Partiojohtajaperuskoulutus

Suomen Partiolaisten partiojohtajaperuskoulutus on johtamiskoulutusta. Koulutuksessa perehdytään partiotoiminnan ja projektien johtamiseen, partioliikkeen periaatteisiin, toimintatapoihin ja turvallisuuteen. Koulutukseen kuuluu kouluttautujan toteuttama ja raportoima johtamistehtävä, jonka aikana hän johtaa muita aikuisia tapahtuman toteuttamiseksi, sekä maastoyöpyminen, jonka avulla kerrataan perusretkeilytaitoja. Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja voi hakea valtakirjaa, joka on edellytys tietyissä partiotehtävissä toimimiselle. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Partiojohtajaperuskoulutus on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille partiolaisille, erityisesti johtajapesteissä toimiville tai niissä aloittaville. Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Esitietovaatimuksena on Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut vastaavat partion perustiedot ja perusretkeilytaidot.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa toteuttaa toimintaa lippukunnassa Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • Osallistuja osaa jäsentää partiokasvatuksen osa-alueet 
 • Osallistuja osaa johtaa projektiryhmää lippukunnalle tyypillisen tapahtuman järjestämiseksi 
 • Osallistuja osaa soveltaa partion johtamiskäsitystä omassa toiminnassaan 
 • Osallistuja osaa selittää, miten rekisteröity yhdistys (lippukunta) toimii 
 • Osallistuja osaa nimetä omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • hyväksytysti suoritetun Turvallisesti yhdessä -koulutuksen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun 
 • johtamisharjoituksen tekemisen ja raportoinnin 
 • ohjaajan lausunto johtamisharjoituksesta 

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan johtamisharjoituksen raportilla ja päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Arvioinnin kohteet

 • Huomioi Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet johtamistehtävän suunnittelussa. 
 • Laatii turvallisuussuunnitelman osana johtamistehtävän raporttia. 
 • Esittelee Partion peruskirjan keskeisen sisällön. 
 • Johtaa projektiryhmää johtamistehtävän aikana, mukaan luettuna projektin tavoitteiden asettelu, suunnittelu, toteutus ja arviointi. 
 • Tutustuu oman lippukuntansa sääntöihin, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 
 • Arvioi omaa toimintaansa ja kehittymistään suhteessa partion johtamiskäsitykseen. 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, itsenäiset pohdintatehtävät, maastoyöpyminen, johtamisharjoittelu

Johtamistehtävän materiaalit

Muu kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja)

 • Partiojohtajan käsikirja 
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet  
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje  
 • Partio-ohjelma.fi 
 • Partio päihdelinjaus 
 • Suomen Partiolaisten Kriisiviestintä -ohje 
 • Meripartiolaisilla meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet 
 • Partion peruskirja
 • Oman lippukunnan säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 • Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset (pdf) 

Muu kirjallisuus ja materiaali (Kouluttaja)

 • Partiojohtajan käsikirja
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje
 • partio-ohjelma.fi
 • Partio päihdelinjaus
 • Suomen Partiolaisten Kriisiviestintä -ohje
 • Meripartiolaisilla meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet 
 • Partion peruskirja
 • Oman lippukunnan säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 • Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset (pdf) 
 • B-P:n Ohjeita partiojohtajille 
 • Aina Valmiina! Partioliike Suomessa 1910-2010 

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimiOsaamisalueOpetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
IK2: Minä partiojohtajanaItsensä kehittäminen3 h
J2: Johtaminen partiossaJohtaminen 4 h
J3: Partiojohtajaperuskoulutuksen
johtamistehtävä
Johtaminen2 h
J4: Tapahtuman johtaminenJohtaminen4 h
K3: Partio-ohjelman perusteetKasvatus3 h
OR1: LippukuntaOrganisaatio-osaaminen3 h
P2: Partion perusteetPartiotieto4 h
P4: Ajankohtaista partiossaPartiotieto1 h
T3: Turvallinen toiminta lippukunnassaTurvallisuus 5 h
Y1: Aktiivinen kansalainen Yhteiskunta1 h
  Yhteensä 30 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit

Osaamisalue:  Itsensä kehittäminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää partion johtamiskäsityksen ja vastuun omasta kehittymisestä
yksilönä.

Sisältö

 • Vapaaehtoisroolin merkitys itselle (aikuisena / vaeltajana)
 • Partion johtamiskäsitys
 • Oman toiminnan arvioinnin vahvuudet ja heikkoudet partiossa ja
  omien kehittymiskohteiden tunnistaminen
 • Oman ajankäytön suunnittelu
 • Oman koulutuspolun suunnittelu

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää partiojohtajan vastuun ja velvollisuudet sekä tunnistaa oman roolinsa johtajana eri tilanteissa.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsitys
 • Roolit johtajana eri tilanteissa ja ryhmissä
 • Partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet
 • Tuki osana vertaisjohtajuutta
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen oman toiminnan kehittämisessä
 • Mitä on ohjaaminen ja mikä on pesti?

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Päiväys: 14.1.2017

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa toimia vastuullisena johtajana lippukunnalle tyypillisessä
tapahtumassa kokeneen partiojohtajan ohjauksessa sekä arvioida omaa
onnistumista tehtävässään.

Sisältö

 • Lippukunnan tyypillinen johtamistehtävä sisältää:
  suunnitteluaikataulun, tavoitteet, budjetin,
  turvallisuussuunnitelman, projektiryhmän johtamisen,
  palautteen keräämisen tapahtumasta ja johtamisesta, tapahtuman
  toteutuksen sekä vuorovaikutteista ohjaamista lippukunnan
  nimittämän ohjaajan kanssa.
 • Keskustelut kummikouluttajan kanssa lähiopetuksen aikana
 • HUOM! Kouluttajien tulee varmistaa, että johtamistehtävä on
  koulutettavan osaamistason mukainen eli sopivan haastava,
  muttei liian laaja.

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia (huom! lisäksi itsenäinen johtamistehtävä)

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus ja Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa järjestää lippukunnalle tyypillisen tapahtuman projektiryhmän
avustamana. Ymmärtää partiojohtajan vastuun ja velvollisuudet
tapahtuman johtajana.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen tapahtumalle
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
 • Talousarvion tekeminen
 • Aiempien palautteiden hyödyntäminen uuden koulutuksen /
  tapahtuman suunnittelussa
 • Partiojohtajan vastuun merkitys tapahtuman johtajana
 • Projektiryhmän kannustava johtaminen
 • Tapahtuman arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • Palautteen kerääminen osana arviointia

Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Tuntee partio-ohjelman pääpiirteissään. Ymmärtää partiomenetelmän
ja sen tuomia tapoja kouluttaa uusia taitoja lapsille ja nuorille.

Sisältö

 • Partion kasvatustavoitteet
 • Partiomenetelmä käytännössä taitojen kouluttamisessa lapsille
  ja nuorille
 • Partio-ohjelman pääpiirteet
 • Retken merkityksen ymmärtäminen kasvatuskeinona ja osana
  partio-ohjelmaa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Organisaatio-osaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Tietää miten rekisteröity yhdistys toimii. Ymmärtää viestinnän tärkeyden
osana lippukunnan toimintaa ja tietää alueellisen yhteistyön merkityksen
partiossa.

Sisältö

 • Oma lippukunta organisaationa, partion toimintaympäristöt
  partion ulkopuolella ja rekisteröityneen yhdistyksen oikeudet ja
  velvollisuudet
 • Oman lippukunnan säännöt ja päätöksentekoprosessit (viralliset
  kokoukset) ja lippukuntien eroavaisuudet ja yhtäläisyydet
 • Toiminnan- ja talouden suunnittelun perusteet ja yhtymäkohdat
 • Partion ja lippukunnan viestintävälineet ja niiden käyttö eri
  tilanteissa ja eri kohderyhmille
 • Alueellisen yhteistyön organisointi piirissä, mitä apua ja
  mahdollisuuksia alue ja piiri voivat lippukunnalle tarjota

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää partion arvopohjan, päämäärän ja perinteet sekä partion
merkityksen maailmanlaajuisena kasvatusjärjestönä. Tietää, miten
partiotoiminta on organisoitu.

Sisältö

 • Partion peruskirja, partioliikkeen arvopohja ja päämäärä
  peruskirjan mukaan
 • Partioliikkeen historia pääpiirteissään ja keskeisimmät
  partioperinteet sekä symboliikka
 • Partioliikkeen organisoituminen (lippukunta, alue, piiri,
  keskusjärjestö ja maailmanjärjestöt)
 • Kansainvälisyys partiossa - partion merkitys kansainvälisenä
  kasvatusjärjestönä

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtajaperuskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Osaamisalue: Turvallisuus

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa johtaa toimintaa lippukunnassa Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden
mukaisesti. Osaa toimia onnettomuustilanteessa ja antaa hätäensiapua. Osaa tehdä
turvallisuussuunnitelman lippukunnan tapahtumaan. Osaa toimia
ympäristövastuullisesti leirillä ja retkellä. Ymmärtää vastuunsa lasten ja nuorten
henkisestä turvallisuudesta partiossa. Suorittaa Turvallisesti yhdessä -
verkkokurssin.

Sisältö

Yleinen turvallisuus:

 • Koulutettava tutustuu Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin sekä
  Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohjeeseen ja/tai oman piirin vastaavaan
  ohjeistukseen.
 • Koulutettava suorittaa Suomen Punaisen Ristin EA 1-kurssin tai hankkii
  vastaavan osaamisen, joka todennetaan liitteen mukaisesti (EA-ohjeistus).
 • Koulutettava tekee turvallisuussuunnitelman omaan johtamistehtäväänsä.
 • Opetellaan ennakoimaan toiminnan (esim. viikkotoiminnan, leirin,
  purjehduksen tai retken) riskitekijöitä.

Retkiturvallisuus:

 • Opetellaan maastoretken ja leirin perustaitoihin liittyvät
  turvallisuustekijät (hygienia, majoite, ruuanlaitto, suunnistus, tulenteko,
  varusteet, yöpyminen).
 • Perehdytään siihen, miten partiotoiminta kuluttaa ympäristöä, ja miten
  siihen voidaan vaikuttaa.
 • Kerrataan jokaisenoikeudet ja velvollisuudet.
 • Yövytään koulutuksen aikana vähintään yksi yö maastossa.

Henkinen turvallisuus:

 • Perehdytään partiojohtajan vastuuseen lasten ja nuorten henkisestä
  turvallisuudesta Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla.
 • Tutustutaan Suomen Partiolaisten tai oman piirin päihdestrategiaan ja sen
  merkitykseen turvallisuudelle.
 • Perehdytään internetin ja sosiaalisen median riskeihin ja siihen, miten
  niitä voi minimoida.

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Osaamisalue: Yhteiskunta

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajaperuskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää partion merkityksen yhteiskunnallisena toimijana ja osaa
soveltaa vaikuttamisen keinoja omassa lähiympäristössään.

Sisältö

 • Aktiivinen kansalainen - mitä tarkoittaa käytännössä?
 • Partio merkitys yhteiskunnallisena toimijana
 • Lippukunnan keskeisimmät sidosryhmät partion sisällä ja
  ulkopuolella (esim. koulu, seurakunta ja kunta)
 • Partion erilaiset vaikuttamisen keinot lähiympäristössä

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys
(should know)

Erityistietämys (nice to know)

Vapaaehtois-
roolin
merkitys
itselle (aikuisena
tai vaeltajana)

Vapaaehtoisuuden käsite partiossa ja partion vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnassa partiossa

Aikuisen rooli mahdollistajana/

Vaeltajan rooli osana partio-ohjelmaa

Partion rajapinnat muiden kolmannen sektorin järjestöjen kanssa

Vapaaehtoistyön (kolmannen sektorin) toiminta ja merkitys yhteiskunnassa

Partion johtamis-käsitys

Partion nykyisen johtamiskäsityksen sisältö

Erilaiset johtajaroolit (teoriassa ja omia kokemuksia)

Oman johtaja-minän tunnistaminen ja kehittäminen

Koetut ja nähdyt johtajaroolit työelämässä tai muissa partion ulkopuolisissa tilanteissa

Oman toiminnan arviointi partiossa

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen (esim. SWOT-analyysi)

Vastuu itsensä kehittämisestä

Harjoituksia omien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi

Omien motivaatiolähteiden tunnistaminen ja vahvistaminen

Johtajan vahvuudet ja heikkoudet yleisellä tasolla

Mentorointi partiossa, miten mentori voi tukea partiojohtajaa

Oman ajankäytön suunnittelu

Suunnittelun merkitys, ajankäytön suunnittelu, aikataulujen tekeminen

  

Oman
koulutus-polun suunnittelu

Mahdollisuudet/vaihtoehdot jatkaa itsensä kehittämistä/kouluttautumista pj-peruskoulutuksen jälkeen

Partion koulutusjärjestelmän perusteet lyhyesti

Partiossa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulumaailmassa ja työelämässä (AHOT)

Oman partiokoulutuspolun suunnittelu

Oman kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuudet

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partion johtamiskäsitys ja roolit johtajana

Partion johtamiskäsitys

 

Johtamisroolit eri

tilanteissa ja ryhmissä

 

 

Johtamisroolien soveltamisen harjoittelu erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä

 

Erilasia johtamiskäsityksiä ja johtamisen teoriaa

Partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet

Johtajan vastuu ja

velvollisuudet

 

 

 

Vertaisjohtajuus

Vertaisjohtajuus osana

partiomenetelmää

 

Vertaisjohtajuuden toteuttaminen ja tukeminen

 

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Palautteen antamisen merkitys toiminnan johtamiselle ja kehittämiselle

 

 

Henkilökohtaisen palautteen

antaminen ja vastaanottaminen

sekä oman toiminnan kehittäminen

palautteen pohjalta

 

Palautteenannon harjoituksia

Ohjaaminen ja pesti

Johtamisen ja ohjaamisen erot

 

Pesti ja partion pestijärjestelmä

Aikuisten motivointi

vapaaehtoistoiminnassa

 

Pestikeskustelu lippukunnassa

Ohjaavan partiojohtajan tai mentorin rooli

 

Pestijärjestelmä johtamisen

työkaluna

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtamistehtävän sisältö

Lippukunnan toimintaa ja tavoitteita tukeva partiomainen  johtamistehtävä, joka sisältää ihmisten ja asioiden johtamista sekä yhteydenpitoa sidosryhmiin

 

Tapahtuman (vast.) suunnitteluaiakataulun, talousarvion ja turvallisuussuunnitelman laatiminen

 

Palautteen kerääminen tapahtumasta ja johtamisesta

 

Kouluttajien tulee varmistua, että johtamistehtava on kouluttautujan osamistason mukainen

 

 

 

Keskustelut ja ohjaaminen

Riittävästi aikaa varattuna keskusteluille koulutettavan ja ohjaajan kanssa

 

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tapahtuman tavoitteiden asettaminen

Tapahtuman tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen suhteessa partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin, ikäkausikohtaisiin tavoitteisiin, strategisiin tavoitteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin

 

Tapahtuman suunnittelu

Projektisuunnitelman (vastaava) tekeminen

Tapahtuman suunnittelun aikataulu

Aikaisempien arviointien hyödyntäminen  suunnittelussa

 

Tapahtuman viestintä

Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen

Erilaiset viestintäkanavat (some, verkko, lehdet, mainokset, retkikirjeet ym.)

 

Tapahtuman talous

Tapahtuman talousarvio

Talouden riskit ja niihin varautuminen

 

Partiojohtajan vastuu

Tapahtuman johtajan vastuut ja

velvollisuudet

Turvallisuusajattelu,

turvallisuussuunnitelma

 

Projektiryhmän johtaminen

Projektiryhmän johtaminen ja

motivoiminen

Projektin vaiheet

Pestaaminen ja pestikeskustelu

Ohjausryhmän, ohjaavan pj:n tai mentorin rooli

Tapahtuman arviointi ja palaute

Palautteen kerääminen tapahtumasta

Tapahtuman arviointi

Toteuttajien ja sidosryhmien kiittäminen

Tapahtuman palautteen kiinnittäminen pysyvän organisaation toimintamalleihin

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Kasvatustavoitteet

Partion yleiset kasvatustavoitteet

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteiden suhde arvopohjaan

Partiomenetelmä

Partiomenetelmä ja sen käyttö partiotoiminnassa

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina

Lasten ja nuorten oppiminen

Partio-ohjelma

Partio-ohjelman pääpiirteet ja termistö

Ikäkausikohtaiset ohjelmat

 

Retki

Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää

Retki partion keskeisenä  kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä

Retkiohjelman suunnittelu

 

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatusten herättäjänä

Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Lippukunta organisaationa ja rekisteröitynä yhdistyksenä

Tietää onko oma lippukunta rekisteröity yhdistys vai ei.

 

Tietää että yhdistyksen toimintaa säätelee yhdistyslaki.

 

Oman lippukunnan organisaatio ja keskeisimmät pestit.

 

 

 

 

Tietää, mitä yhdistyslaki edellyttää lippukunnan säännöiltä ja toiminnalta?

 

 

 

 

Lippukunnan rekisteröiminen, PRH:n vaatimukset

Oman lippukunnan säännöt ja päätöksentekoprosessit (viralliset kokoukset)

Oman lippukunnan säännöt, toimihenkilöt, viralliset kokoukset ja niiden sisältö.

 

Päätöksentekoprosessit sääntömääräisten kokousten ulkopuolella (esim. hallitus)

 

Lippukuntien eroavaisuudet ja yhtäläisyydet

 

Toiminnan- ja talouden suunnittelun perusteet ja yhtymäkohdat

Oman lippukunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion sisältö.

 

 

Nähdään yhteys toimintasuunnitelman ja talousarvion välillä.

 

Lippukunnan toiminnan tavoitteet

 

Lippukunnan toimintaympäristön arviointi ja merkitys toiminnalle

 

Partion ja lippukunnan viestintä

Oikean viestintävälineen valinta kohderyhmän mukaan (lpk:n jäsenet ja vanhemmat)

 

Viestintä lippukunnan yhteistyökumppaneille ja paikallisille tiedotusvälineille.

 

Alueellisen yhteistyön organisointi piirissä

Piirin tarjoama lippukuntatuki

 

Oma alue ja alueen valmentajat

 

 

Lippukuntien välinen yhteistyö, alueen ja piirin tarjoama koulutus ja tapahtumat

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partion peruskirja, arvopohja ja päämäärä

Partion arvopohja ja päämäärä peruskirjan mukaan

Ihanteet, lupaus ja tunnus eri

ikäkausissa

Partion moninaisuus

(esim.

meripartiotoiminta, sisutoiminta ja

monikulttuurisuus partiossa)

Partion historia, perinteet ja symboliikka

Partion syntyhistorian pääpiirteet, lippukuntien

perinteet ja keskeisimmän symboliikan

tunnistaminen

Syventävä symboliikkatietämys (merkit, liput, huivit, partiopuku, ikäkausimerkit, ansiomerkit)

Oman lippukunnan historia,

Suomen partioliikkeen

historia, Baden-Powellin henkilöhistoria

Partion organisoituminen

Tunnistaa käsitteet lippukunta, alue, piiri, keskusjärjestö ja maailmanjärjestöt (WAGGGS ja WOSM)

Aluetoiminnan merkitys lippukunnalle, keskusjärjestön tehtävät ja piirien

palvelut sekä tuki lippukunnalle

Piirien ja keskusjärjestön

työnjako, keskeisimmät piiripestit

Kansainvälisyys partiossa

Partio  asema ja merkitys maailmanlaajuisena

kasvatusjärjestönä

WAGGGS ja WOSM:

Maailmanjärjestöjen rooli

Miten voi toimia kansainvälisesti Suomessa?

Kansainvälinen partiotoiminta

(esim.  Gillwell ja VBL -koulutus, partiokodit, kv-leirit,  kv-projektit, ajankohtaiset kehyprojektit ja Explorer Belt)

Maailmanjärjestöjen

peruskirjat

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Yleinen turvallisuus

SP:n turvallisuusohjeet.

SP:n ja/tai oman piirin kriisitiedotusohjeet.

SPR:n EA I kurssia vastaavat ensiaputaidot

Lippukunnan tapahtuman

turvallisuussuunnitelma.

Toiminnan riskitekijöiden tunnistaminen ja ennakointi

Meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet

(meripartiolaisille ydinainesta)

Lajikohtaiset turvallisuusohjeet (esim. kiipely-, melonta- ym. ohjeet)

Retkiturvallisuus

Turvallinen toiminta ja yöpyminen

luonnossa, retkitaidot (majoite, ruuanlaitto, suunnistus, tulenteko,

varusteet, yöpyminen).

Maastoyöpyminen turvallisesti

Ympäristövastuullisuus retkillä ja leireillä

Hygieniasta huolehtiminen leiri- ja

retkiolosuhteissa

Jokaisenoikeuksien ja velvollisuuksien kertaus

 

Henkinen turvallisuus

Turvallisesti yhdessä -ohje.

Suomen Partiolaisten tai oman piirin päihdestrategian käsittely

Internetin ja sosiaalisen median riskit nuoren elämässä

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Aktiivinen kansalainen

Erilaiset yksittäisen kansalaisen vaikuttamiskeinot kunnassa, seurakunnassa ja kansallisella tasolla (äänestäminen, ehdolle asettuminen, mielipidevaikuttaminen median ja sosiaalisen median kautta, mielenilmaukset)

Mitä tietoja ja taitoja partiolaisuus antaa kansalaisvaikuttamiseen

Kansalaisvaikuttamisen keinot ja merkitys demokratian toimintaan

Partio yhteiskunnallisena toimijana

Partion keskeisimmät yhteiskunnalliset viestit (ns. yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset)

Missä kaikkialla partio vaikuttaa yhteiskunnassa

Partion keskeiset kumppanit (SP:n ja oman piirin tasolla)

Missä kaikkialla partio vaikuttaa yhteiskunnassa

Partion mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Lippukunnan sidosryhmät

Oman lippukunnan tärkeimmät sidosryhmät ja miten lippukunta voi vaikuttaa niiden toimintaan

Sidosryhmien huomioon ottaminen lippukunnan viestinnässä

 

Partion vaikuttamiskeinot lähiympäristössä

Miten lippukunta voi tukea lasten ja nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi partio-ohjelman kautta

Kansalaisvaikuttamista tukevia aktiviteetteja eri ikäkausien partio-ohjelmassa

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.

Kuvat: Eeva Helle