiolaisten ansiomitalista tai -rististä vähintään kuusi vuotta. Huomaathan, että aikarajat koskevat vain partiopiirien/FiSSc:n ja keskusjärjestön ansiomitaleja ja -ristejä, ei sankarimerkkiä, tehtävä- tai ikäkausikohtaisia ansiomerkkejä, aatemerkkejä eikä lippukunnan tai lippukuntaryhmittymän omia ansiomerkkejä.

Ansiomitaleja ja -ristejä myönnettäessä tarkastellaan saajan partiopestihistoriaa. Jos ansiomitalissa tai -ristissä edellytetään partiotehtäviä, kyseessä ovat partiojohtajatasoiset tehtävät. Tällöin mukaan lasketaan ne tehtävät, joita saaja on tehnyt saavutettuaan partiojohtajaiän (eli iän, jolloin hän on voinut hakeutua partiojohtajaperuskurssille).

Vinkki: Samanaikaiset pestit eivät kerrytä lisää vuosia (esimerkiksi samaan aikaan kolme vuotta lippukunnanjohtajana ja akelana toimineella saajalla pestivuosia kertyy vain kolme vuotta).

Kultaisen ansioristin, suuren ansioristin ja sankarimerkin ehdotuksen tekemiseen voi pyytää tukea oman partiopiirin/FiSSc:n ansiomerkkiryhmältä tai suoraan SP:n ansiomerkkiryhmältä olemalla yhteydessä jäsenhallintakoordinaattori Ville Jokiseen.

 

Myöntämisperusteet

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään kuuden vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle ehdotetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Myöntämisperusteet

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 12 vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle ehdotetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Myöntämisperusteet

Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin hyväksi tai pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 18 vuoden edestä.

Vinkki: Hopeista ansioristiä voidaan ehdottaa myös pelkästään lippukuntatason tehtäviä tehneelle partiojohtajalle. Tällöin hänen toimintansa tulee olla erittäin ansiokasta.

 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

Myöntämisperusteet

Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen tai partiopiirin partiotoiminnan hyväksi tai poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan partiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 24 vuoden edestä.

Vinkki: Erittäin ansiokas toiminta on vaikuttavaa ja poikkeuksellisen ansiokas toiminta on poikkeuksellisen vaikuttavaa. Kun pestiä käyttää oikein, saa aikaan positiivisia vaikutuksia toimintapiirissään. Pestissä oleminen ei suoraan luo ansiokkuutta. Ansiokas toiminta ylittää pestin perusvaatimukset.

 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta.

Myöntämisperusteet

Suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.

Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. Lisäksi tulee perustella, miten saajaa voi pitää tunnettuna partiopersoonana, ja tarvittaessa tehostaa tätä eri tahoilta kerätyin puoltolausunnoin.

 

Myöntämisperusteet

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

Muut huomionosoitukset

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koituneen ansiokkaan toiminnan perusteella.

Muutamia  esimerkkitapauksia myönnetyistä Pyhän Yrjön plaketeista:

 • Partiolaisen isä oli toiminut lippukunnan kämpän kunnostajana 12 vuotta.
 • Henkilö oli toiminut lippukunnan tilintarkastajana 18 vuotta.
 • Henkilö oli ollut vanhempainneuvoston erittäin aktiivinen toimija ja varainkerääjä seitsemän vuotta.
 • Henkilö oli antanut korvauksetta maansa leirikäyttöön 11 vuoden ajan.

Pyhän Yrjön plakettia myönnetään kahta eri kokoa: pientä yksityisille henkilöille ja suurta yhteisöille.

Myöntämisperusteet

Standaari voidaan myöntää partiolaiselle kiitokseksi pitkäaikaisesta, menestyksellisestä ja laaja-alaisesta partiotoiminnasta tai partiotyöntukijalle huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta partioliikkeen hyväksi sekä yhteisöille kiitokseksi ja huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta.

Standaari on tarkoitettu lähinnä keskusjärjestön omaan käyttöön ja sen myöntää keskusjärjestön hallitus.

Partio CV – malli