Seurakuntayhteistyö

Partion ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä perinne ja piispainkokouksen päätöksellä partio voi olla yksi seurakunnan nuorisotyön muoto.

Seurakunnat voivat toimia rekisteröityjen tai rekisteröimättömien lippukuntien taustayhteisönä, jolloin lippukunta antaa taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta. Taustayhteisösopimuksessa lippukunta ja seurakunta määrittelevät, millaista hengellistä kasvatusta lippukunta tarjoaa ja miten lippukunta osallistuu seurakunnan toimintaan. Samalla taustayhteisösopimuksessa määritellään, mitä tukea seurakunta antaa lippukunnalle. 

Koska seurakunta on arvokas ja tärkeä kumppani, tulee myös tätä kumppanuutta hoitaa säännöllisesti. Vähintä, mitä kukin lippukunta voi tehdä, on pitää yllä keskusteluvälejä seurakuntaan. Lippukunnanjohtajan ja muun hallituksen kannattaa tavata kirkon partiotyöntekijä (usein Seppo) ja kirkkoherra vuosittain. Etenkin uusien lippukunnanjohtajien kannattaa käydä sanomassa käsipäivää pestin alkaessa. Esimerkiksi adventtikalenterin vieminen kirkkoherranvirastoon ja glögikupposen nauttiminen yhdessä on helppo tapa hoitaa suhteita. Kirkon väkeä kannattaa myös kutsua käymään leireillä ja retkillä. Myös lippukunnan lehti kannattaa lähettää seurakuntaan.

Seurakunnissa on monenlaista toimintaa, johon partio voisi osallistua. Edelleen kirkon nuorisotyö tavoittaa ison osan 15-vuotiaiden ikäluokasta rippileireillä. Ehkä vaellusrippikouluun voisi lähteä pari partiolaista mukaan? Tai nuorisotyöntekijät tietäisivät parikin samoajaikäistä, joilta puuttuu harrastus? Kysyminen ja ääneen ajattelu kannattaa aina!

Kukin lippukunta määrittelee itse ja yhteistyössä seurakunnan kanssa, millaista hengellistä kasvatusta se tarjoaa, mutta on tärkeää, että tästä on sovittu avoimesti seurakunnan kanssa mikäli lippukunta saa tukea seurakunnalta. Osa lippukunnista on käytännössä uskonnottomia, toisissa uskonto on osa toimintaa siinä missä retkeilykin. Lippukunnan tapoja ja perinteitä kannattaa välillä tarkastella kriittisinkin silmin ja miettiä, miten kaikenlaisista taustoista tulevat lapset mahtuisivat mukaan.

Peruskirjauudistus 2019-2020

Partion peruskirjaa ollaan päivittämässä ja nyt on erityisen tärkeää, että lippukunnat, joilla on yhteistyötä seurakunnan kanssa, ovat yhteydessä seurakuntaan ja avaavat keskustelun uudistuksesta ja seurakunnan ja lippukunnan yhteistyöstä. Avoin keskustelu ehkäisee väärinymmärryksiä. Myös päivitetty peruskirja tulee mahdollistamaan sen, että monipuolinen ja laadukas yhteistyö seurakunnan ja lippukunnan välillä voi jatkua. Peruskirja tai partiolupauksen sanamuodot eivät ratkaise toimivaa yhteistyötä. Yhteistyö lähtee paikallisista tarpeista ja halusta tehdä yhteistyötä partiolaisten hengelliseen kasvatukseen liittyen.

Peruskirjan uudistus on herättänyt erilaisia huolia muun muassa lippukuntien ja seurakuntien väliseen yhteistyöhön liittyen. Suomen Partiolaiset tukee tätä yhteistyötä muun muassa käymällä valtakunnallista keskustelua partion asemasta evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien työmuotona. Lisäksi Suomen Partiolaiset ja Kirkkohallitus on solminut yhteistyösopimuksen, jossa määritellään valtakunnallisen tason yhteistyö, sekä perusperiaatteet lippukuntien ja seurakuntien väliselle yhteistyölle. Tätä sopimusta ollaan parhaillaan päivittämässä ja päivitetty sopimus tulee tämän hetkisen aikataulun mukaan voimaan vuoden 2021 alusta. Päivitystarve ei ole syntynyt peruskirjan muutosten takia, vaan sopimus on tehty vuonna 2008, joten peruskirjauudistuksen myötä tiivistyneen yhteyden pohjalta on hyvä aika päivittää yhteistyösopimusta. Päivitetty sopimus sanoittaa kummankin osapuolen vastuita ja velvollisuuksia edellistä selkeämmin, sisältöön ei ole tulossa isoja muutoksia. Muutokset valtakunnallisessa sopimuksessa eivät vaikuta lippukuntien ja seurakuntien välisiin sopimuksiin.

Peruskirjauudistus ja partiolupauksen päivittäminen

Peruskirja ja siihen kirjattu partion arvopohja (mm. lupaus, ihanteet, tunnus) sekä toimintatavat (mm. kohderyhmä 7-22-vuotiaat, partiomenetelmä, kasvatustavoitteet) koskettaa kaikkia partiolaisia riippumatta siitä, onko partiolainen jonkin uskontokunnan jäsen vai ei ja onko partiolaisen lippukunnan taustayhteisönä seurakunta vai ei. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi partiolupaus mahdollistaa erilaiset vakaumukset ja monimuotoisen partiotoiminnan. Uudistuksen jälkeenkin hengellisyys on osa partiotoimintaa ja kirkko on tärkeä yhteistyökumppani partiolle.

Kirkkoyhteistyön kehittäminen piirissä -webinaari 6.10.2020

Tässä apua erityisesti piireille oman kirkkoyhteistyön kehittämiseen liittyen:

Seurakunnan ja lippukunnan välinen yhteistyö

Suomen Partiolaiset ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa sanoitetaan periaatteet paikalliselle yhteistyölle ja taustayhteisösopimukselle. Yhteistyö perustuu yhteiseen arvopohjaan sekä vapaaehtoisuuteen.

Partioliikkeeseen kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Suomalaisessa viitekehyksessä on ollut luonnollista, että partiossa tapahtuva hengellinen kasvatus ja siihen liittyvä yhteistyö on ollut tiivistä nimenomaan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Tästä syystä yhteistyötä on tehty ja tehdään edelleen myös muiden kirkko- ja uskontokuntien kanssa. Hengelliseen kasvatukseen liittyvien yhteisten tavoitteiden lisäksi yhteistyöstä on myös muuta hyötyä molemmille osapuolille.

Lippukunnan ja seurakunnan yhteistyö voi olla esimerkiksi:

  • Lippukunnan tarjoamaa tunnustuksellista uskontokasvatusta (esimerkiksi hartauksia koloilloissa, osallistumista jumalanpalveluksiin)
  • Yhdessä järjestettäviä partiolaisten kirkkopyhiä (esim. Yrjön päivän kirkko)
  • Lippukunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämiä lasten, nuorten ja perheiden tapahtumia ja tempauksia
  • Seurakunnan tarjoamaa tukea uskonnollisen tai hengellisen kasvatuksen antamiseen (esim. seurakunnan papin pitämä leirihartaus, seurakunnan nuorisotyöntekijä vierailemassa koloillassa)
  • Seurakunnan tilojen tarjoamista lippukunnan käyttöön
  • Seurakunnan rahallista tukea lippukunnalle
  • Seurakunnan työntekijän työajan käyttämistä lippukunnan toimintaan

Mitä yhteistyö mahdollistaa?

Seurakunnan näkökulmasta partiotoiminta on kustannustehokasta ja laadukasta vapaaehtoisten johtamaa lapsi- ja nuorisotyötä. Partiossa tavoitetaan vuosittain valtava määrä lapsia ja nuoria, jotka eivät välttämättä muuten osallistu seurakunnan toimintaan. Partio voi olla paikka vahvistaa seurakuntaan kuuluvien partiolaisten suhdetta seurakuntaan. Tämä myös silloin, kun lippukunnan taustayhteisönä ei toimi seurakunta – partio-ohjelman mukaisesti lippukunnissa tulee antaa heidän jäsentensä vakaumuksen mukaista katsomuskasvatusta.

Partiotoimintaa järjestetään lähtökohtaisesti vapaaehtoisvoimin ja myös tästä syystä lippukunta on erinomainen kumppani seurakunnalle. Kirkon tulevaisuustyössä korostuu nimenomaan seurakuntien vapaaehtoisuuteen pohjautuvat toiminnot. Partio on myös halpa harrastus, joten tukemalla toimintaa seurakunta voi mahdollistaa hyvän harrastuksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle.

Yksi tärkeimmistä tukimuodoista on seurakuntien tarjoamat tilat partiotoiminnan käyttöön. Tämän lisäksi useat seurakunnat antavat lippukunnille myös muuta taloudellista tukea sekä työntekijäresurssia. Kirkon työntekijät ovat ammattilaisia, joiden kanssa partiolaiset voivat käydä uskontoihin, elämänkatsomuksiin, vakaumukseen ja moniin muihin kysymyksiin liittyviä keskusteluja. Kaikki nämä yhdessä parantavat lippukunnassa tapahtuvan hengellisen kasvatuksen laatua.

Lippukuntia ja seurakuntia kehotetaan uuden peruskirjan myötä tiivistämään yhteistyötään ja yhdistävän voimia erityisesti katsomuskasvatuksen kanssa. Seurakunnista löytyy paljon osaamista käsittelemään erilaisia katsomuksia partiossa. Partiokasvatusta toteutetaan lippukunnissa ja koska lippukunnat ovat itsenäisiä toimijoita, tehdään ratkaisut taustayhteisösopimuksesta ja siihen liittyvistä ehdoista paikallisesti lippukunnan ja seurakunnan välillä. Lippukunta noudattaa kulloinkin voimassa olevaa partio-ohjelmaa, mutta se voi itsenäisesti päättää, miten lippukunnan toiminnassa annetaan esimerkiksi hengellistä kasvatusta.

Eväitä seurakunnan kanssa käytävään keskusteluun

Eväitä seurakunnan kanssa käytävään keskusteluun saa mm. partio.fi/arvokeskustelu -sivulla julkaistusta peruskirjauudistuksen UKK:sta sekä PowerPoint-esityksestä. Keskustelulla voidaan ehkäistä väärinymmärrykset ja samalla kartoittaa, mitä seurakunta ja lippukunta yhteistyöltään aidosti haluavat.

  1. Lippukunta perehtyy aineistoon.
  2. Lippukunnan kannattaa sopia ensimmäinen tapaaminen oman seurakunnan partioyhteyshenkilön (seppo) kanssa ja kertoa tapaamisessa avoimesti peruskirjauudistuksesta.
  3. Yhdessä sepon kanssa voi tavata kirkkoherraa ja muita seurakunnan päättäjiä. Avoin ja rehellinen keskustelu vähentää mahdollista epäluottamusta ja huolia sekä lippukunnassa että taustayhteisössä.

Liitteenä on vielä kirjepohja, jolla lippukunta voi lähestyä kirkkoherraa.

Kirjepohja seurakunnan päättäjille
Partion ja seurakuntien yhteistyöstä kirkon sivuilta
Hengellisyys partiossa –materiaali

Apua seurakunnan kanssa käytäviin keskusteluihin saa omalta piiritoimistola ja lippukuntavalmetajilta