Suomen Partiolaisten luottamushenkilön perehdytysmateriaalit

Tämä listaus toimii muistilistana pestaajalle, kun on aika perehdyttää uutta pestissä aloittavaa luottamushenkilöä eli luottista.

Voit palata materiaaleihin myös myöhemmin, kun haluat tarkistaa jonkin asian. Kaikkien Suomen Partiolaisten luottamustehtävissä toimivien ei ole pakko perehtyä kaikkiin tässä listattuihin asioihin. Pestaajana tiedät, mikä on perehdytettävän kannalta oleellista tietoa. Listan alusta löytyvät yleisimmät asiat, joihin kaikkien vapaaehtoisten olisi hyvä tutustua.

Oma pesti

Pestikeskustelu Jokainen vapaaehtoispestissä toimiva pestataan tehtäväänstä. Pestikeskustelussa käydään läpi sekä sinun että pestaajaasi odotukset ja tarpeet.

Pestikeskusteluohjeet ja materiaalit verkkosivuilla

Perehdytys omaan pestiin Osana pestikeskustelua ja pestisopimuksen tekoa on hyvä varmistaa, että pestaajalla ja pestattavalla on selvä kuva siitä, mitä pestiin sisältyy ja mitä muuta on oleellista tietää pestissä toimimisesta.
Pestikohtaiset ohjeet (Esimerkiksi kurssinjohtajan/tapahtumanjohtajan ohje tai muut pestikohtaiset ohjeet) Partion isojen projektien opas
Oma pestini suhteessa lippukuntatoimintaan Suomen Partiolaisten tavoitteena on viime kädessä tukea partiotoimintaa lippukunnissa. Miettikää yhdessä, miten oma pesti linkittyy lippukuntien tukemiseen.
Vapaaehtoistoiminnan linjaukset Vapaaehtoistoiminnan linjaukset verkkosivuilla

SP:n luottamushenkilönä toimiminen

Käyttämäni järjestelmät Kaikkien luottamushenkilöiden käytössä ovat Office 365 – työkalut. Niistä lisätietoa löydät osoitteesta Partio.fi/O365. Jemma-intranet on tarkoitettu yhteiseksi työskentelytilaksi ja sieltä löytyvät myös Käykää läpi lisäksi mahdolliset muut järjestelmät, joita pestissä on tarvetta käyttää.
Kustannusten korvaaminen Kustannusten korvausohjeet

Etäkokousten kulukorvauskäytönnöt (voimassa 30.9.2021 asti)

Kulukorvausjärjestelmän käyttöohjeet Jemmassa

Partioaseman käyttö Ohjeet Partioaseman käytöstä Jemmassa
Menettelytapasääntö Menettelytapasääntö verkkosivuilla
Strategia, toimintasuunnitelma ja tähtikartta Partion strategia 2021-2026

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Turvallisuusohjeet Partion turvallisuusohjeet verkkosivuilla
Turvallisesti yhdessä Turvallisesti yhdessä -ohjeet verkkosivuilla
Huivi ja nimineula Pestaajan vastuulla on järjestää pestatulle SP:n huivi. Saat ne tilaamalla toiminnanalan/projektin vastaavalta työntekijältä. SP:n huivia voit käyttää tilaisuuksissa, joissa toimit pestissäsi ja edustat Suomen Partiolaisia.

SP:n nimineula hankitaan valiokuntien jäsenille, projektien staabeille ja niille, jotka tarvitsevat sitä pestissään eli joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi paljon edustustehtäviä.​

Toimistolla oman työntekijän rooli SP:n toimiston työntekijöiden työhön kuuluu luottamushenkilöiden tukeminen. Jokaisella toiminnanalalla tai ryhmällä on nimetty työntekijä, joka vastaa kyseisen toiminnanalan asioista ja jonka puoleen voi ensisijaisesti kääntyä, jos tulee kysymyksiä. Työntekijöiden rooli vaihtelee ja työntekijän kanssa on hyvä käydä läpi työnjakoa.
Oma ryhmä SP:n organisaatiossa Tulossa

Partio

Partion arvot ja peruskirja Partion peruskirja verkkosivuilla
Partion edustajana toimiminen Yhteiskuntasuhdevaliokunta koordinoi partion ulkoisten edustajien työtä. Edustajille järjestetään säännöllisesti tapaamisia. Perehdytykseen liittyen voit olla yhteydessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan puheenjohtajaan.
Sopu – Keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja Sopu-käsikirja verkkosivuilla
SP:n säännöt SP:n säännöt verkkosivuilla
Säätiöt ja yhteistyökumppanit Tietoa partion yhteistyökumppaneista verkkosivuilla
Partioneuvosto Tietoa partioneuvoston toiminnasta verkkosivuilla

Ryhmän johtaminen

Rekrytointi ja pestaaminen – oma vastuuni SP:n pestaajan rekrytointiohje

Vinkkejä pestaukseen

Ihmisten johtaminen partiossa Tietoa partion johtamismallista verkkosivuilla
Budjettivastuu ja talousseuranta omalta vastuualueelta Perehdytetään erikseen tarvittaessa.
Toiminnansuunnittelu ja -arviointi Perehdytetään erikseen.
Oman vastuualueen viestintä, SP:n viestintäkanavien käyttäminen Kun kehitämme partiota ja siihen liittyviä työskentelytapoja, on tärkeää kertoa siitä myös muille, että saamme asiat käytäntöön. Tähän meillä on käytössä erilaisia viestintäkanavia. Katso viestinnän ja markkinoinnin periaatteet, viestinnän perehdytys  ja viestintäohje 2021 (kirjaudu Partio-ID:llä, jotta näet dokumentit)
Laajennetut valiokunnat Jotta partiotoimintaa voidaan kehittää ja lippukuntia tukea tasalaatuisesti, on keskusjärjestössä ja piireissä käytössä yhtenäinen toiminnallinen rakenne, jota kutsutaan yhteneviksi toiminnanaloiksi. Keskusjärjestön ja piirien yhteneviin toiminnanaloihin kuuluvat valiokunnat (aluevaliokunta,kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta ja yhteiskuntasuhteiden valiokunta) järjestävät laajennettuja valiokunnan kokouksia.

Laajennettu valiokunta sopii toiminnanalan sisäisistä piirien ja keskusjärjestön yhteisistä tavoitteista. Keskusjärjestön valiokunta valmistelee puheenjohtajansa johdolla laajennettujen valiokuntien kokoukset ja huolehtii siitä, että laajennetun valiokunnan käsittelyn tulokset toteutuvat toiminnanalalla. Laajennuihin valiokuntiin osallistuvat siis Suomen Partiolaisten luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä piirien nimittämätä edustajat.

Pestien keskitetty markkinointi SP:n avoimia pestejä markkinoidaan kootusti pestimarkkinointiviikoilla. Ajankohdat vahvistetaan erikseen. Yhteistä markkinointia tehdään SP:n viestintäkanavissa kuten uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin erittäin tärkeää nostaa pestejä esille itse oman toiminnanalan kanavissa ja omissa kanavissa.
Ryhmän jäsenten kiittäminen ja osaamisen tukeminen Ohje luottamushenkilöiden palkitsemiseen Jemmassa

Vinkkejä kiittämiseen

Kokouskäytännöt, työvaliokunnat, kokoukset Käykää pestatun kanssa läpi oman ryhmän kokouskäytännöt. Esimerkiksi, miten ja kuinka usein kokoustetaan ja miten kokouksiin valmistaudutaan ja ketkä kokouksiin osallistuvat.
Kriisiviestintäohje Kriisiviestintäohje verkkosivuilla
Piirien organisaatio, piirien tukeminen ja yhteistyö Käytännössä lippukuntia tuetaan piirien kautta, joten SP:n luottamushenkilöiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea piirien luottamushenkilöitä menestymään tehtävässään.

Laajennetut valiokunnat ja piirien ryhmät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja kannattaakin käyttää aikaa oman toiminnanalan avaintekijöihin tutustumiseen.

Yhteistyötä tehdään niin tapahtumien, materiaalien kuin yhteisten käytäntöjen suhteen. Yhdessä teemme parasta partiotoimintaa!

Tutustu piireihin tarkemmin

Hallitukselle ja valiokuntien puheenjohtajille

Työparius toimihenkilön kanssa Tietyissä pesteissä toimihenkilöt toimivat luottamushenkilöiden työparina ja vastaavat omalta osaltaan tietyn toiminnon toteutuksesta. Työnjaosta, viestintätavoista ja muista tarpeellisista asioista on hyvä sopia yhdessä.
Yhteistyösopimukset, ostopalvelut, hankintojen tekeminen Perehdytetään tehtävän vaatiessa.
Toiminnanjohtajan esimiestyö Perehdytetään hallituksen puheenjohtajalle.