Pestaajan ohjeet

Tämä pestaajan opas on tarkoitettu sinulle pestaamisen tueksi. Mukana on ohjeet pestikeskusteluihin pestin eri vaiheissa sekä taustaa ja lisätietoa pestaamisesta.

Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Rekrytoiminen sisältää pestiin sopivan henkilön etsimisen ja löytämisen sekä pestattavan lupauksen ottaa pesti vastaan.

Pestaamiseen kuuluu pestikeskustelu eli tilanne, jossa pestaaja ja pestattu sopivat pestikeskustelulomakkeen avulla suullisesti tai kirjallisesti pestin sisällön, vastuun ja keston. Samalla keskustellaan pestatun koulutustarpeesta ja tuesta, mutta myös pestattavan motivaatiosta sekä pestissä oppimisen ja kehittymisen tavoitteista. Pestaamisen toinen osa perehdyttäminen tarkoittaa pestin sisältöjen tarkentamista ja pestiin kuuluvien käytäntöjen kirkastamista. Kaikki se, mikä kuuluu toimintasuunnitelmasta kaapin sisältöön tai kuksasta koloiltoihin ja kokouksiin.

Välipestikeskustelu voidaan käydä pesti puolivälissä tai pidemmän pestin kohdalla esimerkiksi kerran vuodessa tai puolessa vuodessa. Välipestikeskustelu on tarkistuspiste, jossa voidaan tarkistaa tilannetta ja toimintatapoja ja tehdä korjausliikkeitä, kun pestissä toimimisesta on kokemusta ja pestiä on vielä jäljellä.

Pestin päättyessä käydään päätöspestikeskustelu, jonka tarkoitus on käydä läpi, miten pesti on sujunut ja miten jatketaan tästä eteenpäin.

Pestikeskustelun ydintavoitteista ensimmäinen on se, että pestaajalle ja pestatulle jää samat tiedot pestin sisällöstä sekä pestin ja pestatun tavoitteista. Toinen ydintavoite on se, että pestikeskustelun jälkeen pestattu tuntee itsensä pestatuksi!

Pestatun on tärkeää saada tieto siitä, että häntä tuetaan sekä pestissä että omissa oppimistavoitteissa. Pestikeskustelu parantaa partiosta palkaksi saatavaa osaamista ja sen tunnistamista ja tunnustamista.  

Välipestikeskustelun tarkoitus on antaa pestin vielä jatkuessa palautetta pestaajalle ja pestatulle. Miten pestin alussa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja onko tuki pestatulle ollut riittävää. Tässä vaiheessa voidaan vielä tehdä muutoksia pestiin ja varmistaa, että jatko sujuu mahdollisimman hyvin.

Päätöspestikeskustelu antaa pestatulle motivaatiota jatkoon ja antaa mahdollisuuden kertoa palautetta pestaajalle. Päätöspestikeskustelu on tärkeä myös pestin jatkuvuuden kannalta ja siinä voidaan varmistaa, miten pestissä toimineen tiedot siirtyvät seuraajalle. 

Pestikeskustelun voi toteuttaa siten, kuin se pestaajalle ja pestattavalle parhaiten sopii. Voitte käyttää   pestikeskustelulomakkeen ja kehittyminen pestissä -työkalun apua keskustelun pohjana soveltuvin osin.

Pestiavaimeen tutustuminen auttaa hahmottamaan pestin kiertokulun. Pestin alkaessa käytävässä pestikeskustelussa keskitytään sen ensimmäiseen vaiheeseen nimeltä motivaation vahvistaminen. Välipestikeskustelussa käydään läpi keskimmäinen Osaamisen ja motivaation tukeminen -vaihe ja päätöspestikeskustelussa viimeinen vaihe nimeltään Seuraava askel.

Ennen pestikeskustelua

Näiden vinkkien perusteella voit valmistautua pestikeskusteluun etukäteen.

 1. Ota pestiavain esille itsellesi.
 2. Tutki kehittyminen pestissä -työkalun Pestin alkaessa käytetään vaaleansinisen alueen kysymyksiä.
 3. Perehdy pestikeskustelulomakkeen molempiin kysymyssivuihin.
 4. Päätä miten ja missä pidät pestikeskustelun. Sisällä vai ulkona? Täyttääkö pestattava pestikeskustelulomakkeen paperisena (kopioi lomake mukaan), digimuodossa (pyydä ottamaan sähköinen tallennusväline mukaan) vai ei ollenkaan?
 5. Ryhmäpestikeskustelussa: Mieti, mitä partiohauskaa voisitte tehdä arvokkaan keskustelun päätteeksi. Keksi jotain pientä kivaa, joka samalla ryhmäyttää.

Vinkkejä pestikeskusteluun, kun täytetään pestikeskustelulomake

 1. Lähetä pestattavalle etukäteen viesti, jossa kerrot mitä on tulossa. Tuloksena jouheva keskustelu. Kaksi esimerkkiä:

“Pestikeskustelun aikana täytämme pestilomakkeen, jotta muistamme myöhemmin mistä keskustelimme. Käymme läpi pestiin liittyviä asioita ja pohdimme myös sinun henkilökohtaisia tavoitteitasi.

Mieti etukäteen näitä kysymyksiä: Mikä motivoi lähtemään pestiin? Mitä haluaisit oppia tämän pestin aikana? Miten haluaisit tässä pestissä kehittää johtamistaitojasi eli itsesi johtamisen taitoja, visiointitaitoja, organisointitaitoja ja vuorovaikutustaitoja? Mitä muita tavoitteita sinulla on pestisi suhteen? Halutessasi voit tutustua kehittymien pestissä -työkalun toiseen sivuun, jossa on avuksesi lista motivaatiotekijöistä, partion osaamisalueet sekä johtamismalli. ”  

”Ryhmäpestikeskustelun tarkoituksena on pestata teidät kaikki yhdellä kertaa. Pestikeskustelun kuluessa täytämme pestilomakkeen, jotta muistamme myöhemmin mistä keskustelimme. 

Varaudu vastaamaan kysymyksiin: Mikä motivoi lähtemään tähän pestiin? Mitä haluaisit oppia tässä pestissä? Miten kehittäisit johtamistaitoja tässä pestissä; itsesi johtamisen taitoja, visiointitaitoja, organisointitaitoja ja vuorovaikutustaitoja? Millaisia muita tavoitteita haluat pestiltä?

Tutustu Kehittyminen pestissä -työkalun jälkimmäiseen sivuun. Siellä avataan partion johtamismallia, kerrotaan partion osaamisalueet ja annetaan esimerkkejä siitä, mikä voi motivoida partiopestiin.

 1. Vaihtoehtoisesti voit lähettää etukäteen pelkän kehittyminen pestissä -työkalun tutustuttavaksi ilman erikseen poimimiasi kysymyksiä, mutta muista silloin kertoa, että pestikeskustelussa mietimme kysymyksiä vain vaaleansinisestä sarakkeesta ”motivaation vahvistaminen”.
 1. Jos haluat, voit lähettää etukäteen tutustuttavaksi myös pestiavaimen tai linkin siihen.
 1. Jaa pestattavalle oma paperinen pestikeskustelulomake tai pyydä avaamaan se sähköisesti. Pestaajana sinä olet selvillä siitä, mikä on pestin sisältö, kenelle ja miten pestattavasi on vastuussa ja mikä on pestin kesto. Välipestikeskustelun ajankohdan voi sopia pestin puoliväliin.
 1. Esittele pestin mukaiset koulutukset. Ehkä jo tiedät, onko pestattavasi kouluttautunut. Selvitä millaista perehdytystä on tarjolla ja kuka perehdyttää, ellet itse.
 1. Anna pestattavan täyttää rauhassa motivaatio-, osaamis- ja johtamistaitokysymykset, joista kerroit etukäteen. Jutelkaa aiheista! Ryhmäpestikeskustelussa, kun jokainen on täyttänyt nuo kohdat:
 • anna heidän vapaamuotoisesti kertoa kirjoittamistaan asioista sitä mukaa kuin haluavat niistä kertoa. Jollain on kysymyksiä, jollain on ideoita muillekin täydennettäväksi ja joku mieluiten vain kuuntelee mitä muut sanovat.
 • vaihtoehtoisesti haastattele jokainen vuorollaan kustakin kohdasta.
 1. Pestaajana sinulla on ajatus siitä, kuinka paljon pesti vie aikaa. Esim. ”viikoittaiset kokoukset, kokousten suunnittelu, retket ja niiden suunnittelu, lippukunnan kokoukset kerran kuussa ja kaksi lippukunnan tapahtumaa”. Tai ”10 kokousta ennen leiriä, leiriä edeltävällä viikolla 2 tuntia illassa, aika rakennusleiristä purkuleiriin ja loppuraporttiin käytettävä aika”.
 1. Sovi, mitä tehdään pestilomakkeen kanssa. On vapaavalintaista, jääkö se pestaajalle tai pestattavalle, vai kopioidaanko ( tai tallennetaanko sähköisenä) se molemmille. Jos lomakkeessa on arkaluotoisia tietoja, on saattaa olla hyvä, että se jää vain pestatulle.
 1. Allekirjoita pestisopimus ja vahvista pestaus kädenpuristuksella. Toivota tervetulleeksi pestiin!
 1. Pyydä jäsenrekisterinhoitajaa merkitsemään kuksaan pestaukset tehdyiksi.

Vinkkejä pestikeskusteluun, kun EI täytetä pestikeskustelulomaketta

 1. Yhden, kaksi tai ryhmän voi pestata esim. nuotiolla, saunassa tai kävellessä. Silloin on hankala täyttää pestilomaketta. Huolehdi kuitenkin siitä, että myös vapaamuotoisen pestaamisen jälkeen teille jää yhtenevät tiedot pestistä ja pestattu tuntee itsensä pestatuksi.  
 1. Lähetä kuitenkin pestattavalle tai jokaiselle ryhmäpestikeskusteluun osallistuvalle etukäteen ylläolevan tyyppinen viesti, jossa kerrot mitä on tulossa. Silloin keskustelusta tulee sujuva.
 1. Ota itsellesi muistilistaksi mukaan pestilomakkeen kolmas sivu eli apukysymyksiä pestikeskusteluun.
 1. Pyydä jäsenrekisterinhoitajaa merkitsemään kuksaan pestaukset tehdyiksi.

Vinkkejä välipestikeskusteluun, kun täytetään välipestikeskustelulomake

 1. Lähetä pestatulle tai jokaiselle ryhmävälipestikeskusteluun osallistuvalle etukäteen viesti, jossa kerrot mitä on tulossa. Esimerkki:

” Aloitamme seuraavan kokouksen välipestikeskustelulla. Ota mukaasi sinulle jäänyt pestikeskustelulomake, niin kurkataan mitä silloin pestiä aloittaessasi ajattelit. Mietitään, oletko saavuttanut niitä asioita, joita silloin toivoit. Varaudu vastaamaan näihin kysymyksiin:

 • Onko pesti vastannut odotuksiasi? Mitä tarvitset, jotta olisit jatkossakin motivoitunut?
 • Mitä oppimistavoitteitasi olet saavuttanut ja mitä haluat vielä saavuttaa?
 • Miten olet kehittynyt (partio)johtajana ja mitä johtamistaitoja haluaisit vielä itsessäsi kehittää? (johtamistaidot: itsensä johtamisen taidot, visiointitaidot, organisointitaidot ja vuorovaikutustaidot)
 • Millaista tukea toivot pestaajaltasi eli minulta? Pestistä on puolet jäljellä, ehdimme vielä tarkistaa toimintaa. ”
 1. Vaihtoehtoisesti voit lähettää etukäteen pelkän kehittyminen pestissä -työkalun tutustuttavaksi ilman erikseen poimimiasi kysymyksiä, mutta muista silloin kertoa, että välipestikeskustelussa mietimme kysymyksiä vain tummansinisestä sarakkeesta ”osaamisen ja motivaation tukeminen”.
 1. Tulosta pestatulle mukaan välipestikeskustelulomake tai avatkaa sähköinen lomake.
 1. Ryhmävälipestikeskustelu: Kopioi jokaiselle mukaan välipestikeskustelulomake tai avatkaa sähköinen lomake. Täyttäkää se keskustellen. Nyt kun kaikki ovat jo toimineet pestissä, voidaan keskustella yhteisestä kokemuksesta ja antaa vertaistukea jatkoon.

Vinkkejä päätöspestikeskusteluun, kun täytetään päätöspestikeskustelulomake

 1. Lähetä pestatulle etukäteen viesti, jossa kerrot mitä on tulossa. Esimerkki:

” Tapaamme ensi viikolla päätöspestikeskustelun merkeissä. Ota mukaasi sinulle jäänyt välipestikeskustelulomake, niin katsotaan, mistä silloin puhuimme. Mietitään, ovatko tavoitteesi toteutuneet. Varaudu vastaamaan näihin kysymyksiin:

 • Onko pesti vastannut odotuksiasi? Mitä haluat tehdä jatkossa, jotta olisit motivoitunut?
 • Opitko niitä asioita mitä halusit?
 • Miten olet kehittynyt (partio)johtajana ja mitä johtamistaitoa haluaisit seuraavaksi kehittää? (johtamistaidot: itsensä johtamisen taidot, visiointitaidot, organisointitaidot ja vuorovaikutustaidot)
 • Mikä on sinun seuraava pesti/askel?
 • Millaisen palautteen haluat antaa minulle? ”
 1. Vaihtoehtoisesti voit lähettää etukäteen pelkän kehittyminen pestissä -työkalun tutustuttavaksi ilman erikseen poimimiasi kysymyksiä, mutta muista silloin kertoa, että päätöspestikeskustelussa mietimme kysymyksiä vain punaisesta sarakkeesta ”seuraava askel"
 2. Tulosta pestatulle mukaan päätöspestikeskustelulomake tai avatkaa sähköinen lomake.
 3. Pestatun kehitysehdotukset kannattaa kirjata muistiin ja hyödyntää pestikuvauksen kehittämisessä.

Kuva: Juha Nurmi