Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi) on toiselta nimeltään Kolmiapila-Gilwell -koulutus. Se on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus koostuu tyypillisesti luonto-, seminaari- ja toimintaosista. Luonto-osalla vietetään perinteistä leirielämää ja verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa.

Sekä luonto- että seminaariosa sisältävät monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan. Toimintaosa sisältää projektimuotoisen kehittämishankkeen, joka toteutetaan 6-12 kuukauden aikana, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kouluttautujan itse valitsemasta aiheesta. Koulutuksen aikana oppija käy ohjauskeskusteluja oman ohjaajan kanssa ja hänelle tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittämishankkeessa oppijaa tukevat oma ohjaaja ja kouluttajat.

Lisätietoa Ko-Gi-kurssille osallistumisesta

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus, toiminut partionjohtajan pestissä vähintään 2 vuotta, retkeilyn ja leirielämän perustaidot.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 22 vuotta täyttäneille aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Osaamistavoitteet

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan sekä osaa analysoida partion roolia kasvatusjärjestönä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalueet Moduulin lähiopetuksen kesto
IK4: Minä partiojohtajana 2 Itsensä kehittäminen 8 h
J8: Johtaminen partiossa 3 Johtaminen 23 h
L3: Toiminnan kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 12 h
P3: Partion perusteet 2 Partiotieto 4 h
P4: Ajankohtaista partiossa (Ko-Gi) Partiotieto 8 h
Yhteensä 55 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen, ohjauskeskusteluihin osallistuminen, kehittämistehtävän tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

 

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Koulutettava osaa arvioida partion johtamiskäsitystä suhteessa omaan toimintaansa. Osaa kehittää omaa toimintaansa johtajana, yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsityksen arvioiminen
 • Partion johtamiskäsityksen mukaiset roolit
 • Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa
 • Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen.
 • Kehittymistavoitteiden ja jatkuvan itsensä kehittämisen merkitys

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 8 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa johtaa partion erilaisia organisaatioita ja ryhmien työskentelyä. Osaa käyttää erilaisia ratkaisukeinoja ongelmatilanteissa. Osaa suunnitella organisaation johtajaresursseja ja koulutustarpeita.

Sisältö

 • Erilaisten partion organisaatioiden sekä aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen partion johtamiskäsityksen mukaisesti
 • Erilaisten ongelmanratkaisukeinojen soveltaminen ryhmän ongelmatilanteissa
 • Organisaation johtajaresurssien suunnittelu ja lisäkoulutustarpeiden tunnistaminen
 • Vapaaehtoisten motivoinnin ja tuen merkitys heidän yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta
 • Pestiä johtamisen työkaluna käytännössä
 • Rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkitys sekä soveltaminen partiotoiminnassa.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 23 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa suunnitella, johtaa ja arvioida suuren kehittämishankkeen partiossa. Tuntee ja osaa soveltaa laadun parantamisen ja kehittämisen menetelmiä sekä kehittämisen logiikkaa. Osaa analysoida lippukunnan tai muun partio-organisaation toiminnasta ja toimintaympäristöstä tarjolla olevaa tietoa.

Sisältö

 • Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen
 • Kehittämishankkeen tavoitteen asettaminen, budjetointi ja resurssisuunnittelu
 • Kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, johtaminen ja jatkuva arviointi
 • Työkaluja hankkeen valintaan, suunnitteluun, ratkaisumallien etsimiseen ja toteutukseen
 • Partiomenetelmä ja kasvatustavoitteet osana kehittämistoimintaa
 • Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa analysoida ja soveltaa käytäntöön partioliikkeen päämäärää, arvopohjaa, kasvatustavoitteita, partiomenetelmää ja partio-ohjelmaa. Analysoi perinteiden merkitystä partiossa. Ymmärtää partion organisaation kokonaisuutena.

Sisältö

 • Partioliikkeen päämäärä ja arvopohja peruskirjan mukaan
 • Partion kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä pääpiirteissään
 • Partioperinteiden ja symboliikan merkitys partiossa yleisesti
 • Partioliikkeen historia pääpiirteittäin
 • Partioliikkeen organisoituminen paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
 • Partioliikkeen kansainvälisyys

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, ja Koulutusohjaaja-koulutus.
Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), laajempi versio (8h)
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat aikuiset.
Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat, tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan), 8 tuntia Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partion johtamiskäsityksen käyttäminen arvioinnissa

 

Itsensä arviointia suhteessa johtamiskäsitykseen (SP:n uusi liljamalli)

Partion johtamiskäsityksen näkyminen omassa toiminnassa

Miten voin tukea muita arvioimaan toimintaansa

Partion ”vanhan” johtamiskäsityksen mukaisten roolien näkyminen omassa toiminnassa

 

Muiden toiminnan arviointi johtamiskäsityksen avulla

 

Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa

 

Partion arvopohjan vaikutus omaan toimintaan

Omien arvojen tunnistaminen

 

 

Arvopohjainen johtajuus laajemmin yhteiskunnassa

 

Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen

 

Vastuut ja velvollisuudet nuorisoliikkeessä

Eri vapaaehtoisen rooleissa toimiminen

 

 

 

Kehittymistavoitteiden ja jatkuvan itsensä kehittämisen merkitys

 

Oma motivoituminen ja oman toiminnan arviointi vapaaehtoisena

Vahvuudet ja kehittämiskohteet partiojohtajana

Miten voin hakea palautetta muilta ja käsitellä sitä

Itsetuntemuksen lisääminen

Itsearvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

Omien kehittymistavoitteiden asettaminen

 

Toisten tukeminen kehittämistavoitteissaan

Pitkän tähtäyksen kehittyminen

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partio-organisaation (organisaatioyksikön) johtaminen

 

Partion perustehtävä, eri organisaatiotasojen välinen työnjako, työnjako eri tasojen sisällä, keskeiset keinot perustehtävän toteuttamiseksi

Tavoitteet, tehtävät, resurssit (vaativuus ja osaamistasot)

Sisäinen viestintä organisaation johtamisessa

Erilaiset toimijat partio-organisaation eri tasoilla: työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut toimijat

 

Strateginen johtaminen


Oman johtamistyylin soveltaminen

Päätöksentekomenettely
(Esim. mitä yksittäinen henkilö tai organisaatio voi päättää)

 

Muut vapaaehtoisorganisaatiot ja niiden toimintatavat

 

Aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen

 

Johtajuus aikuisryhmässä ja muuttuvissa tehtävissä eri tilanteissa 

Työkaluja aikuisryhmän ohjaamiseen

Sitouttamisen keinoja ja työkaluja

 

Motivaatio

 

Tilannejohtaminen

Erilaiset organisaatiomallit ja -strategiat

 

Johtajuus erityisolosuhteissa

 

Partion johtamiskäsitys

Mitä johtamismallissa kuvattua osaamista tarvitaan vapaaehtoisen eri rooleissa.

”Vanha” johtamismalli

 

Miten johtamismallin taitoja välitetään kohderyhmälle

 

Maailmanjärjestöjen johtamismallit (WOSMin 21st century leadership ja WAGGGS sitten kun tulee)

 

Muita johtamismalleja

Ongelmanratkaisukeinoja ongelmatilanteissa

 

Työkaluja ongelmanratkaisuun

 

 

 

Johtajaresurssien suunnittelu ja koulutustarpeiden tunnistaminen

 

Pestisuunnittelu, toimijoiden kasvattaminen

Pestien määrittely projekteissa

Koulutustarpeiden tunnistaminen

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Kasvun aikaansaaminen ja edellytykset

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pesti käytännössä

 

Partiopesti kokonaisuutena: rekrytointi, ohjaus, seuranta, tuki, arviointi ja päättäminen

Pestit lippukunnan työkaluna ja osana vanhempien ikäkausien ohjelmaa

Organisaatiolle kriittiset pestit

Jatkuvuuden turvaaminen: aikuisten rekrytointi

Organisaatiorakenne

Pestijärjestelmä johtamisen työkaluna

Pesti prosessina, ryhmäpesti, pesti-avain tavoitteiden asettaminen, johtokolmikko

 

Pestijohtaja lpkssa ja isossa projektissa

Vapaaehtoisten motivointi ja tuki

 

Partiojohtamisen erityispiirteet: vapaaehtoisuus, eri ikäiset toimijat

Vapaaehtoisen eri roolit

Laatulupaus

Motivaatio: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät, vapaaehtoisen aikuisen motivaatio, mihin vapaaehtoinen sitoutuu,


Edellisen johtamiskäsityksen roolit

Vapaaehtoisuuden kehit. aste

Odotusten hallinta

Palkitseminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute motivoinnin ja kehityksen kannalta.

 

Palauteen antamisen keinoja ja työkaluja

 

Palautteen antamisen do’s & don’t do’s

Oivaltava palaute

Ajoitus ja tilanne 

 

Eri palautteenantamisen tekniikoita

 

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Erityistietämys (nice to know) 

Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen 

 

Nykytilan ymmärtämisen keinoja, esim. juurisyyt ja niiden analysointi  

Ongelma- ja tavoitelähtöinen kehittämistarpeen löytäminen ja määrittely  

Partiotoiminnan nykytilan analysointi  

Nykytilan tietolähteiden hyödyntäminen  

 

Laadun määritelmä, laadun eri näkökulmat, laadun arvioinnin menetelmät sekä lippukunnan toiminnan mittarit 

Laatujohtaminen 

Partion järjestelmät toiminnan arvioinnissa. Esim. Hämeen partiolaisten Loisto-lippukunta laatujärjestelmä. 

Partiotoiminnan laatukriteerit  

Strategisen suunnittelun periaatteet 

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen 

 

Kehittämisen kaari ja kehittämisprojekti 

 

Kehittämisen vaiheet: tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnnitelma, seuranta ja arviointi.  

Kehittämisprojektin tavoitteen asettaminen, suunnittelu, toteutus, johtaminen ja arviointi  

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä  

 

Joko  

Vesiputous vs. ketterä kehittäminen tai PDCA-ajattelu  

Jatkuvan parantamisen menetelmät toiminnan johtamisessa 

 

Muutosjohtaminen ja viestintä johtamisen välineenä  

Innovointi- ja ideointimenetelmät 

 

Kehittämisen kaari ja kehittämisprojekti 

 

Kehittämisen vaiheet: tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnnitelma, seuranta ja arviointi.  

Kehittämisprojektin tavoitteen asettaminen, suunnittelu, toteutus, johtaminen ja arviointi  

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä [Rivityskohta][Rivityskohta]Kehittämishanke osana lasten ja nuorten partio-ohjelmaa  

Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista  

Tavoitteiden mitattavuus 

 

Johtamistavan valinta omassa pestissä 

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä 

 

Strategisen tavoitteen asettaminen 

Ylemmän tason tavoitteiden jakaminen uusiksi tavoitteiksi 

 

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle 

Päivitetty viimeksi 26.4.2018 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partioliikkeen päämäärä, partiomenetelmä

ja arvopohja

 

Partioliikkeen päämäärä ja sitä tarkentavat kasvatustavoitteet (yleiset)

 

Partiomenetelmä ja partio-ohjelma

 

Partion arvopohja sekä avoin partio, monikulttuurisuus, inkluusio [kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä.]

 

Partion ohjelmakäsitys

 

Suomen Partiolaisten sekä partion maailmanjärjestöjen peruskirjat ja säännöt

 

Partioliikkeen perustajan Baden-Powellin ajatukset partiosta

 

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

 

Partion arvopohjaan nojaava vaikuttaminen partiosta ulospäin

 

Ohjelman soveltaminen paikalliset ja muut olosuhteet huomioiden

 

Erilaisia ihmiskäsityksiä

Partioperinteet ja symboliikka

 

Partioperinteiden merkitys yhteisön yhteishengen ja jatkuvuuden luojana – Suomessa ja kansainvälisesti, pysyvyys vs. muuttuminen ajassa

 

Symboliikka osana partiomenetelmää.

 

Tapahtuman symboliikan luominen.

 

Partioliikkeen historia

 

Partioliikkeen historia Suomessa ja maailmalla: kuinka maailmanhistorian vaiheet ovat vaikuttaneet partioliikkeeseen.

 

Partion merkitys eri aikoina yhteiskunnassa

 

Yhteiskunnan tapahtumien ja vallitsevien trendien vaikutukset partioon

 

Partioliikkeen organisoituminen

Maailmanjärjestöjen, Suomen Partiolaisten, piirien ja lippukuntien työnjako

 

 

 

Partioliikkeen kansainvälisyys

 

Partioliikkeen yhteiset arvot, päämäärä, menetelmät maailmanjärjestöjen peruskirjoista.

 

Miten maailmanjärjestöt vaikuttavat suomalaiseen partiotoimintaan

 

Maailmanjärjestöjen eroavaisuudet, yhtäläisyydet ja painotukset

Muiden partiojärjestöjen toimintatavat ja painotukset maailmalla

 

Partiotoiminta lähialueillamme ja maailmalla, lähialueyhteistyö

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)