Kiusaamisen ennaltaehkäisy

Kiusaamisen suhteen tavoitteena tulee aina olla nollatoleranssi. Määrätietoisella ja välittömällä asioihin puuttumisella autetaan sekä kiusattuja että kiusaajia. Asiasta puhutaan ja tarvittaessa tilannetta seurataan. Kiusaamista voidaan myös pyrkiä ennaltaehkäisemään monin keinoin.

Hyvä yhteishenki

Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi tärkeintä on lippukuntien ja ryhmien hyvä yhteishenki. Yhteishenkeä luodaan yhteisillä kokemuksilla ja monipuolisilla ryhmäytymisen keinoilla sekä sopivan kokoisilla toimintaryhmillä. On tiedostettava, että hyvä yhteishenki ei säily itsestään, vaan sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Ihmisten tunteminen ja ihmisten välinen luottamus ovat kaiken perusta!

Ryhmän säännöt

Ryhmän yhteiset konkreettiset säännöt, joihin kaikki sitoutuvat, voivat helpottaa mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puuttumista.  Jos säännöissä sanotaan, että kaikki mahtuvat yhteiseen leikkiin tai peliin, ei asiasta tarvitse neuvotella, vaan voidaan viitata aiemmin sovittuun. Miettikää huolellisesti, mihin muotoon (“on sallittua” vai “on kiellettyä”) ja mitä kirjoitatte sääntöihin. Luokaa säännöt juuri oman ryhmänne tarpeisiin ja suosikaa ennemmin “saa” kuin “ei saa” -muotoja.

Ryhmänohjaaja on tärkeä roolimalli

Partiossa ryhmien johtajat ovat tärkeitä roolimalleja. Voidakseen toimia kasvua tukevalla tavalla, johtajalla tulee olla riittävä ymmärrys kyseisen ikäryhmän kehitysvaiheista. Tällöin johtaja voi huomioida, minkälaisia asioita kukin ryhmän jäsen harjoittelee omassa kehityksessään ja miten niitä on mahdollista tukea partiomenetelmän keinoin. Ikäryhmän kehitysvaiheiden tunnistamisessa apua saa oman lippukunnan ikäkausivastaavalta, luotsilta tai ohjelmajohtajalta.

Lue lisää partion ikäkausista.

Johtajan huomio on tärkeää

Joskus riittää, että lapsi, nuori tai aikuinen saa tietää, että hänen toimintansa on huomattu ja sitä tarkkaillaan. Tässä keinona voi olla toisen johtajan tai turva-aikuisen osallistuminen ryhmän kokoukseen taustalla seuraamassa ryhmän toimintaa, jotta saadaan lisää ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu ja miten ryhmä näyttää toimivan. Ryhmän johtajat voivat ehkäistä kiusaamista myös sanoittamalla erilaisiin tilanteisiin liittyviä tunteita ja toimintaa. Esimerkiksi seuraamalla voi huomata, että joku naputtaa jatkuvasti pöytään, mihin toinen reagoi ensin luomalla pitkiä katseita, sen jälkeen heittämällä pienellä esineellä ja lopuksi karjumalla kurjia nimityksiä ja ryntäämällä huoneesta ulos.

Myönteinen palaute

Jokaisessa on jotain hyvää, jokainen on myönteisen palautteen arvoinen. Opettele katsomaan jokaisen ryhmäläisen vahvuuksia ja kiinnitä huomiosi niihin. Ryhmän sähläri voi olla paras rentouden tuoja (eikä keskittymisen rikkoja), tai ryhmän hiljainen voi olla paras tietopankki jne. Yritä parhaasi mukaan nähdä haastavan käytöksen taakse. Kaipaako partiolainen huomiota, omaa rauhaa tai jotain muuta. Anna hänelle mahdollisuus onnistua ja kun hän onnistuu, muista kehua.

Myönteinen palaute edistää jokaisen itsetunnon ja minäkuvan kohenemista. Palautteen antaminen on merkityksellistä sekä toiminnan aikana että sen jälkeen.  Palautteen avulla henkilö saa tietoa toiminnastaan suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.  Huomaa kuitenkin myös yrittäminen ja pienetkin etenemiset. Mitä pienempi lapsi, sen nopeammin palaute tulisi antaa.

Myönteistä palautetta voidaan antaa myös konkreettisesti ja palkitsemistapoja voi olla monenlaisia. Esimerkiksi kesäleirin jäljiltä kuivatettujen telttojen pakkaamisen jälkeen voi päästä vuolemaan tai saada jonkin konkreettisen merkin, kuten tsemppimerkin kolon seinälle. Yhdessä voidaan sopia, että saatuaan tietyn määrän tsemppimerkkejä koko ryhmä saa herkutella räiskälekokouksella. Tärkeää on kertoa näistä onnistumisista myös lapsen / nuoren vanhemmille mielellään tämän kuullen.

Kokouksen samanlaisena toistuva rakenne

Partiokokouksen toistuva rakenne tukee keskittymistä ja hyvässä hengessä tapahtuvaa toimintaa. Kokouksen rakenteen esittäminen kuvilla voi helpottaa tulevan toiminnan hahmottamista. Kokoukseen sisältyvästä toiminnasta, esimerkiksi aloitus, leikki, uuden opettelu, siivous, voi piirtää kuvia tai tulostaa niitä esimerkiksi papunet.net -sivustolta.

Tutustu lasten vanhempiin

Mahdollisten kiusaamistilanteiden käsittelyn vaikeutta voi lieventää sillä, että johtajat ovat tutustuneet lasten vanhempiin jo toiminnan alussa. Tuttujen vanhempien kanssa on huomattavasti luontevampaa ja helpompaa käsitellä myös vaikeita asioita.

Ole rohkea ja puolusta kaveria!

Kiusaamista pyritään ehkäisemään rohkaisemalla sivustakatsojia puuttumaan aktiivisesti. Hiljainen enemmistö on merkittävä! Kiusatuksi joutuneen puolustaminen on taito, josta voidaan keskustella yhdessä ja jota voidaan harjoitella.  Kaikkia rohkaistaan kertomaan johtajalle, jos kokee toisen kiusaavan tai kohtelevan toista ikävästi.  Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että johtaja reagoi aina kerrottuun.