Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi) on toiselta nimeltään Kolmiapila-Gilwell -koulutus. Se on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus koostuu tyypillisesti luonto-, seminaari- ja toimintaosista. Luonto-osalla vietetään perinteistä leirielämää ja verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa.

Sekä luonto- että seminaariosa sisältävät monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan. Toimintaosa sisältää projektimuotoisen kehittämishankkeen, joka toteutetaan 6-12 kuukauden aikana, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kouluttautujan itse valitsemasta aiheesta. Koulutuksen aikana oppija käy ohjauskeskusteluja oman ohjaajan kanssa ja hänelle tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittämishankkeessa oppijaa tukevat oma ohjaaja ja kouluttajat.

Lisätietoa Ko-Gi-kurssille osallistumisesta

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus, toiminut partionjohtajan pestissä vähintään 2 vuotta, retkeilyn ja leirielämän perustaidot.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 22 vuotta täyttäneille aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Osaamistavoitteet

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan sekä osaa analysoida partion roolia kasvatusjärjestönä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalueet Moduulin lähiopetuksen kesto
IK4: Minä partiojohtajana 2 Itsensä kehittäminen 8 h
J8: Johtaminen partiossa 3 Johtaminen 23 h
L3: Toiminnan kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 12 h
P3: Partion perusteet 2 Partiotieto 4 h
P4: Ajankohtaista partiossa (Ko-Gi) Partiotieto 8 h
Yhteensä 55 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen, ohjauskeskusteluihin osallistuminen, kehittämistehtävän tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

 

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Koulutettava osaa arvioida partion johtamiskäsitystä suhteessa omaan toimintaansa. Osaa kehittää omaa toimintaansa johtajana, yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsityksen arvioiminen
 • Partion johtamiskäsityksen mukaiset roolit
 • Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa
 • Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen.
 • Kehittymistavoitteiden ja jatkuvan itsensä kehittämisen merkitys

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 8 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa johtaa partion erilaisia organisaatioita ja ryhmien työskentelyä. Osaa käyttää erilaisia ratkaisukeinoja ongelmatilanteissa. Osaa suunnitella organisaation johtajaresursseja ja koulutustarpeita.

Sisältö

 • Erilaisten partion organisaatioiden sekä aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen partion johtamiskäsityksen mukaisesti
 • Erilaisten ongelmanratkaisukeinojen soveltaminen ryhmän ongelmatilanteissa
 • Organisaation johtajaresurssien suunnittelu ja lisäkoulutustarpeiden tunnistaminen
 • Vapaaehtoisten motivoinnin ja tuen merkitys heidän yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta
 • Pestiä johtamisen työkaluna käytännössä
 • Rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkitys sekä soveltaminen partiotoiminnassa.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 23 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa suunnitella, johtaa ja arvioida suuren kehittämishankkeen partiossa. Tuntee ja osaa soveltaa laadun parantamisen ja kehittämisen menetelmiä sekä kehittämisen logiikkaa. Osaa analysoida lippukunnan tai muun partio-organisaation toiminnasta ja toimintaympäristöstä tarjolla olevaa tietoa.

Sisältö

 • Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen
 • Kehittämishankkeen tavoitteen asettaminen, budjetointi ja resurssisuunnittelu
 • Kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, johtaminen ja jatkuva arviointi
 • Työkaluja hankkeen valintaan, suunnitteluun, ratkaisumallien etsimiseen ja toteutukseen
 • Partiomenetelmä ja kasvatustavoitteet osana kehittämistoimintaa
 • Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa analysoida ja soveltaa käytäntöön partioliikkeen päämäärää, arvopohjaa, kasvatustavoitteita, partiomenetelmää ja partio-ohjelmaa. Analysoi perinteiden merkitystä partiossa. Ymmärtää partion organisaation kokonaisuutena.

Sisältö

 • Partioliikkeen päämäärä ja arvopohja peruskirjan mukaan
 • Partion kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä pääpiirteissään
 • Partioperinteiden ja symboliikan merkitys partiossa yleisesti
 • Partioliikkeen historia pääpiirteittäin
 • Partioliikkeen organisoituminen paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
 • Partioliikkeen kansainvälisyys

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, ja Koulutusohjaaja-koulutus.
Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), laajempi versio (8h)
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat aikuiset.
Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat, tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan), 8 tuntia Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Oman johtaja-minän tunnistaminen ja kehittäminen

Itsensä arviointia suhteessa johtamismalliin (SP:n liljamalli)

Miten eri johtajaroolit näkyvät omassa toiminnassa

Oma motivoituminen ja oman toiminnan arviointi vapaaehtoisena

Vahvuudet ja kehittämiskohteet partiojohtajana

Omien kehittymistavoitteiden asettaminen

Itsearvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

Miten voin hakea palautetta muilta ja käsitellä sitä

 

Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa

Partion arvopohjan vaikutus omaan toimintaan

Omien arvojen tunnistaminen

 

Arvopohjainen johtajuus laajemmin yhteiskunnassa

Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen

Vastuut ja velvollisuudet nuorisoliikkeessä

Eri vapaaehtoisen rooleissa toimiminen

  

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtaminen ja partion johtamismalli

Johtamisen määritelmä toimintana ja partion johtamismalli

Johtamismalli vapaaehtoisen eri rooleissa

Johtaminen kuuluu kaikille -periaate ja valmentavan johtamisen periaate aikuisen johtaessa aikuisia ja aikuisen johtaessa lapsia ja nuoria

Tilannejohtaminen, asia/ihmislähtöinen johtaminen

Johtajan roolit (ks. vanha johtamiskäsitys)

Miten johtamismallin taitoja välitetään kohderyhmälle

Maailmanjärjestöjen johtamismallit (WOSMin 21st century leadership ja WAGGGS sitten kun tulee)

Muita johtamismalleja

Aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen

Ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmähengen luominen

Ryhmän perustehtävän ja tavoitteiden luominen

Ryhmän kulttuuri ja normit

Ryhmän roolit

Työkaluja aikuisen ja aikuisryhmän ongelmien ratkaisemiseen

Johtajuus erityisolosuhteissa

Vapaaehtoisten motivointi ja tuki

Partiojohtamisen erityispiirteet: vapaaehtoisuus, eri ikäiset toimijat, ero työelämässä tapahtuvaan johtamiseen

Vapaaehtoisen roolit

Motivaatio: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät, vapaaehtoisen aikuisen motivaatio, mihin vapaaehtoinen sitoutuu

Kiittäminen ja palkitseminen

 

Pesti käytännössä

Partiopesti kokonaisuutena: rekrytointi, ohjaus, seuranta, tuki, arviointi ja päättäminen

Pestijärjestelmä organisaation näkökulmasta: Pestisuunnittelu, toimijoiden kasvattaminen ja  organisaatiolle kriittisten pestien tunnistaminen

Pestit osana vanhempien ikäkausien ohjelmaa

Pitkän tähtäimen suunnittelu ja kasvun aikaansaaminen

Pestijohtaja lpk:ssa ja isossa projektissa

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute motivoinnin ja kehityksen kannalta

Palautteen antamisen keinoja ja työkaluja

Ryhmän palautekulttuurin kehittäminen

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Organisaation johtaminen

Organisaation rakentaminen: Perustehtävä ja tavoitteet, työnjako ja organisaatiorakenne ja päätöksentekomenettelyt

Sisäinen viestintä organisaation johtamisessa

Partion johtamismalli organisaation johtamisessa: Strategiat ja toimintasuunnitelmat suunnan näyttäjinä, organisoituminen ja päätöksentekomallit toiminnan johtamisen ja ryhmien toiminnan tukena, pestijärjestelmä yksilön kehittymisen apuna

Pestijärjestelmä johtamisen työkaluna

Pesti prosessina, ryhmäpesti, pesti-avain tavoitteiden asettaminen, johtokolmikko

Partio-organisaation rakenteet: eri toimijoiden perustehtävät ja tavoitteet, työnjako ja päätöksentekomenettelyt

Projektiorganisaatio pysyvän organisaation osana

Organisaation suunnan määrittäminen strategian kehittämisen avulla

Muut vapaaehtois­organisaatiot ja niiden toimintatavat

Erilaiset organisaatiomallit

Strategisen suunnittelun periaatteet

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen

 

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Erityistietämys (nice to know) 

Kehittämisen kaari

 

Kehittämisen vaiheet: tarpeen tunnistaminen, tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnitelma, toteutus seuranta ja arviointi.

Ko-Gi -kehittämistehtävän määrittely

Kehittämisprojektin vaiheet

 

 

Vesiputous vs. ketterä kehittäminen

Jatkuvan parantamisen menetelmät toiminnan johtamisessa esim. PDCA-ajattelu


 

 

 

Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen

 

Nykytilan ymmärtämisen keinoja, esim. juurisyyt ja niiden analysointi

Ongelma- ja tavoitelähtöinen kehittämistarpeen löytäminen ja määrittely

Partiotoiminnan laatukriteerit

Nykytilan tietolähteiden hyödyntäminen


 

Laadun määritelmä, laadun eri näkökulmat

Lippukunnan toiminnan mittarit

Partion työkalut toiminnan arvioinnissa.

Kehittämiskohteiden tunnistaminen partion strategiasta

Laatujohtaminen

 

Laadun arvioinnin menetelmät

Strategisen suunnittelun periaatteet  => johtamiseen

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen => johtamiseen

Kehittämisen toteuttaminen

 

 

Ongelmanratkaisun menetelmiä

Ylemmän tason tavoitteiden jakaminen alatavoitteiksi

Kehittämisen tulosten ottaminen käytäntöön

Muutosjohtaminen ja viestintä johtamisen välineinä

Kehittämiskokeilujen toteuttaminen

 

Kehittämishanke osana lasten ja nuorten partio-ohjelmaa

Kehittämisen onnistumisen arviointi

Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista

Tavoitteiden mitattavuus

 

 

Päivitetty viimeksi 7.5.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partioliikkeen päämäärä, partiomenetelmä ja arvopohja

Partioliikkeen päämäärä ja sitä tarkentavat kasvatustavoitteet (yleiset)

Partiomenetelmä, partion ohjelmakäsitys ja partio-ohjelman soveltaminen, luovuttamattomat asiat

Partion arvopohja sekä avoin partio, monikulttuurisuus, inkluusio

Suomen Partiolaisten  peruskirja

Partioliikkeen perustajan Baden-Powellin ajatukset partiosta

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

Partion arvopohjaan nojaava vaikuttaminen partiosta ulospäin

Erilaisia ihmiskäsityksiä

Partioperinteet ja symboliikka

Partioperinteiden merkitys yhteisön yhteishengen ja jatkuvuuden luojana – Suomessa ja kansainvälisesti, pysyvyys vs. muuttuminen ajassa

Symboliikka osana partiomenetelmää

Ko-Gi -symboliikka esimerkkinä tapahtuman symboliikasta

Tapahtuman symboliikan luominen

Muiden järjestöjen symboliikkaa

Partioliike ajassa

Partioliikkeen historia Suomessa ja maailmalla: kuinka Suomen- ja maailmanhistorian suuret suunnanmuutokset, tapahtumat ja trendit ovat vaikuttaneet partioliikkeeseen

Partion merkitys yhteiskunnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Miten yhteiskunnan nykyiset trendit vaikuttavat partioliikkeeseen

 

Partioliikkeen organisoituminen

Maailmanjärjestöjen, Suomen Partiolaisten, piirien ja lippukuntien työnjako

Asioiden edistäminen ja muuttaminen partiossa

 

Partioliikkeen kansainvälisyys

Partioliikkeen yhteiset arvot, päämäärä, menetelmät maailmanjärjestöjen peruskirjoista.

Miten maailmanjärjestöt vaikuttavat suomalaiseen partiotoimintaan

Maailmanjärjestöjen eroavaisuudet, yhtäläisyydet ja painotukset

Muiden partiojärjestöjen toimintatavat ja painotukset maailmalla

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)