Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi) on toiselta nimeltään Kolmiapila-Gilwell -koulutus. Se on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu partiossa toimiville aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Koulutus koostuu monipuolisista kurssiosista sekä toimintaosasta. Kurssiosilla toimitaan paljon luonnossa. Toimintaosa sisältää projektimuotoisen kehittämishankkeen, joka toteutetaan 6-12 kuukauden aikana, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kouluttautujan itse valitsemasta aiheesta. Koulutuksen aikana oppija käy ohjauskeskusteluja oman ohjaajan kanssa ja hänelle tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittämishankkeessa oppijaa tukevat oma ohjaaja ja kouluttajat.

Lisätietoa Ko-Gi-kurssille osallistumisesta

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtajaperuskoulutus, toiminut partionjohtajan pestissä vähintään 2 vuotta, retkeilyn ja leirielämän perustaidot.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 22 vuotta täyttäneille aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Osaamistavoitteet

Partiojohtajajatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan sekä osaa analysoida partion roolia kasvatusjärjestönä.

Arviointi

Jokainen Ko-Gi-kouluttautuja saa henkilökohtaisen ohjaajan, jonka kanssa hän täyttää koulutuksen aluksi osaamiskartoituksen ja tekee henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Ohjaaja käy toimintaosan aikana kouluttautujan kanssa useita ohjauskeskusteluja. Koulutuksen lopuksi ohjaaja käy läpi tavoitteiden saavuttamisen kouluttautujan kanssa.

Kouluttautuja tekee kehittämistehtävän, jonka aikana hän harjoittelee opittavia asioita käytännössä ohjaajan tukemana. Koulutuksen päätteeksi kouluttautuja tekee raportin, joka sisältää mm. kehittämistehtävän raportoinnin, pohdintatehtävät sekä oman oppimisen analysointia. Raportin lukee ja hyväksyy oma ohjaaja sekä keskusjärjestön edustaja.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalueet Moduulin lähiopetuksen kesto
IK4: Minä partiojohtajana 2 Itsensä kehittäminen 8 h
J8: Johtaminen partiossa 3 Johtaminen 23 h
L3: Toiminnan kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 12 h
P3: Partion perusteet 2 Partiotieto 12 h
P6: Ajankohtaisten asioiden edistäminen Partiotieto 8 h
Yhteensä 63 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen, ohjauskeskusteluihin osallistuminen, kehittämistehtävän tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksesta saatavat todistukset ja merkit

Koulutuksesta saa kaksi todistusta. Toisen antaa oma Ko-Gi ohjaaja tilaisuudessa, jossa suorittaja saa myös Gilwell-huivin, nappulat ja apilan. Todistus on ns. partiotodistus, joka on partion ilmeen mukainen.

Opintokeskus Sivis myöntää Ko-Gi-koulutuksesta 25 opintopisteen (taso 5) arvoisen virallisen todistuksen. Osallistujan tiedot merkitään Opintokeskus Siviksen opintorekisteriin. Opintopisteytetty todistus on arvokas, koska sen avulla voi saada tunnustettua osaamista esim. ammattikorkeakoulutututkintoon. Lisätietoja https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/opintopisteytetty-todistus-partiokoulutuksesta/

Opintokeskus Siviksen myöntämä todistus on suomeksi. Voit ladata todistuksen liitteiden tekstit englanniksi ja ruotsiksi (PDF-tiedosto).

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Koulutettava osaa arvioida omaa toimintaansa suhteessa partion johtamiskäsitykseen. Osaa kehittää omaa toimintaansa johtajana, yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

 • Oman johtaja-minän tunnistaminen ja kehittäminen
 • Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa
 • Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 8 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa johtaa partion erilaisia organisaatioita ja ryhmien työskentelyä. Osaa suunnitella organisaation johtajaresursseja ja koulutustarpeita.

Sisältö

 • Johtaminen ja partion johtamiskäsitys
 • Aikuis- tai johtajaryhmän johtaminen
 • Vapaaehtoisten motivointi ja tuki
 • Pestijärjestelmä johtamisen välineenä
 • Vuorovaikutus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Organisaation johtaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 23 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa suunnitella, johtaa ja arvioida suuren kehittämishankkeen partiossa. Tuntee ja osaa soveltaa laadun parantamisen ja kehittämisen menetelmiä sekä kehittämisen logiikkaa. Osaa analysoida lippukunnan tai muun partio-organisaation toiminnasta ja toimintaympäristöstä tarjolla olevaa tietoa.

Sisältö

 • Kehittämisen kaari
 • Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen käyttämällä hyväksi mm. partiotoiminnasta tarjolla olevaa tietoa
 • Kehittämisen toteuttaminen
 • Kehittämisen onnistumisen arviointi

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa analysoida ja soveltaa käytäntöön partioliikkeen päämäärää, arvopohjaa, kasvatustavoitteita, partiomenetelmää ja partio-ohjelmaa. Analysoi perinteiden merkitystä partiossa. Ymmärtää partion organisaation kokonaisuutena.

Sisältö

 • Partioliikkeen päämäärä, partiomenetelmä ja arvopohja
 • Partioperinteet ja symboliikka
 • Partioliike ajassa
 • Partioliikkeen organisoituminen
 • Partioliikkeen kansainvälisyys

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat aikuiset.
Tavoitteet: Osaa ja haluaa hyödyntää ja edistää partiolle ajankohtaisia asioita omassa toimintaympäristössään​.

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento, ennakkotehtävät

Lähiopetuksen kesto: 8 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Oman johtaja-minän tunnistaminen ja kehittäminen

Itsensä arviointia suhteessa johtamiskäsitykseen

Miten eri johtajaroolit näkyvät omassa toiminnassa

Oma motivoituminen ja oman toiminnan arviointi vapaaehtoisena

Vahvuudet ja kehittämiskohteet partiojohtajana

Omien kehittymistavoitteiden asettaminen

Itsearvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

Miten voin hakea palautetta muilta ja käsitellä sitä

Muiden toiminnan arviointi johtamiskäsityksen avulla

Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa

Partion arvopohjan vaikutus omaan toimintaan

Omien arvojen tunnistaminen

 

Arvopohjainen johtajuus laajemmin yhteiskunnassa

Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen

Vastuut ja velvollisuudet nuorisoliikkeessä

Eri vapaaehtoisen rooleissa toimiminen

  

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtaminen ja partion johtamiskäsitys

Johtamisen määritelmä toimintana ja partion johtamiskäsitys

 

Johtamiskäsitys vapaaehtoisen eri rooleissa

Johtaminen kuuluu kaikille -periaate ja valmentavan johtamisen periaate aikuisen johtaessa aikuisia ja aikuisen johtaessa lapsia ja nuoria

Tilannejohtaminen, asia/ihmislähtöinen johtaminen

Miten johtamiskäsityksen taitoja välitetään kohderyhmälle

Maailmanjärjestöjen johtamismallit (WOSMin 21st century leadership ja WAGGGS Leading for her world)

Muita johtamismalleja

Aikuis- tai johtajaryhmän johtaminen

Ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmähengen luominen

Ryhmän perustehtävän ja tavoitteet

Ryhmän kulttuuri ja normit

Ryhmän roolit

 

Johtajuus erityisolosuhteissa

Vapaaehtoisten motivointi ja tuki

Partiojohtamisen erityispiirteet: vapaaehtoisuus, eri ikäiset toimijat, ero työelämässä tapahtuvaan johtamiseen

Vapaaehtoisen roolit

Motivaatio: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät, vapaaehtoisen aikuisen motivaatio, mihin vapaaehtoinen sitoutuu

Kiittäminen ja palkitseminen

 

Pestijärjestelmä johtamisen välineenä

Partiopesti kokonaisuutena yksilön näkökulmasta: rekrytointi, perehdytys, ohjaus, seuranta, koulutus, tuki, arviointi ja päättäminen

Pestijärjestelmä organisaation näkökulmasta: Pestisuunnittelu, toimijoiden kasvattaminen, koulutustarpeiden suunnitteleminen ja organisaatiolle kriittisten pestien tunnistaminen

Pestit osana vanhempien ikäkausien ohjelmaa

Pitkän tähtäimen suunnittelu ja kasvun aikaansaaminen

Pestijohtaja lpk:ssa ja isossa projektissa

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute motivoinnin ja kehityksen kannalta

Kuunteleminen ja kommunikointi

Palautteen antamisen keinoja ja työkaluja

Ryhmän palautekulttuurin kehittäminen

Ristiriitojen ratkaiseminen

Kulttuuritaustan ymmärtäminen

Organisaation johtaminen

Organisaation rakentaminen: Perustehtävä ja tavoitteet, työnjako ja organisaatiorakenne ja päätöksentekomenettelyt

Sisäinen viestintä organisaation johtamisessa

Partion johtamiskäsitys organisaation johtamisessa: Strategiat ja toimintasuunnitelmat suunnan näyttäjinä, organisoituminen ja päätöksentekomallit toiminnan johtamisen ja ryhmien toiminnan tukena

Partio-organisaation rakenteet: eri toimijoiden perustehtävät ja tavoitteet, työnjako ja päätöksentekomenettelyt

Projektiorganisaatio pysyvän organisaation osana

Organisaation suunnan määrittäminen strategian kehittämisen avulla

Muut vapaaehtois­organisaatiot ja niiden toimintatavat

Erilaiset organisaatiomallit

Strategisen suunnittelun periaatteet

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen

 

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Erityistietämys (nice to know) 

Kehittämisen kaari

 

Kehittämisen vaiheet: tarpeen tunnistaminen, tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnitelma, toteutus seuranta ja arviointi.

Ko-Gi -kehittämistehtävän määrittely

Kehittämisprojektin vaiheet

 

 

Vesiputous vs. ketterä kehittäminen

Jatkuvan parantamisen menetelmät toiminnan johtamisessa esim. PDCA-ajattelu

 

 

 

 

Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen käyttämällä hyväksi mm. partiotoiminnasta tarjolla olevaa tietoa

 

Nykytilan ymmärtämisen keinoja, esim. juurisyyt ja niiden analysointi

Ongelma- ja tavoitelähtöinen kehittämistarpeen löytäminen ja määrittely

Partiotoiminnan laatukriteerit

Nykytilan tietolähteiden hyödyntäminen

 

 

Laadun määritelmä, laadun eri näkökulmat

Lippukunnan toiminnan mittarit

Partion työkalut toiminnan arvioinnissa

Kehittämiskohteiden tunnistaminen partion strategiasta

Laatujohtaminen

Laadun arvioinnin menetelmät

Kehittämisen toteuttaminen

 

 

Ongelmanratkaisun menetelmiä

Ylemmän tason tavoitteiden jakaminen alatavoitteiksi

Kehittämisen tulosten ottaminen käytäntöön

Muutosjohtaminen ja viestintä johtamisen välineinä

Kehittämiskokeilujen toteuttaminen

 

Kehittämishanke osana lasten ja nuorten partio-ohjelmaa

Kehittämisen onnistumisen arviointi

Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista

Tavoitteiden mitattavuus

 

 

Päivitetty viimeksi 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partioliikkeen päämäärä, partiomenetelmä ja arvopohja

Partioliikkeen päämäärä ja sitä tarkentavat kasvatustavoitteet (yleiset)

Partiomenetelmä, partion ohjelmakäsitys ja partio-ohjelman soveltaminen, luovuttamattomat asiat

Partion arvopohja sekä avoin partio, monikulttuurisuus, inkluusio

Suomen Partiolaisten  peruskirja

Partioliikkeen perustajan Baden-Powellin ajatukset partiosta

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

Partion arvopohjaan nojaava vaikuttaminen partiosta ulospäin

Erilaisia ihmiskäsityksiä

Partioperinteet ja symboliikka

Partioperinteiden merkitys yhteisön yhteishengen ja jatkuvuuden luojana – Suomessa ja kansainvälisesti, pysyvyys vs. muuttuminen ajassa

Symboliikka osana partiomenetelmää

Ko-Gi -symboliikka esimerkkinä tapahtuman symboliikasta

Tapahtuman symboliikan luominen

Muiden järjestöjen symboliikkaa

Partioliike ajassa

Partioliikkeen historia Suomessa ja maailmalla: kuinka Suomen- ja maailmanhistorian suuret suunnanmuutokset, tapahtumat ja trendit ovat vaikuttaneet partioliikkeeseen

Partion merkitys yhteiskunnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Miten yhteiskunnan nykyiset trendit vaikuttavat partioliikkeeseen

 

Partioliikkeen organisoituminen

Maailmanjärjestöjen, Suomen Partiolaisten, piirien ja lippukuntien työnjako

Asioiden edistäminen ja muuttaminen partiossa

 

Partioliikkeen kansainvälisyys

Partioliikkeen yhteiset arvot, päämäärä, menetelmät maailmanjärjestöjen peruskirjoista

Miten maailmanjärjestöt vaikuttavat suomalaiseen partiotoimintaan

Maailmanjärjestöjen eroavaisuudet, yhtäläisyydet ja painotukset

Muiden partiojärjestöjen toimintatavat ja painotukset maailmalla

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä ajankohtaista partiossa -ohjeistus, jonka Ko-Gi-ryhmä käy läpi valmistelijoiden kanssa ja päättää mihin keskitytään)

Miten partiolla menee Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet ja teemat

Mitä päätöksiä kuhunkin aiheeseen liittyen on tehty, mihin asia/teema perustuu tai miksi tämä asia/teema on noussut ajankohtaiseksi. Miten se vaikuttaa omaan toimintaan​

On kiinnostunut (asenne) ja tietää mistä tulevaisuudessa saa tietoa partion ja toimintaympäristön muutoksista