Ryhmänohjaajakouluttaja-koulutus

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen kohderyhmän ollessa 15–17 -vuotias nuori. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja suositellaan perusretkeilytaitojen hallintaa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii ryhmänohjaajakoulutuksen johtajana tai
kouluttajana.

Osaamistavoitteet

Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa toteuttaa
ryhmänohjaajakoulutuksen lippukunnassa, ymmärtää ohjaamisen toimintatapana ja ymmärtää miten ohjataan nuoria ja aikuisia.

Arviointi

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja koulutettavan välillä. Päätöskeskustelun tavoitteena on varmistaa, että kouluttautuja on saavuttanut koulutuskokonaisuuden tavoitteet ja osaa sen keskeisimmät sisällöt. Jos kouluttautujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla kouluttautujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO1: Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa Kouluttaminen 6 h
O1: Ohjaamisen perusteet Ohjaaminen 2 h
    Yhteensä 8 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti
suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Kouluttaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot. Suositellaan partiojohtaja -peruskoulutusta.

Tavoitteet: Ymmärtää ryhmänohjaajan tehtävän partiossa ja osaa toteuttaa ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) lippukunnassa.

 • Sisältö
 •  Samoajien vertais- ja lähijohtajaroolit ja niiden vaatima osaaminen
 • Samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen sisältö
 • Ryhmänohjaajakoulutuksen toteutuksen järjestelyt
 • Koulutusrupeaman suunnittelumalli
 • Partion keskeisimmät koulutusmenetelmät


Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus, Luotsi -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Tuntee ohjaamisen toimintatapana nuorten ja aikuisten kanssa.

Sisältö

 • Ohjaaminen toimintatapana
 • Nuorten ja aikuisten ohjaaminen
 • Ohjaamisen merkitys ohjattavan osaamisen kehittymisessä

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Opetuskeskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Samoajien vertais- ja lähijohtajaroolit

Lähijohtajuuden käsite

Vertaisjohtajuuden käsite

Kohderyhmän rooli ikäkaudessa vertais- ja lähijohtajana

 

RO -koulutuksen sisältö

RO-koulutuksen tavoitteet ja keskeisin sisältö

  

RO -koulutuksen toteutus ja järjestelyt

Tapahtuman suunnittelu

Tavoitteiden asettaminen

Koulutuksen aikataulun laatiminen

Staabin rekrytoiminen ja pestaaminen

Majoittumisen ja muonituksen suunnittelu

Erilaiset koulutuspaikat

Monimuotoisen koulutusatapatuman järjestäminen

Koulutusrupeaman suunnittelumalli

Koulutusrupeaman rakenne

Koulutusrupeaman suunnittelu moduulikuvauksen tai vastaavan perusteella

Erilaiset koulutusmateriaalit

 

Partion keskeisimmät koulutusmenetelmät

Tekemällä oppiminen partion koulutusmenetelmänä

Kouluttaminen luonnossa

Koulutusmenetelmiä, esim. ryhmätyö, kiertopiste, yhteistoiminnallinen, pelillistäminen, kilpailu, luento

Digitaaliset välineet koulutuksen tukena

Viimeksi päivitetty 13.10.2018

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Ohjaaminen toimintatapana

Johtamisen ja ohjaamisen ero

 

Yksilön ja ryhmän ohjaamisen erot

 

Ohjaaminen käytännössä (esim. ohjauskeskustelu, kannustaminen, haastaminen)

 

Ohjaamisen vaikutus ryhmän rakenteen ja toiminnan kehittämisessä (ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmäyttäminen)

 

Nuorten ja aikuisten ohjaaminen

Vertaisjohtajan ja lähijohtajan roolit

 

Eri-ikäisten nuorten luotsaaminen ohjaamalla

Aikuinen nuoren ohjauksessa

 

Nuoren osallisuuden tukeminen tavoitteena nuori johtaja

 

 

Ohjaamisen merkitys yksilölle

Ohjattavan kehittyminen ohjauksen avulla

Ohjaajan oma kehittyminen ohjauksen edetessä

 

 

Kuva: Teija Alaraappana