Päihteet ja partio

Partio on kasvatustoimintaa

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia
yhteiskunnan jäseniä. Vahvan itsetunnon kehittymistä ja terveitä elämäntapoja kasvatuksessa
painottamalla ehkäistään ennalta päihteiden kokeilua ja käyttöä.

Johtajan esimerkki nuoren kehityskulussa on ratkaisevan tärkeä. Hän on – tahtomattaankin – nuorille esikuva ja aikuisen malli. Johtaja opettaa omalla käytöksellään nuorille monenlaisia asioita, myös suhtautumista päihteisiin.

Päihteet eivät kuulu partioon

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä koskevaa lainsäädäntöä: Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös nikotiinituotteiden myynti tai luovuttaminen alle 18-vuotiaan käyttöön on kokonaisuudessaan kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on huumausainerikos.

Lain noudattaminen on helppoa: päihteet eivät kuulu partiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä aikuisia nauttimasta alkoholia, käyttämästä nuuskaa tai tupakoimasta, partiolaisen edellytetään kuitenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessaan pitäytyvän kaikista päihteistä, myös tupakasta, nuuskasta ja alkoholista.

Vain täysi-ikäisille suunnatuissa partiotilaisuuksissa niin lippukunnassa, piirissä ja keskusjärjestössä sekä kansainvälisissä tapahtumissa on syytä keskustella ja sopia aina erikseen päihteiden käytön pelisäännöistä kulloisenkin tilaisuuden yhteydessä.

Partioneuvosto on käsitellyt tämän linjauksen kokouksessaan 27.11.2021 – 28.11.2021.