Kuksan käyttöehdot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (jäljempänä Suomen Partiolaiset) tuottaman Kuksa-tieto- ja rekisterijärjestelmän (jäljempänä Kuksa) käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen (jäljempänä käyttöehdot) hyväksymistä. Käyttöehdot määräävät Kuksan sisällöstä ja sääntelevät tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen käsittelyä partiossa.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot Kuksan käyttäjä (jäljempänä käyttäjä, jolla on voimassa oleva pesti ja sen perusteella oikeus käsitellä henkilötietoja) sitoutuu käyttämään Kuksaa ja käsittelemään sen sisältöjä näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää Kuksaa, sen sisältöjä tai siihen liittyvää verkkopalvelua millään tavalla. Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti. Tällöin käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan Kuksaan seuraavan kerran tai, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, lopettaa Kuksan ja sieltä mahdollisesti ulos ottamiensa sisältöjen käyttäminen kokonaan ja välittömästi.

 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään Kuksaa vain siinä laajuudessa, mitä hänelle kuuluvan työtehtävän tai partiopestin hoitaminen edellyttää. Käyttäjä sitoutuu pidättäytymään omatoimisesta käyttö- tai hallintaoikeuksien lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta.
 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia määräyksiä, joita lait ja asetukset edellyttävät.
  Käyttäjä hyväksyy, että Suomen Partiolaiset, sen yhteistyökumppanit tai kuka tahansa oikeutettu muu käyttäjä voi tarvittaessa milloin tahansa muuttaa Kuksan sisältöä tai ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
 • Käyttäjä hyväksyy myös, että Suomen Partiolaiset tai sen yhteistyökumppani voi tarvittaessa seurata Kuksan käyttöä ja antaa sitä koskevia ohjeita, sekä milloin tahansa estää käyttäjän pääsyn Kuksaan, tai keskeyttää tai rajoittaa Kuksan saataville tarjoamisen ilman erillistä ilmoitusta esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tai epäillessään väärinkäytöstä.
 • Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tietosisältöjä Kuksaan lisää ja niitä muokkaa Suomen Partiolaisten lisäksi useat tahot, kuten kukin partiolainen itse sekä mahdollisesti hänen huoltajansa ja lippukuntansa, eikä Suomen Partiolaiset millään tavoin vastaa Kuksassa esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä, eikä voi taata tietojen oikeellisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen.
 • Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Kuksan sisältö on Suomen Partiolaisten omaisuutta ja oikeudet sen sisältämään materiaaliin kuuluvat yksinomaan Suomen Partiolaisille tai muille sisällöntuottajille. Käyttäjä antaa Suomen Partiolaisille peruuttamattoman ja rajoittamattoman käyttöoikeuden kaikkeen Kuksaan lisäämäänsä, siellä luomaansa, muokkaamaansa tai muuten tuottamaansa materiaaliin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että hänen Kuksaan lisäämiänsä tietoja voidaan siirtää myös muille Suomen Partiolaisten alustoille, kuten erilaisiin mobiilisovelluksiin.
 • Käyttäjä hyväksyy, että ei saa käyttää mitään Kuksan sisältöä muihin kuin yleisesti hyväksyttyihin partiotoiminnan tarkoituksiin ilman Suomen Partiolaisten etukäteistä kirjallista lupaa. Tietojen siirto Kuksasta muihin järjestelmiin ei ole sallittua ilman Suomen Partiolaisten kirjallista lupaa. Kuksan raportteja voi tallentaa tilapäisesti sekä sähköisesti että paperille edellyttäen, että tällaiset tilapäiset kopiot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on tallennettu.
 • Käyttäjän tulee huolehtia, ja hän vastaa siitä, että hänen sähköisesti tai muulla medialla Kuksasta haltuunsa saama materiaali hävitetään peruuttamattomasti, kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mikä varten se on Kuksasta otettu. Mikäli käyttäjä saa haltuunsa Kuksasta otettua materiaalia, mille hänellä ei ole yllä sallittua käyttötarkoitusta tai käyttöoikeutta, tulee hänen hävittää materiaali välittömästi
  ja peruuttamattomasti.
 • Käyttäjän tulee säilyttää Kuksasta tallentamansa tiedot huolellisesti ja tietoturvallisesti. Milloin tiedot ovat sähköisiä, niitä tulee säilyttää salatuilla tallennusmedioilla. Jos ne ovat paperisia, niitä tulee säilyttää lukituissa tiloissa.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta viedä Kuksasta tallentamiaan tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Suomen Partiolaisten kirjallista lupaa.
 • Toisen henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaa koskevia tietoja saa tallentaa vain henkilö itse tai tämän huoltaja. Tällaisten tietojen tallentaminen muualle kuin tapahtumatietoihin on ehdottomasti kielletty.
 • Kuksaan liitetty kertakirjautumistunnus eli PartioID ja sitä seuraavat käyttöoikeudet ovat käyttäjäkohtaisia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. Jos käyttäjä epäilee tunnuksensa joutuneen vääriin käsiin, hänen tulee ottaa yhteyttä (09) 8865 1100 tai info@partio.fi.
 • Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuneesta käytöstä.
 • Kuksasta tulee kirjautua ulos aina käytön jälkeen, jollei työasema ja tietokone ole käyttäjän valvonnassa. Tunnusta ei tule tallentaa tai kirjoittaa niin, että se on muiden käytettävissä.

Luotu: 1.10.2018

Nämä käyttöehdot on päivitetty Kuksaan lokakuussa 2018.

Partiorekisteri Kuksan ohjeet ratkaisun käyttämiseksi on julkaistu erikseen.

Kuksan voimassa olevat käyttöehdot pdf-muodossa

Perehtyminen Kuksan käyttöehtoihin (alaikäisten käyttöehtoperehdytys)