Digitaalisen työympäristön käyttöehdot

Muutettu viimeksi 11.10.2019 ver 1.00

Digitaalisen työympäristön Microsoft 365 käyttöehdot

Partion digitaalinen työympäristö on turvallinen ja helppokäyttöinen Microsoft 365. Se on tarkoitettu työvälineineen partion tiedonhallintaan, ryhmätyöhön ja viestintään. Suomen Partiolaisilla on voimassa oleva Microosft Enterprise Agreement, jonka perusteella Suomen Partiolaiset vastaa käyttöoikeuksien hallinnasta ja myöntämisestä.

Digitaalisen työympäristön käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja @partio.fi -sähköpostiosoitteen luomista. Digitaaliseen työympäristöön kirjaudutaan PartioID-palvelussa. Samalla käyttäjätunnuksella kirjaudutaan myös partiorekisteri Kuksaan ja PartioMoodle-oppimisympäristöön.

Suomen Partiolaisten jäsenpalvelu vastaa käyttäjähallinnasta ja käytön tuesta, kuten digi- ja tiedonhallintaneuvonnasta. Kaikki palvelupyynnöt pyydetään sähköpostitse palvelu@partio.fi tai puhelimitse (09) 8865 1100.

1 Yleistä

Partion digitaalinen työympäristö (jäljempänä myös palvelu) on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (jäljempänä myös ”Suomen Partiolaiset”) tuottama palvelu, joka rakentuu erilaisista sovelluksista eli työvälineistä. Palvelu on tarkoitettu taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä työmäärällisesti merkittävissä luottamustehtävissä toimiville partiolaisille ja työntekijöille (kukin palvelun käyttöönottaja jäljempänä ”käyttäjä”).

Suomen Partiolaiset tuottaa palvelun voittoa tavoittelemattomana järjestönä Microsoft Enterprise Agreement program for nonprofit organizations -sopimuksen perusteella. Käyttöoikeuksien myöntäminen perustuu em. sopimuksen kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin. Käyttäjä ymmärtää, että palveluun sovelletaan myös tarvittaessa Microsoftin kulloinkin voimassa olevia erillisiä käyttöehtoja.

@partio.fi -sähköpostiosoitteen rekisteröinti ja partion digitaalisen työympäristön käyttäminen edellyttävät näiden käyttöehtojen hyväksymistä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröityä tai käyttää työympäristöä millään tavalla.

2 Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Voimassa olevat käyttöehdot on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/digikehitys.

Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Tällöin käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palveluun seuraavan kerran tai, mikäli käyttäjä ei hyväksy uusia käyttöehtoja, lopettaa palvelun käyttäminen kokonaan ja välittömästi.

3 Palvelun tuottaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn sovelluksen tai työvälineen osalta ilmoiteta erikseen muuta. Suomen Partiolaiset ei takaa suoraan eikä välillisesti palvelun toimintaa eikä sitä, että se toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Suomen Partiolaisilla on myös oikeus muuttaa palvelua tai sen sovelluksia ja ratkaisuja. Suomen Partiolaisilla on niin halutessaan ilman ilmoitus- tai korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Suomen Partiolaiset voi ottaa palvelun myös tilapäisesti pois käytöstä huoltotoimien tai muiden syiden vuoksi.

Muutokset astuvat voimaan Suomen Partiolaisten ilmoittamana ajankohtana. Suomen Partiolaiset ilmoittaa palvelun muutoksista etukäteen sekä palvelussa että osoitteessa www.partio.fi/jasenpalvelu.

Suomen Partiolaisilla on oikeus estää palvelun haitallinen tai epäasiallinen käyttö, esimerkiksi tietosuojaa tai tietoturvaa uhkaava käyttö. Suomen Partiolaiset poistaa tarvittaessa loukkaavan tai haitallisen sisällön. Suomen Partiolaisilla on oikeus estää käyttäjää kirjautumasta palveluun toistuvissa väärinkäyttötilanteissa tai kun se epäilee perustellusti mahdollista väärinkäyttöä.

3.1 Palvelun käyttäminen

Palvelun käyttäminen edellyttää partion voimassa olevaa jäsenyyttä ja viimeisimmän jäsenmaksun maksamista. Käyttäjällä on oltava voimassa oleva pestimerkintä partiorekisteri Kuksassa palveluun rekisteröitymiseksi tai palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjä saa rekisteröityessään rajoitetun käyttöoikeuden palveluun. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytön vaatimista laitteista ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta.

Käyttöoikeus palveluun päättyy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun käyttäjällä ei ole enää voimassa olevaa pestimerkintää Kuksassa tai jos käyttäjä laiminlyö jäsenyys- tai jäsenmaksuvelvollisuutensa. Jos käyttäjä käyttää henkilökohtaisia sovelluksia ja työvälineitä, kuten sähköpostia (Outlook) tai tallennustilaa (OneDrive), käyttäjä vastaa itse tarpeelliseksi katsomansa sisällön siirtämisestä toiseen palveluun ennen käyttöoikeuden päättymistä. Suomen Partiolaisilla ei ole velvollisuutta säilyttää tällaisia tietoja tai tällaista ainestoa.

3.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista. Käyttäjä saa käyttöönsä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjällä ei ole oikeutta antaa käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikesta käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä.

Jos käyttäjätunnus ja salasana katoaa tai käyttäjä epäilee niiden joutuneen kolmannen osapuolen haltuun, käyttäjän on otettava välittömästi yhteyttä Suomen Partiolaisten jäsenpalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Suomen Partiolaisilla on oikeus sulkea käyttäjän pääsy palveluun tällaisissa tilanteissa.

Suomen Partiolaisilla on oikeus muuttaa mitä tahansa käyttäjän tunnisteita esimerkiksi palvelun tuottamisesta tai tietosuojasta ja tietoturvasta johtuvista syistä.

4 Vastuut

4.1 Suomen Partiolaisten vastuu ja palvelun tuottaminen

Suomen Partiolaiset ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Suomen Partiolaiset ei ole vastuussa palvelunsa virheellisestä toiminnasta tai esimerkiksi käyttökatkoista.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun sisältöjä muokkaavat ja tuottavat myös muut käyttäjät. Suomen Partiolaiset ei vastaa millään tavoin sisällöistä tai niiden luotettavuudesta ja virheettömyydestä.

Suomen Partiolaiset ei säilytä palvelun sisällöstä varmuuskopioita eikä palauta käyttäjien poistamaa sisältöä.

4.2 Käyttäjän vastuu ja tiedonhallinta

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä sekä muita soveltuvia määräyksiä ja ohjeita. Käyttäjä käyttää palvelua asiallisesti ja vastuullisesti. Käyttäjä vastaa jakamastaan julkaisemastaan sisällöstä ja siitä, ettei se ole loukkaavaa tai haitallista, kuten roskapostia. Käyttäjä ei saa julkaista luottamuksellista tai salassapidettävää materiaalia.

Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa käyttää palvelun sisältöjä muihin kuin yleisesti hyväksyttyihin partiotoiminnan ja -kasvatuksen tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa myöskään käyttää palvelua Suomen Partiolaisten tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia loukaten. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Suomen Partiolaisille tai kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot.

Käyttäjä sitoutuu minimoimaan suorittamansa henkilötietojen käsittelyn palvelussa ja käsittelee henkilötietoja vain, kun se on perustellusti tarpeen. Jos henkilötietoja täytyy käsitellä palvelussa perustellusta syystä, käyttäjä vastaa suorittamastaan henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta ja luotettavuudesta. Käyttäjän on noudatettava partion tietosuojaperiaatteita ja hyvää tiedonhallintatapaa. Mikäli käyttäjä saa haltuunsa materiaalia, johon hänellä ei ole käyttötarkoitusta tai -oikeutta, hänen tulee hävittää materiaali välittömästi.

5 Oikeudet palvelun sisältöihin

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun sisältö on Suomen Partiolaisten omaisuutta ja että oikeus palvelun sisältämään materiaaliin kuuluu yksinomaan Suomen Partiolaisille ja sisällöntuottajille. Käyttäjä antaa lain sallimassa enimmäislaajuudessa peruuttamattoman ja rajoittamattoman käyttöoikeuden lisäämäänsä, luomaansa, muokkaamaansa tai muuten tuottamaansa sisältöön. Käyttäjä hyväksyy, että sisältöjä voidaan siirtää palvelusta toisiin digitaalisiin ratkaisuihin.

6 Palvelun turvallisuus

6.1 Tietoturva

Suomen Partiolaiset vastaa palvelunsa turvallisuudesta yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämällä asiattomien pääsyn palveluun.

Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti laitteidensa, ohjelmistojensa ja tietoliikenneyhteytensä suojauksesta ja turvallisuudesta, eikä Suomen Partiolaiset missään olosuhteissa vastaa näiden vaikutuksista palvelun tietoturvallisuuteen. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen ja tietoturvan seurauksista ja tuottamuksensa perusteella verkkoon tulleista tai verkon kautta levinneistä viruksista tai muista vastaavista haitoista ja vahingoista. Käyttäjä ymmärtää, että avoimen tietoverkon käyttämiseen sisältyy tietoturvariski.

6.2 Henkilötietojen käsittely

Suomen Partiolaiset käsittelee palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti tietosuojaselosteidensa mukaisesti. Partion digitaalisten ratkaisujen käyttäjiä koskevat tietosuojaselosteet on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.

Käyttäjä hyväksyy, että palveluun tallennetut tiedot liitetään partion muihin digitaalisiin ratkaisuihin kirjautumisen yhteydessä.

Ottamalla palvelun käyttöön käyttäjä antaa hyväksynnän joidenkin käyttäjän tietojen (esim. nimen ja sähköpostiosoitteen) julkaisemisesta palvelun sisäisessä osoitekirjassa (Delve).

7 Evästeet

Palvelussa hyödynnetään evästeitä. Tarpeen mukaan käyttäjältä pyydetään suostumus muiden kuin teknisten evästeiden käyttämiseen. Lisätietoja evästeistä on saatavilla osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.

8 Erimielisyydet

Suomen Partiolaisten ja käyttäjän mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos tämä ei ole mahdollista, eikä asiassa päästä sovintoon, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9 Vahvistus

Vakuutan, että ilmoittamani tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

Vakuutan, että olen tutustunut näihin käyttöehtoihin ja sekä sitoudun niihin. Olen tutustunut myös kohdassa 6.2 viitattuihin tietosuojaselosteisiin.

Yläkuva: Anna Enbuske