Partion yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset ovat partion yhteiskunnallista vaikuttamista ohjaava dokumentti. Se määrittää, mihin partio erityisesti haluaa ottaa kantaa. Dokumenttiin on myös kirjattu konkreettisia tavoitteita, joita partiolaiset edistävät. Dokumentin päivittämisestä päättää partioneuvosto noin viiden vuoden välein.

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta. Partiotoiminta kasvattaa lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä partio-ohjelman että erilaisten pestien avulla. Partion yhteiskunnallisen toiminnan perusta on lippukuntatoiminta, joka on itsessään merkittävää yhteiskunnallista toimintaa.

Viimeisessä viestissään maailman partiolaisille lordi Baden-Powell, partioliikkeen perustaja, kehotti partiolaisia: ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”. Haluamme pitää tästä ohjenuorasta kiinni kaikessa toiminnassamme. Partioaate on meille vahva velvoite rakentaa parempaa maailmaa.

Haluamme osallistua liikkeenä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia yhdessä päättäjien, muiden kansalaisjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden, viranomaisten ja median kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Partiolaiset vaikuttavat asiantuntijoina erityisesti nuorten osallisuuteen, johtamiseen, harrastamiseen, osaamisen tunnistamisen sekä metsään ja ilmastoon liittyvissä teemoissa.

Partio on aktiivinen osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen Partiolaiset on jäsen monissa järjestöissä sekä edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa asiantuntijaelimissä. Nämä on listattu Suomen Partiolaisten nettisivuilla.

Partiolaiset vaikuttavat nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja elinoloihin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Yhdessä muiden nuorisojärjestöjen ja partion maailmanjärjestöjen kanssa Suomen Partiolaiset vaikuttaa aktiivisesti myös kansainväliseen nuorisopolitiikkaan.

Partiolainen rakentaa parempaa yhteiskuntaa

Haluamme rakentaa ekologisesti kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa pyritään vähentämään eriarvoisuutta. Se edellyttää sitä, että opimme toimimaan yhteistyössä muiden kanssa, kantamaan vastuuta muista ihmisistä sekä tunnistamaan omat etuoikeutemme.

Haluamme, että nuoria kasvatetaan aktiivisesti osaksi yhteiskuntaa ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Samalla on tärkeää, että yhteiskunta tukee ja kannustaa nuoria toimimaan arvojensa ja itselleen tärkeiden asioiden puolesta. Haluamme, että äänestysikäraja, kansalaisaloitteen esittämisen ja allekirjoittamisen ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen ikäraja lasketaan 16 ikävuoteen.

Haluamme, että lapsia ja nuoria kuunnellaan ja että heillä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa. On tärkeää, että nuorten näkökulma huomioidaan, kun tehdään isoja, koko yhteiskuntaa koskevia muutoksia. Haluamme, että lapset ja nuoret voivat osallistua päätöksentekoon myös muulloin, kuin pelkästään nuoria koskevissa asioissa. Jokaisella pitää olla oikeus vaikuttaa yhteiskuntaan.

Haluamme kannustaa partiolaisia osallistumaan aktiivisesti vaaleihin, politiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kannustamme jokaista etsimään ja löytämään oma paikkansa ja tapansa vaikuttaa, olipa se sitten kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, politiikassa tai aktivismin parissa. Kannustamme myös toimimaan näkyvästi partion arvojen mukaisesti muuallakin yhteiskunnassa ja tuomaan partiotaustaansa esille eri tehtävissä toimiessaan.

Haluamme edistää hyvää ja rakentavaa keskustelukulttuuria sekä kasvotusten että verkossa keskustellessa. Haluamme puolustaa sitä, että jokainen keskusteluun osallistuja voi tuntea olonsa turvalliseksi, ilman pelkoa vihapuheesta tai rasismista.

Partio luo osaamista ja hyvinvointia

Haluamme, että partioharrastustamme, tekemäämme vapaaehtoistyötä ja oppimiamme taitoja arvostetaan yhteiskunnassa. Partio vahvistaa nuoria sosiaalisesti sekä tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Eri-ikäiset partiolaiset rakentavat sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Haluamme, että partio tunnetaan jatkossakin yhteiskunnassa toimintana, jonka kautta opitaan elämässä tärkeitä taitoja, kuten johtamista, muiden kanssa toimimista, vastuun kantamista ja luonnon kunnioittamista (Partion vaikuttavuustutkimus, 2020).

Haluamme, että erilaisin keinoin erilaisissa tilanteissa kerrytetty osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Esimerkiksi nuorisojärjestöjen toiminnassa syntyvä osaaminen on arvokasta pääomaa, jota on voitava läpi elämän lukea hyväksi opinnoissa, hyödyntää tunnistettuna osaamisena työmarkkinoilla ja arjen monissa tilanteissa. Tämän lisäksi oppimisen ja osaamisen tulee olla universaalia. Erityisesti vapaa-ajalla hankitun osaamisen parempi hyödyntäminen tukee muun muassa työllistyvyyttä sekä korkeakoulujen tavoitetta opiskelijoiden nopeasta valmistumisesta.

Partioliike toimii Suomessa aidosti vapaaehtoispohjalta. Haluamme, että kansalaistoiminta ja -järjestöt nähdään yhteiskunnan arvokkaana voimavarana ja ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä. Kansalaisjärjestöt ansaitsevat arvostuksen ja tukea yhteiskunnalta. Nuorisoala ja partiotoiminta ansaitsee pitkäjänteistä ja ennakoitavaa rahoitusta kestävällä pohjalla.

Partiolainen rakentaa rauhaa

Haluamme olla mukana vahvistamassa maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Haluamme rakentaa maailman, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja jossa jokaisella on mahdollisuus inhimilliseen elämään ja toimeentuloon.

Haluamme, että maailman päättäjät pitävät kiinni tekemistään lupauksista poistaa nälkä maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Samalla heidän on huolehdittava muistakin Agenda2030-tavoitteiden toteutumisesta.

Jotta maailmassa jokaisella voisi olla kohtuullinen elintaso, kuitenkin niin, että maapallon kestokyky säilyy, on ihmisten vähennettävä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Haluamme edistää vastuullista kuluttamista, reilua kauppaa ja luonnonmukaista tuotantoa omalla esimerkillämme.

Partio on aktiivinen rauhanliike, joka rakentaa ystävyyttä ja ymmärrystä yli rajojen. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman mukaisesti haluamme edistää sitä, että nuoret nähdään osana rauhan rakentamista. Jotta rauhaa ja turvallisuutta voidaan rakentaa ja ylläpitää, nuorten pitää olla mukana rauhantyössä jokaisella tasolla.

Haluamme vaikuttaa siihen, että suomalainen yhteiskunta ja sen päättäjät toimivat kansainvälisen turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen puolesta. Haluamme, että turvallisuus ymmärretään laajana turvallisuutena, jolloin myös ympäristö, talous ja hyvinvointi huomioidaan.

Rauhaa ei ole vain sodan poissaolo, vaan hyvä tahto ihmisten kesken. Rauhan ei tule vallita vain kansojen, vaan myös ihmisten välillä. Haluamme toimia sen puolesta, että jokaisella on mahdollisuus elää ilman pelkoa väkivallasta, syrjinnästä, kiusaamisesta tai yksin jäämisestä.

Partiolainen suojelee luontoa ja ilmastoa

Ihmiskunnan suurimpia uhkia ovat lämpenevä ilmasto sekä luonnon elonkirjon hupeneminen. Kummankin ekokatastrofin taustalla on ihmisen oma toiminta. Siksi meidän jokaisen on myös kannettava vastuu näiden uhkien torjumisesta. Haluamme olla mukana toiminnassa, joka puolustaa lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeutta elinkelpoiseen maailmaan. Ilmastonmuutos uhkaa myös kaikkein eniten niitä ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi hauraassa asemassa. On vaarana, että se tekee tyhjäksi jo saavutetut edistysaskeleet. Siksi on välttämätöntä, että maailman päättäjät toimivat ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Vastuu luonnon ja ilmaston suojelemisesta kuuluu jokaiselle. Haluamme, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia luonnon monimuotoisuudesta, vanhoista metsistä, eliölajien kirjosta ja puhtaasta ilmasta. Suomalaista luontoa voi suojella vain Suomessa ja siksi meillä on vastuu huolehtia esimerkiksi aarniometsistä, aapasoista, kedoista ja saaristosta. Meillä on myös erityinen vastuu Itämerestä ja muista vesistöistämme. Haluamme, ettei yhtäkään Suomessa elävää eliölajia enää lisätä listalle uhanalaisista eliölajeista.

Haluamme, että Suomi toimii ilmastonmuutoksen torjunnassa esimerkin näyttäjänä ja vastuunkantajana. Haluamme, että Suomen päättäjät huolehtivat siitä, että vuoteen 2035 mennessä Suomi on hiilineutraali. Suomen tulee olla aktiivinen toimija kansainvälisesti ja edistää EU:ssa ja maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikkaa, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Myös partiolaiset toimivat aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tavoitteenamme on, että partiotoiminta on hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Partiokasvatuksen avulla edistämme ihmisten henkilökohtaista ja kunnioittavaa suhdetta luontoon. Jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä metsään ja vesille. Haluamme, että jokaisenoikeuksia kunnioitetaan ja kestävää luonnossa liikkumista edistetään. Haluamme, että myös tulevaisuudessa luonto on lasten ja nuorten toimintaympäristö.

Partiolaisten tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvointi

Haluamme, että lapset ja nuoret saavat kasvaa yhteiskunnassa, jossa jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, uskonnostaan, ihonväristään tai alkuperästään riippumatta. Vastustamme rasismia ja kaikenlaista syrjintää. Haluamme, että myös päättäjät puolustavat jokaisen oikeutta elää omana itsenään. Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori saa kasvaa omassa tahdissaan ilman painetta aikuistua liian varhain. Lapsella on oikeus leikkiin. Haluamme, että Suomessa jokaisella lapsella ja nuorella on itselleen mieleinen harrastus. Haluamme, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja että nekin lapset ja nuoret saavat tukea, joille harrastamisen hinta on este.

Haluamme, että yhteiskunnassa nuoret nähdään myönteisesti, eikä ainoastaan ongelmien kautta. Haluamme, että yhteiskunnassa erilaisuus ja moninaisuus saavat näkyä ja että normeja ja rooleja uskalletaan haastaa ja kyseenalaistaa. Haluamme nähdä erilaisia kauneus- ja ulkonäkökäsityksiä ja kasvaa ympäristössä, missä jokainen voi kokea olevansa arvokas ja hyvä juuri sellaisena kuin on.

Haluamme, että yhteiskuntaa rakennetaan niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Se edellyttää laadukasta koulutusta, terveydenhoitoa, perheiden toimeentulon turvaamista, monipuolista nuorisotyötä ja harrastusmahdollisuuksia. Haluamme, että jokainen nuori saa opiskella ja kehittää itseään omasta ja vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Nuorta kohdellaan työelämässä tasapuolisesti.

Haluamme, että lapsi tai nuori saa apua ja ohjausta sitä tarvitessaan. Meidän tulee varmistaa, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäydy. Lapsella ja nuorella on oikeus saada rakennusaineksia henkiseen ja hengelliseen kasvuunsa sekä mahdollisuuksia keskustella mieltään askarruttavista kysymyksistä.

Haluamme, että lasten ja nuorten mielenterveydestä välitetään. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa nuorten mielenterveysongelmiin puututaan ajoissa, ja jossa mielen hyvinvointia edistetään. Nuorten kasvanut henkinen pahoinvointi, stressi ja ahdistus ovat huolestuttavia ilmiöitä, joihin täytyy puuttua. Haluamme, että mielenterveyden häiriöihin liittyviä stigmoja puretaan. Jos mieli järkkyy, jokaisella on oikeus pyytää apua ja saada sitä.

Nämä linjaukset on hyväksytty Suomen Partiolaisten partioneuvostossa 28.-29.11.2020. Partioneuvosto voi päivittää linjauksia tarvittaessa. 

Yhteiskunnallisen toiminnan linjausten pohjalta on muodostettu myös partion kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet.