Kipparikurssi

Kipparikurssi on Suomen Partiolaisten järjestämää taitokoulutusta. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia huviveneen päällikkönä kaikissa olosuhteissa saaristo- ja rannikkovesillä ja toteuttaa turvallista partiotoimintaa aluksella. Kurssi täyttää kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan myöntämiselle asetetut vaatimukset säännösten ja turvalliseen navigointiin tarvittavan merenkulkutaidon osalta. Kurssiin kuuluu teoriaopetusta ja veneillä tapahtuvaa käytännön opetusta ja harjoittelua.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan käytännönosan lopussa Suomen Partiolaisten Kipparikurssin merkki sekä Suomen Partiolaisten Partiokippariviiri, jota kurssin suorittanut on oikeutettu käyttämään aluksessa, jonka päällikkönä hän toimii.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu partiolaisille. Kurssille voi osallistua aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 18 vuotta. Esitietovaatimuksena on suoritettu Veneenohjaajakurssi ja Förstikurssi tai sitä vastaavat tiedot ja taidot, hyväksytysti suoritettu pääsykoe, sekä riittävä käytännön veneilykokemus. Partiojohtajaperuskoulutus tulee olla suoritettu hyväksytysti kurssin käytännönosan alkuun mennessä.

Koulutuksen rakenne

Kipparikurssissa on neljä osaa. Kurssin osallistujien on suoritettava pääsykoe ennen kurssia. Kokeesta tulee saada vähintään 60 % kokeen kokonaispistemäärästä. Kurssiin kuuluu kaksi erillistä teoriaviikonloppua. Teoriaosien kesto on yhteensä neljä vuorokautta. Osa koulutuksesta voidaan järjestää etäopetuksena. Teoriakoulutuksen lopuksi järjestetään teoriakoe. Kurssin käytännönosa on pituudeltaan kolme vuorokautta. Käytännönosa toteutetaan yhdellä tai useammalla koulutusaluksella. Käytännönosan henkilökohtaisella lokikirjalla seurataan koulutuksen tavoitteiden toteutumista.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa hyödyntää partiomenetelmää aluksella toimittaessa.
 • Osallistuja osaa huomioida sään ja ympäristöolosuhteiden vaikutuksen aluksen kuljettamiseen.
 • Osallistuja osaa hyödyntää navigointitaitojaan laaja-alaisesti aluksen kuljettamisessa kaikissa näkyvyysolosuhteissa päivällä ja yöllä.
 • Osallistuja osaa hyödyntää reittisuunnittelua navigoinnin osana sisävesillä ja rannikko-olosuhteissa.
 • Osallistuja osaa johtaa toimintaa huomioiden toimintaan liittyvät riskit.
 • Osallistuja osaa toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa.
 • Osallistuja osaa sisäistää aluksen teknisten järjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenteen.
 • Osallistuja osaa käsitellä alusta erilaisissa tilanteissa ajon aikana ja rantauduttaessa.
 • Osallistuja osaa huomioida huviveneilyä koskevat lait.

Osaamisen arvionnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • Koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymistä.
 • Osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin
 • Koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien suorittamisen
 • Teoriaosan loppukokeen hyväksytty suorittaminen. Koe kattaa kurssien Veneenohjaajakurssi, Förstikurssi ja Kipparikurssi asiasisällöt. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 60 % maksimipisteistä. Yhdestäkään kokeen osa-alueesta (Partiopurjehdus, Aluksen rakenne ja järjestelmät, Aluksen käsittely, Purjehdus, Navigointi, Elektroninen navigointi, Viestiliikenne, Turvallisuus, Turvallisuusohjeet ja säännöt, Sääoppi) pistemäärä ei saa jäädä nollaan.
 • Käytännönosan hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 75 % läsnäoloa. Lokikirjasta tulee olla suoritettuna vähintään 75 %. Kaikista osa-alueista tulee olla suorituksia.

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan teoriaosan loppukokeella ja käytännönosan lokikirjalla.

Arvioinnin kohteet

 • Osoittaa säännösten tuntemuksen koetehtävissä ja alusta kuljettaessaan.
 • Osoittaa vesiväylien merkitsemistavat, merenkulun turvalaitteet ja viitoitusjärjestelmät tuntemuksen koetehtävissä.
 • Osoittaa matka-, aika- ja nopeuslaskujen sekä koordinaattijärjestelmän periaatteiden hallinnan koetehtävissä.
 • Osoittaa kompassiin liittyvien käsitteiden ymmärryksen koetehtävissä.
 • Osoittaa sortoon, virtoihin ja säähän liittyvien ilmiöiden ymmärryksen koetehtävissä.
 • Osoittaa keskeisten huviveneiden järjestelmien toiminnan ja huoltoperiaatteiden ymmärryksen koetehtävissä.
 • Osoittaa koetehtävissä ymmärryksensä keskeisimmistä alusta ja miehistö koskevista riskeistä.
 • Osoittaa hätätilanteiden toimintamallien ja turvallisuusohjeiden sisältöjen osaamisen koetehtävissä.
 • Toimii navigointitehtävissä aluksella erilaisissa olosuhteissa hyödyntäen merikarttaa, kompassia ja erilaisia paikanmääritystapoja.
 • Tekee reittisuunnitelman huomioiden ympäristöolosuhteet.
 • Käsittelee purjeita kurssilla opetetun mukaisesti.
 • Kuljettaa alusta erilaisissa olosuhteissa turvallisesti huomioiden muut vesikulkuneuvot.
 • Rantautuu ja lähtee rannasta aluksella turvallisesti.
 • Toimii vahtipäällikkönä tai harjoituspäällikkönä erilaisissa olosuhteissa.
 • Toimii oikeaoppisesti hätätilanteiden harjoituksissa aluksella.
 • Kertoo päällikön vastuut aluksella.
 • Hyödyntää partiomenetelmää osana toimintaansa.

Oppimistehtävät

Luennot, toiminnallinen opetus maalla ja vesillä, käytännön harjoittelu

Kirjallisuus ja materiaali (osallistuja)

 • Diaesitysten tiivistelmät
 • Harjoituskartta Kotka
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas. Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä
 • Vesiliikennelaki, Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, Merenkulun ympäristönsuojelulaki, Meripelastuslaki
 • Rannikkolaivurin radioliikenneopas

Kirjallisuus ja materiaali (kouluttaja)

 • Meripartion laatukäsikirja
 • Kipparikurssin kouluttajan ohje
 • Diaesitykset teoriakoulutuksista
 • Harjoitustehtäväpaketti malliratkaisuineen.
 • Harjoituskartta Kotka
 • Pääsykoetehtäväpaketti malliratkaisuineen
 • Loppukoetehtäväpaketit malliratkaisuineen
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas, Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Koulutuksen sisältö

 • Partiopurjehdus
  • Aluksen päällikkönä toimiminen erilaisissa olosuhteissa
  • Partiokasvatuksen huomioiminen toiminnassa
 • Merimiestaidot
  • Hyvä merimiestapa
 • Aluksen rakenne ja järjestelmät
  • Aluksen järjestelmien ja rakenteen tuntemus
  • Järjestelmien huolto ja ongelmatilanteiden selvittely
 • Aluksen käsittely
  • Aluksen käsittely ajon aikana ja rantautuessa
  • Hinaukset
 • Purjehdus
  • Aluksen käsitteleminen purjeilla erikoistilanteissa
 • Navigointi
  • Merikartan käyttö navigointiin ja karttatyöskentely
  • Paikanmäärittäminen eri keinoin eri olosuhteissa
  • Navigointiin liittyvien ilmiöiden teoreettinen hallinta
  • Reittisuunnittelu kaikissa olosuhteissa huomioiden varasuunnitelmat
 • Elektroninen navigointi
  • Elektronisten navigoinnin apuvälineiden toimintaperiaatteet ja monipuolinen hyödyntäminen navigoinnin tukena
 • Viestiliikenne
  • SRC-tentin suorittaminen (vapaavalintainen)
 • Turvallisuus
  • Riskien hallinta aluksen ja miehistön näkökulmasta
  • Erilaisissa onnettomuustilanteissa toimiminen
  • Meripelastusjärjestelmä huviveneilijän näkökulmasta
 • Turvallisuusohjeet ja säännöt
  • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä
  • Huviveneilyä koskevat lait: Vesiliikennelaki (782/2019); Yleissopimus kansainvälisisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972; Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 1 luku, 2 luvun 1 ja 2 §, 3 luku, 5 luku, 6 luku, 8 luvun 1 §, 9-11 luvut, 13 luvun 3 §; Meripelastuslaki (1145/2001) 10 § ja 11 §
 • Sääoppi
  • Sään huomioiminen veneilyssä

Tarkempi sisältöjen erittely kurssin kouluttajaoppaassa.

Vastaava järjestäjä ja koulutettavien maksimimäärä kouluttajaa kohden

Kurssin järjestämisvastuu on Suomen Partiolaisten Meripartioryhmällä. Kurssi on Suomen Partiolaisten järjestämää taitokoulutusta. Kurssin järjestämistä valvoo Suomen Partiolaisten meripartioryhmän puheenjohtaja. Teoriaosalla tulee olla vähintään 1 kouluttaja alkavaa kymmentä kurssilaista kohden. Käytännönosalla tulee olla vähintään yksi kouluttaja yhtä alusta kohden sekä yksi kouluttaja alkavaa kymmentä kurssilaista kohden.

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Suomen Partiolaisten Kasvatusvaliokunta ja Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä yhteistyössä Suomen Partiolaisten Vapaaehtoistuen valiokunnan kanssa.

Todistus ja suorituksen dokumentointi

Teoriaosan loppukokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus teoriaosan suorittamisesta. SRC-tentin suorittamisesta erillisen todistuksen myöntää Traficom.
Käytännönosan hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus käytännönosan suorittamisesta. Suomen Partiolaisten työntekijä kirjaa kurssisuoritukset partiorekisteri Kuksaan. Kun kurssin käytännönosa ja teoriaosa on molemmat suoritettu ja Partiojohtajaperuskoulutus hyväksytysti suoritettu, kirjataan kurssin kokonaissuoritus Kuksaan ja Sivisverkkoon, mistä sen siirtyy Koski-tietovarantoon, jos osallistuja on antanut siihen luvan.

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollista hakea vapaan sivistystyön oppilaitos Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Todistuksessa Partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis koulutuksen järjestäjä. Todistuksessa kouluttajaksi on merkitty kurssinjohtaja, joka vastaa koulutuksen vaatimustenmukaisuudesta huviveneenkuljettajan kirjan vaatimusten osalta. Kurssin laajuus on 5 op.

Seuraavat koulutukset

Kipparikurssin seuraavan toteutuksen ajankohdan voi tarkistaa SP:n tapahtumakalenterista.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.