Partiokouluttajakoulutus

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä tai partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin oppimiskäsityksiin, erilaisiin koulutusmenetelmiin ja oppimistyyleihin.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii kouluttajana tai koulutustapahtuman järjestäjänä.

Osaamistavoitteet

Partiokouluttaja -koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja -tiedot koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja koulutustapahtuman järjestämisestä. Koulutus antaa kattavan pohjan kaikelle partiossa tapahtuvalle koulutustoiminnalle mukaan lukien taitokoulutukset.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO3: Koulutusmenetelmät Kouluttaminen 6 h
KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen 4 h
KO5: Koulutustapahtuman johtaminen Kouluttaminen 4 h
Yhteensä 14 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit


Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää partiokoulutuksen perusteet ja osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä.

Sisältö

 • Oppiminen prosessina, erityisesti tekemällä oppimisen merkitys
 • Partion keskeisimmät oppimiskäsitykset, partion yleisimmin käytetyt koulutusmenetelmät ja -välineet sekä niiden soveltaminen erilaisiin koulutusaiheisiin ja -tilanteisiin sekä kohderyhmiin
 • Koulutusmateriaalien sijainnit sekä oman koulutusmateriaalin tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen koulutusrupeaman aikuisille ja arvioida oppimista.

Sisältö

 • Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta kohderyhmän huomioiden
 • Koulutustapahtuman ja osallistujien oppimisen arviointikeinot (palautteen kerääminen ja hyödyntäminen koulutusten ja kouluttajien kehittymiseksi, koulutuksessa tapahtuvan oppimisen tunnistaminen).


Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Toteutetaan koulutusharjoitteluna, joka sisältää ennakkovalmistautumisen, koulutustuokion/-harjoituksen vetämisen ja arvioinnin sekä kouluttajilta, että vertaisarvion muilta kouluttautujilta

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa johtaa koulutuskokonaisuuden tai muun koulutustapahtuman suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä pystyy hyväksymään koulutuskokonaisuuden suoritukset.

Sisältö

 •  Koulutusjärjestelmän perusteet
 • Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen soveltaen koulutuskokonaisuuksien kuvauksia ja moduulikuvauksia
 • Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja johtaminen piirin tai keskusjärjestön käytäntöjen mukaisesti
 • Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen ennen koulutustapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen
 • Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu osallistujien tarpeet huomioon ottaen
  Koulutusten monimuotoiset toteuttamistavat ja yksilölliset oppimistehtävät

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia