Digikehitys

Partion digikehitysprojekteissa rakennetaan uudenlaisia tekemisen ja johtamisen tapoja ja työvälineitä digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä. Tavoitteena on edistää keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria sekä ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tule mukaan varmistamaan, että partio on houkutteleva harrastus vielä tulevillekin sukupolville!

Kehittämisen periaatteet partiossa

Teemme tarpeeseen
Kehitystyömme lähtee käyttäjien tarpeista ja perustuu tietoon ja havainnointiin. Mietimme aina, miksi teemme: olemme löytäneet ongelman, joka kannattaa ratkaista tai mahdollisuuden, jota kannattaa edistää. Teemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja: muutamme tarvittaessa myös toimintatapojamme. Seuraamme kehittämiemme ratkaisujen käyttöä (esim. analytiikan ja käyttäjäpalautteen avulla) ja jatkamme kehittämistä, kun ratkaisu on jo käytössä.

Teemme yhdessä
Kehitystyömme tapahtuu vapaaehtoisten partiolaisten johdolla. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen (esim. pestit, työpajat, testausryhmät, hackathonit). Projektista riippuen teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja teknisestä tuesta vastaavat partiolaiset itse, tarvittaessa käytämme apuna asiantuntijayrityksiä. Partion tietohallinto tukee vapaaehtoisten työtä tarjoamalla välineitä, menetelmiä ja apua työskentelyyn.

Kehitämme modulaarisesti
Pyrimme kehittämään ratkaisuja, joissa käyttöliittymät irrotetaan taustajärjestelmistä avoimen rajapinnan avulla. Tämä toimintatapa mahdollistaa monenlaisia asioita: taustajärjestelmä tai käyttöliittymä voidaan vaihtaa toiseen, samalla taustajärjestelmällä voi olla useita käyttöliittymiä tai samaan käyttöliittymään voidaan tuoda tietoa useista eri taustajärjestelmistä. Näin takaamme joustavammat mahdollisuudet kehittämiseen ja vähennämme riippuvuutta yksittäisistä teknologioista.

Avaamme kehitystä, jaamme opit ja tulokset
Haluamme edistää harrastus- ja vapaaehtoistoimintana tapahtuvaa kehittämistä jakamalla avoimesti lähdekoodit ja mahdollisuuksien mukaan myös dataa. Jaamme mielellämme myös menetelmiämme ja ideoitamme ja kehitämme niitä yhdessä muiden kanssa. Partion avoimet rajapinnat, tietovarastot ja koodit löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/avoin-data .

Huolehdimme saavutettavuudesta
Kehittämämme ratkaisut ovat saavutettavuusstandardin mukaisia. Sisällöt ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Opastamme ratkaisujen käyttäjiä vaiheittain tarpeen mukaan.

Huolehdimme turvallisuudesta
Käsittelemme henkilötietoja luotettavasti. Kiinnitämme erityistä huomioita lasten ja nuorten oikeuksiin henkilötietojen käsittelyssä. Viestimme aiheesta selkeästi myös lapsille.  Kasvatamme nuoria turvalliseen verkon käyttöön myös järjestelmä- ja käyttöliittymätasolla. Huolehdimme digitaalisten ratkaisujen tietoturvasta yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa.

Johdamme tiedolla
Kehittämämme ratkaisut tuottavat laadukasta tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Noudatamme kehittämistyössämme myös Partion kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita.

Olemme käyttäneet kehittämisen periaatteiden määrittelyssä apuna Helsingin kaupungin digipalveluopasta, joka pohjautuu osittain Gov.uk:n  suunnitteluperiaatteisiin.

Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt löytyvät nyt kootusti Avoimet hankinnat -sivulta.

Valmistuneet projektit

Digitaalinen partiolaisaloite

Partion menettelytapasäännön mukaan jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteen järjestön alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Digitaalinen partiolaisaloite on työkalu partiolaisten tekemien kehittämisaloitteiden keräämiseen ja käsittelyyn. Aloitteet laitetaan vireille ja niitä kannatetaan verkkosivustolla. Kun aloite on saanut 100 kannattajaa, se siirtyy eteenpäin Suomen Partiolaisten hallituksen alaisen työryhmän käsiteltäväksi. Ryhmä ohjaa ideat eteenpäin toteutusta varten.

Partiolaisaloite on rakennettu Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin avoimen Petitions-alustan päälle. Alusta on toteutettu Ruby on Rails -ohjelmistokehyksellä. Partiolaisaloitteen lähdekoodi on julkaistu GitHubissa. Ensimmäisessä vaiheessa Partiolaisaloite käyttää mahdollisimman pitkälti Petitions-alustasta valmiiksi löytyviä toiminnallisuutta. Järjestelmää kehitetään jatkossa käytöstä kerättyjen kokemusten ja palautteen perusteella.

Partiolaisaloitteen tavoitteena on vahvistaa partiolaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia harrastuksessaan. Partiolaisaloite mahdollistaa nuorten omaehtoisen toiminnan eikä aloitteen tekeminen vaadi aiempaa järjestö- tai luottamushenkilökokemusta. Kuka tahansa voi seurata aloitteiden etenemistä avoimen käyttöliittymän kautta.

Digitaalinen partiolaisaloite löytyy osoitteesta osallistu.partio.fi.

Digitaalinen osaamiskiekko

Partion nuorisoalan osaamiskeskus suunnitteli Osaamiskiekon, digitaalisen työkalun, jolla havainnollistetaan visuaalisesti järjestöjen tarjoaman koulutuksen ja osaamismerkkien yhteyksiä tutkintoon johtavien opintojen kanssa. Osaamiskiekon avulla nuoret ja opiskelijat löytävät tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamisesta osaksi opintoja tai vaihtoehtoisista tavoista suorittaa opintoja.  Osaamiskiekkoa voivat käyttää myös oppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaajat sekä nuorisotyön ammattilaiset ja uravalmentajat nuorten ja opiskelijoiden kanssa työskentelyn tukena.

Digitaalisesta osaamiskiekosta kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteistä digitaalista palvelua. Siihen on jatkossa tarkoitus saada mukaan monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä. 

Käynnissä olevat projektit

Digitaalinen partio-ohjelmasovellus

Digitaalinen partio-ohjelma on partiokasvatuksen työkalu, jonka avulla partio-ohjelman sisältöjä voidaan hyödyntää digitaalisissa kanavissa. Kokonaisuuteen kuuluu verkkosivusto, avoin tietovarasto sekä parhaillaan kehitettävä sovellus, joka tuo partio-ohjelman mobiililaitteisiin. Sovellusta varten on toteutettu opiskelijavoimin prototyyppi (työnimellä Toiminnansuunnittelusovellus), joka integroidaan myöhemmin sovellukseen.

Partio-ohjelmasovelluksen tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat tarpojat, seikkailijat ja samoajat johtaessaan tarpojia. Sen avulla ryhmänjohtajat voivat suunnitella ja seurata toimintaa, toteuttaa aktiviteetteja ja jakaa ideoita ja sisältöjä muiden kanssa. Sovellus tuottaa partio-ohjelman käytöstä reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää Partion johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Partio-ohjelmasovelluksen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Partion puolesta siitä vastaa Digitaalinen partio-ohjelma -projektiryhmä, jonka yhteyshenkilönä toimii Mikko Pöri, projektipäällikkö, kasvatusvaliokunta, 0407374087, mikko.pori@partio.fi.

Lisätietoja

Partion tietohallinto
Partion tietohallinnosta vastaa Suomen Partiolaisten Hallinto ja palvelut -tiimi ja se kuuluu talouden toiminnanalaan. Tietohallinnon tehtävänä on tarjota välineitä, menetelmiä ja tukea digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen partiossa.

Haluamme olla edelläkävijä järjestö- ja nuorisotyön digitalisaatiossa. Pyrimme parantamaan tiedolla johtamista Partiossa ottamalla käyttöön välineitä, joiden avulla saamme selkokielistä, ajantasaista ja havainnollista tietoa toiminnastamme päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Ota yhteyttä
Digitaalisten ratkaisujen suunnittelija Anu Koski, 050 577 2316, anu.koski@partio.fi