Ohjelmajohtajakoulutus

Koulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisen suuntaan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunnan ohjelmajohtajalle, ikäkausivastaaville ja muille partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa vastaaville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Ohjelmajohtaja-koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa johtaa partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa, vastata ikäkausien välisestä yhteistyöstä sekä johtaa lippukunnassa toimivia partio-ohjelmaa toteuttavia aikuisia.

Arviointi

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja koulutettavan välillä. Päätöskeskustelun tavoitteena on varmistaa, että kouluttautuja on saavuttanut koulutuskokonaisuuden tavoitteet ja osaa sen keskeisimmät sisällöt. Jos kouluttautujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla kouluttautujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 Moduulin nimi   Osaamisalue  Moduulin lähiopetuksen

kesto

 J5: Johtaminen partiossa 2  Johtaminen  3 h
 J7: Aikuisryhmän johtaminen  Johtaminen  3 h
 K5: Partio-ohjelma lippukunnassa  Kasvatus  5 h
 K6: Kehitys ja kasvu 2  Kasvatus  3 h
 P4: Partio nyt/Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
 T4: Turvallinen toimintakulttuuri lippukunnassa  Turvallisuus  1 h
 Yhteensä 16 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja -koulutukset
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa lippukunnan toimintaa huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman monipuolisuus. Ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelun merkityksen lippukunnan toiminnassa.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsitys
 • Piirin ja keskusjärjestön kalenterien käyttäminen toiminnan suunnittelun tukena
 • Tavoitteellisen-, strategisen- sekä muutosjohtamisen keinot lippukunnan toiminnassa
 • Toiminnan kehittäminen erilaisten tilastojen avulla
 • Eri ikäkausien huomioiminen lippukunnassa
 • Lippukunnassa toimivien johtajien ja aikuisten motivoiminen ja sitouttaminen
 • Erilaisten toimintaryhmien (esim. sisu- ja maahanmuuttajatoiminta) huomioiminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma- ja lippukunnanjohtaja -koulutus sekä Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä sekä arvioida ja kehittää ryhmän toimintaa.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen ryhmän työskentelylle ja ryhmän jäsenten sitouttaminen yhteiseen päämäärään
 • Vapaaehtoisten motivaation tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
 • Toimiminen erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa, johdettavien erilaisten lähtökohtien ja elämäntilanteiden huomioiminen
 • Ryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelmajohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot (erityisesti moduuli K3: Partio-ohjelman perusteet)
Tavoitteet: Osaa soveltaa partiokasvatuksen tavoitteita lippukunnan toiminnassa. Ymmärtää partio-ohjelman kokonaisuutena sekä eri ikäkausien erityispiirteet. Osaa soveltaa partio-ohjelmaa lippukunnan lasten ja nuorten tarpeiden ja lippukunnan toimintaympäristön mukaisesti. Ymmärtää laadukkaan partiotoiminnan merkityksen ja haluaa toteuttaa sitä omassa lippukunnassaan.

Sisältö

 • Kasvatustavoitteet ja niiden soveltaminen lippukunnan toiminnassa
 • Partio-ohjelman rakenne
 • Ohjelmatoiminnan laadun arviointi käytännössä
 • Ikäkausijaon ja johtamismallien soveltaminen erilaisissa lippukunnissa
 • Partio-ohjelman soveltaminen haastavammissa olosuhteissa ja erityisryhmien kanssa.
 • Ikäkausien välisen yhteistyön merkitys
 • Ikäkausien ohjelmatapahtumien merkitys
 • Suunnitelmallisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen lippukuntaan laadukkaan partio-ohjelman varmistamiseksi
 • Ikäkauden aktiviteettien analysointi ja soveltaminen lasten ja nuorten edellytysten ja lippukunnan olosuhteiden mukaisiksi
 • Alueellisen yhteistyön keinot ja hyödyt partio-ohjelman toteuttamisessa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelmajohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot (erityisesti moduuli K1: Kehitys ja kasvu 1)
Tavoitteet: Analysoida lasten ja nuorten kehitykseen liittyvää aiempaa osaamistaan ja ymmärtää, miten lapsen kehitys on otettu huomioon partiomenetelmässä ja partio-ohjelmassa. Soveltaa lippukunnassa lasten ja nuorten toimintaan liittyviä ratkaisuja liittyen partio-ohjelman toteuttamiseen.

Sisältö

 • Analysoidaan moduulin K1: Kehitys ja kasvu 1:n sisältöä syventäen tietoa eri ikäkausien kehitystehtävistä.
 • Pohditaan, miten lasten ja nuorten kehittymiseen liittyvää tietoa voidaan soveltaa lippukunnan käytäntöihin, partiotoimintaan ja ohjelman toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.
 • Erilaisten ja eri kulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet ja edellytykset, eroavaisuudet ja yhtäläisyydet partio-ohjelman soveltamisessa.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja- ja ohjelmajohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää pestinsä sisältämän vastuun ja käytettävissä olevat keinot lippukunnan turvallisen toimintaympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.

Sisältö

 • Lippukunnan turvalliselle toiminnalle asetetut vaatimukset (esim. Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset ja -ohjeet vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, turva-aikuinen, oman partiopiirin kriisiviestintäohje).
 • Oman lippukunnan turvallisuuteen liittyvät tekijät (esim. kokoontumistilat, kalusto, retkipaikat, talous) ja niiden huomioiminen toimintaa johdettaessa

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtamiskäsitys

Partion johtamismalli oman pestin tukena

Johtamismallin käyttö johtamisen välineenä

Johtamismallin merkitys muissa lippukunnan pesteissä

 

Piirin ja SP:n kalenterit toiminnan suunnittelun tukena

Kalentereihin tutustuminen

Teemojen näkyminen toiminnassa

Tapahtumien huomioiminen pitkän tähtäimen suunnittelussa

Tulevat teemat

Maailmanjärjestöjen teemat

Johtamisen keinot

Tavoitteellinen johtaminen teoriassa ja käytännössä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen teoriassa

Johtamistavan valinta omassa pestissä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle

Toiminnan kehittäminen tilastojen avulla

Lippukuntaviisariin tutustuminen

Vuosiselosteen täyttäminen (prosessi ja käytännöt)

Oman tilastoinnin tarve ja merkitys

Pitkän tähtäimen suunnittelu tunnistettujen kehittämistarpeiden ja vahvuuksien pohjalta

Ikäkausien huomioiminen

Kaikkien ikäkausien mahdollistuminen lippukunnan toiminnassa

Toiminnan kehittäminen tukemaan haasteellisia ikäkausia

Siirtymät, muutoskohdat

Motivoiminen ja sitouttaminen

Motivointi johtamisen työkaluna

Motivoinnin keinot

Motivoinnin haasteet

Sitoutumisen tasot (vapaaehtoisen roolit)

 

Erilaiset toimintaryhmät

Erilaisiin toimintamuotoihin tutustuminen

Toimintamuotojen esteet ja mahdollisuudet omassa lippukunnassa

Avoin partio

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettamisen merkitys ryhmän toiminnalle

Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu

 

Sitouttaminen

Motivaatiotekijöiden yhteys sitoutumiseen

Sitouttamisen tapoja

 

Sitoutumisen ongelmat yhteiskunnassa ja tämän vaikutus vapaaehtoistoimintaan

Motivaatio

Yleisimpiä yksilön motivaatiotekijöitä

Vapaaehtoistoiminnan yleiset motivaatiotekijät

Vapaaehtoisen roolit partiossa

Ongelmanratkaisumenetelmät

Ongelmien tunnistaminen eri ryhmän toiminnan vaiheissa

Ongelmien muuttaminen ratkaisukeskeisesti toiminnaksi ja tavoitteiksi

 

Yksilön kohtaaminen

Yksilön elämäntilanne, osaaminen, ajankäyttö ja resurssit

 

Pestikeskustelun käyminen pestissä kehittyminen –työkalun avulla

Pestikeskustelun mahdollisuudet yksilön kohtaamisessa

Ryhmäroolien muokkaaminen vastaamaan henkilön elämäntilannetta

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Arviointi käytännössä

Kehittämisen näkökulma ryhmän toiminnan johtamisessa

Mittareiden asettaminen toiminnan kehittämiselle ja arvioinnille

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteiden kokonaisuus

 

Kasvatustavoitteiden hyödyntäminen käytännössä partiokasvatuksessa

 

 

Partio-ohjelman rakenne

Partio-ohjelman hahmottaminen kokonaisuutena

Lippukunnan ohjelmatoiminnan kokonaisuus

 

 

Ohjelmatoiminnan laatu

Menetelmiä ohjelmatoiminnan laadun tutkimiseen (SP:n minimikriteerit, lpk-viisari)

Laadun määritelmä

 

Laadukkaan toiminnan suunnittelu (lyhyt ja pitkä tähtäin)

 

Ikäkausijaon ja johtamismallien soveltaminen

Perusteluita soveltaa ikäkausijakoa ja johtamismalleja (miten ja miksi?)

Soveltamisen seuraukset pitkällä ajanjaksolla

 

Ohjelman soveltaminen

Haastavat olosuhteet ohjelman toteuttamiselle

 

Erityisryhmät

Soveltamisen merkitys partio-ohjelman suorittamiselle

 

Ikäkausien välinen yhteistyö

Siirtymien merkitys

Käytäntöjen jakaminen yhteistyömuodoista

 

 

Ohjelmatapahtumien merkitys

Ohjelmatapahtumat eri ikäkausissa (LPK:n järjestämät)

 

Miten ohjelmatapahtuvat tukevat lippukunnan tarjoamaa ohjelmatoimintaa

Piirin ja SP:n tarjoamat ohjelmatapahtumat eri ikäkausille

 

Suunnitelmallinen toimintatapa

Pitkäntähtäimen suunnittelu ohjelmatoiminnassa

Yhteistyö pestijohtajan kanssa johtajaresurssia koskien

 

Aktiviteettien analysointi ja soveltaminen

Yksittäisten aktiviteettien soveltamisideoita

Soveltamisen merkitys ikäkautta suorittavan henkilön ohjelmakokonaisuudelle

 

Alueellinen yhteistyö

Ohjelmatapahtumien järjestämisvuorot

Alueelliset ohjelmatapahtumat

 

Ohjelmavalmentajan tuki

Alueellinen yhteistyö haasteellisten ikäkausien tukemisessa

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Eri ikäkausien kehitystehtävä

Kasvatuspsykologinen näkemys 7-22 -vuotiaiden kehitykseen

 

Kehityksen kulmakivet

Psykologisen kehityksen poikkeamat

 

Tiedon soveltaminen partiossa

Partiokasvatuksen rakenne lapsen/nuoren tukena

 

Perusteet partio-ohjelmalle ja johtajarakenteelle

Partion keinot tukea kehityksen kriiseissä

 

Siirtymien merkitys kehityksen tukena

 

Erilaisten lasten ja nuorten kohtaaminen partiossa

Erityislapset teoriassa

 

Eri kulttuurien kohtaaminen

 

Partion keinot mahdollistua kaikkien harrastukseksi

 

Käytännön vinkkejä

Erityislasten tarpeiden tukeminen

 

Ohjelmajohtajan rooli ryhmänjohtajan tukena

Aidosti avoin partio: visio ja toiminta sen tueksi

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Turvallisen toiminnan vaatimukset

Partiotoiminnan turvallisuuteen liittyvät dokumentit.

 

(esim. Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset ja -ohjeet vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, turva-aikuinen, oman partiopiirin kriisiviestintäohje)

 

Johtajan vastuu partio-ohjelman turvallisesta toteutuksesta.

 

Turvallisuusohjeistuksen merkitys lippukunnan johtamisessa

 

Kriisiviestintä

Ennakoivan toimintatavan merkityksen ymmärtäminen

 

Lippukunnan turvallisuus

Lpk:n toimintaympäristöön liittyvät turvallisuusohjeet

 

(esim.kolon hätäuloskäynnit, sammuttimet ja pelastussuunnitelma)

 

Toiminta lpk:ssa kun havaitaan korjattavaa turvallisuuteen liittyen.

 

Kaluston kunto ja käyttöopastus.

 

Taloudellinen turvallisuus ja vakuutukset.

 

Turvallisuusjohtaminen lippukunnassa

 

Turvallisuusuunnitelmakäytännöt

 

Toimintaympäristön tunteminen turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuusnäkökulma toiminnansuunnittelussa

 

(lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnittelu)