Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma ja tase ovat tilinpäätöksen keskeisimmässä osassa.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on laskentamuotoinen raportti, josta näkyy tilikauden kaikki tuotot ja kulut sekä tulos, eli riittivätkö tuotot kattamaan kulut vai mentiinkö miinukselle.

Yhdistyksen tuloslaskelmassa esitetään lippukunnan varsinainen toiminta, varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta sekä yleisavustukset kukin erikseen. Varsinainen toiminta jaotellaan vähintään kirjanpitoasetuksessa säädetyn tuloslaskelmakaavan mukaisesti, mutta lippukunnan tarpeista ja käytössä olevasta tilikartasta riippuen jaottelu on yleensä hienojakoisempi.

Tuloslaskelman tulos on lippukunnan toimintakauden taloudellinen tulos, joka voi olla ali- tai ylijäämäinen. Tyypillisesti tähdätään hieman nollatason yläpuolelle. Yhdistyksen on kuitenkin hyvä pyrkiä taloudelliseen vakauteen, esimerkiksi pitää tilillä rahaa aina yhden vuoden avustusten verran.

Kirjanpitoasetuksen mukainen tuloslaskelmakaava

Yhdistyksenä lippukunta noudattaa kirjanpitoasetuksen 1.3 § mukaista aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa:

Varsinainen toiminta

 • 1. Tuotot
 • 2. Kulut
  • Henkilöstökulut
  • Poistot
  • Muut kulut
 • 3. Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta

 • 4. Tuotot
 • 5.Kulut
 • 6. Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

 • 7. Tuotot
 • 8. Kulut
 • 9. Tuotto-/Kulujäämä
 • 10. Yleisavustukset
 • 11. Tilikauden tulos
 • 12. Tilinpäätössiirrot
  • Poistoeron muutos
  • Veroperusteisten varausten muutos
 • 13. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

”Varsinainen toiminta” tarkoittaa sitä toimintaa, jota varten yhdistys eli lippukunta on perustettu. Tämä toiminta on kuvattu sen säännöissä toiminnan tarkoituksena. Tähän kohtaan kirjataan siis tavanomaisen partiotoiminnan tuotot ja kulut, sisältäen esimerkiksi lippukuntalehden painatuksen, kolon netin ja lippukunnan johtajiston kokoukset. Vain varainhankinta sekä sijoitus- ja rahoitustoiminta ovat varsinaisen toiminnan ulkopuolella.

Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain joko tuloslaskelmassa tai sen liitteenä.

Lippukunnan tekemästä liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen summat. Mikäli lippukunnalla on merkittävää liiketoimintaa, tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma. Tämä koskee kuitenkin harvoja lippukuntia.

Tase

Tase kuvaa lippukunnan omaisuutta, varoja ja taloudellisia sitoumuksia. Taseessa on kaksi euromäärältään yhtä suurta puolta, vastaavaa ja vastattavaa. Taseen vastaavaa-puoli kertoo, missä lippukunnan omaisuus on, ja vastattavaa-puoli, miten omaisuus on rahoitettu.

Taseen vastaavaa-puolella kuvataan lippukunnan omaisuuden jakautuminen. Omaisuutta luetteloitaessa on ryhmiteltävä erilleen kiinteä omaisuus, käyttöomaisuus ja kalusto (tavarat, rakennukset ym.), pankkitilit ja rahavarat.

Taseen vastattavaa-puolella kuvataan lippukunnan omaisuuden rahoitusta. Oman pääoman erinä näkyvät aiempien tilikausien tulokset yhteensä ja erikseen tilikauden tulos, vieraan pääoman erinä näkyvät lippukunnan lainat sekä muut mahdolliset velat.

Alla on lyhennetty tasekaava, koko tasekaavan näet kirjanpitoasetuksen 1.6 §:ssä.

Kirjanpitoasetus 1339/97

VASTAAVAA
A Pysyvät vastaavat

 • Aineettomat hyödykkeet
 • Aineelliset hyödykkeet
 • Sijoitukset

B Vaihtuvat vastaavat

 • Vaihto-omaisuus
 • Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen
 • Rahoitusarvopaperit
 • Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
A Oma pääoma

 • Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
 • Ylikurssirahasto
 • Arvonkorotusrahasto
 • Muut rahastot
 • Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 • Tilikauden voitto (tappio)

B Tilinpäätössiirtojen kertymä
C Pakolliset varaukset
D Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen

Taseessa esitetään vain ne kohdat, joissa on sisältöä tilinpäätösvuonna tai vertailuvuonna. Lippukuntien taseissa on tyypillisesti omaisuutta (vastaavaa) pankkitilillä, kalustossa sekä rakennuksissa ja veneissä. Lisäksi osalla lippukunnista voi olla sijoituksia, kuten pankkien rahastoja. Lyhennetyssä taseessa on eriteltävä myös myyntisaamiset, ostovelat ja saadut ennakkomaksut. Siirtosaamisissa voi olla esimerkiksi tilinpäätöshetkellä saamatta olevia leiri- tai retkimaksuja.

Lippukunnilla on harvoin lainaa, joten taseen vastattavaa-puoli koostuu pääosin oman pääoman eristä eli aiempien tilikausien tuloksesta ja menneen tilikauden tuloksesta. Mikäli lainaa kuitenkin on, se tulee esittää erikseen kahdessa osassa: pitkäaikainen (>1 v) velka, ja lyhytaikainen (<1 v) velka. Lyhytaikaisissa veloissa voi lisäksi olla esimerkiksi päättyneelle tilikaudelle kuuluvia ostolaskuja, jotka on maksettu vasta seuraavana vuonna.

Kaikki asiakirjamallit löydät linkistä.