Partiokouluttajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä tai partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin oppimiskäsityksiin, erilaisiin koulutusmenetelmiin ja oppimistyyleihin.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtajaperuskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii kouluttajana tai koulutustapahtuman järjestäjänä.

Osaamistavoitteet

Partiokouluttaja -koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja -tiedot koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja koulutustapahtuman järjestämisestä. Koulutus antaa kattavan pohjan kaikelle partiossa tapahtuvalle koulutustoiminnalle mukaan lukien taitokoulutukset.

Arviointi

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja koulutettavan välillä. Päätöskeskustelun tavoitteena on varmistaa, että kouluttautuja on saavuttanut koulutuskokonaisuuden tavoitteet ja osaa sen keskeisimmät sisällöt. Jos kouluttautujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla kouluttautujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO3: Koulutusmenetelmät Kouluttaminen 6 h
KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen 4 h
KO5: Koulutustapahtuman johtaminen Kouluttaminen 4 h
 P4: Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
Yhteensä 15 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit


Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää partiokoulutuksen perusteet ja osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä.

Sisältö

 • Oppiminen prosessina, erityisesti tekemällä oppimisen merkitys
 • Partion keskeisimmät oppimiskäsitykset, partion yleisimmin käytetyt koulutusmenetelmät ja -välineet sekä niiden soveltaminen erilaisiin koulutusaiheisiin ja -tilanteisiin sekä kohderyhmiin
 • Koulutusmateriaalien sijainnit sekä oman koulutusmateriaalin tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen koulutusrupeaman aikuisille ja arvioida oppimista.

Sisältö

 • Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta kohderyhmän huomioiden
 • Koulutustapahtuman ja osallistujien oppimisen arviointikeinot (palautteen kerääminen ja hyödyntäminen koulutusten ja kouluttajien kehittymiseksi, koulutuksessa tapahtuvan oppimisen tunnistaminen).


Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Toteutetaan koulutusharjoitteluna, joka sisältää ennakkovalmistautumisen, koulutustuokion/-harjoituksen vetämisen ja arvioinnin sekä kouluttajilta, että vertaisarvion muilta kouluttautujilta

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa johtaa koulutuskokonaisuuden tai muun koulutustapahtuman suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä pystyy hyväksymään koulutuskokonaisuuden suoritukset.

Sisältö

 •  Koulutusjärjestelmän perusteet
 • Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen soveltaen koulutuskokonaisuuksien kuvauksia ja moduulikuvauksia
 • Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja johtaminen piirin tai keskusjärjestön käytäntöjen mukaisesti
 • Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen ennen koulutustapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen
 • Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu osallistujien tarpeet huomioon ottaen
  Koulutusten monimuotoiset toteuttamistavat ja yksilölliset oppimistehtävät

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Oppiminen prosessina

Tekemällä oppiminen partion keskeisimpänä koulutusmenetelmänä ja sen mahdollisuudet mielekkäiden oppimisprosessien aikaansaamisessa.

Erot lasten, nuorten ja aikuisten tavoissa oppia.

Oppimisen esteet

Mitä on oppiminen ja mitä oppimispro-sessissa tapahtuu.

Partion oppimiskäsitys

Partion oppimiskäsitys lähtee siitä, että koulutetaan motivoituneita ja oma-aloitteisia yksilöitä.

Tekemällä oppiminen.

Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutussuhteessa.

Oppimisen pääpaino on tiedon tulkinnassa ja soveltamisessa.

Partion konstruktivistinen oppimiskäsitys.

Erilaisten oppimiskäsitysten (esim. behavioristinen, kognitiivinen, humanistinen ja konstruktiivinen) perusteet ja niiden soveltaminen erilaisissa tilanteissa.

Keskeisimmät koulutusmenetelmät ja niiden soveltaminen

Erilaiset koulutusmenetelmät ja niiden soveltaminen erilaisiin koulutusaiheisiin ja kohderyhmiin.

Koulutuksen toteuttaminen erilaisissa ympäristöissä (luonto, kämppä, kurssikeskus, leiri)

Keskeisimmät koulutusvälineet (esimerkkejä).

Digitaalisen oppimisalustojen soveltaminen partiokoulutukseen.

Tekemällä oppimisen ja toiminnallisten menetelmien teoriaa.

Koulutusmateriaalit

Partion koulutusmateriaalit ja niiden muokkaaminen omaan käyttöön.

Koulutusmateriaalin laatiminen

Muiden toimijoiden (esim. järjestöjen) koulutusmateriaalit.

Päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Koulutusrupeaman suunnittelu

Koulutuksen kuvauksen (moduulikuvaus tai vastaava) muuttaminen koulutusrupeamaksi.

Koulutustarpeen havaitseminen ja koulutuksen kuvauksen laatiminen.

Koulutusrupeaman aikatauluttaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen.

Koulutuksen kuvauksen laatiminen

Erilaiset mallipohjat eri mittaisille koulutuksille.

Koulutusrupeaman toteuttaminen

Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus (esim. koulutusharjoituksena).

Palaute kouluttajilta sekä vertaispalaute muilta koulutukseen osallistujilta.

Harjoitusrupeaman itsearviointi.

 

Koulutuksen arvioiminen

Palautteen ja arvioinnin merkitys koulutuksen kehittämiselle.

Erilaiset palautteenannon ja arvioinnin menetelmät.

Koulutuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Rupeaman kehittäminen.

Viimeksi päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Koulutusjärjestelmän perusteet

Partion koulutusjärjestelmän tavoitteet, sisältö ja keskeisimmät dokumentit kuten koulutuskokonaisuuksien ja moduulien kuvaukset.

Ydinainesanalyysien käyttö koulutuksen suunnittelun tukena.

Koulutustapahtuman sijainti partiolaisen koulutuspolulla.

 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen

Koulutuskokonaisuuden kuvauksen (tai vastaavan) perusteella tavoitteiden asettaminen koulutukselle.

Erilaiset tavoitteenasettelun menetelmät samalla staabia sitouttaen.

 

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu

Koulutuskokonaisuuden organisoiminen (budjetti, muonitus, kuljetus, materiaalit ym.) järjestäjän käytäntöjen mukaisesti.

Koulutuspaikan valinta (saavutettavuuden ja hinnan arvioiminen)

Aiempien koulutusten arvioinnin ja palautteen hyödyntäminen osana koulutuksen suunnittelua.

Erilaiset koulutuspaikat, erityisesti koulutuskokonaisuuden toteuttaminen luonnossa.

Paikan esteettömyyden arvioiminen.

Koulutuksen sijoittaminen järjestäjän tapahtumakalenteriin.

Koulutustapahtuman mieltäminen projektiksi. Partio-projektin vaiheet.

Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen

Erilaiset rekrytointitavat.

Pestikeskustelu partion käytäntöjen mukaisesti.

Staabin ryhmäyttäminen ja johtaminen.

Palautteen antaminen ja kiittäminen

Staabin rakentaminen erilaisista kokemustaustoista ja persoonista.

 

 

Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu

Koulutuskokonaisuuden aikatauluttaminen.

Erilaiset tavat toteuttaa partiokoulutus, kuten kurssiviikonloppu, purjehdus tai vaellus.

Ennakkotehtävät

Koulutussuunnitelman muokkaaminen ennakkotehtävien tai muiden toiveiden perusteella.

Monimuotokoulutus

Yksilölliset oppimistehtävät.

Verkkokoulutuksen järjestäminen (partion verkkokoulutusalustat).

AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)

Koulutustapahtuman arviointi

Palautteen kerääminen ja analysointi sekä kehitysehdotusten tekeminen.

Palautteen tallentaminen järjestäjän käytäntöjen mukaisesti.

Koulutustapahtuman kokonaisarviointi suhteessa SP:n tavoitteisiin.

 

Viimeksi päivitetty 14.1.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

  

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

  

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)