Kipparikurssi

Tämä koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v. vaeltajille ja aikuisille, jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Esitietona on kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä ja loppuun suoritettu partiojohtajaperuskoulutus. Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään pääsykoe. Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Koulutus koostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Koulutuksesta vastaa SP:n Meripartioryhmä.

Teoriaosien kuulustelun hyväksyttävästi suorittamisesta annetaan teoriaosan todistus. Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan SP:n kipparinviiri ja kurssimerkki.

Kurssin asema

Kurssin järjestelyvastuu on SP:n Meripartioryhmällä. Kurssi on partio-ohjelman mukaista taitokoulutusta. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi avomerialueelle.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa merenkululliset tiedot ja taidot toimia aluksen vastuullisena päällikkönä kaikissa keliolosuhteissa avomerellä. Kurssin sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Aluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Pääsyvaatimukset

Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • 18 vuoden ikä
 • Partiojohtajaperuskurssin suorittaminen
 • Veneenohjaajakurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot
 • Riittävä käytännön purjehduskokemus

Kurssille järjestetään pääsykoe, jonka vaikeustaso on samaa luokkaa veneenohjaajakurssin loppukokeen kanssa. Kokeen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kurssille osallistumiselle.

Suorittamisperiaate

Teoriaosa

Teoriaosa järjestetään kahtena viikonloppuna, joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on 36 tuntia.

Käytännön osa

Käytännönosa järjestetään 72 tunnin pituisena pitkänä viikonloppuna sellaisena vuodenaikana, että pimeää aikaa on riittävästi. Mikäli mahdollista, käytännönosalla käytetään aluksia, joilla on tutka. Kurssilaisille pyritään antamaan yhtäältä näkemys merenkulun yleisistä, aluksesta riippumattomista perusteista, toisaalta aluskohtaisista erityispiirteistä. Tätä varten heille annetaan mahdollisuus purjehtia ja harjoitella mahdollisimman monella, erilaisella koulutukseen osallistuvalla aluksella.

Seuraavat koulutukset

Kipparikurssin seuraavan toteutuksen ajankohdan voi tarkistaa SP:n tapahtumakalenterista.

Kurssin sisältö

Teoriaviikonloppujen aikana käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:

 1. Partion päämäärä ja kasvatustavoitteet meripartiossa, päällikön asema
 2. Partio-ohjelma ja koulutus aluksella, erityyppiset purjehdukset
 3. Muonitus, hygienia, ympäristö
 4. Kartat, projektiot, maapallon asteverkko
 5. Eksymä, eranto, sorto
 6. Suunnat, suuntimat, eksymätaulukko
 7. Sijoittajat, paikanmääritys
 8. Merenkulun turvalaitteet
 9. Kuivapurjehdusharjoitus
 10. Merkintälasku, tähtinavigoinnin perusteet
 11. Elektroniset paikanmääritysjärjestelmät, tutkanavigointi
 12. Vuorovesi ja virta
 13. Merimiestaidot, aluksen käsittely, irrotus ja kiinnitys eri olosuhteissa
 14. Turvallisuus merellä, hätämerkinantovälineet
 15. Merilainsäädäntö, katsastus
 16. Viestiliikenne
 17. Sääoppi
 18. Veneiden rakenteet, kone, järjestelmät ja varusteet sekä huolto
 19. Takilan ja purjeiden trimmaus ja huolto

Käytännön osalla käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:

 1. Toiminta aluksen päällikkönä, vahtijärjestelmä
 2. Partio-ohjelma ja koulutus aluksella
 3. Partiopurjehduksen suunnittelu ja toteutus
 4. Muonitus ja hygienia
 5. Paikanmääritys sijoittajien avulla
 6. Paikanmääritys rannikon läheisyydessä ja avomerellä
 7. Ajo merkitsemättömillä vesillä, väyläajo pimeällä
 8. Tutkanavigointi, elektroniset navigointilaitteet
 9. Merimiestaidot, aluksen käsittely, irrotus ja kiinnitys eri olosuhteissa
 10. Vaara- ja onnettomuustilanteet, turvallisuus merellä ja pelastautuminen
 11. Yhteistyö viranomaisten kanssa
 12. Viestiliikenne merellä
 13. Sääoppi
 14. Kone, veneen järjestelmät, kunnossapito ja huolto
 15. Takilan ja purjeiden trimmaus ja huolto

Loppukoe

Teoriaosien jälkeen on loppukoe, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua käytännönosalle. Käytännönosan jälkeen ei ole loppukoetta.

Todistus

Teoriaosien kuulustelun hyväksyttävästi suorittaneelle annetaan teoriaosan todistus. Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan SP:n kippariviiri.

Kipparikurssista on mahdollista hakea koulutuksen kokonaan suoritettuaan Opintokeskus Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 10 op. Lisätietoja opintopisteytetyistä todistuksista partiossa löytyy osoitteesta Opintopisteytetyt todistukset -sivulta.

Suomen Partiolaisten koulutustoimintaa tukee Opintokeskus Sivis.

Kuva: Miska Loimaala