Lippukunnan johtaminen

Tämä osio on tarkoitettu erityisesti lippukunnanjohtajalle, mutta osiosta löytyy tarpeellista tietoa myös esimerkiksi lippukunnan sihteerille, taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle. Tämän sivun lopusta löydät lippukunnanjohtajan muistilistan.

HUOM! Partiolippukuntaa johtaa johtokolmikko eli lippukunnanjohtajan lisäksi ohjelmajohtaja ja pestijohtaja. Johtamisen työnjakoon liittyvät materiaalit löydät täältä.

Jos olet lippukunnanjohtaja, muista tutustua myös Pestikorttiin!

Yhdistyksen johtaminen -osiossa keskitytään lippukunnan toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin sekä tehtävien jakamiseen. Täältä löytyy tietoa myös lippukunnan säännöistä, kokouksista ja sihteerin paperitöistä sekä valmiita mallipohjia eri tarkoituksiin.

Turvallisuus ja vakuutukset – osio avaa tarkemmin partiotoiminnan turvallisuutta ja partiovakuuksen sisältöä sekä antaa ohjeita kriistilanteessa toimimiseen.

Lippukunnan hyvinvointi -osiossa kerrotaan, miten lippukunnan arki on mahdollisimman sujuvaa, miksi kasvu on tärkeä osa lippukunnan strategiaa ja miksi kannattaa tehdä yhteistyötä muiden lippukuntien kanssa. Tässä osiossa kerrotaan myös vuosiselosteesta ja lippukuntaviisarista sekä otetaan huomioon erityiset tai lippukunnalle uudet tilanteet. Näitä ovat mm. uuden kolon etsintä ja lippukuntien yhdistyminen sekä tietenkin uuden lippukunnan perustaminen.

Lippukunnan talous -osio kokoaa alleen kaiken oleellisen tiedon lippukunnan taloudenhoidosta, haettavista apurahoista ja kokoontumistiloista. Tämä osio on erityisesti taloudenhoitajan heiniä, mutta myös lippukunnanjohtajan on syytä olla talousasioista kartalla.

Digitaaliset palvelut -osiosta löytyyt tietoa partion tietohallintajärjestelmistä, kuten Kuksan käytöstä niin lippukunnalle, yksittäiselle jäsenelle kuin jäsenen huoltajallekin. Jäsenrekisterinhoitajan kannattaa ottaa tämä sivu seurantaan.

Viestintä ja markkinointi -osiossa kerrotaan lyhyesti, mitä lippukunnan viestinnän suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon ja millaisia kanavia on hyvä käyttää mihinkin tarkoitukseen. Lisäksi kerrotaan parhaat vinkit partion markkinointiin.

Sidosryhmät ja vaikuttaminen -osiossa kerrotaan yhteistyöstä taustayhteisön, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Lippukunnanjohtajan muistilista kokoaa yhteen tärkeimmät muistettavat asiat

Hei lippukunnanjohtaja!

Onneksi olkoon, olet tärkeässä pestissä. Jottei vastuu painaisi harteita liiaksi, olemme valmistelleet sinulle hieman materiaalia pestisi tueksi.

Täältä löydät lippukunnan vuosikellon.

Tälle sivulle on koottu tehtäviä, jotka kuuluvat pestiisi. Löydät ne myös Pestikortista (PDF)
samoin kuin ohjelmajohtajan ja pestijohtajan tehtävät, jotka löydät myös pestijohtajan muistilistasta ja ohjelmajohtajan muistilistasta.

Lippukuntaa johdetaan kokonaisuutena

 1. Pidän yhteyttä ohjelma- ja pestijohtajaan.

  • Pidä säännöllisesti yhteyttä ohjelma- ja pestijohtajaan tapaamalla ja viestimällä, valmistelkaa hallituksen kokoukset yhdessä. Valmistelkaa lippukunnan toimintassuunnitelma yhdessä ja seuratkaa sen toteutumista.
 2. Teen ohjelma- ja pestijohtajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä, hallituksen työskentelystä ja johtajiston kokouksista järkevän kokonaisuuden.
 3. Muistan jakaa hommia. Pestaan hallituksen jäsenet.
 4. Teen itselleni vuosisuunnitelman.

Lippukunnan viestintä on monipuolista

 1. Teen hallituksen tai johtajiston kanssa viestintäsuunnitelman.
  • Huolehdi, että lippukunnalla on viestintävastaava ja ole säännöllisesti häneen yhteydessä.
 2. Varmistan, että viestintä ja tieto kulkee lippukunnassa niin johtajistolle, jäsenille, vanhoille jäsenille, kannatusyhdistykselle, sidosryhmille, vanhemmille ja että toimintaa markkinoidaan aktiivisesti.
  • Huolehdi siitä, että lippukunnan somekanavissa ja nettisivuilla oleva sisältö on asianmukaista ja kannustaa tulemaan mukaan.
 3. Suunnittelen ja päätän millä tavoin pidän yhteyttä lippukunnan johtajistoon.
  • Tee lippukunnan hallituksen ja johtajiston kanssa suunnitelma sisäisestä viestinnästä, huolehdi että tapaamiset sovitaan hyvissä ajoin. Tiedota avoimesti lippukunnan tilanteesta ja uusista asioista.

Lippukuntaa johdetaan yhdistyksenä

 1. Toimin hallituksen puheenjohtajana.
  • Kutsu hallitus koolle ajoissa. On hyvä sopia kokouspäivät vaikka toimintakaudeksi kerrallaan. Valmistele esityslista yhdessä ohjelma- ja pesti- johtajan kanssa. Toimi puheenjohtajana hallituksen kokouksissa.
  • Tiedän ja kannan vastuuni yhdistyksen puheenjohtajana.
 2. Huolehdin, että yhdistyksen sääntömääräisest asiat tulevat tehtyä.
  • Muistuta vanhempien ikäkausien johtajia, että vuosikokous kuuluu heidän aktiviteetteihinsa ja siellä vaikutetaan.
 3. Huolehdin vuosikokouksen pitämisestä ja pidän kokoukset mielekkäinä.
  • Tutustu siihen, mitä lippukunnan säännöt sanovat vuosikokouksesta ja toimi sen mukaisesti. Lähetä kutsu ajoissa. Varmista, että kaikki liitteet ovat olemassa. Valmistele kokous ajoissa hallituksen ja sihteerin kanssa.
 4. Tunnen lippukuntani säännöt ja lippukunnanjohtajan tehtävät.
  • Tutustu lippukunnan sääntöihin sekä lippukunnan- johtajan/yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviin.
 5. Varmistan, että lippukunnassa kirjoitetaan toimintasuunnitelma   ja  toimintakertomus.
  • Tutustu toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen kirjoitusohjeisiin.
 6. Huolehdin lippukunnan toiminnan turvallisuudesta.
  • Tunne turvallisuusohjeet.
  • Tunne piirin kriisiviestintäohje.
  • Varmista, että kaikki johtajat ja aikuiset ovat suorittaneet turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.
  • Kolon ja/tai kämpän turvallisuusohjeet kannattaa päivittää säännöllisesti ja pitää esillä.
 7. Huolehdin hallituksen kanssa siitä, että talousarvio tulee tehtyä ja sen toteutumista seurataan.
  • Huolehdi että talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Talousarviosta päättää vuosikokokous.
 8. Tartun pulmatilanteisiin ja ratkaisen ne.
  • Pidä yhteyttä johtajistoon, tiedä mistä saat apua jos et itse pärjää (järjestökoordinaattori ja valmentaja)

Lippukunta voi hyvin nyt ja tulevaisuudessa

 1. Huolehdin, että johtajistossamme suhtaudutaan ilolla jäsenmäärän kasvuun ja toiminnan kehittämiseen ja ollaan valmiita toimimaan näiden eteen.
  • Järjestä vuosittain johtajiston kehittämispäivä.
 2. Pyydämme uusia aikuisia mukaan.
 3. Tiedän, mikä on oman lippukuntani jäsenrakenne, ja mitä haasteita ja iloja se tulevaisuuteen tuo.
  • Tutustu lippukuntaviisariin, mahdollisesti yhdessä lippukuntavalmentajan kanssa.
 4. Teemme lippukunnalle pitkän tähtäimen suunnitelman tai hyvinvointisuunnitelman.
  • Tiedän lippukunnan historiaa, tunnen nykyisyyden ja minulla ja muilla on visio tulevaisuudesta.
 5. Keskustele joskus entistenlippukunta-aktiivien kanssa.
 6. Ylläpidän hyvää henkeä ja yhteistyötä.
  • Muista palautteen antaminen johtajistolle, tsemppaaminen ja palkitseminen.
 7. Huolehdin, että lippukuntamme toimii partion arvopohjan ja tavoitteiden mukaisesti.
  • Tutustu partion arvopohjaan. Käy johtajakoulutuksessa.

Toiminnan puitteet ovat kunnossa

 1. Minulla on olemassa yksityiskohtainen käsitys lippukunnan toimitiloista ja toimintaedellytyksistä sekä rahoituk- sesta ja suunnitelma siitä miten niitä parannetaan tulevaisuudessa.
  • Kerää säännöllisesti ideoita johtajistolta.
 2. Varmistan, että avustukset haetaan ajallaan ja asianmukaisesti.
  • Tee lippukunnan vuosikello.
 3. Suunnittelemma ja toteutamme varainhankintaa
  • Huolehdi, että lippukunnalla on varainhankintasuunnitelma. Tavoitteena on tehdä myös pidemmän aikajakson taloussuunnitelma.
 4. Varmistan, että lippukunnan kalustosta ja kämpästä huolehditaan.
  • Tapaa kalustovastaavaa ja kämppäisäntää säännöllisesti.

Lippukunta tekee yhteistyötä muiden kanssa

 1. Tiedän, keitä sidosryhmämme ovat. Tiedän miksi lippukunta on tärkeä heille ja he lippukunnalle.
  • Tutustu yhteistyösopimuksiin. Keskustele sidosryhmistä naapurilippukuntien johtajien kanssa.
 2. Päivitän yhteystiedot lippukunnan sidosryhmille, pidän yhteyttä ja huolehdin siitä, että teemme hyvää yhteistyötä.
  • Suunnittele yhdessä hallituksen kanssa sidosryhmäyhteistyötä. Tapaa sidosryhmien edustajia säännöllisesti ja vastaa heiltä tulleisiin viesteihin. Kerro johtajistolle sidosryhmien terveiset. Varmista, että avustuksia haetaan ja niistä kirjoitetaan raportit. Varmista, että oikeutta kolon käyttöön haetaan ja sen käytöstä raportoidaan (ellei oma kolo).
 3. Teemme yhteistyötä alueen muiden lippukuntien kanssa.
  • Osallistu aluetapaamiseen.
 4. Toimin lippukunnan nimenkirjoittajana ja virallisena edustajana.
 5. Pohdin lippukunnan tarpeita ja mietin, mitkä uudet yhteistyökumppanit voisivat olla hyödyksi.

Itsensä kehittäminen

 1. Arvioin omaa toimintaani säännöllisesti ja pyydän palautetta.
  • Lippukuntavalmentaja voi antaa vinkkejä siitä,  mitä työkaluja keskustelussa voi käyttää.
 2. Osallistun aluetapaamisiin ja keskustelen muiden lippukunnanjohtajien kanssa.
  • Saat sekä uusinta tietoa että mahdollisuuden verkostoitua. Juttele muiden lippukunnanjohtajien kanssa. Jossakin lippukunnassa on ehkä ratkaistu ongelma, jota mietit, tai voitte löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön.
 3. Pidän yhtettä alueeni valmentajaan.
  • Vastaa valmentajan viesteihin. Ota yhteyttä, jos on kysyttävää tai haluat jutella. Voit myös kertoa onnistumisista.
 4. Käyn lippukunnanjohtajan koulutuksen.
  • Piiri järjestää lippukunnanjohtajan koulutuksen, johon on hyvä osallistua pestin alussa.
 5. Hankin uusia taitoja esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin.
  • Syvennä tietoasi ja taitojasi osallistumalla eri koulutuksiin, lippukuntapäiviin tai lukemalla partiojulkaisuja.
 6. Hankin itselleni mentorin.
 7. Tiedän, että saan tarvittaessa apua järjestökoordinaattorilta.

Kuva: Kris Loimaala/Lounas-Suomen Partiopiiri