Pestikuvaukset

Alta löydät haettavissa olevien Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n haettavissa olevien luottamustehtävien pestikuvaukset. SP-FS:n hallitusjäsenten tehtäviä on lisäksi määritelty yhdistyksen säännöissä sekä menettelytapasäännössä.


Puheenjohtaja

SP-FS ry:n puheenjohtajan tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Hallituksen ja hallituksen toiminnan johtaminen: Työvaliokunnan kokousten ja kokousvalmistautumisen johtaminen, puheenjohtaminen hallituksen kokouksissa sekä kokousten päätöksistä aiheutuvien toimenpiteiden koordinointi tai delegointi. Hallituksen seminaarien ja muiden tapaamisten järjestelyiden päävastuu.
 • Kokonaisvastuu yhdessä varapuheenjohtajien kanssa hallituksen jäsenten ”työhyvinvoinnista”, pestistä ja ryhmäytymisestä.
 • Toiminnanjohtajan esihenkilönä toimiminen. Hallituksen ja toimiston yhteistyön varmistaminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ja muu tarvittava henkilöstöön liittyvä työskentely.
 • Kumppanuudet, yhteiskuntasuhteet, vaikuttaminen ja partion edustaminen partion ulkopuolella: Yhteistyö varapuheenjohtajien, toiminnanjohtajan ja yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen (ja koko y-valiokunnan) kanssa. Suhteet kirkkoon yhdessä kirkkosuhteista vastaavan y-valiokunnan jäsenen kanssa.
 • ”Lankojen sitominen yhteen” eli koordinointi- ja delegointivastuu useista juoksevista asioista. Muilta tulevien dokumenttien ja suunnitelmien kommentointi. Toimintasuunnitelman edistymisen ja taloustilanteen seuranta.
 • Päävastuu johtaa tulevan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua ja prosessia (toimintasuunnitelma, tapahtumakalenteri, tähtikartta, talousarvio). Piirien ja partioneuvoston osallistaminen toiminnansuunnitteluprosessiin SP:n hallituksen ja omien valiokuntien, ryhmien ja toimiston lisäksi.
 • Vastuu hallituksen ja partioneuvoston välisestä yhteistyöstä yhdessä partioneuvoston puheenjohtajan kanssa. Päävastuu jäsenkokouksen valmisteluista.
 • Vastuu SP:n suhteista ja yhteistyöstä piirien ja FiSSc:n kanssa (esim. vierailut piirihallituksien luona, piirinjohtajien tukeminen tehtävässään)
 • Mediayhteyksien hoitaminen (haastattelut, tiedotteet) yhdessä toimiston ja kulloisenkin asian asiantuntijoiden kanssa.
 • Yhteys Partiosäätiöön.
 • Strategian mittareiden ja tavoitetasojen työstön johtaminen (hallitusohjelmahanke).
 • Value Based Leadership -koulutuksen koordinaatioryhmän jäsen.
 • Ylemmän ansiomerkkiryhmän jäsen ja korkeimpien ansiomerkkien jakaminen yhdessä varapuheenjohtajien kanssa.
 • Näkyvyys somessa (Facebook, Instagram, Twitter): partion tekeminen yleisesti tunnetummaksi, hallituksen ja puheenjohtajan työn avaaminen jäsenistölle, puheenjohtaja on ”jokaisen jäsenen saatavilla”

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä puheenjohtajalta)

Noin 30-40 h viikossa + 2 viikonloppua kuukaudessa. Puheenjohtajan työstä suuri osa on itsenäistä työskentelyä sähköpostien, puheluiden ja suunnitelmien äärellä. Kokouksia on toimihenkilöiden ja tapaamisia partion ulkopuolisten tahojen kanssa usein arkisin virka-aikaan (osin myös koska siihen on ollut mahdollisuus) ja luottamushenkilöiden kanssa iltaisin ja viikonloppuisin.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?

Ajankäytön lisäksi tehtävän monipuolisuus on sekä sen haaste että suola. Puheenjohtajalta vaaditaan todella laajaa osaamisprofiilia, kuten tietämystä partion ”arjen elämästä” lippukunnissa ja piireissä, järjestön johtamisen taitoja, kykyä strategiseen ajatteluun, esiintymistä, mediataitoja, kriisijohtamista, viestintää, erinomaisia sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja, esimiestaitoja, näkemystä lukuisiin asioihin, kumppanuus- ja vaikuttamistaitoja jne.


Varapuheenjohtajat

SP-FS ry:n varapuheenjohtajien tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Puheenjohtajan tehtäväkentän laajamittainen tuki. Esimerkiksi toiminnansuunnittelu, peruskirja, strategia ja seminaarit ovat kuuluneet yhdessä tehtäviin asioihin, vaikka PJ näistä vastaakin.
 • Lähijohtaja puolelle hallituksen jäsenistä, sisältäen hallitusjäsenten pestikeskustelut ja toiminnanalojen tavoitekeskustelut sekä toiminnanalojen alaisten ryhmien ja projektien tuen.
 • Lippukuntatuen uudistuksen johtaminen
 • Ydinvaliokuntien (alue, kasvatus, vapaaehtoistuki) yhteistyön johtaminen, myös yleisemmin toiminnanalojen välinen koordinaatio.
 • Strategian päivittämisenjohtaminen (hallitusohjelmahanke)
 • Ansiomerkkiryhmä, ansiomerkkitoiminnan kehittämisryhmä.
 • Tutkimus- ja kehitysryhmä ja -toiminta
 • Arvokeskustelun johtaminen (hallitusohjelmahanke)
 • Kasvun johtaminen (hallitusohjelmahanke)
 • Vastuupuheenjohtaja partioneuvoston suuntaan, osallistuminen PN:n työvaliokunnan työskentelyyn (ollut 2018 PJ:n vastuulla)
 • Päävastuu toiminnan ja talouden suunnittelusta yhdessä toimiston vastuuhenkilöiden kanssa
 • Yleisemmin: PJ-salkku jaetaan valittujen kolmen kesken hallituskauden alussa tehtävällä päätöksellä. On luontevaa, että PJ hoitaa edustamisen ja hallituksen johdon, kaikki muu sovitaan erikseen. Erityisesti varapuheenjohtajien mutta myös PJ:n tehtävänkuvaa määrittelee todella merkittävästi hallitusohjelman sisältö.

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä varapuheenjohtajalta)
noin 20 tuntia viikossa + viikonloppukokoukset

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Pitää pystyä toimimaan erittäin laajasti eri tasoilla. Samassa tai peräkkäisissä palavereissa pitää pystyä sekä vetämään suuria linjoja tulevaisuuteen, että innostaa ryhmiä järjestön kannalta tärkeässä käytännön työssä, myös osallistumalla siihen itse. Paino on yllättävän paljon jälkimmäisellä – asiat etenevät paljon paremmin, tai jopa ainoastaan silloin, kun niihin osallistuu itse ja näyttää esimerkkiä, vaikka antaisikin muiden hoitaa itse tekemisen. Tämä tarkoittaa myös, että aikaa kuluu paljon.

Käytännön työhön pitää pystyä motivoitumaan ja laittamaan aikaa ja energiaa viikosta toiseen, palaverista ja aiheesta riippumatta. (Vara)puheenjohtajana törmää nimittäin ajoittain myös tehtäviin, jotka on vain pakko hoitaa ja jotka eivät välttämättä kiinnosta tai tunnu oman vaivan arvoisilta, mutta jotka muutoin esim. putoavat toiminnanalojen väliin eivätkä siksi löydä tekijää. Esimerkkinä tähän HC-partiolaisten moderaattorina toimiminen.


Hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Järjestön toiminnan kehittäminen ja etenkin viestinnän ja markkinoinnin strateginen kehittäminen ja johtaminen
 • Viestinnän ja markkinoinnin valiokunnan toiminnasta vastaaminen (yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa)
 • Yhteistyö etenkin viestinnän ja markkinoinnin työntekijöiden kanssa
 • Yhteistyö eri toiminnanalojen hallitusjäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa
 • Yhteistyö piirien viestinnän ja markkinoinnin luottamushenkilöiden kanssa

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Ajankäyttötarve vaihtelee paljon. Etenkin toimintakausien alussa ja lopussa kuluu aikaa enemmän, päivittäin joitakin tunteja. Välillä on kolme kokousta viikossa muiden asioiden lisäksi ja välillä ei yhtään. Pestin ja tehtävät pystyy hoitamaan keskimäärin max. 10 h/viikko-työmäärällä. Intensiteetti ei keskimäärin ole ihan niin hurja kuin suurissa projekteissa, koska kyse on jatkuvasta toiminnasta.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Laaja-alaisen järjestön toiminnan laajuuden omaksuminen ja huomioiminen. Onneksi organisaation suuruus ja alueellinen levinneisyys tuo mahdollisuuksia, toki ajoittain myös hitautta.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallituksen strategiset projektit: asiantuntijuuden teemojen määrittely ja järjestön strateginen kasvutyö.


Hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Vapaaehtoistuen valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa)
 • Vapaaehtoistuen valiokunta vastaa keskusjärjestön ja partiopiirien vapaaehtoisten tukemisesta, turvallisuusjohtamisesta sekä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä.
 • Valiokunta kehittää ja ylläpitää partion koulutus- ja pestijärjestelmää sekä johtamiskäsitystä.
 • Valiokunta järjestää koulutuksia, huolehtii ylimmän partionjohtajakoulutuksen järjestämisestä, kehittää aikuisrekrytointia ja vapaaehtoistuen muotoja partiolippukunnille, -piireille ja keskusjärjestölle sekä kehittää turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja ohjeita.

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
10-15 tuntia viikossa, 10 viikonloppua vuodessa

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Riittävän ajan ja huomion jakaminen useille eri osa-alueille.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Päätöksentekotyöryhmän vetäminen (sääntö- ja menettelytapasääntöpäivitykset)


Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Oman toiminnanalan valiokunnan toiminnasta vastaaminen
 • Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan johtaminen (sisältäen myös esimerkiksi sidosryhmäyhteistyö, järjestön edunvalvonta, partion ulkoisten edustusten koordinoiminen, sidosryhmätilaisuuksien johtaminen/koordinointi, lausuntoprosesseihin osallistuminen, partion asiantuntijuuden teemojen edistäminen)
 • Partion kumppanuuskokonaisuuden edistäminen
 • Piiriyhteistyö yhteiskuntasuhteissa
 • Yhteiskuntasuhde- ja kumppanuusajattelun edistäminen partiossa

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Viikosta riippuen esimerkiksi sidosryhmätapaamisen takia 3 kokonaista päivää tai 3-18 h tapaamisiin ja juokseviin asioihin sekä normaaliin hallitustyöhön.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Ajankäyttö, laajojen kokonaisuuksien hallitseminen ja partion ulkoisen toimintaympäristön laaja ymmärtäminen.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallitusohjelmahankkeet, kv-tapahtumat


Hallituksen jäsen, talous

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Talousvaliokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Oman toiminnanalan asioiden näkökulman tuominen hallitukseen, kuitenkin muistaen, että hallituksessa toimitaan koko järjestön eikä vain oman toiminnanalan edustajana
 • Järjestön talous- ja IT-asioihin perehtyminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä edistäminen yhdessä henkilöstön ja toiminnanalan luottamushenkilöiden kanssa
 • Toiminnanalan asioiden valmistelu ja esittely hallituksen ja partioneuvoston kokouksissa
  • Mm. Adventtikalenterikampanja
  • Partion Ystävät ym. Yksityisvarainhankinta
  • ICT- ja digiasiat
  • Jäsenmaksuasiat
  • Taloudenhoidon kehittäminen

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Pestiin kuluvan ajan määrä vaihtelee viikoittain. Toimintakauden aikana kokouksia, joihin on perusteltua osallistua, on keskimäärin kaksi viikossa, mutta kokoukset jakautuvat epäsäännöllisesti. Lisäksi pestiin kuuluu runsaasti kokousten ulkopuolista yhteydenpitoa keskusjärjestön henkilöstön, toiminnanalan luottamushenkilöiden ja muun hallituksen kanssa.
Tehtävään kuuluu myös itsenäistä työskentelyä valmisteltavien asioiden parissa. Käytännössä pestin hoitamiseen voi mennä riippuen omasta työtavasta keskimäärin 15–20 tuntia viikossa, mutta työmäärä vaihtelee paljon.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Tehtävän vaativuus riippuu tietysti itsestä. Esittelytilanteisiin tarvitaan esiintymisvalmiutta, mutta yksi tärkeimpiä tehtäviä on toiminnanalan johtaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa, ja tähän liittyen tarvitaan valmiuksia luottisten rekrytointiin ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Pestin aikana olen toiminut myös Oy Partio Scout Ab:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hallituksen jäsenen pestissä on aina mukana myös muiden toiminnanalojen toiminnassa sekä hallituksen toiminnan että muun yhteistyön kautta.


Hallituksen jäsen, partiokasvatus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Oman toiminnanalan valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Yhteydenpito piireihin
 • Hallituksen ja partioneuvoston kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen
 • Hallitusohjelman projekteihin osallistuminen
 • Lippukuntatuen valiokuntien työskentelyyn osallistuminen
 • Järjestön seminaareihin osallistuminen
 • Omaa toiminnanalaa koskevien asioiden seuraaminen maailmanjärjestöissä
 • Paljon sekalaista selvittelyä, valmistelua ja työstämistä

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Tehtävään on kulunut aikaa keskimäärin 5 tuntia viikossa iltakokouksiin. Lisäksi aikaa menee sähköposteihin sekä pikaviestinpalveluiden viesteihin vastaamiseen. Lisäksi pestiin liittyviä viikonloppuja on noin 15/vuosi. Ajankäyttöön on mahdollista vaikuttaa itse, eikä ihan kaikkeen toimintaan ole aina pakko osallistua.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Vaativinta on löytää riittävä määrä oikeita ihmisiä ympärilleen. Lisäksi päätöksenteko on paikoitellen Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä ymmärrettävästi haastavaa ja turhauttavaa (mutta myös palkitsevaa).

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallituksen jäsenen tehtävä on ensisijaisesti johtaa järjestöä muun hallituksen kanssa ja vasta toissijaisesti omaa toiminnanalaansa. Käytännössä osallistuu siis jatkuvasti myös moniin oman toiminnanalan ulkopuolisiin tehtäviin.


Hallituksen jäsen ja kansainvälinen asiamies (WOSM & WAGGGS), kansainväliset yhteydet

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Toisen maailmanjärjestön kansainvälisenä asiamiehenä toimiminen. Hallituksessa on kaksi kansainvälistä asiamiestä, joista toinen toimii kansainvälisten yhteyksien toiminnanalasta vastaavana hallituksen jäsenenä sekä kansainvälisten yhteyksien valiokunnan puheenjohtajana. Myös toinen kansainvälinen asiamies on toiminut täysipainoisesti hallituksen jäsenenä ilman äänivaltaa äänestystilanteissa. Toinen kansainvälinen asiamies toimii kansainvälisten yhteyksien valiokunnan varapuheenjohtajana.
 • Oman toiminnanalan valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä toisen kv-asiamiehen kanssa. Kansainvälisten yhteyksien toiminnanalaan kuuluvat mm. SP:n kansainväliset leirimatkat, SP:n kansainväliset kumppanuudet ja kehitysyhteistyö, suhteet maailmanjärjestöihin ja muihin partiomaihin, pohjoismainen yhteistyö sekä kansainväliset koulutukset ja seminaarit. Kv-asiamiehet sopivat keskinäisestä työnjaostaan, mutta perinteisesti kv-asiamiehet ovat jakaneet toiminnanalan eri osa-alueet vastaten niistä ja niiden parissa toimivien luottamushenkilöiden ja projektiryhmien johtamisesta ja tukemisesta.
 • Kv-asiamies vastaa SP:n suhteista toiseen maailmanjärjestöön ja muihin partiomaihin. Kv-asiamiehen tehtävä on maailmanjärjestöjen määrittämä ja jokaisessa kansallisessa partiojärjestössä on kv-asiamies, joka vastaa siitä, että järjestön toiminta on maailmanjärjestöjen peruskirjan ja linjausten mukaista.
 • Kv-asiamies toimii linkkinä maailmanjärjestöjen ja SP:n eri toimijoiden välillä ja välittää tietoa ja materiaaleja. Kv-asiamies johtaa SP:n maailmanjärjestöissä tapahtuvaa vaikuttamistyötä.

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
1. Hyvin vaihtelevasti n. 7-20 tuntia viikossa sekä pidemmät kokoukset noin joka kolmas viikonloppu.
2. Ajankäyttö vaihtelee viikosta ja kuukaudesta toiseen, mutta keskimäärin arviolta 10-15 tuntia viikossa ja 1-2 viikonloppua kuukaudessa. KV-asiamiehenä on lisäksi joka vuosi yksi viikon kestävä kansainvälinen konferenssi ja lisäksi mahdollisesti muita 2-4 päiväisiä kansainvälisiä tapahtumia.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
1. Sen varmistaminen, että hallitsee koko laajan toiminnanalan ja on koko ajan ”kartalla” siitä mitä tehdään, mutta pystyy myös keskittymään järjestön yleisempiin asioihin ja hallitustoimintaan.
2. Haastavinta tehtävässä on osata keskittyä olennaiseen, siihen mihin keskittymällä saa eniten positiivista muutosta aikaan. Hallitustyöskentely, kansainvälisten yhteyksien toiminnanala ja kv-yhteydet sisältävät todella paljon erilaisia osa-alueita, ja on haastavaa osata priorisoida, mihin kannattaa käyttää aikaa, niin omaa kuin muiden. Oikeiden pestien löytäminen oikeille ihmisille ja toisaalta oikeat ihmiset tärkeisiin pesteihin sekä ihmisten motivointi ja tuki pesteissä on haastavaa, mutta samalla innostavaa.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
1. Hallitusohjelmaprojekteihin (arvokeskustelu, partiotoiminnan vähimmäisvaatimukset)
2. Hallituksen jäsenenä osallistuu usein erilaiseen järjestöä kehittävään toimintaan, joka ei liity suoraan omaan toiminnanalaan. Mm. Osallistuminen hallitusohjelmaprojekteihin, mutta myös tarpeen ja kiinnostuksen mukaan muihin järjestöä kehittäviin tekemisiin.


Hallituksen jäsen, aluetyö

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Aluevaliokunnan toiminnasta vastaaminen ja luottisten johtaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Keskusjärjestön tekemän aluetyön johtaminen, hyvän lippukuntatoiminnan valtakunnallisten edellytysten varmistaminen ja piirien aluetyön tuki
 • Valiokunnan toimintaan kuuluvat Parempi lippukunta -kokonaisuuden koordinointi (valmentajien ja johtokolmikoiden toiminnan tuki) ja erityisesti lippukunnanjohtajien ja lippukuntavalmentajien sisällölliset teemat, moninaisuuden edistäminen partiossa ja lippukuntien kasvun tuki
 • Toiminnanalaan liittyvien projektien (100 uutta tapaa tehdä partiota, Johtotähti jne.) toteutuksen tuki ja ohjaus

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Arviolta keskimäärin 15 tuntia viikossa ja lisäksi 2 viikonloppua kuukaudessa.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Ympäri Suomea olevan luottisorganisaation etäjohtaminen vaatii välillä luovuutta. Oman toiminnanalan asioiden ja yleisen hallitustyöskentelyn välinen tasapaino.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Säännöllisesti: hallitusohjelmaprojektien johtaminen ja osallistuminen
Säännöllisesti: yhteistyö muiden valiokuntien kanssa, esim. Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn toteutus
Silloin tällöin: kv-tapahtumat ja oman toiminnanalan teemoihin liittyvät kv-kontaktit


Partioneuvoston puheenjohtaja

PN:n puheenjohtajan tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Partioneuvoston kokouksissa (vuosittain 2 sääntömääräistä, yleensä vähintään yksi ylimääräinen) puheenjohtajana toimiminen
 • Partioneuvoston aktivoiminen kokousten välillä
 • Partioneuvoston työskentelyn kehittäminen yhdessä partioneuvoston työvaliokunnan kanssa
 • Osallistuminen Suomen Partiolaisten hallituksen kokouksiin ja työskentelyyn sekä työvaliokuntaan
 • Osallistuminen ylemmän ansiomerkkiryhmän kokouksiin
 • Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten asioista perillä pysyminen

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä puheenjohtajalta)
Vaihtelee merkittävästi ajanjakson mukaan. Ajankäyttöön pystyy myös itse vaikuttamaan merkittävästi omien tavoitteiden mukaisesti. Vain partioneuvoston työskentelyyn osallistuminen on sääntöjen mukaan pakollista, mutta käytännössä myös hallituksen kokouksiin ja työvaliokuntaan osallistuminen kuuluvat pestiin. PN:n kokousviikkoina aikaa kuuluu todella paljon. Muuten muutamasta tunnista tuntiin viikossa.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Vaativinta on ollut saada aktivoitua partioneuvoksia kokousten välillä.