Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus

Suomen partiolaisten ryhmänohjaajakouluttajakoulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille suunnatussa ryhmänohjaajakoulutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa. 

Koulutuksen kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kouluttajana Ryhmänohjaajakoulutuksessa.

Koulutukseen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa perehdyttää ryhmänohjaajan tehtäväänsä partiossa 
 • Osallistuja tuntee ohjaamisen toimintatapana nuorten ja aikuisten kanssa 
 • Osallistuja osaa suunnitella nuorille tavoitteellisen koulutuksen osan ryhmänohjaajakoulutuksen materiaalien pohjalta 
 • Osallistuja osaa käyttää partiolle tyypillisiä koulutusmenetelmiä 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Esittelee ryhmänohjaajan tehtävät partiossa 
 • Analysoi ohjaamisen ja johtamisen eroja yleisellä tasolla 
 • Tekee toteuttamiskelpoisen koulutussuunnitelman yhdestä aihekokonaisuudesta käyttäen partion ryhmänohjaajakoulutuksen materiaaleja ja partiolle tyypillisiä koulutusmenetelmiä

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja & kouluttaja)

Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutus | Partio-ohjelma

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO1: Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa Kouluttaminen 6 h
O1: Ohjaamisen perusteet Ohjaaminen 2 h
    Yhteensä 8 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit

Osaamisalue: Kouluttaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot. Suositellaan partiojohtaja -peruskoulutusta.

Tavoitteet: Ymmärtää ryhmänohjaajan tehtävän partiossa ja osaa toteuttaa ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) lippukunnassa.

 • Sisältö
 •  Samoajien vertais- ja lähijohtajaroolit ja niiden vaatima osaaminen
 • Samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen sisältö
 • Ryhmänohjaajakoulutuksen toteutuksen järjestelyt
 • Koulutusrupeaman suunnittelumalli
 • Partion keskeisimmät koulutusmenetelmät


Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus, Luotsi -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Tuntee ohjaamisen toimintatapana nuorten ja aikuisten kanssa.

Sisältö

 • Ohjaaminen toimintatapana
 • Nuorten ja aikuisten ohjaaminen
 • Ohjaamisen merkitys ohjattavan osaamisen kehittymisessä

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Opetuskeskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Samoajien vertais- ja lähijohtajaroolit

Lähijohtajuuden käsite

Vertaisjohtajuuden käsite

Kohderyhmän rooli ikäkaudessa vertais- ja lähijohtajana

 

RO -koulutuksen sisältö

RO-koulutuksen tavoitteet ja keskeisin sisältö

  

RO -koulutuksen toteutus ja järjestelyt

Tapahtuman suunnittelu

Tavoitteiden asettaminen

Koulutuksen aikataulun laatiminen

Staabin rekrytoiminen ja pestaaminen

Majoittumisen ja muonituksen suunnittelu

Erilaiset koulutuspaikat

Monimuotoisen koulutusatapatuman järjestäminen

Koulutusrupeaman suunnittelumalli

Koulutusrupeaman rakenne

Koulutusrupeaman suunnittelu moduulikuvauksen tai vastaavan perusteella

Erilaiset koulutusmateriaalit

 

Partion keskeisimmät koulutusmenetelmät

Tekemällä oppiminen partion koulutusmenetelmänä

Kouluttaminen luonnossa

Koulutusmenetelmiä, esim. ryhmätyö, kiertopiste, yhteistoiminnallinen, pelillistäminen, kilpailu, luento

Digitaaliset välineet koulutuksen tukena

Viimeksi päivitetty 13.10.2018

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.