Partiokouluttajakoulutus

Suomen partiolaisten partiokouluttajakoulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  Koulutus antaa eväitä kouluttajana toimimiseen kaikilla partiokoulutuksen tasoilla. Koulutuksen opit ovat sovellettavissa kouluttamiseen myös partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin tapoihin oppia ja erilaisiin koulutusmenetelmiin.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, partiojohtajaperuskoulutuksen käyneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kouluttajana tai koulutustapahtuman järjestäjänä.

Koulutukseen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä 
 • Osallistuja osaa suunnitella aikuisille tavoitteellisen koulutuksen osan partion koulutusjärjestelmän materiaalien pohjalta 
 • Osallistuja osaa arvioida koulutustapahtumaa ja oppimista saadun palautteen perusteella 
 • Osallistuja tuntee koulutustapahtuman johtajan tehtävät 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun.
 • hyväksytysti suoritetun Helppo tulla -koulutuksen

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Toteuttaa koulutuksen yhdestä aihekokonaisuudesta monipuolisilla menetelmillä 
 • Harjoittelee partion koulutusjärjestelmän materiaalien käyttöä 
 • Harjoittelee palautteen keräämistä ja hyödyntämistä sekä päätöskeskustelua käytännössä 
 • Kuvaa koulutustapahtuman johtajan tehtävät (esim. Koulutuksen saavutettavuus, kouluttajien rekrytointi, pestaaminen, kiittäminen, palautteen kerääminen) 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, koulutusharjoitus ja ennakkoon verkossa suoritettava Helppo tulla -koulutus. 

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja ja kouluttaja)

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Opetustunnit (kouluttajan työmäärä)
KO3: Koulutusmenetelmät Kouluttaminen 6 h
KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen 4 h
KO5: Koulutustapahtuman johtaminen Kouluttaminen 4 h
 P4: Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
    Yhteensä 15 tuntia

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit


Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää partiokoulutuksen perusteet ja osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä.

Sisältö

 • Oppiminen prosessina, erityisesti tekemällä oppimisen merkitys
 • Partion keskeisimmät oppimiskäsitykset, partion yleisimmin käytetyt koulutusmenetelmät ja -välineet sekä niiden soveltaminen erilaisiin koulutusaiheisiin ja -tilanteisiin sekä kohderyhmiin
 • Koulutusmateriaalien sijainnit sekä oman koulutusmateriaalin tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen koulutusrupeaman aikuisille ja arvioida oppimista.

Sisältö

 • Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta kohderyhmän huomioiden
 • Koulutustapahtuman ja osallistujien oppimisen arviointikeinot (palautteen kerääminen ja hyödyntäminen koulutusten ja kouluttajien kehittymiseksi, koulutuksessa tapahtuvan oppimisen tunnistaminen).


Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Toteutetaan koulutusharjoitteluna, joka sisältää ennakkovalmistautumisen, koulutustuokion/-harjoituksen vetämisen ja arvioinnin sekä kouluttajilta, että vertaisarvion muilta kouluttautujilta

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa johtaa koulutuskokonaisuuden tai muun koulutustapahtuman suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä pystyy hyväksymään koulutuskokonaisuuden suoritukset.

Sisältö

 •  Koulutusjärjestelmän perusteet
 • Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen soveltaen koulutuskokonaisuuksien kuvauksia ja moduulikuvauksia
 • Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja johtaminen piirin tai keskusjärjestön käytäntöjen mukaisesti
 • Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen ennen koulutustapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen
 • Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu osallistujien tarpeet huomioon ottaen
  Koulutusten monimuotoiset toteuttamistavat ja yksilölliset oppimistehtävät

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Oppiminen prosessina

Tekemällä oppiminen partion keskeisimpänä koulutusmenetelmänä ja sen mahdollisuudet mielekkäiden oppimisprosessien aikaansaamisessa.

Erot lasten, nuorten ja aikuisten tavoissa oppia.

Oppimisen esteet

Mitä on oppiminen ja mitä oppimispro-sessissa tapahtuu.

Partion oppimiskäsitys

Partion oppimiskäsitys lähtee siitä, että koulutetaan motivoituneita ja oma-aloitteisia yksilöitä.

Tekemällä oppiminen.

Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutussuhteessa.

Oppimisen pääpaino on tiedon tulkinnassa ja soveltamisessa.

Partion konstruktivistinen oppimiskäsitys.

Erilaisten oppimiskäsitysten (esim. behavioristinen, kognitiivinen, humanistinen ja konstruktiivinen) perusteet ja niiden soveltaminen erilaisissa tilanteissa.

Keskeisimmät koulutusmenetelmät ja niiden soveltaminen

Erilaiset koulutusmenetelmät ja niiden soveltaminen erilaisiin koulutusaiheisiin ja kohderyhmiin.

Koulutuksen toteuttaminen erilaisissa ympäristöissä (luonto, kämppä, kurssikeskus, leiri)

Keskeisimmät koulutusvälineet (esimerkkejä).

Digitaalisen oppimisalustojen soveltaminen partiokoulutukseen.

Tekemällä oppimisen ja toiminnallisten menetelmien teoriaa.

Koulutusmateriaalit

Partion koulutusmateriaalit ja niiden muokkaaminen omaan käyttöön.

Koulutusmateriaalin laatiminen

Muiden toimijoiden (esim. järjestöjen) koulutusmateriaalit.

Päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Koulutusrupeaman suunnittelu

Koulutuksen kuvauksen (moduulikuvaus tai vastaava) muuttaminen koulutusrupeamaksi.

Koulutustarpeen havaitseminen ja koulutuksen kuvauksen laatiminen.

Koulutusrupeaman aikatauluttaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen.

Koulutuksen kuvauksen laatiminen

Erilaiset mallipohjat eri mittaisille koulutuksille.

Koulutusrupeaman toteuttaminen

Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus (esim. koulutusharjoituksena).

Palaute kouluttajilta sekä vertaispalaute muilta koulutukseen osallistujilta.

Harjoitusrupeaman itsearviointi.

 

Koulutuksen arvioiminen

Palautteen ja arvioinnin merkitys koulutuksen kehittämiselle.

Erilaiset palautteenannon ja arvioinnin menetelmät.

Koulutuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Rupeaman kehittäminen.

Viimeksi päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Koulutusjärjestelmän perusteet

Partion koulutusjärjestelmän tavoitteet, sisältö ja keskeisimmät dokumentit kuten koulutuskokonaisuuksien ja moduulien kuvaukset.

Ydinainesanalyysien käyttö koulutuksen suunnittelun tukena.

Koulutustapahtuman sijainti partiolaisen koulutuspolulla.

 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen

Koulutuskokonaisuuden kuvauksen (tai vastaavan) perusteella tavoitteiden asettaminen koulutukselle.

Erilaiset tavoitteenasettelun menetelmät samalla staabia sitouttaen.

 

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu

Koulutuskokonaisuuden organisoiminen (budjetti, muonitus, kuljetus, materiaalit ym.) järjestäjän käytäntöjen mukaisesti.

Koulutuspaikan valinta (saavutettavuuden ja hinnan arvioiminen)

Aiempien koulutusten arvioinnin ja palautteen hyödyntäminen osana koulutuksen suunnittelua.

Erilaiset koulutuspaikat, erityisesti koulutuskokonaisuuden toteuttaminen luonnossa.

Paikan esteettömyyden arvioiminen.

Koulutuksen sijoittaminen järjestäjän tapahtumakalenteriin.

Koulutustapahtuman mieltäminen projektiksi. Partio-projektin vaiheet.

Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen

Erilaiset rekrytointitavat.

Pestikeskustelu partion käytäntöjen mukaisesti.

Staabin ryhmäyttäminen ja johtaminen.

Palautteen antaminen ja kiittäminen

Staabin rakentaminen erilaisista kokemustaustoista ja persoonista.

 

 

Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu

Koulutuskokonaisuuden aikatauluttaminen.

Erilaiset tavat toteuttaa partiokoulutus, kuten kurssiviikonloppu, purjehdus tai vaellus.

Ennakkotehtävät

Koulutussuunnitelman muokkaaminen ennakkotehtävien tai muiden toiveiden perusteella.

Monimuotokoulutus

Yksilölliset oppimistehtävät.

Verkkokoulutuksen järjestäminen (partion verkkokoulutusalustat).

AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Koulutustapahtuman arviointi

Palautteen kerääminen ja analysointi sekä kehitysehdotusten tekeminen.

Palautteen tallentaminen järjestäjän käytäntöjen mukaisesti.

Koulutustapahtuman kokonaisarviointi suhteessa SP:n tavoitteisiin.

 

Viimeksi päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

  

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

  

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

  
Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.