Lippukunnanjohtajakoulutus

Koulutus antaa kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamiseen ja auttaa hahmottamaan lippukunnan ominaispiirteet yhdistyskentässä sekä lippukunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille, partiojohtajaperuskoulutuksen suorittaneille henkilöille, jotka tulevat toimimaan tai toimivat lippukunnanjohtajana, lippukunnan hallituksen puheenjohtajana tai muussa pestissä lippukunnan hallituksessa.

Koulutukseen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa suunnitella lippukunnan toimintaa pitkällä aikavälillä. 
 • Osallistuja osaa toteuttaa lippukunnan tehtävää partiokasvattajana. 
 • Osallistuja osaa tunnistaa lippukunnan sidosryhmiä, niiden tarjoaman tuen ja odotukset lippukunnalle. 
 • Osallistuja osaa johtaa lippukuntaa rekisteröitynä yhdistyksenä. 
 • Osallistuja osaa analysoida lippukunnan toimintaa. 
 • Osallistuja osaa käyttää aikuisryhmän johtamiseen ja motivoimiseen soveltuvia menetelmiä. 
 • Osallistuja osaa huolehtia lippukunnan turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun.

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Laatii oman lippukuntansa tilanteeseen sopivan pitkän aikavälin toimintasuunnitelman ottaen huomioon lippukunnan tehtävän partiokasvattajana. 
 • Tunnistaa lippukuntansa tärkeimmät sidosryhmät. 
 • Selittää yhdistyslain asettamat vaatimukset lippukunnan hallinnolle. 
 • Analysoi lippukunnan toimintaa olemassa olevan tiedon ja annettujen menetelmien avulla. 
 • Arvioi johtamismenetelmien soveltuvuutta omassa toimintaympäristössään. 
 • Osallistuu keskusteluun turvallisesta toiminnasta lippukunnassa. 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, ennakkoon tehtävä itsenäinen pohdintatehtävä 

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja & kouluttaja)

 • Lippukunnan johtamisen verkkosivut ja materiaalit 
 • Lippukuntaviisarit 
 • Partiojohtajan käsikirja 
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje 
 • Yhdistys- ja nuorisolaki 
 • Oman lippukunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös 
 • Oman lippukunnan sidosryhmien kanssa tehdyt sopimukset 
 • Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeet rekisteröidylle yhdistykselle 
 • Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolippukunnissa (Partiota ohjaavat dokumentit) 

Koulutukseen sisältyvät moduulit

 Moduulin nimi  Osaamisalue  Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
 J5: Johtaminen partiossa 2  Johtaminen  3 h
 J6: Lippukunnan toiminnan johtaminen  Johtaminen  4 h
 J7: Aikuisryhmän johtaminen  Johtaminen  3 h
 OR2: Yhdistyksen johtaminen  Organisaatio- osaaminen  4 h
 P4: Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
 T4: Turvallinen toimintakulttuuri lippukunnassa  Turvallisuus  1 h
 Y2: Lippukunnan sidosryhmät, edunvalvonta ja

 

varainhankinta

 Yhteiskunta  2 h
     Yhteensä 18 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä aluevaliokunnan kanssa.

Moduulit

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja -koulutukset
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa lippukunnan toimintaa huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman monipuolisuus. Ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelun merkityksen lippukunnan toiminnassa.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsitys
 • Piirin ja keskusjärjestön kalenterien käyttäminen toiminnan suunnittelun tukena
 • Tavoitteellisen-, strategisen- sekä muutosjohtamisen keinot lippukunnan toiminnassa
 • Toiminnan kehittäminen erilaisten tilastojen avulla
 • Eri ikäkausien huomioiminen lippukunnassa
 • Lippukunnassa toimivien johtajien ja aikuisten motivoiminen ja sitouttaminen
 • Erilaisten toimintaryhmien (esim. sisu- ja maahanmuuttajatoiminta) huomioiminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa toimia lippukunnanjohtajana. Ymmärtää lippukunnan tehtävän partiokasvattajana. Osaa arvioida ja kehittää lippukunnan toimintaa.

Sisältö

 • Lippukunnan toiminnan kehittäminen kasvatustavoitteiden pohjalta.
 • Lippukunnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen nykytilanteen perusteella
 • Lippukunnan toiminnan kehittäminen yhdessä muiden johtajien kanssa ja kehityskohteiden vieminen osaksi lippukunnan arkea erilaisten toimenpiteiden ja projektien muodossa
 • Ennakkotehtävänä kouluttautuja pohtii omaan lippukuntaan liittyvän kehittämiskohteen, jota koulutuksessa työstetään yhdessä eteenpäin.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma- ja lippukunnanjohtaja -koulutus sekä Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä sekä arvioida ja kehittää ryhmän toimintaa.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen ryhmän työskentelylle ja ryhmän jäsenten sitouttaminen yhteiseen päämäärään
 • Vapaaehtoisten motivaation tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
 • Toimiminen erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa, johdettavien erilaisten lähtökohtien ja elämäntilanteiden huomioiminen
 • Ryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Organisaatio-osaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää, miten rekisteröity yhdistys toimii ja osaa johtaa lippukuntaa yhdistyksenä.

Sisältö

 • Lippukunnan toimintaa ohjaavat lait, sopimukset, säännöt ja toiminnantarkastus
 • Kokouskäytännöt ja kokouksiin liittyvät asiakirjat sekä päätöksentekotavat
 • Toimintatapojen ja sääntöjen vaikutus lippukunnan toimintaan ja niiden soveltaminen siten, että ne tukevat lippukunnan partiotoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla
 • Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimukset rekisteröidylle yhdistykselle
 • Lippukunnan toimintasuunnitelman tekeminen ja toiminnan suunnittelun työkalujen soveltaminen lippukunnan toiminnan kehittämisessä
 • Lippukunnan talous johtamisen välineenä ja yhdistyksen rahan käytön periaatteet ja seuranta
 • Lippukunnan talousarvion tekeminen ja tilinpäätöksen tulkitseminen
 • Viestinnän merkitys johtamisen tukena erilaisissa tilanteissa esim. jäsenhankinnassa ja kriisiviestinnässä
 • Lippukunnan sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin merkitys ja keinot
 • Piirin päätöksentekoprosessit sekä lippukunnan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Koulutusmenetelmät

 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Ohjaava keskustelu
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja- ja ohjelmajohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää pestinsä sisältämän vastuun ja käytettävissä olevat keinot lippukunnan turvallisen toimintaympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.

Sisältö

 • Lippukunnan turvalliselle toiminnalle asetetut vaatimukset (esim. Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset ja -ohjeet vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, turva-aikuinen, oman partiopiirin kriisiviestintäohje).
 • Oman lippukunnan turvallisuuteen liittyvät tekijät (esim. kokoontumistilat, kalusto, retkipaikat, talous) ja niiden huomioiminen toimintaa johdettaessa

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti

Osaamisalue: Yhteiskunta

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää lippukunnan yhteiskunnallisena toimijana, partion paikallisena edustajana. Osaa soveltaa lippukunnan edunvalvonnan sekä varainhankinnan keinoja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Ymmärtää lippukunnan sidosryhmien ja piirin tarjoaman tuen merkityksen ja hyödyn. Tuntee sidosryhmien asettamat odotukset lippukunnalle.

Sisältö 

 • Partion asema maan suurimpana kasvatusjärjestönä
 • Paikallisen ja alueellisen edunvalvonnan merkitys
 • Erilaisten vaikuttamisen työkalujen tunnistaminen ja soveltaminen
 •  Erilaiset vaikuttamisen keinot partiossa ja sen ulkopuolella, erityisesti suhteessa partion tärkeimpiin sidosryhmiin
 • Erilaiset lippukunnan varainhankinnan keinoja (esim. avustukset, talkootyö, varainhankintatempaukset).
 • Lippukuntien sidosryhmät ja niiltä saatavien tukien muodot sekä millaisia odotuksia sidosryhmillä on lippukunnalle (esim. taustayhteisösopimus).

Koulutusmenetelmät             

 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtamiskäsitys

Partion johtamismalli oman pestin tukena

Johtamismallin käyttö johtamisen välineenä

Johtamismallin merkitys muissa lippukunnan pesteissä

 

Piirin ja SP:n kalenterit toiminnan suunnittelun tukena

Kalentereihin tutustuminen

Teemojen näkyminen toiminnassa

Tapahtumien huomioiminen pitkän tähtäimen suunnittelussa

Tulevat teemat

Maailmanjärjestöjen teemat

Johtamisen keinot

Tavoitteellinen johtaminen teoriassa ja käytännössä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen teoriassa

Johtamistavan valinta omassa pestissä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle

Toiminnan kehittäminen tilastojen avulla

Lippukuntaviisariin tutustuminen

Vuosiselosteen täyttäminen (prosessi ja käytännöt)

Oman tilastoinnin tarve ja merkitys

Pitkän tähtäimen suunnittelu tunnistettujen kehittämistarpeiden ja vahvuuksien pohjalta

Ikäkausien huomioiminen

Kaikkien ikäkausien mahdollistuminen lippukunnan toiminnassa

Toiminnan kehittäminen tukemaan haasteellisia ikäkausia

Siirtymät, muutoskohdat

Motivoiminen ja sitouttaminen

Motivointi johtamisen työkaluna

Motivoinnin keinot

Motivoinnin haasteet

Sitoutumisen tasot (vapaaehtoisen roolit)

 

Erilaiset toimintaryhmät

Erilaisiin toimintamuotoihin tutustuminen

Toimintamuotojen esteet ja mahdollisuudet omassa lippukunnassa

Avoin partio

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Toiminnan kehittäminen kasvatustavoitteiden pohjalta

Kasvatustavoitteiden kokonaisuus

 

Osaamisen kehittämisen näkökulma lippukunnan kehittämisessä

 

 

Nykytilanteen tunteminen

Välineet tutkia lippukunnan nykytilaa (KeLi, LPK-viisari, laatutyökalut, SWOT-analyysi)

Palautteen keräämisen tavat ja palautteen käyttö kehittämiskohteiden valinnassa

 

Toiminnan kehittäminen

Valmentajan tuki

 

Kehityskohteiden muuttaminen mitattaviksi tavoitteiksi

Johtajiston sitouttaminen kehittämiseen

 

Kehittämiskohde

Yhteistyö kehittämiskohteen tavoitteiden ja toimenpiteiden luomiseksi

Kehittämisen näkökulmia partiotoiminnassa

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettamisen merkitys ryhmän toiminnalle

Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu

 

Sitouttaminen

Motivaatiotekijöiden yhteys sitoutumiseen

Sitouttamisen tapoja

 

Sitoutumisen ongelmat yhteiskunnassa ja tämän vaikutus vapaaehtoistoimintaan

Motivaatio

Yleisimpiä yksilön motivaatiotekijöitä

Vapaaehtoistoiminnan yleiset motivaatiotekijät

Vapaaehtoisen roolit partiossa

Ongelmanratkaisumenetelmät

Ongelmien tunnistaminen eri ryhmän toiminnan vaiheissa

Ongelmien muuttaminen ratkaisukeskeisesti toiminnaksi ja tavoitteiksi

 

Yksilön kohtaaminen

Yksilön elämäntilanne, osaaminen, ajankäyttö ja resurssit

 

Pestikeskustelun käyminen pestissä kehittyminen –työkalun avulla

Pestikeskustelun mahdollisuudet yksilön kohtaamisessa

Ryhmäroolien muokkaaminen vastaamaan henkilön elämäntilannetta

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Arviointi käytännössä

Kehittämisen näkökulma ryhmän toiminnan johtamisessa

Mittareiden asettaminen toiminnan kehittämiselle ja arvioinnille

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Säädökset

Yhdistyslaki, nuorisolaki, taustayhteisösopimus, lippukunnan säännöt, toiminnantarkastuksen sisältö

Sääntömuutokset, sääntöjen vastainen päätös

 

Kokouskäytännöt

Lippukunnan eri kokousten (vuosikokous, hallitus, johtajaneuvosto) kutsuminen ja sisältö, esityslistat ja kokouspöytäkirjat.

 

Mistä asioista päätetään missäkin kokouksessa.

 

 

Toimitapojen vaikutus

Lippukunnan päätöksenteon avoimuus.

 

Osallistumis-, puhe- ja äänioikeus eri kokouksissa.

 

Lpk:n toimihenkilöt ja missä kokouksissa valitaan.

Yksi vai kaksi vuosikokousta; edut ja haitat

 

Patentti- ja rekisterihallitus

Lpk:n tietojen päivittäminen PRH:n yhdistysrekisteriin

(Ks. PRH:n sivuilta).

Rekisteröidyn yhdistyksen ero ei-rekisteröityyn

 

Toimintasuunnitelma

Lpk:n toimintasuunnitelman yhteys alueen, piirin, SP:n ja muiden yhteistyötahojen toimintaan.

 

Toimintasuunnitelma-

malli.

 

Tavoitteiden määrittely

 

Tapahtumakalenteri vs. toimintasuunnitelma

 

SWOT analyysi toiminnan kehittämiseksi

 

Mittareiden asettaminen tavoitteille

 

Talous

Tapahtumien hinnoittelu, kalustohankinnat.

 

Tilien käyttöoikeudet ja tilityskäytännöt.

Pitkäntähtäimen taloussuunnittelu

 

Talousarvio

Lippukunnan tulot ja menot.

 

Talousarviomalli.

 

Tilinpäätöksen sisältö, tuloslaskelma ja tase.

 

Talouden seuranta

 

 

Viestintä

Lpk:n käytössä olevat viestintäkanavat ja sisäiset ja ulkoiset kohderyhmät.

 

Oikean kanavan valinta erilaisissa viestintätilanteissa.

 

Viestinnän työnjako ja organisointi lpk:ssa.

 

Markkinointi

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin (esim. vanhemmat, taustayhteisö, tukijat, nuorisovaltuusto).

 

Miten lisätään kiinnostusta partiotoimintaan lpk:n toiminta-alueella?

 

Jäsenhankinta

Markkinointi-

esimerkkejä

 

Piirin päätöksenteko

Piirin kokoukset ja luottamustehtävät.

 

 

LPK:n

vaikutusmahdollisuudet piirissä

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Turvallisen toiminnan vaatimukset

Partiotoiminnan turvallisuuteen liittyvät dokumentit.

 

(esim. Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset ja -ohjeet vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, turva-aikuinen, oman partiopiirin kriisiviestintäohje)

 

Johtajan vastuu partio-ohjelman turvallisesta toteutuksesta.

 

Turvallisuusohjeistuksen merkitys lippukunnan johtamisessa

 

Kriisiviestintä

Ennakoivan toimintatavan merkityksen ymmärtäminen

 

Lippukunnan turvallisuus

Lpk:n toimintaympäristöön liittyvät turvallisuusohjeet

 

(esim.kolon hätäuloskäynnit, sammuttimet ja pelastussuunnitelma)

 

Toiminta lpk:ssa kun havaitaan korjattavaa turvallisuuteen liittyen.

 

Kaluston kunto ja käyttöopastus.

 

Taloudellinen turvallisuus ja vakuutukset.

 

Turvallisuusjohtaminen lippukunnassa

 

Turvallisuusuunnitelmakäytännöt

 

Toimintaympäristön tunteminen turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuusnäkökulma toiminnansuunnittelussa

 

(lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnittelu)

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Partion asema yhteiskunnassa

Partion keskeisimmät yhteiskunnalliset viestit Suomessa (ns. yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset)

 

Partiokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys

 

Partion yhteiskunnallisen aseman hyöty lippukunnalle

 

Partion vaikuttavuus partion harrastamisen tunnuslukujen valossa (kuinka paljon lapsia ja nuoria, kuinka paljon tehdään vapaaehtoistyötä, kuinka moni suomalainen on joskus ollut partiossa jne.)

 

Ison organisaation haasteet

 

Edunvalvonta

Edunvalvonnan merkitys lippukunnan toimintaedellytysten varmistamisessa ja parantamisessa

 

 

 

Vaikuttamisen työkalut ja keinot

Erilaiset lippukunnan vaikuttamiskeinot (kumppanuudet, neuvottelut, lobbaaminen, mielipidevaikuttaminen, mielenilmaukset)

 

Vaikuttamiskeinot partion sisällä

 

Lippukunnan vaikuttamisen vuosikello ja oikea-aikaisen vaikuttamisen merkitys

Mistä löytää tietoa seurakuntien, kuntien ja valtion päätöksenteosta lippukunnan vaikuttamisen tueksi

Varainhankinta

Mistä lippukunta voi saada avustuksia (esim. kunta, seurakunta, säätiöt)

 

Erilaiset varainhankinnan  tempaukset (esim. myyjäiset, adventtikalenterit)

 

Varainhankintaan liittyvät keskeisimmät säädökset (esim. verotus)

 

Varainhankinnan pitkäjänteinen suunnittelu

 

Lippukunnan sidosryhmät

Lippukunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit ja tukijat

 

Kumppaneiden tuki lippukunnalle ja lippukunnan tuki yhteistyökumppaneille

 

Taustayhteisösopimus

 

Oman toiminta-alueen tuntemus

Alueellinen yhteistyö suhteessa sidosryhmiin

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.