Päihteet ja partio

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Vahvan itsetunnon kehittymistä ja terveitä elämäntapoja kasvatuksessa painottamalla ehkäistään ennalta päihteiden kokeilua ja käyttöä.

Partiojohtajan esimerkki nuoren kehityskulussa on ratkaisevan tärkeä. Hän on – tahtomattaankin – nuorille esikuva ja aikuisen malli. Partiojohtaja opettaa omalla käytöksellään nuorille monenlaisia asioita, myös suhtautumista päihteisiin.

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä koskevaa lainsäädäntöä: Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on huumausainerikos.

Lain noudattaminen on helppoa: päihteet eivät kuulu partiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä aikuisia nauttimasta alkoholia tai tupakoimasta, partiojohtajan edellytetään kuitenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessaan pitäytyvän kaikista päihteistä, myös tupakasta ja alkoholista.

Partiotilaisuuden (leirin, retken, kurssin, kokouksen, …) johtajiston niin lippukunnassa, piirissä kuin keskusjärjestössäkin on syytä keskustella ja sopia aina erikseen päihteiden käytön pelisäännöistä kulloisenkin tilaisuuden yhteydessä.

Partioneuvosto on käsitellyt nämä pelisäännöt kokouksessaan 21.–22.4.2001.