Förstikurssi

Förstikurssi on Suomen Partiolaisten järjestämää taitokoulutusta. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia partioaluksen päällikkönä rajatulla harjoitusvesialueella tai vahtipäällikkönä sen ulkopuolella kaikissa valaistusolosuhteissa. Lisäksi kurssilainen tuntee lippukunnan aluksen tekniset ratkaisut sekä varusteet, osaa käsitellä alusta turvallisesti partiopurjehduksella. Kurssiin kuuluu teoriaopetusta ja veneillä tapahtuvaa käytännön opetusta ja harjoittelua. Kurssilla syvennetään ja harjoitellaan Veneenohjaajakurssilla opittuja tietoja ja taitoja.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan käytännönosan lopussa Suomen Partiolaisten Förstikurssin merkki.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Förstikurssi on jatkotason koulutus, johon voi osallistua vähintään 15-vuotias partiolainen, joka on suorittanut Veneenohjaajakurssin tai jolla on vastaavat tiedot ja taidot. Kurssilla syvennetään ja harjoitellaan Veneenohjaajakurssilla opittuja tietoja ja taitoja.

Kurssin rakenne

Förstikurssiin kuuluu teoriakoulutusta n. 8 tuntia. Teoriakoulutuksen voi järjestää lippukunta tai useampi yhdessä tai piiri. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain tai kokonaan etäopetuksena paikallisten tarpeiden mukaan. Kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua.

Kurssin käytännönosa on vähintään yhden purjehduskauden mittainen harjoittelu oman lippukunnan aluksella tai muulla kurssilaiselle tutulla aluksella, jossa ohjattu harjoittelu saadaan järjestymään. Käytännönosan henkilökohtaisella lokikirjalla seurataan koulutuksen tavoitteiden toteutumista.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa kuljettaa alusta turvallisesti ilman välitöntä valvontaa.
 • Osallistuja osaa huomioida tutun aluksen riskien ehkäisyn ja hätätilanteiden toimintamallit.
 • Osallistuja osaa soveltaa navigointitaitojaan pimeällä.
 • Osallistuja osaa laatia reittisuunnitelman pimeänavigointiin.
 • Osallistuja osaa käsitellä tuttua alusta yleisimmissä tilanteissa ajossa ja rantautumistilanteissa.
 • Osallistuja osaa käyttää tutun aluksen keskeisiä järjestelmiä sujuvasti.

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • Koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen.
 • Osallistuminen teoriaopetukseen.
 • Koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien suorittaminen.
 • Förstikurssin lokikirjasta tulee olla suoritettuna vähintään 80%. Kaikista osa-alueista (1-11) tulee olla suorituksia.

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan lokikirjalla.

Arvioinnin kohteet

 • Hyödyntää kurssilla opittuja taitoja navigointitehtävissä pimeällä ja erilaisissa olosuhteissa.
 • Tekee reittisuunnittelua pimeänavigointiin osana navigointityöskentelyä aluksella.
 • Osoittaa aluksen järjestelmien ja rakenteen tuntemisen aluksella toimiessaan.
 • Esittelee aluksen turvallisuusvälineet ja niiden käytön.
 • Kuljettaa alusta turvallisesti huomioiden muut vesikulkuneuvot.
 • Rantautuu ja käsittelee alusta erilaisissa harjoitustilanteissa turvallisesti.
 • Toimii oikeaoppisesti erilaisissa hätätilanteissa aluksen toimintamallien mukaisesti.
 • Johtaa eri toiminnan osa-alueita (esim. merenkulullinen toiminta, huolto- ja muonitus, partiokoulutus)
  aluksella.

Oppimistehtävät

Luennot, toiminnallinen opetus maalla ja vesillä, käytännön harjoittelu

Kirjallisuus ja materiaali (osallistuja)

 • Diaesitysten tiivistelmät
 • Harjoituskartta Saimaa
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas, Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Kirjallisuus ja materiaali (kouluttaja)

Veneenohjaajakurssia varten on laadittu seuraavat materiaalit:

 • Meripartion laatukäsikirja
 • Veneenohjaajakurssin kouluttajan ohje
 • Diaesitykset teoriakoulutuksista
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas, Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Koulutuksen sisältö

 • Partiopurjehdus
  • Purjehdusten johtaminen
 • Merimiestaidot
  • Hyvä merimiestapa
 • Aluksen rakenne ja järjestelmät
  • Tutun aluksen tekniset järjestelmät ja niiden käyttö
 • Aluksen käsittely
  • Aluksen ohjaaminen erilaisissa olosuhteissa ja ohjaamiseen liittyvät järjestelmät
  • Rantautumisen johtaminen ja aluksen kiinnittäminen erilaisissa tilanteissa
  • Olosuhteiden vaikutus aluksen rantautumiseen ja ohjailuun
 • Purjehdus
  • Purjeiden operointi
 • Navigointi
  • Merenkulun turvalaitteet pimeänavigoinnin kannalta
  • Paikanmäärityksen harjoittelu tutun aluksen välineillä
  • Reittisuunnittelu pimeällä
 • Elektroninen navigointi
  • Tutun aluksen elektronisten navigointivälineiden tehokas käyttö navigoinnin tukena
 • Viestiliikenne
  • Tutustuu tutun aluksen radiokalustoon radioasemanhoitajan ohjauksessa
 • Turvallisuus
  • Tarkistuslistojen käyttö
  • Tutun aluksen riskienhallinta
  • Harjoittelee toimintaa hätätilanteissa tutulla aluksella
 • Turvallisuusohjeet ja säännöt
  • Huviveneilyä koskevan lainsäädännön osaamisen syventäminen
  • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Vastaava järjestäjä ja koulutettavien maksimimäärä kouluttajaa kohden

Kurssin järjestämisvastuu on partiolippukunnilla. Kurssi on Suomen partiolaisten järjestämää taitokoulutusta.
Kurssin järjestämistä valvoo järjestävän lippukunnan partiopiirin meripartio-ohjaaja. Teoriakoulutus voidaan järjestää lippukunnan, muutamien lippukuntien tai piirin järjestämänä ja opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain tai kokonaan etäopetuksena.

Teoriaosalla tulee olla vähintään 1 kouluttaja alkavaa kahtakymmentä kurssilaista kohden. Kurssin käytännönharjoittelu toteutetaan soveltuvalla koulutusaluksella. Tarkoituksenmukaista on järjestää käytännön harjoittelu pääosin yhdellä aluksella, jolla kurssilainen pääosin toimii. Käytännönosalla tulee olla vähintään yksi kouluttaja yhtä alusta kohden sekä yksi kouluttaja alkavaa kymmentä kurssilaista kohden.

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Suomen Partiolaisten Kasvatusvaliokunta ja Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä yhteistyössä Suomen Partiolaisten
Vapaaehtoistuen valiokunnan kanssa.

Todistus ja suoritusten dokumentointi

Käytännönosan hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus käytännönosan suorittamisesta.

Partiopiirin työntekijä kirjaa kurssisuoritukset partiorekisteri Kuksaan. Kun kurssin käytännönosa ja teoriaosa on
molemmat suoritettu, kirjataan kurssin kokonaissuoritus Kuksaan ja Sivisverkkoon, mistä sen siirtyy Koski-tietovarantoon, jos osallistuja on antanut siihen luvan.

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollista hakea vapaan sivistystyön oppilaitos Siviksen myöntämä
opintopisteytetty todistus. Todistuksessa Partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis koulutuksen järjestäjä.
Todistuksessa kouluttajaksi on merkitty kurssinjohtaja, joka vastaa koulutuksen vaatimustenmukaisuudesta
huviveneenkuljettajan kirjan vaatimusten osalta. Kurssin laajuus on 6 op.