Kiusaamiseen puuttuminen

Partiossa kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua aina. Ei ole väliä, onko kiusaaminen toistuvaa vai yksittäinen tilanne. Jos yhtä henkilöä kiusataan toistuvasti tai suunnitelmallisesti, tilanteeseen puututaan kuitenkin eri tavalla kuin yksittäiseen tilanteeseen.

Kiusaajan eli kiusaamisen tekoja tekevän ja kiusatun eli kiusaamisen tekojen kohteena olevan henkilön kokemukset ja tarinat ovat usein toisistaan poikkeavia. Jokainen kokee kiusaamisen omista lähtökohdistaan käsin. Sama tilanne voi siten olla monella tavalla tulkittavissa. Kiusaamisen kokemiseen voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön itsetunto ja omanarvontunne sekä omakohtainen historia siitä, miten on aiemmin tullut kohdatuksi ja kohdelluksi.

Kuusi kohtaa kiusaamistilanteen selvittämiseksi

 1. Kielteiseen vuorovaikutustilanteeseen tulee puuttua heti! Mene väliin kiusaamistilanteeseen ja kiellä kiusaaminen. Pysy rauhallisena.
 2. Ota kiusaamistilanteeseen osallistuneet henkilöt erilleen muusta ryhmästä ja siirtykää rauhalliseen tilaan selvittämään tapahtunutta. Jos mahdollista, istukaa alas, jolloin olette samalla tasolla.
 3. Kysy, mitä tilanteessa on tapahtunut ja anna molempien tai kaikkien osapuolten kertoa näkemyksensä tilanteesta. Vältä kuitenkin päällekkäin puhumista. Älä pelkästään keskity kuuntelemaan, mitä sinulle sanotaan, vaan kuuntele myös sitä, miten se sanotaan. Kirjoita kuulemasi ylös. Älä pakota kertomaan.
 4. Tee selväksi, että minkäänlainen kiusaaminen ei ole hyväksyttävää.
 5. Jatkakaa sitä toimintaa, mitä olette tekemässä, älkääkä jääkö vellomaan kiusaamistilanteeseen.
 6. Jos huomaat, että samanlaiset tilanteet toistuvat samojen henkilöiden välillä, kyse voi olla systemaattisesta kiusaamisesta, joka vaatii enemmän toimenpiteitä.

Kun kiusaaminen on toistuvaa tai jatkuvaa

 1. Keskustele ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta johtajaparin kanssa: onko johtajapari huomannut saman, mikä on hänen näkemyksensä kiusaamisesta?
 2. Kerro asianosaisille, että kiusaaminen näyttää olevan toistuvaa ja että viet asiaa eteenpäin kertomalla siitä vanhemmille sekä turva-aikuiselle, ikäkausivastaavalle tai lippukunnan ohjelmajohtajalle.
 3. Keskustele turva-aikuisen, ikäkausivastaavan tai ohjelmajohtajan kanssa ja sovi, miten ja kuka on yhteydessä vanhempiin.
 4. Ole yhteydessä kiusaajan ja kiusatun vanhempiin. Kerro ainoastaan faktoja, esimerkiksi mitä sinä näit ja kuulit tapahtuvan. Puhu käyttäytymisestä, älä henkilön ominaisuuksista. Kerro, miten tapahtumat etenivät, mitä tapahtui ensin, mitä sen jälkeen, miten asiaa on selvitetty ja mitä sopimuksia lasten tai nuorten kanssa on tehty.
 5. Vakavammissa tilanteissa kutsu kaikki osapuolet, niin lapset, heidän vanhempansa kuin lippukunnan edustajat, yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan, miten kiusaaminen lopetetaan. Näissä tilanteissa on tärkeää valmistautua tilaisuuteen huolella ja varmistaa, että kaikki varmasti pääsevät yhdessä sovittuna ajankohtana paikalle. Tällaiset tilanteet hoidetaan aina vähintään johtajaparina tai yhdessä esimerkiksi turva-aikuisen tai lippukunnanjohtajan kanssa.
 6. Itse tapaamisessa anna lasten/nuorten kertoa ensin oman näkemyksensä kiusaamisesta. Vanhemmat kuuntelevat ja ryhmän johtaja auttaa lapsia kertomaan mahdollisimman konkreettisesti, mitä on tapahtunut. Asian selkeyttämiseksi voidaan käyttää apuna esimerkiksi tilanteen piirtämistä. Kun lapset ovat kertoneet oman näkemyksensä, he siirtyvät lippukunnan edustajan kanssa toisaalle siksi aikaa, kun vanhemmat ja ryhmän johtaja(t) sopivat, miten kiusaamiseen puututaan. Älä ratkaise vanhempien puolesta, vaan heidän kanssaan, miten tästä edetään. Kirjatkaa ylös sopimanne asiat. Lopuksi lapset kutsutaan takaisin keskusteluun ja kerrotaan, miten edetään.
 7. Tapaamisen lopuksi sovitaan ja kirjataan ylös, miten tilanteen kehittymistä seurataan. Voit esimerkiksi tarjoutua lähettämään vanhemmille käydystä keskustelusta sähköpostin, jonka pyydät vanhempien vielä hyväksyvän, jotta voit varmistua siitä, että olette ymmärtäneet asian riittävän samalla tavalla. Noin kuukauden päästä arvioidaan uudessa tapaamisessa, onko sovituilla toimenpiteillä ollut vaikutuksia.
 8. Jos arviointikeskustelussa todetaan, että on saavutettu toivottuja tavoitteita, kannustetaan kiusaamisen osapuolia jatkamaan samalla tavalla. Sovitaan kuitenkin, että tilannetta vielä seurataan kuukausittain ja tarvittaessa tavataan uudelleen. Jos toivottuja tavoitteita ei ole saavutettu, pitää asiaan paneutua uudestaan ja miettiä tilannetta uudesta näkökulmasta.
 9. Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit, ja tarvittaessa vanhemmat voivat tehdä rikosilmoituksen.

Myös partiossa voi syntyä tilanteita, joissa näyttää siltä, että kiusaamista ei saada millään loppumaan. Viimeiseen saakka pyritään välttämään tilannetta, jossa joku joutuisi lopettamaan partion tästä syystä. Kiusaamistilanteiden selvittämistä ei kannata turhaan pitkittää, jolloin liian usein käy niin, että kiusattu lopettaa partion.

Miten ratkaista monimutkainen kiusaamisen vyyhti?

Mitä vanhemmista ihmisistä on kyse, sitä monimutkaisempia muotoja ja vyyhtejä kiusaaminen voi sisältää. Tällöin tilanteen selvittämistä voi auttaa monimutkaisen tilanteen jäsentäminen osiin ja kokonaisuuden hahmottaminen sitä kautta. Yksittäisten osien selvittäminen on helpompaa kuin koko vyyhdin selvittäminen samanaikaisesti. Tärkeää on kuitenkin päästä kiinni kiusaamisen aiheuttavaan syyhyn eikä poistaa vain näkyviä oireita.

Joskus kiusaaminen voi olla jo niin monimutkaista ja vaikeasti selvitettävää, että sen selvittäminen lippukunnan omin voimin on vaikeaa tai suorastaan mahdotonta. Silloin apua voi hakea piiristä. Toinen vaihtoehto on hakea ammatillista tukea esimerkiksi kunnan tai seurakunnan nuorisotyöstä. Ammattilaisilla on usein osaamista erilaisten menetelmien käytöstä tai ulkopuolisina henkilöinä he voivat olla avuksi vaikeiden tilanteiden ratkomisessa eri tavalla kuin lippukunnan omat aikuiset. Partio on vapaaehtoistyötä, eikä toimintaan ole sisäänrakennettu odotusta, että lippukunnan johtajiston pitäisi pystyä ratkomaan ammattiapua vaativia tilanteita.

Aikuiset avuksi

Yhtenä vaihtoehtona kiusaamisen lopettamiseksi kiusaajan vanhemmille voi ehdottaa, että toinen heistä tai joku muu lapselle tuttu aikuinen olisi jonkin aikaa mukana ryhmän toiminnassa turvallisuuden tunnetta lisäämässä ja ryhmän toimintaa mahdollistamassa. Toisena vaihtoehtona voisi miettiä, olisiko lippukunnasta irrottaa väliaikaisesti lisäresurssia kyseiseen ryhmään. Kolmantena keinona voidaan käyttää myös ryhmän jakamista pienryhmiin toiminnan, esimerkiksi rastiradan tai uuden taidon opettelun ajaksi, tai koko toimintaryhmien uudenlaisia kokoonpanoja.

Rankaiseminen ei ratkaise vaikeaa tilannetta

Kiusaajan ohjaaminen ja opettaminen eivät voi perustua rankaisemiseen. Rankaisemalla tilanne menee pääsääntöisesti ainoastaan huonommaksi: kiusaaja ei opi uusia toimintatapoja, vaan ilmapiiri huononee ja johtajan vaikuttamisen mahdollisuudet heikkenevät.

Ryhmän osallistuminen kiusaamiseen puuttumiseen

Jos lapsi tai nuori joutuu kiusatuksi partiossa, voidaan ongelma pyrkiä ratkaisemaan siten, että koko ryhmä etsii yhdessä keinoja, joiden avulla kiusattu alkaa jälleen viihtyä. Ketään ei leimata kiusaajaksi. Menetelmä toimii hyvin niissäkin tapauksissa, joissa lapsi tai nuori kokee, että häntä kiusataan, vaikka muut eivät ole havainneet kiusaamista. Menetelmää on käytetty menestyksellä eri puolilla maailmaa. Se poikkeaa huomattavasti muista lähestymistavoista ja on herättänyt paljon keskustelua muun muassa siitä, olemmeko valmiit hyväksymään sen, että lapsi tai nuori alkaa viihtyä ja kiusaaminen loppuu ilman, että kiusaaja tunnustaa ja saa rangaistuksensa. Kokemus kuitenkin kertoo, että kiusaajan rankaiseminen usein vain pahentaa kiusatun tilannetta. Tässä menetelmässä kiusaajat saavat osallistua kiusatuksi itsensä kokevan lapsen tai nuoren viihtyvyyden parantamiseen. Se on paljon parempi tapa muuttaa heidän käyttäytymistään kuin rankaiseminen. Katso tästä video ryhmän osallistumisesta kiusaamiseen puuttumisesta.

Puuttumisen Portaat – opas kiusaamiseen puuttumiseen

Puuttumisen Portaat on Pohjan Veikkojen lippukunnassa tuotettu porrastettu toimintaohje siihen, miten puuttua lippukunnassa ilmenneisiin ongelmatilanteisiin. Käytä opasta kohdatessasi kaikenlaista ei-toivottu käytöstä ryhmässäsi: kiusaamista, häiritsemistä tai sääntöjen rikkomista. Oppaan ovat kirjoittaneet Pohjan Veikkojen turva-aikuiset Emilia Körkkö, Raisa Lindeman ja Saana Korkiala.

Aikuisten välinen kiusaaminen

Aikuisten kesken kiusaamista tapahtuu siinä missä lasten ja nuorten kesken. Jos koet kiusaamista, keskustele aina jonkun toisen henkilön, esimerkiksi turva-aikuisen kanssa. Tämän jälkeen keskustele rohkeasti kiusaajan kanssa. Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena ja miltä sinusta tuntuu. Pyydä kiusaajaa lopettamaan. Puhu käyttäytymisestä, älä henkilön ominaisuuksista. Pyydä tarvitessasi turva-aikuinen, ryhmänjohtaja tai lippukunnanjohtaja tueksi keskusteluun.

Anonyymi ilmoituskanava

Mikäli kohtaat partiossa häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, kannustamme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä lippukunnan turva-aikuiseen, asiasta vastaavaan partiojohtajaan tai tuntemaasi vastuuhenkilöön partiossa (esim. lippukuntatyöstä vastaava järjestökoordinaattori). Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolesi nimettömänä partiotoimistolle. Ilmoita huolesi nimettömänä tällä lomakkeella.